Razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica za študijski program izpopolnjevanja na področju Višjega strokovnega izobraževanja

Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04, 100/13, 54/22), Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 76/2014), Pravilnika o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 76/2014, 151/22 in 166/22 – popr.)  in Pravilnika o javnih listinah in razpisu za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 54/2020) BIC Ljubljana, VSŠ objavlja JAVNI RAZPIS za pridobitev naziva predavatelj/ica VSŠ za program izpopolnjevanja na področju Višjega strokovnega izobraževanja STROKOVNJAK/STROKOVNJAKINJA ZA IZVAJANJE MEDICINSKO PREDPISANIH DIET za naslednja predmetna področja:

Predmet ali druga sestavina

Izvajalec

Znanje s področij

Klinična prehrana in dietetika

Predavatelj/ica

visokošolskega izobraževanja živilstva,

prehrane ali dietetike

Psihološki vidik MPD

Predavatelj/ica

visokošolskega izobraževanja psihologije

Izbira in naročanje živil za MPD

Predavatelj/ica

visokošolskega izobraževanja živilstva,

prehrane, varne hrane ali dietetike

Priprava jedilnikov za MPD

Predavatelj/ica

visokošolskega izobraževanja živilstva,

prehrane ali dietetike

Priprava okolja in obrokov za

MPD

Predavatelj/ica

visokošolskega izobraževanja živilstva,

prehrane ali dietetike

Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj/ica višje strokovne šole izpolnjevati vse pogoje skladno z že prej navedeno zakonodajo, in sicer: imeti morajo ustrezno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje oz. raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visokošolsko izobraževanje ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje ustrezne smeri (http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx), skladno s Pravilnikom o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 35/2011, 130/21), tri leta delovnih izkušenj ter dokazila o vidnih dosežkih na strokovnem in izobraževalnem področju, skladno s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. list RS, 76/14, 151/22).

Prijavi na razpis je potrebno priložiti:

  • Dopis z navedbo predmetov, za katere kandidat kandidira;
  • Življenjepis (Europass);
  • Kopijo univerzitetne diplome (v primeru znanstvenega magisterija, doktorata pa tudi kopije le- teh diplom);
  • Kopijo potrdila o pedagoško andragoški izobrazbi (ni pogoj za pridobitev naziva (prvo imenovanje));
  • Kopijo potrdila o strokovnem izpitu za vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva (prvo imenovanje));
  • Kopijo delovne knjižice oz. drugo dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj
  • Izpolnjen obrazec 1 (priloženo);
  • Najmanj dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja ali kopijo imenovanja v naziv svetnik (v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. list RS, 76/14, 151/22)); kdor ima pridobljen naziv svetnik v sekundarnem ali terciarnem izobraževanju, predloži kopijo sklepa o pridobitvi naziva svetnik in kronološki opis zaposlitve (dela na področju izobraževanja), da je razvidno na katerem nivoju je pridobil naziv svetnik. Kandidatom, ki uveljavljajo naziv svetnik, ni treba prilagati dokazil o strokovnem izpitu in dokazil o vidnih dosežkih na področju izobraževanja.
  • Najmanj dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela (v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. list RS, 76/14, 151/22)).

Informacije o postopku za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol s pripadajočimi obrazci so dostopne tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: https://spot.gov.si/sl/dejavnosti-in-poklici/dovoljenja/imenovanje-v-naziv-predavatelja/

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 5 dneh od objave razpisa na naslov:

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Višja strokovna šola

Ižanska cesta 10

1000 Ljubljana

s pripisom »Razpis za pridobitev naziva predavatelj«

Tukaj prenesi prijavni obrazec.

Prijavljeni kandidati s popolno vlogo na razpis za pridobitev naziva predavatelj bodo o podelitvi naziva obveščeni skladno z 10. členom Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje strokovne šole (Ur. l. RS, št. 76/14).

Dodatne informacije lahko dobite pri ravnateljici mag. Tjaši Vidrih na telefonski številki 01 28 07 603 ali elektronskem naslovu tjasa.vidrih@bic-lj.si