BIC Ljubljana_tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija je gimnazijski program, ki traja štiri leta in se zaključi z maturo. Na BIC Ljubljana v programu tehniške gimnazije dijaki razvijajo naravoslovno-tehniško mišljenje, se naučijo uporabljati različne vire informacij, razvijajo veselje in interes za naravoslovje, zlasti za biologijo, kemijo, mikrobiologijo in biotehnologijo ter razvijajo sposobnosti, ki so pomembne zlasti za študij naravoslovja.

Program je namenjen vsem, ki radi gledajo dokumentarne oddaje o živalih, človeku in delovanju človeškega telesa ter sodobni znanosti; so radovedni in jim šolske razlage spodbudijo še večjo željo po znanju; vsem, ki si želijo razvijati svojo domišljijo in ustvarjalnost, da bi doživeli uspeh in zaupanje vase. Strokovni predmeti biotehnologija, mikrobiologija in laboratorijske vaje so jedro našega programa. Po njih se tudi razlikujemo od splošne gimnazije in jih začnemo izvajati v drugem letniku.

Cilji tega programa so usmerjeni v kakovostno pripravo na maturo in uspešno nadaljnje izobraževanje ter poklicno kariero. Poleg splošnih ciljev programa gimnazije so specifični cilji naše tehniške gimnazije:

 • vsakemu posamezniku zagotoviti optimalni razvoj njegovih sposobnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti in njegove specifične nadarjenosti;
 • mladega človeka vzgojiti v strpno, humano, tolerantno in odgovorno osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi;
 • spodbujati vedoželjnost, učenje tujih jezikov, pozitivne vrednote, ki temeljijo na slovenski in evropski tradiciji, slovensko identiteto;
 • razvijati ustvarjalno in kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov, analitičnega oz. sintetičnega in sistemskega razmišljanja, sistematičnosti, presoje, inovativnosti, komunikativnosti;
 • omogočiti prilagajanje družbenim in ekonomskim spremembam, razvijanje zavesti o pomenu trajnostnega razvoja in obvladovanje informacijskih tokov;
 • razvijati skupinsko (timsko) delo in sodelovanje, komuniciranje, reševanje problemov;
 • razvijati tehniško mišljenje;
 • naučiti se uporabljati različne vire informacij;
 • razumeti kompleksne vzajemne povezave med razvojem naravoslovja, tehnike in družbe;
 • razvijati veselje in interes za področje tehnike;
 • razvijati sposobnosti, ki so pomembne za študij naravoslovja in tehnike ter
 • s pridobljenimi znanji omogočiti uspešen univerzitetni študij naravoslovnih in tehniških usmeritev.

Dijaki so:

 • usposobljeni za delo pri biotehnoloških procesih, kjer z uporabo mikroorganizmov, celičnih in tkivnih kultur (biokultur) pridobivamo človeku koristne produkte, ki se uporabljajo v industriji živil in pijač, farmacevtski industriji, medicini in veterini, kmetijstvu, kemični industriji, energetiki, živinoreji, varstvu okolja;
 • znajo uporabljati vire informacij in kritično vrednotiti podatke, dobljene na podlagi eksperimentalnega dela, iz strokovne literature oz. drugih virov informacij;
 • znajo uporabljati tudi zahtevnejšo laboratorijsko opremo, opazovati spremembe pri različnih reakcijah, izvajati meritve in jih zapisovati;
 • naučijo se eksperimentalnih veščin, ki so pomembne za nadaljnji študij in za uporabo v praksi, znajo pravilno ravnati z odpadki in s tem varovati okolje;
 • spoznajo življenjske procese v mikroorganizemskih celicah; uporabo mikroorganizmov v industriji, ekologiji, delovanje mikroorganizmov na druge organizme in njihovo življenjsko okolje, mikrobe kot povzročitelje bolezni pri človeku in živalih in postopke za njihovo uničevanje.

Pogoj za vpis je uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje.

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2019/20 smo razpisali 56 mest za vpis v 1. letnik tehniške gimnazije.

Dijaki šolanje zaključijo s splošno maturo iz:

 • treh predmetov skupnega dela: slovenščine, matematike, tujega jezika;
 • dveh predmetov izbirnega dela: biotehnologije, biologije, kemije, fizike, zgodovine in drugega tujega jezika.

Z opravljeno maturo lahko nadaljujejo študij na Univerzi v katerem koli programu za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe.

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki