Naravovarstveni tehnik

Naravovarstveni tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Program je zasnovan tako, da zavzema vso širino, ki jo ponuja varovanje narave. Program lahko delimo na štiri dele. Prvi del je namenjen ekosistemom in varovanju narave. V drugem delu dijaki skozi mikrobiološke, fizikalne in kemijske analize ugotovijo dejansko stanje prsti, vode in zraka. Tretji sklop je namenjen obnovljivim virom energije, gospodarjenju z organskimi odpadki ter čiščenju odpadnih voda. Četrti sklop je posvečen vodenju v naravi.

Program popestrijo tabori. Z izjemo prvega letnika, kjer se dijaki udeležijo spoznavnega tabora, so v ostalih letnikih tabori strokovni, kjer dijaki skozi več dnevne aktivnosti v naravi podkrepijo svoje teoretično znanje.

EkoHiša BIC Ljubljana omogoča ustrezne prostore za izobraževalni program naravovarstveni tehnik. V novem večnamenskem šolskem objektu so 4 učilnice in spremljajoči prostori.

Za dijake BIC Ljubljana je posebej pomembna tehnična učilnica, kjer so dijakom na voljo stroji in orodja za obdelavo lesa in druga oprema za praktično izobraževanje na področju naravoslovja oz. naravovarstva. Razdeljena na dva dela – na t.i. čist del in del, v katerega se bodo lahko vnašali materiali od zunaj – zemlja, rastline, organski odpad … Tehnična učilnica omogoča izdelavo lesenih izdelkov (ptičje hišice, ekoremediacijski sistemi za v naravo, permakulturne visoke grede, valilnice za ogrožene ptiče, krmilnice, različni leseni izdelki, npr. svečniki ali iz izdelke iz mehkejših umetnih materialov. 

EkoHiša BIC Ljubljana je zgrajena energetsko varčno – stavba je lesena in skoraj nič-energijska – kar pozitivno vpliva na varovanje okolja in prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2).

PREBERI VEČ O EKOHIŠI BIC LJUBLJANA
 • razvijati motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • izpopolnjevati ter skrbeti za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi za vseživljenjsko učenje,
 • pridobiti sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • upoštevati zakonodajo s področja naravovarstva,
 • prepoznavati vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor,
 • vzdrževati naravno in kulturno krajino ter izvajati ukrepe ohranjanja vitalnosti varovanega območja,
 • informirati javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora,
 • sodelovati s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in spremljati izvajanje ukrepov varstva okolja,
 • izvajati nadzor in vodijo obiskovalce po zavarovanem območju,
 • opravljati analize parametrov okolja,
 • razvijati sposobnosti in spretnosti za kvalitetno delo,
 • pridobiti osnove za razvoj osebne organizacijske kulture v delovnem okolju,
 • iskati racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • usposobiti za uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehnične predpise in standarde.
 • uporabljajo strokovno znanje pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • prepoznavajo vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor,
 • informirajo javnost o pomenu naravnih vrednot in dobrin ter varstva okolja,
 • sodelujejo s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in izvajajo nadzor nad njimi, pri čemer upoštevajo zakonodajo s področja naravovarstva,
 • z ekološkim monitoringom spremljajo stanje narave in kjer je potrebno s pomočjo ekoremediacij (obnova in zaščita ekosistema) obnavljajo degradirana okolja,
 • načrtujejo in izdelujejo učne poti,  informacijske table ter vodijo obiskovalce po zavarovanih območjih,
 • ukvarjajo se z uvajanjem obnovljivih virov energije v prostoru.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

 •  osnovnošolsko izobraževanje ali
 •  nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2019/20 smo razpisali 30 mest za vpis v 1. letnik

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola.    

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju in
 • poklicno maturo.

Oznaka

Programske enote

obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

       

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

170

9

P11

Biologija

obvezno

170

9

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

 

2341

112

B – Strokovni moduli

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M 2

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M 3

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

obvezno

102

5

M 5

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

obvezno

220

12

M 6

Varstvo naravnih vrednot

obvezno

220

12

M 7

Ekološke analize in monitoring

obvezno

220

12

M 8

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki

obvezno

173

9

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vpliv na okolje

izbirno

70

4

M10

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

izbirno

98

5

M11

Pridobivanje biodizla in bioplina

izbirno

98

5

M13

Pridobivanje lesne biomase

izbirno

98

5

M14

Vodenje v naravi

izbirno

168

9

Skupaj B

 

 

1773

74

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikul

 

 

 

 

 

 

 

574

24

Poklicna matura

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

 

 

 

 

 

 

240

A

Obvezni del:

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • pisni in ustni del izpita iz naravovarstva.
B

Izbirni del:

 • pisni in ustni del izpita iz tujega jezika ali matematike,
 • projektna naloga z zagovorom.

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki