Program živilstvo in prehrana

KAKOVOST IN RAZVOJ

Na BIC Ljubljana smo področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti prepoznali kot izredno pomembno že leta 1999. V vsem tem obdobju smo sodelovali z različnimi strokovnimi ustanovi, ki so nam vsaka na svoj način predstavljale področje in različne metode ter pristope za razvoj kakovosti, tako na področju srednješolskega izobraževanja (Šola za ravnatelje, Center za poklicno izobraževanje, Zavod za šolstvo) kot tudi višješolskega izobraževanja (NAKVIS, projekt Impletum) ter na področju izobraževanja odraslih (Andragoški center Slovenije). Zaslediti je bilo mogoče razpršenost različnih oblik in metod, s skupnim ciljem, zagotoviti kakovostno izobraževanje za vse udeležence in druge deležnike, ki se nastopajo v izobraževalnem procesu in usposabljanju. S sodelovanjem v strokovni skupini nacionalnega projekta (Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK), ki je vključevala strokovne delavce iz celotne vertikale in z vključitvijo strokovnjakov iz Šole za ravnatelje, Centra za poklicno izobraževanje, Zavoda za šolstvo, Republiškega izpitnega centra in MIZŠ želimo izboljšati naš lastni sistem zagotavljanja kakovosti in prispevati k vzpostavitvi gradnikov, ki pomagajo pri razvoju in podpori zagotavljanju kakovosti drugim šolam in vrtcem.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti BIC Ljubljana, Višje strokovne šole

Sestavo ter naloge komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ opredeljuje 15. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI):

(1) Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednik in šest  članov, in sicer:

 • pet predavateljev šole, tako, da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse skupine predmetov, ter
 • dva študenta.

(2) Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: nacionalna agencija) in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
 • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
 • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter
 • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.

(3) Predsednika in člane komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti imenuje predavateljski zbor.

 ZVSI: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093

V času, ko je učenje postalo vseživljenjski proces, je skrb za kakovost izobraževanja osnovno vodilo vseh, ki izobražujemo odrasle, da bodo le-ti lahko konkurirali na trgu dela, pridobivali in razvijali različne kompetence, si izgrajevali osebnost, delovali kot aktivni državljani ter se vključevali v nadaljnje izobraževanje. 

Prve izkušnje pri načrtnem razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih smo pridobili v letu 2001 ob vključitvi v projekt Andragoškega centra Slovenije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, bolj znanim pod imenom POKI. Izboljšali smo učno gradivo, oblikovali spletno stran, namenjeno udeležencem izobraževanja odraslih, ter vpeljali spremljanje njihovega zadovoljstva. Za naprej pa smo se zavezali k skrbi za kakovost na več področjih, še posebej pa želimo spremljati zadovoljstvo udeležencev in učiteljev ter v dobro udeležencev razvijati kakovostne spletne učilnice. 

Zaradi spremljanja in zagotavljanja kakovosti po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije, imamo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2026.

V skrbi za kakovost izobraževanja smo sodelovali tudi v projektu »Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja« kjer smo oblikovali in sprejeli Izjavo o kakovosti in projektu »Širjenje sistema ugotavljanja in razvijanja kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije«,  sodelovali pa smo tudi v projektu »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«, kjer smo vodili področje kakovosti.

IZJAVA O KAKOVOSTI

V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, Medpodjetniškem izobraževalnem centru, kakovosti izobraževanja odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Še bolj sistematično in poglobljeno pa si za nenehen razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2001, ko smo prvič izvedli samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Prav sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam je omogočilo, da kot vodilo svojega dela sprejemamo izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih. Z izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

 • Vsem udeležencem izobraževanja zagotavljamo individualni pristop, ki vključuje:

       - prilagajanje izobraževanja glede na njihova predhodno pridobljeno znanje, želje in potrebe,

       - iskanje možnosti sofinanciranja izobraževanja,

       - svetovanje in pomoč pri učenju.

 • Udeležencem izobraževanja nudimo interna gradiva, prilagojena odraslim udeležencem vključenim v formalno ali neformalno izobraževanje.
 • Skrbimo za ažurnost informacij in sprotno obveščanje po telefonu, spletni strani, oglasni deski, elektronski in navadni pošti.
 • Predavateljem in drugim zaposlenim nudimo spodbudno delovno okolje in možnosti stalnega strokovnega napredovanja.
 • Skrbimo za pretok informacij med udeleženci izobraževanja in predavatelji.
 • Sledimo potrebam po izobraževanju na biotehniškem področju, še posebej na področju živilstva in veterine. Prilagajamo se razvojnim težnjam podjetij, združenj in posameznikov.
 • Skrbimo za zadovoljstvo udeležencev izobraževanja, predavateljev in drugih partnerjev.

 

Na BIC Ljubljana se zavzemamo za zadovoljstvo vseh naših zaposlenih, prav tako pa v naše vsakodnevno delo vključujemo skrb za družbo in okolje.

Z namenom, da svojo skrb za družbo, okolje in naše zaposlene še bolj povečamo, smo poleg certifikata Družini prijazno podjetje, ki ga imamo že vrsto let, novembra 2020, prejeli pristopni krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.

Skupno smo v postopku certificiranja sprejeli 51 ukrepov, in sicer 12 temeljnih ter 39 ostalih.

Po preteku prvega leta, je revizorski svet Ekvilib Inštituta obravnaval naše poročilo in poročilo revizorja ob letnem obisku o implementaciji temeljnih in izbranih ukrepov certifikata, ter nam 19. aprila 2022 podelil Napredni certifikat 1 Družbeno odgovoren delodajalec- krovni certifikat, ki smo ga uspešno podaljšali v letu 2023.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Osredotoča se na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Je edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu.

Skrbnica certifikata v BIC Ljubljana je Lidija Mlinarič (lidija.mlinaric@bic-lj.si), več informacij o certifikatu pa lahko najdete na Ekvilibovi spletni strani https://certifikatdod.si/ ali na telefonski številki 01 430 37 51, oziroma certifikatdod@ekvilib.org, v primeru pritožbe pa lahko kontaktirate Ekvilib Inštitut tudi preko kontaktnega obrazca: https://certifikatdod.si/kontakt/

Družbeno odgovoren delodajalec BIC LjubljanaDružini prijazno podjetje BIC Ljubljana

BIC Ljubljana je v sodelovanju s Športno unijo Slovenije pridobili certifikat Zdravju prijazna organizacija.

Certifikat Zdravju prijazna organizacija je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem sodelovanju z zaposlenimi, s poudarkom na zdravi vadbi, uravnoteženi prehrani in stabilnem duševnem zdravju na delovnem mestu in v zasebnem življenju. Program temelji na celoviti obravnavi posameznika in celotne organizacije v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na področju zdravega življenjskega sloga zaposlenih, posveča se tudi zdravemu delovnemu okolju in drugim parametrom, ki vplivajo na zdravje zaposlenih.

Uspešno smo izvedli aktivnosti in načrtovane ukrepe ter se zavezali, da bomo tudi v prihodnje še bolj skrbeli za naše zdravje.

Zdravju prijazna organizacija BIC Ljubljana

Karierni center je namenjen vsem dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani. Želimo, da na teh straneh najdete vse, kar vas zanima in kar bi morali vedeti o sebi, svojih sposobnostih, svoji karieri in o iskanju bodoče zaposlitve.

VEČ O KARIERNEM CENTRU BIC LJUBLJANA NAJDETE TUKAJ

Na  BIC Ljubljana smo kot eno od najpomembnejših razvojnih usmeritev prepoznali mednarodno sodelovanje, ki ga razumemo kot nujno za uspešen razvoj institucije. Na ravni zavoda razvijamo in izvajamo strategijo internacionalizacije, aktivni smo v evropskem programu mobilnosti Erasmus+, sodelujemo tudi z drugimi Evropskimi državami in vzpostavljamo partnerstva izven Evrope (ZDA, Kanada, Vietnam). Naša želja je, da se mednarodna izkušnja vsaj enkrat v šolskem letu dotakne vsakega zaposlenega in učečega se na BIC Ljubljana.

VEČ O MOBILNOSTI BIC LJUBLJANA SI PREBERITE TUKAJ

Sodelovanje na javnih razpisih za pridobivanje sredstev razumemo kot odlično razvojno priložnost, ki jo s pridom izkoriščamo. S tem vsem našim zaposlenim, dijakom, študentom, odraslim udeležencem in ostalim partnerjem ( podjetjem, zaposlenim in brezposelnim osebam ...) omogočamo razvoj novih učnih metod, brezplačna usposabljanja in izobraževanja ter sodobna strokovna znanja, ki jim omogočajo spoznavanje trendov in konkurenčno prednost na trgu dela. Pri izvajanju projektov sodelujemo z drugimi organizacijami v Slovenji in tujini, kar bogati naše izkušnje ter prinaša tudi razvojne smernice, ki so priznane v mednarodnem okolju.

Več o naših projektih si preberite tukaj.
ŠOLSKI RAZVOJNI SKLAD

V šolskem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Pravilih šolskega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠS v lanskem šolskem letu in Načrt šolskega sklada za šolsko leto 2023/2024. Poleg prispevkov v Šolski sklad bomo veseli tudi donacij.

FLORIN SKLAD

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

 

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki