Starši Živilska šola

Starši BIC Ljubljana, Živilska šola

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

STARŠEVSKI SESTANKI 

 

 1.

 19. september 2019

 2.

 12. marec 2020

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 5. december 2019

 2.

 12. marec 2020 

 

 

Termini govorilnih ur bodo na voljo kmalu. 

UČITELJ/-ICA ŠOLSKA URA OD-DO
Marko BASEJ    
Darinka BERČIČ    
Tina BIRK    
Kristina BRADAČ po dogovoru  
Mateja BRGLEZ    
Aleš DOLENC    
Anita FAJIČ    
Mirjam GORENC    
Robert GROZNIK    
Sandra HORVATIĆ    
Milena HROVAT    
Eva JAMŠEK    
Lidija JENKO    
Eva KAVKA    
Elizabeta KLARIČ    
Andreja KLUN    
Alenka KODELE    
Mišo KOLAR    
Matevž KRAMER    
Mateja LENARČIČ    
Jana MARINČEK po dogovoru  
Rozalka MOHORIČ    
Petra MOLE    
Monika MORATO    
Aliana MOSCATELLO    
Cecilija PER    
Andreja PERČIČ    
Nada PETRIČ    
Katja PIPAN    
Boštjan PLEŠEC    
Gorazd POTOČNIK    
Alenka REP    
Martin ROZMAN    
Helena ROŽENCVET    
Špela SCHRADER    
Marjana SEDELJŠAK BASLE    
Alenka SEDLAR ŠPEHAR    
Jerneja SEIBERT po dogovoru  
Mojca SMERAJEC    
Mojca STRGAR    
Tatjana ŠČEK PREBIL po dogovoru  
Jure ŠIMAC    
Simona ŠKERLAVAJ GOLEC    
Maja ŠTEKOVIČ    
Marija TOPOLE    
Matjaž ULE    
Urša VEZJAK po dogovoru  
Marija VIDMAR    
Tjaša ZUPAN    
Gregor ŽAGAR    
Marija ŽVAB    

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda

Prvi sestanek bo septembra 2019

Drugi sestanek bo februarja 2020

Tretji sestanek bo maja 2020

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij. 

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki