Živilsko prehranski tehnik

Živilsko - prehranski tehnik

Dijaki v programu živilsko-prehranski tehnik/tehnica na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, zlasti v živilsko-prehranskih podjetjih, šolskih laboratorijih ter šolski pekarski in slaščičarski delavnici.

Živilsko prehranski tehnik je poklic sodobnega in osveščenega preučevanja živil, analiziranja in nadzorovanja kakovosti živil od surovine do končnega izdelka. Dijak ob zaključku srednje šolskega programa obvlada smernice in novosti živilsko tehnoloških in prehranskih procesov ter zdravega  načina prehranjevanja. Izbira primerna živila glede hranilne in energijske vrednosti ter pripravlja uravnotežene in zdrave jedilnike po predpisanih normativih. Pridobljeno znanje lahko uporabi pri razvoju inovativnih izdelkov na kmetijah, butičnih delavnicah, pri cateringu, prehranski obratih (kavarne, slaščičarne, bari, restavracije), v mikropivovarnah in destilarnah, oljarnah, vinarnah in turističnih kmetijah. Gastronomsko predstavi tradicionalne in lokalne jedi in jih ponudi domačim in tujim potrošnikom.

Nadzoruje pripravo varne hrane od ˝vil do vilic˝ z upoštevanjem sistema HACCP in spodbujanjem  trajnostnega razvoja. Svoje znanje lahko uporabi pri zahtevnejšem delu v živilski industriji in preverja kakovost živil s kemijskimi, mikrobiološkimi in senzoričnimi analizami od surovine do končnega izdelka. Seznani se tudi s sodobnimi biotehnološkimi postopki v živilstvu in z uvajanjem ekološko čiste tehnologije in skrbjo za čistejše okolje.

Dijaki si v drugi polovici štiriletnega izobraževanja izberejo najmanj enega izmed izbirnih strokovnih modulov, s katerim nadgradijo osnovno znanje. V vseh modulih se prepleta znanje strokovne teorije, praktičnega pouka, laboratorijskih vaj, ki jih dijaki opravljajo v šolskih laboratorijih in v obliki ogledov manjših prehranskih obratov in  večjih v živilski industriji v sklopu strokovnih ekskurzij. 

V 2. in 3. letniku poteka 14-dnevno praktično usposabljanje pri delodajalcu. Šola skupaj z dijaki in delodajalci pripravi program praktičnega usposabljanja z delom. Dijaki si pridobijo znanje in spretnosti s strokovnimi moduli odprtega kurikula. Vsaj polovica ur je namenjena dodatnim strokovnim modulom, kjer si dijaki pridobijo ročne spretnosti pri laboratorijskem delu in tudi pri tehnoloških postopkih. 

"Če bi morale še enkrat izbrati, na katero srednjo šolo bi se vpisale, bi izbrale isto, saj imamo dobro prakso, pri kateri dobimo veliko delovnih navad, natančnosti, potrpežljivosti, ki nam bodo koristile pri nadaljnjem študiju in zaposlitvi. Strokovne ekskurzije in izmenjave so zelo zanimive, poučne. Pridobile smo življenjsko pomembne izkušnje. Odnosi s profesorji so zelo dobri, saj se z njimi lahko hitro dogovorimo, pošalimo, prosimo za pomoč, tako da lažje naredimo šolo brez slabih ocen." DIJAKINJE Tinkara, Sara in Marijana

"Šolo bi priporočal vsem, ki cenijo dobro hrano, ker imamo zelo dobro malico in tudi veliko izbiro hrane. Šola ima veliko telovadnico, tako da bo športna vzgoja vedno zabavna. " DIJAK ANDREJ

Program popestrijo tabori. Dvodnevni tabor v Zapotoku pri Igu je namenjen pripravi na maturo iz matematike in angleščine v 4. letniku.

Vključeni so v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično usposabljanje na Finsko, Portugalsko, Španijo, na Hrvaško in v druge dežele.

V okviru biološkega krožka dijaki skrbijo za živali, ki prebivajo v biološki učilnici. Sodelujejo pri strokovnih prehranskih in senzoričnih delavnicah za osnovnošolce, sodelujejo na različnih sejmih in prireditvah, skozi leto pa spremljajo količino zavržene hrane pri šolski malici in osveščajo o zdravi in pravilni prehrani. Vsako leto organizirajo več zbiralnih akcij starega papirja.

Udeležujejo se različnih tekmovanj, kjer pogosto dosegajo najvišja priznanja: državno tekmovanje Moje podjetje, kjer ustanovijo lastno podjetje, tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije, tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje, tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj, tekmovanje srednješolcev iz biologije.  Sodelujejo na tekmovanjih v znanju angleškega jezika na državni in mednarodni ravni (Poliglot, Best in English), pri angleški bralni znački EPI Reading Badge, na mednarodnem matematičnem tekmovanju Kenguru, na tekmovanju v znanju matematike za Vegovo priznanje in na športnih tekmovanjih.

Dijakom ponujamo strokovne ekskurzije na Dunaj, v Budimpešto, Berchtesgaden in Salzburg, Gradec, ekskurziji – v italijansko Emiglio Romagno in v Prekmurje, na Primorsko in Dolenjsko. Omogočamo jim strokovni ogled živilskih podjetij (Ljubljanske mlekarne, Eta Kamnik, Žito, Pršutarna Kras, Vinakoper, Pivovarna Laško, Meso Kamnik, ogled mikro pivovarne, destilarne …) in manjših obrtnih podjetij, kjer se seznanijo s tehnološkimi postopki, stroji in napravami v živilski industriji ter spoznajo pomen lokalne in kakovostne pridelave hrane. 

Naši dijaki pridobivajo izkušnje s sodelovanjem v različnih projektih, kot sta projekt Thinking Otherwise in eTwinning. Živilska šola BIC Ljubljana je prejemnica Evropskega znaka kakovosti za projekt eTwinning Slovenia “I Feel Very European Today”. Dijaki sodelujejo tudi v projektu Spletni portal Franček, v projektu Objem, ki je namenjen krepitvi bralne pismenosti, ter v projektu Inovativna pedagogika 1:1, kjer spoznavajo inovativno rabo orodij, storitev in prenosnih naprav, ki presega povprečno rabo IKT opreme v šolah. Udeleženi so tudi v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki je namenjen spodbujanju branja.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo pri šolskih proslavah in na različnih dogodkih – svetovni dan hrane, pustovanje, tematske razstave, svetovni dan Zemlje, novoletni bazar in evropski dan jezikov. Dijaki vsako leto gostijo tudi predstavnika ameriške ambasade.

Take a stroll around the school at 10 Ižanska cesta in Ljubljana and explore the facilities dedicated to the educational program Food Processing Technician.

Find additional information through interactive multimedia points within the area.

By clicking on the arrow in the lower left corner, you can access the shortcuts to other areas of the school.

Points related to the Food Processing Technician educational program are marked in yellow.

 • pridobijo splošno in temeljno znanje za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi, 
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih, 
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot, 
 • razvijejo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje, 
 • razvijejo sposobnost za komuniciranje s sodelavci, strankami in vključevanje v skupinsko delo, 
 • spoznajo področje živilstva in prehrane ter utrdijo temeljno strokovno znanje za povezovanje teorije in prakse, 
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja, 
 • pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje, 
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju, 
 • spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane, 
 • skladno z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu izvajajo delo v živilski predelavi, 
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov, 
 • pridobijo znanje za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc s pomočjo IKT, 
 • pridobijo znanje in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke, 
 • pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev, 
 • pridobijo znanje za ugotavljanje senzoričnih in prehranskih lastnosti surovin in živil, 
 • pridobijo znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih prostorih
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • usposobiti za uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehnične predpise in standarde.
 • uporabljajo strokovno znanje pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • sodelujejo s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in izvajajo nadzor nad njimi, pri čemer upoštevajo zakonodajo s področja živilstva
 • izvajajo nadzor kakovosti živil
 • ugotavljajo senzorične in prehranske lastnosti surovin in živil, 
 • vzdržujejo in kontrolirajo higieno v proizvodnih prostorih
 • sodelujejo pri izbiri živil pri pripravi jedilnikov
 • izdelujejo različne živilske izdelke in polizdelke in uporablja nove pristope
 • sledijo trajnostnemu razvoju in ga spodbujajo
 • uporablja podjetniško znanje
 • sodelujejo pri ukrepih za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov 
 • izvajanjo sledljivosti, izpolnjujejo dokumentacije in vodijo ustreznih evidenc s pomočjo IKT 
 
 
A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
OZNAKA PROGRAMSKE ENOTE OBVEZNO/IZBIRNO ŠT. KREDITNIH TOČK
P1 SLOVENŠČINA obvezno 24
P2 TUJI JEZIK obvezno 19
P3 MATEMATIKA obvezno 20
P4 UMETNOST obvezno 3
P5 ZGODOVINA obvezno 5
P6 GEOGRAFIJA obvezno 3
P7 SOCIOLOGIJA izbirno 3
P8 PSIHOLOGIJA izbirno 3
P9 FIZIKA obvezno 3
P10 KEMIJA obvezno 7
P11 BIOLOGIJA obvezno 3
P12 ŠPORTNA VZGOJA obvezno  
SKUPAJ A     104

 

B. STROKOVNI MODULI
OZNAKA PROGRAMSKE ENOTE OBVEZNO/IZBIRNO ŠT. KREDITNIH TOČK
M1 INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE obvezno 5
M2 TRAJNOSTNI RAZVOJ obvezno 5
M3 PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE obvezno 5
M4 OSNOVE ŽIVILSTVA obvezno 5
M5 PREDELAVA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA obvezno 20
M6 PREDELAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA obvezno 10
M7 PREHRANA IN DIETETIKA obvezno 5
M8 TEHNIKE ANALIZIRANJA ŽIVIL obvezno 7
M9 VARNA HRANA obvezno 4
M10 ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA Z BIOTEHNOLOGIJO obvezno 7
M11 TEHNOLOGIJA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA izbirno 11
M12 TEHNOLOGIJA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA izbirno 11
M13 UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV V ŽIVILSTVU izbirno 11
M14 KONTROLA KAKOVOSTI ŽIVIL izbirno 11
M15 PREHRANSKI OBRATI Z GASTRONOMIJO izbirno 11
SKUPAJ B     84
C. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU   6
D. INTERESNE DEJAVNOSTI   13
E. AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO   2
F. ODPRTI KURIKULUM   27

 

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

A

Obvezni del

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • pisni in ustni del izpita iz živilstva in prehrane.
B

Izbirni del

 • pisni in ustni del izpita iz tujega jezika ali matematike,
 • projektna naloga z zagovorom.
Ljubljanski štukelj v sodobni preobleki iz BIC Ljubljana
Mestna sladica iz leta 1868 v sodobni preobleki

LJUBLJANSKI ŠTRUKELJ

Okusite zgodovino Ljubljane z mestno sladico iz prve izvirne slovenske kuharice iz leta 1868, pripravljene na sodoben, inovativen način izpod prstov izjemnih slaščičark na BIC Ljubljana.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki