BIC Ljubljana_tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija je gimnazijski program, ki traja štiri leta in se zaključi z maturo. Na BIC Ljubljana v programu tehniške gimnazije dijaki razvijajo naravoslovno-tehniško mišljenje in laboratorijske veščine, se naučijo uporabljati različne vire informacij, razvijajo veselje in interes za naravoslovje, zlasti za biologijo, kemijo, mikrobiologijo in biotehnologijo ter razvijajo sposobnosti, ki so pomembne zlasti za študij naravoslovja.

Dijaki v programu tehniške gimnazije BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v šolskih laboratorijih, poleg splošnih znanj pa pridobijo tudi znanja s področja biotehnologije in mikrobiologije. Dijakom v okviru maturitetnega predmeta biotehnologija omogočamo projektno delo s področij prehrane, zdravja in okolja.

Program je namenjen vsem, ki radi gledajo dokumentarne oddaje o živalih, človeku in delovanju človeškega telesa ter sodobni znanosti; so radovedni in jim šolske razlage spodbudijo še večjo željo po znanju; vsem, ki si želijo razvijati svojo domišljijo in ustvarjalnost, da bi doživeli uspeh in zaupanje vase. Strokovni predmeti biotehnologija, mikrobiologija in laboratorijske vaje so jedro našega programa. Po njih se tudi razlikujemo od splošne gimnazije in jih začnemo izvajati v drugem letniku.

Program popestrijo večdnevne aktivnosti in različni tabori (razredni tabori, priprave na maturo).

Vključeni so v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično usposabljanje na Portugalsko, Finsko, Poljsko, Španijo in letos prvič na novo destinacijo, Turčijo.

Dijaki, ki obiskujejo vivaristični krožek pridobivajo znanje in izkušnje iz vivaristike in skrbijo za šolski vivarij. Dijakom sta na voljo tudi fotografski in čebelarski krožek, vključitev v ekipo šolskih bolničarjev in šolsko impro ligo (ŠILA). V okviru medgeneracijskega sodelovanja jim ponujamo skupno rekreativno vadbo namiznega tenisa dijakov in učiteljev.

Športna vzgoja s posebno organizacijo tretje ure športne vzgoje z možnostjo izbire športnih dejavnosti v slovenskem prostoru gotovo izstopa s svojo vsebinsko pestrostjo. Dijaki lahko vsako leto izbirajo med različnimi športnimi aktivnostmi.

Udeležujejo se različnih tekmovanj. Tekmujejo na tekmovanju Mladi raziskovalci Slovenije, na tekmovanjih v znanju angleškega jezika (za angleško bralno značko EPI Reading Badge), na tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, pa tudi na tekmovanjih iz logike, razvedrilne matematike, za Stefanovo priznanje iz fizike, Dominkovo priznanje iz astronomije ter Bobrovo priznanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti. Najštevilnejša je udeležba na tekmovanjih s področja naravoslovja: na tekmovanju iz kemije za Preglovo plaketo in iz znanja biologije za Proteusovo priznanje. Dijaki zastopajo šolo tudi na športnih tekmovanjih v košarki, odbojki, nogometu, atletiki, streljanju, plesu in teku. S projektnimi nalogami vsako leto zelo uspešno kandidirajo tudi na razpisu za Krkine nagrade in priznanja.

Naši dijaki pridobivajo izkušnje tudi s sodelovanjem v različnih projektih, kot so program MEPI, ki mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa s poudarkom na odkrivanju in usmerjanju potenciala, projekt Slovenska mreža zdravih šol in projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana dijaki lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo pri šolskih proslavah in na različnih dogodkih.

Take a stroll around the school at 47 Cesta v Mestni log in Ljubljana and explore the facilities dedicated to the Technical Grammar School educational program.

Find additional information through interactive multimedia points within the area.

By clicking on the arrow in the lower left corner, you can access the shortcuts to other areas of the school.

Points related to the Technical Grammar School educational program are marked in orange.

Cilji tega programa so usmerjeni v kakovostno pripravo na maturo in uspešno nadaljnje izobraževanje ter poklicno kariero. Poleg splošnih ciljev programa gimnazije so specifični cilji naše tehniške gimnazije:

 • vsakemu posamezniku zagotoviti optimalni razvoj njegovih sposobnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti in njegove specifične nadarjenosti;
 • mladega človeka vzgojiti v strpno, humano, tolerantno in odgovorno osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi;
 • spodbujati vedoželjnost, učenje tujih jezikov, pozitivne vrednote, ki temeljijo na slovenski in evropski tradiciji, slovensko identiteto;
 • razvijati ustvarjalno in kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov, analitičnega oz. sintetičnega in sistemskega razmišljanja, sistematičnosti, presoje, inovativnosti, komunikativnosti;
 • omogočiti prilagajanje družbenim in ekonomskim spremembam, razvijanje zavesti o pomenu trajnostnega razvoja in obvladovanje informacijskih tokov;
 • razvijati skupinsko (timsko) delo in sodelovanje, komuniciranje, reševanje problemov;
 • razvijati tehniško mišljenje;
 • naučiti se uporabljati različne vire informacij;
 • razumeti kompleksne vzajemne povezave med razvojem naravoslovja, tehnike in družbe;
 • razvijati veselje in interes za področje tehnike;
 • razvijati sposobnosti, ki so pomembne za študij naravoslovja in tehnike ter
 • s pridobljenimi znanji omogočiti uspešen univerzitetni študij naravoslovnih in tehniških usmeritev.

Če bi se še enkrat moral odločiti, katero gimnazijo bi izbral, bi se odločil enako. Zaradi dobrega odnosa tako s sošolci kot tudi s profesorji smo ustvarili prijetno okolje, kamor smo radi prihajali. Komu bi šolo priporočil? Vsem navdušencem nad naravoslovjem, ki bi radi svoje znanje naravoslovja poglobili in usvojili veščine dela v laboratoriju. Meni osebno je pridobljeno znanje zelo koristilo, imel sem občutek, da sem bil pri osnovnih naravoslovnih predmetih na fakulteti (kemija, biokemija, biologija celice itd.) v veliki prednosti.

Aljaž Pišek, študent Medicinske fakultete v Mariboru

Dijaki so:

 • usposobljeni za delo pri biotehnoloških procesih, kjer z uporabo mikroorganizmov, celičnih in tkivnih kultur (biokultur) pridobivamo človeku koristne produkte, ki se uporabljajo v industriji živil in pijač, farmacevtski industriji, medicini in veterini, kmetijstvu, kemični industriji, energetiki, živinoreji, varstvu okolja;
 • znajo uporabljati vire informacij in kritično vrednotiti podatke, dobljene na podlagi eksperimentalnega dela, iz strokovne literature oz. drugih virov informacij;
 • znajo uporabljati tudi zahtevnejšo laboratorijsko opremo, opazovati spremembe pri različnih reakcijah, izvajati meritve in jih zapisovati;
 • naučijo se eksperimentalnih veščin, ki so pomembne za nadaljnji študij in za uporabo v praksi, znajo pravilno ravnati z odpadki in s tem varovati okolje;
 • spoznajo življenjske procese v mikroorganizemskih celicah; uporabo mikroorganizmov v industriji, ekologiji, delovanje mikroorganizmov na druge organizme in njihovo življenjsko okolje, mikrobe kot povzročitelje bolezni pri človeku in živalih in postopke za njihovo uničevanje.

.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki