Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Mateja Škofic

Mateja Škofic, DIPLOMANTKA ŽIVILSTVA IN PREHRANE

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju s Matejo Škofic, diplomantko v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), kjer je v času študija opravljala praktično izobraževanje, diplomsko delo in na ta način pridobila dovolj znanja za zaposlitev.

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Zaposlena sem na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, ki je osrednji, največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s higiensko in zdravstveno ekološko dejavnostjo, s problematiko varovanja okolja, z mikrobiološko strokovno zdravstveno in raziskovalno dejavnostjo ter s kemijskimi analizami različnih vrst vzorcev. V laboratoriju se opravljajo storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti predvsem Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za okolje in prostor, proste kapacitete pa se ponujajo naročnikom na prostem trgu. V sodelovanju z drugimi ustanovami v Sloveniji in tujini NLZOH sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih in svetovalnih projektih.

Ker sem po izobrazbi tudi diplomirana sanitarna inženirka, v podjetju opravljam delo sanitarnega inženirja. V okviru notranjega nadzora nad proizvodnjo in prometom z živili izvajam:

  • notranji nadzor higienskega stanja objektov, prostorov, transportnih sredstev, opreme, posode, pribora, transportne posode in vseh drugih naprav ter delovnih pripomočkov, ki se uporabljajo za živila ali prihajajo z njimi v stik pri njihovi proizvodnji ali prometu,
  • preverjanje osebne higiene in ustreznega zdravstvenega stanja oseb, zaposlenih v proizvodnji ali prometu z živili,
  • odvzem brisov na snažnost zaradi ugotavljanja mikrobiološke kontaminacije,
  • odvzem vzorca živila za mikrobiološko in kemično analizo, s katero ugotavljamo njihovo zdravstveno oziroma higiensko neoporečnost,
  • interpretacija laboratorijskih izvidov živil in brisov ter določitev ukrepov glede na rezultat analize,
  • izdelava mnenja o opravljenem zdravstveno higienskem pregledu živilskega obrata,
  • izobraževanje o higieni živil in osebni higieni.

Izvajam tudi uradno vzorčenje živil neživalskega izvora za potrebe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vzorčimo v primarni proizvodnji, proizvodnji, trgovini na debelo in drobno, skladiščih … Vzorci se analizirajo na morebitno prisotnost mikrobioloških dejavnikov tveganja in kemijskih dejavnikov tveganja (težke kovine, pesticidi, mikotoksini, aditivi, alergeni …).

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA/S KATERIM PODROČJEM STE SE V DIPLOMSKEM DELU UKVARJALI?

Namen diplomskega dela je bil predstaviti pomen zagotavljanja varne hrane ter pravilnega vzorčenja živil in odvzema brisov na snažnost za mikrobiološke preiskave. Temo sem izbrala zato, ker sem lahko v diplomsko nalogo vključila delo, ki ga opravljam v podjetju.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

V vsakem letniku je bilo potrebno opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetju, ki si ga izbral. Na podlagi tega sem pridobila ogromno praktičnega znanja in izkušenj. Menim, da ima diplomant tako več možnosti za zaposlitev.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Možnosti za praktično izobraževanje, dobri odnosi med študenti in predavatelji, praktične vaje, strokovni predmeti, ekskurzije.

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGAM NA BIC LJUBLJANA?

Študij živilstva in prehrane bi priporočala vsem, ki jih to področje zanima. Študentje lahko pridobljeno znanje pri strokovnih predmetih uspešno vključijo pri opravljanju praktičnega izobraževanja in kasneje pri zaposlitvi.

PREBERITE ŠE DRUGE KARIERNE POTI NAŠIH DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV