Izjava Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ob prvem interventnem paketu

Izjava Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ob prvem interventnem zakonu in spremembe ter dopolnitve pri drugem interventnem zakonu

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Osnovno, srednje, višješolsko in izobraževanje odraslih
  • Izobraževanje na daljavo in druge organizirane oblike dela na daljavo z učenci, dijaki in študenti potekajo v skladu s potrjenim šolskim koledarjem in nadomeščajo običajno izvedbo učnega procesa v razredu.
  • Če bo zaradi trajanja izrednih razmer to potrebno, bo s ciljem po zagotavljanju pravic učencem, dijakom in študentom potrebno prilagoditi načine preverjanja znanja, pridobivanja in zaključevanja ocen, odločanja o napredovanju, rokov za izdajo ter razdelitev spričeval in drugih listin, načinov in rokov za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja. To v skladu s pristojnostmi določi ministrica.
  • Če zaradi epidemije COVID-19 dijakom, vajencem in študentom* v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim le-to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.
  • Če dijakom in vajencem ni bilo omogočeno opravljanje obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se jim le-te priznajo kot opravljene.
Visoko šolstvo

Visokošolski zavodi lahko za tekoče študijsko leto sprejmejo spremembe obveznih sestavin študijskih programov.

Študenti

Študenti višješolskega in visokošolskega študija, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, pridobijo pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu.

Vsem rednim študentom in študentkam, ki imajo prebivališče v RS, se do 30. aprila** izplača krizni dodatek v višini 150 evrov

VEČ INFORMACIJ V IZJAVI MIZŠ

* Prvi odstavek se glede na ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO,  spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če zaradi epidemije COVID-19 dijakom in vajencem v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, se jim to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.«.

Obrazložitev:

Višješolski študenti opravljajo praktično izobraževanje 10 tednov. Vsebine strokovnih modulov so neposredno vezane na opravljeno praktično izobraževanje, tako da tega dela ni mogoče »avtomatsko« priznati. Prav tako pa je opravljanje prakse v 2. letniku vezano na diplomsko delo. V kolikor bi nastale težave v zvezi z opravljenim praktičnim izobraževanjem, bodo študenti imeli možnost ponovnega vpisa.

** »(6) Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov se do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena ZPIZ-2.«.

Obrazložitev:

Četrti odstavek veljavnega 58. člena zakona določa, da se solidarnostni dodatek izplača do 30. aprila vsem rednim študentom, tako višješolskim kot visokošolskim. S spremembo navedenega odstavka se krog upravičencev širi tudi na izredne študente. Vse študente, redne in izredne, se postavlja v enak položaj, ob izpolnjevanju istih pogojev, vključno s časom izplačila dodatka. S predlagano spremembo se preprečuje tudi kopičenje upravičenj po tem zakonu.