Naravovarstveni tehnik

Naravovarstveni tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Program je zasnovan tako, da zavzema vso širino, ki jo ponuja varovanje narave. Program lahko delimo na štiri dele. Prvi del je namenjen ekosistemom in varovanju narave. V drugem delu dijaki skozi mikrobiološke, fizikalne in kemijske analize ugotovijo dejansko stanje prsti, vode in zraka. Tretji sklop je namenjen obnovljivim virom energije, gospodarjenju z organskimi odpadki ter čiščenju odpadnih voda. Četrti sklop je posvečen vodenju v naravi.

Program popestrijo tabori. Z izjemo prvega letnika, kjer se dijaki udeležijo spoznavnega tabora, so v ostalih letnikih tabori strokovni, kjer dijaki skozi več dnevne aktivnosti v naravi podkrepijo svoje teoretično znanje.

 • razvijati motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • izpopolnjevati ter skrbeti za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi za vseživljenjsko učenje,
 • pridobiti sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • upoštevati zakonodajo s področja naravovarstva,
 • prepoznavati vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor,
 • vzdrževati naravno in kulturno krajino ter izvajati ukrepe ohranjanja vitalnosti varovanega območja,
 • informirati javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora,
 • sodelovati s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in spremljati izvajanje ukrepov varstva okolja,
 • izvajati nadzor in vodijo obiskovalce po zavarovanem območju,
 • opravljati analize parametrov okolja,
 • razvijati sposobnosti in spretnosti za kvalitetno delo,
 • pridobiti osnove za razvoj osebne organizacijske kulture v delovnem okolju,
 • iskati racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • usposobiti za uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehnične predpise in standarde.
 • uporabljajo strokovno znanje pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • prepoznavajo vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor,
 • informirajo javnost o pomenu naravnih vrednot in dobrin ter varstva okolja,
 • sodelujejo s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in izvajajo nadzor nad njimi, pri čemer upoštevajo zakonodajo s področja naravovarstva,
 • z ekološkim monitoringom spremljajo stanje narave in kjer je potrebno s pomočjo ekoremediacij (obnova in zaščita ekosistema) obnavljajo degradirana okolja,
 • načrtujejo in izdelujejo učne poti,  informacijske table ter vodijo obiskovalce po zavarovanih območjih,
 • ukvarjajo se z uvajanjem obnovljivih virov energije v prostoru.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

 •  osnovnošolsko izobraževanje ali
 •  nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2019/20 smo razpisali 30 mest za vpis v 1. letnik

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola.    

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju in
 • poklicno maturo.

Oznaka

Programske enote

obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

       

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

170

9

P11

Biologija

obvezno

170

9

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

 

2341

112

B – Strokovni moduli

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M 2

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M 3

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

obvezno

102

5

M 5

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

obvezno

220

12

M 6

Varstvo naravnih vrednot

obvezno

220

12

M 7

Ekološke analize in monitoring

obvezno

220

12

M 8

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki

obvezno

173

9

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vpliv na okolje

izbirno

70

4

M10

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

izbirno

98

5

M11

Pridobivanje biodizla in bioplina

izbirno

98

5

M13

Pridobivanje lesne biomase

izbirno

98

5

M14

Vodenje v naravi

izbirno

168

9

Skupaj B

 

 

1773

74

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikul

 

 

 

 

 

 

 

574

24

Poklicna matura

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

 

 

 

 

 

 

240

A

Obvezni del:

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • pisni in ustni del izpita iz naravovarstva.
B

Izbirni del:

 • pisni in ustni del izpita iz tujega jezika ali matematike,
 • projektna naloga z zagovorom.

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki