Starši gvš

STARŠI BIC LJUBLJANA, Gimnazije in veterinarske šole

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

 RODITELJSKI SESTANKI 

 

 1. roditeljski sestanek

 

8. september 2022 (1. in 2. letniki v šoli, 3. in 4.

letniki na daljavo)

 2. roditeljski sestanek

 

25. januar 2023 (1. in 2. letniki na daljavo, 3.

in 4. letniki v šoli)

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 skupna govorilna ura

 24. november 2022

 skupna govorilna ura in roditeljski sestanek

 26. januar 2023

 skupna govorilna ura

 13. april 2023

Starši se lahko v času pouka naročite na pogovorne ure z učiteljem tako, da pošljete elektronsko sporočilo posameznemu učitelju.

UČITELJI 

URNIK A 

URNIK B 

 Alja BORDON

PONEDELJEK, 7. URA 

PONEDELJEK, 7. URA

Mojca CIGLER

PETEK, 5. URA 

PETEK, 4. URA

Tadej CVENK

 SREDA, 4. URA

PONEDELJEK, 4. URA

Rok DEMIČ

TOREK, 7. URA 

SREDA, 7. URA

Tine ELERŠEK

SREDA, 3. URA 

PETEK, 2. URA

Mag. Urška ENIKO

 PONEDELJEK, 3. URA

PONEDELJEK, 4, URA

Lidija GNIDOVEC

 ČETRTEK, 3. URA

ČETRTEK, 3. URA

Alenka GOLOB KOMAN

ČETRTEK, 5. URA 

TOREK, 5. URA

Katarina GORIČAN RUGANI

SREDA, 2. URA 

PONEDELJEK, 2. URA

mag. Emil GRAH

SREDA, 4. URA 

PONEDELJEK, 5. URA 

Lilijana GROS

PONEDELJEK, 4. URA 

PONEDELJEK, 5. URA

Suzana HAJDINJAK

 ČETRTEK, 4. URA

PETEK, 4. URA 

Nada JAKOPIČ STRNIŠNIK

 PETEK, 3. URA

PETEK, 3. URA 

Tjaša KLEMEN

TOREK, 4. URA 

ČETRTEK, 3. URA

Anja KNEZ

 SREDA, 3. URA

SREDA, 3. URA

Tadeja KOLAR

 TOREK, 3. URA

ČETRTEK, 4. URA

Dr. Metod KOVAČIČ

TOREK, 8. URA 

TOREK, 8. URA

Vesna KRAMBERGER

PET, 3. URA 

PETEK, 3. URA

Mag. Maja KUHAR

ČETRTEK, 4. URA 

ČETRTEK, 3. URA

Maja MAROLT

 PONEDELJEK, 5. URA

PONEDELJEK, 5. URA

Žiga MASLO PLEČNIK

 ČETRTEK, 6. URA

ČETRTEK, 6. URA

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

TOREK, 3. URA 

TOREK, 3. URA

Bianka MERTELJ

SREDA, 5. URA 

PONEDELJEK, 3. URA

 Gregor MOKOTAR

 TOREK, 6. URA

PONEDELJEK, 3. URA

Monika MORATO

 SREDA, 5. URA

SREDA, 4. URA

Aliana MOSCATELLO 

SREDA, 3. URA 

SREDA, 3. URA

Katarina NARED-VOLAVŠEK 

ČETRTEK, 3. URA 

ČETRTEK, 3. URA

Žiga ORAŽEM 

ČETRTEK, 6. URA 

ČETRTEK, 7. URA

Andreja PETEK 

PETEK, 2. URA 

PONEDELJEK, 2. URA

Urška PETEK 

SREDA, 7. URA 

SREDA, 7. URA 

Maja PODVORNIK 

PONEDELJEK, 5. URA 

PONEDELJEK, 5. URA

Jože PREMRU 

SREDA, 7. URA 

SREDA, 7. URA

Mag. Jože PROSENIK 

SREDA, 3. URA 

SREDA, 3. URA 

Darja RIZMAL 

PETEK, 3. URA 

PETEK, 3. URA

Nina ROZMAN 

SREDA, 8. URA 

SREDA, 8. URA

Anita RUS SETNIKAR 

TOREK, 5. URA 

TOREK, 5. URA

Nina SITAR 

PETEK, 7. URA 

PETEK, 7. URA

  Miha SLAPNIČAR 

TOREK, 7. URA 

TOREK, 7. URA

Andrej STRAJN 

 TPREK, 7. URA

TOREK, 7. URA

Jasna ŠČEK 

SREDA, 6. URA

ČETRTEK, 5. URA  

Kristina ŠPEC

PETEK, 4. URA

PETEK, 2. URA

Laura ŠPIK 

PONEDELJEK, 7. URA 

PONEDELJEK, 7. URA

Eva TASIČ 

TOREK, 5. URA 

PONEDELJEK, 7. URA 

Mihaela TERKOV 

TOREK, 6. URA 

TOREK, 6. URA

Mag. Bogdan ZDOVC 

TOREK, 0. URA 

TOREK, 0. URA

Adela ŽIGERT 

TOREK, 2. URA 

TOREK, 2. URA

Tomaž ŽIGON 

PONEDELJEK, 3. URA 

ČETRTEK, 2. URA

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda.

1. seja sveta staršev

29. september 2022

2. seja sveta staršev

12. april 2023

V šolskem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Pravilih šolskega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠS v lanskem šolskem letu in Načrt šolskega sklada za šolsko leto 2022/2023. Poleg prispevkov v Šolski  sklad bomo veseli tudi donacij.

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski, zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

Tukaj dostopate do e-redovalnice

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki