Popestrimo šolo 2017–2022 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih

Popestrimo šolo ali projekt POŠ II se na Gimnaziji in veterinarski šoli BIC Ljubljana izvaja od maja 2017. V okviru projekta prirejamo različne aktivnosti z namenom krepitve ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, v to spada: spodbujanje bralne pismenosti, usmerjenost v kulturno zavest in izražanje, dvig jezikovnih, državljanskih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja ter kompetence samoiniciativnosti in podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Ob tem z usmerjenim projektnim delom pri dijakih in zaposlenih spodbujamo ter razvijamo inovativnost, ustvarjalnost, uporabo pametne tehnologije in kritično mišljenje.

Projekt se posveča dijakovim individualnim potrebam, primanjkljajem oz. nadarjenostim, dijaki in strokovni delavci pa imajo preko sodelovanja v projektnih aktivnostih priložnost za razvoj novih znanj in kompetenc ali nadgradnje že pridobljenega. V projekt so vključeni dijaki, učitelji in drugi strokovni delavci na šoli.

Izvedli smo naslednje aktivnosti:

 • inovativne razredne projekte za razvijanje ključnih kompetenc;
 • mapa učnih dosežkov dijakov in ozaveščanje pridobljenih ključnih kompetenc ob dosežkih tako na šolski kot zunajšolski ravni;
 • tematske strokovne delavnice za dijake za spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja in razvijanja funkcionalne pismenosti;
 • projektno delo in razvijanje kompetenc načrtovanja kariere;
 • priprava na različna tekmovanja, raziskovalno in problemsko učenje;
 • organizacija in izvedba delavnic učenje učenja;
 • razvijanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje;
 • delavnice učenja socialnih veščin;
 • več razrednih tridnevnih taborov;
 • usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov;
 • pomoč dijakom tujcem;
 • delavnice za izdelavo življenjepisov Europass in motivacijskih pisem dijakov zaključnih letnikov.

Projekt POŠ 2017 – 2022 je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ LOGO