Diverzifikacija dejavnosti pri čebelarstvu Gramc: oglejte si tehnike točenja medu in različne priložnosti uporabe medu

Diverzifikacija dejavnosti pri čebelarstvu Gramc

Program razvoja podeželja 2014 – 2020 v Sloveniji prvikrat vključuje tudi ukrep M16 sodelovanje. Projekte glede na obseg aktivnosti in izziv, ki ga naslavljajo razvrščamo v majhne oz. pilotne projekte in velike projekte oz. Evropska inovativna partnerstva (EIP). Ukrep skupne evropske politike M16 je zasnovan na trikotniku prenosa znanja in za projekte EIP kot partnerje obvezno vključuje znanstveno raziskovalne oz. izobraževalne institucije, svetovalne institucije in kmetijsko gospodarstvo, kot osrednji člen izziva. V sodelovanju znanstveno raziskovalna oz. izobraževalna ter svetovalna institucija in kmetija skupaj iščejo rešitve za konkretne izzive na kmetiji. Pri manjših pilotnih projektih pa mora partnerstvo poleg kmetije vključevati vsaj še znanstveno raziskovalno oz. izobraževalno ali svetovalno institucijo.

S pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije imajo slovenski kmetije in čebelarji priložnost, da svetovalce in raziskovalce profesionalno vključijo v reševanje konkretnih razvojnih izzivov na svoji kmetiji. Ukrep je naklonjen novim inovativnim produktom, rešitvam za varovanje okolja in prilagajanju na podnebne spremembe, kratkim prehranskim verigam in diverzifikaciji dejavnosti na kmetiji.

Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji predstavlja uvajanje novih dejavnosti na kmetiji oz. povečevanje raznovrstnosti dejavnosti, ki se na kmetiji izvajajo. Podprti so bili projekti sodelovanja med kmetijami in znanstveno raziskovalno oz. izobraževalno ali svetovalno institucijo, ki se nanašajo na področja izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na omenjenih področjih.

Čebelarstvo Aleš Gram, Krška vas, je v svoji razvojni viziji videlo poslovno priložnost v razširitvi dejavnosti čebelarstva na izobraževanje. S pomočjo projekta in sodelovanja Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana sta se za potrebe izvajanja neformalnega izobraževanja pripravila dva programa usposabljanja: Tehnike točenja medu in Različne priložnosti uporabe medu in drugih čebelarski izdelkov. Kot sinergija pa smo na BIC Ljubljana izvajali tudi čebelarski krožek. Pripravili smo dva videa, ki bosta Alešu Gramcu podpora pri izvajanju izobraževanja. Donos projekta je tudi odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

OGLEJTE SI VIDEO TEHNIKE TOČENJA MEDU
OGLEJTE SI VIDEO RAZLIČNE PRILOŽNOSTI UPORABE MEDU IN DRUGIH ČEBELARSKIH IZDELKOV

Sodelovanje med projektnima partnerjema in izbrane teme niso naključne. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana deluje na področju živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, gostinstva in turizma, v sklopu centra deluje tudi Center kulinarike in turizma KULT316 z restavracijo KULT316. Aleš Gramc, mladi čebelar in diplomant agronomije je interes za čebelarjenje izkazoval že v času študija. S strokovno pomočjo BIC Ljubljana pa je bila izpolnjena možnost za pripravo kurikuluma dveh neformalnih izobraževanj in podpornega didaktičnega materiala.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja je MKGP.

logo