Živilsko prehranski tehnik

Živilsko - prehranski tehnik

Živilsko prehranski tehnik je poklic sodobnega in osveščenega preučevanja živil, analiziranja in nadzorovanja kakovosti živil od surovine do končnega izdelka. Dijak ob zaključku srednje šolskega programa obvlada smernice in novosti živilsko tehnoloških in prehranskih procesov ter zdravega  načina prehranjevanja. Izbira primerna živila glede hranilne in energijske vrednosti ter pripravlja uravnotežene in zdrave jedilnike po predpisanih normativih. Pridobljeno znanje lahko uporabi pri razvoju inovativnih izdelkov na kmetijah, butičnih delavnicah in industriji ter jih ponudi tržišču. Gastronomsko predstavi tradicionalne in lokalne jedi  in jih ponudi domačim in tujim potrošnikom.

Nadzoruje pripravo varne hrane od ˝vil do vilic˝ z upoštevanjem sistema HACCP in  spodbujanjem  trajnostnega razvoja. Svoje znanje lahko uporabi pri zahtevnejšem delu v živilski industriji in preverja kakovost živil s kemijskimi, mikrobiološkimi in senzoričnimi analizami od surovine do končnega izdelka. Seznani se tudi s sodobnimi biotehnološkimi postopki v živilstvu in z uvajanjem ekološko čiste tehnologije in skrbjo za čistejše okolje. Dijaki si v drugi polovici štiriletnega izobraževanja izberejo najmanj enega izmed izbirnih strokovnih modulov, s katerim nadgradijo osnovno znanje.

V vseh modulih se prepleta znanje strokovne teorije, praktičnega pouka, laboratorijskih vaj, ki jih dijaki opravljajo v šolskih laboratorijih in v obliki ogledov obratov živilske industrije v sklopu strokovnih ekskurzij. Dijaki imajo možnost, da se udeležijo mobilnosti ( dijaške izmenjave) v tujini v okviru projekta ERASMUS+. V 2. in 3. letniku poteka 14-dnevno praktično usposabljanje pri delodajalcu. Šola skupaj z dijaki in delodajalci pripravi program praktičnega usposabljanja z delom.  Dijaki si pridobijo znanje in spretnosti s strokovnimi moduli odprtega kurikula. Vsaj polovica ur je namenjena dodatnim strokovnim modulom, kjer si dijaki pridobijo ročne spretnosti pri laboratorijskem delu in tudi pri tehnoloških postopkih. 

 • pridobijo splošno in temeljno znanje za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi, 
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih, 
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot, 
 • razvijejo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje, 
 • razvijejo sposobnost za komuniciranje s sodelavci, strankami in vključevanje v skupinsko delo, 
 • spoznajo področje živilstva in prehrane ter utrdijo temeljno strokovno znanje za povezovanje teorije in prakse, 
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja, 
 • pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje, 
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju, 
 • spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane, 
 • skladno z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu izvajajo delo v živilski predelavi, 
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov, 
 • pridobijo znanje za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc s pomočjo IKT, 
 • pridobijo znanje in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke, 
 • pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev, 
 • pridobijo znanje za ugotavljanje senzoričnih in prehranskih lastnosti surovin in živil, 
 • pridobijo znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih prostorih
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • usposobiti za uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehnične predpise in standarde.
 • uporabljajo strokovno znanje pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • sodelujejo s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in izvajajo nadzor nad njimi, pri čemer upoštevajo zakonodajo s področja živilstva
 • izvajajo nadzor kakovosti živil
 • ugotavljajo senzorične in prehranske lastnosti surovin in živil, 
 • vzdržujejo in kontrolirajo higieno v proizvodnih prostorih
 • sodelujejo pri izbiri živil pri pripravi jedilnikov
 • izdelujejo različne živilske izdelke in polizdelke in uporablja nove pristope
 • sledijo trajnostnemu razvoju in ga spodbujajo
 • uporablja podjetniško znanje
 • sodelujejo pri ukrepih za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov 
 • izvajanjo sledljivosti, izpolnjujejo dokumentacije in vodijo ustreznih evidenc s pomočjo IKT 

Na tej šoli se držimo postavljenih pravil tako učenci kot učitelji. Če je rečeno, da telefona med poukom ni in se ta pojavi, ga učitelj vzame.

Marija Verdinek, 1. VT
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2019/20 smo razpisali 28 mest za vpis v 1. letnik

 
A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
OZNAKA PROGRAMSKE ENOTE OBVEZNO/IZBIRNO ŠT. KREDITNIH TOČK
P1 SLOVENŠČINA obvezno 24
P2 TUJI JEZIK obvezno 19
P3 MATEMATIKA obvezno 20
P4 UMETNOST obvezno 3
P5 ZGODOVINA obvezno 5
P6 GEOGRAFIJA obvezno 3
P7 SOCIOLOGIJA izbirno 3
P8 PSIHOLOGIJA izbirno 3
P9 FIZIKA obvezno 3
P10 KEMIJA obvezno 7
P11 BIOLOGIJA obvezno 3
P12 ŠPORTNA VZGOJA obvezno  
SKUPAJ A     104

 

B. STROKOVNI MODULI
OZNAKA PROGRAMSKE ENOTE OBVEZNO/IZBIRNO ŠT. KREDITNIH TOČK
M1 INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE obvezno 5
M2 TRAJNOSTNI RAZVOJ obvezno 5
M3 PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE obvezno 5
M4 OSNOVE ŽIVILSTVA obvezno 5
M5 PREDELAVA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA obvezno 20
M6 PREDELAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA obvezno 10
M7 PREHRANA IN DIETETIKA obvezno 5
M8 TEHNIKE ANALIZIRANJA ŽIVIL obvezno 7
M9 VARNA HRANA obvezno 4
M10 ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA Z BIOTEHNOLOGIJO obvezno 7
M11 TEHNOLOGIJA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA izbirno 11
M12 TEHNOLOGIJA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA izbirno 11
M13 UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV V ŽIVILSTVU izbirno 11
M14 KONTROLA KAKOVOSTI ŽIVIL izbirno 11
M15 PREHRANSKI OBRATI Z GASTRONOMIJO izbirno 11
SKUPAJ B     84
C. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU   6
D. INTERESNE DEJAVNOSTI   14
E. ODPRTI KURIKULUM   28

 

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola.
 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju pri delodajalcu in
 • poklicno maturo.

b) Izbirni del: 

• pisni in ustni del izpita iz tujega jezika ali matematike 

izdelek oziroma storitev in zagovor 

Poklicna matura živilsko prehranskim tehnikom omogoča zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šolah. 

A

Obvezni del

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • pisni in ustni del izpita iz živilstva in prehrane.
B

Izbirni del

 • pisni in ustni del izpita iz tujega jezika ali matematike,
 • projektna naloga z zagovorom.
Priložnost za oddih

NOČITEV V KULTNI HOTELSKI SUITI

Sta za nočitev v kultni hotelski suiti KULT 316 s postrežbo zajtrka v sobi in izbranim doživetjem z osebnim vodnikom po Ljubljani?

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki