Starši Živilska šola

Starši BIC Ljubljana, Živilska šola

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

STARŠEVSKI SESTANKI 

 

 1.

 1. letniki: 15. do 17. septembra 2020

 ostali letniki: 17. septembra 2020

 2.

 11. marec 2021

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 3. december 2020

 2.

 11. marec 2021

 

 

Termini govorilnih ur bodo na voljo kmalu. 

Basej Marko   12.50 - 13.35
Berčič Darinka   9.40 - 10.25
Birk Tina   12.50 - 13.35
Bradač Kristina   /
Brglez Mateja   8.50 - 9.35
Dolenc Aleš   10.50 - 11.35
Fajič Anita   12.50 - 13.35
Gorenc Mirjam   10.50 - 11.35
Groznik Robi   12.00 - 12.45
Horvatić Sandra   12.00 - 12.45
Hrovat Milena   9.40 - 10. 25
Jamšek Eva   12.00 - 12.45
Jenko Lidija   12.00 - 12.45
Klarič Elizabeta   9.40 - 10. 25
Klun Andreja   12.00 - 12.45
Kodele Alenka    
Kolar Mišo   10.50 - 11.35
Kramer Matevž   8.50 - 9.35
Lenarčič Mateja   9.40 - 10.25
Marinček Jana    
Mohorič Rozalka   8.50 - 9.35
Mole Petra   10.50 - 11.35
Morato Monika   12.00 - 12.45
Moscatello Aliana   10.50 - 11.35
Per Cilka   12.00 - 12.45
Perčič Andreja   12.00 - 12.45
Petrič Nada   9.40 - 10.25
Pipan Katja   9.40 - 10.25
Plešec Boštjan   12.00 - 12.45
Potočnik Gorazd    
Rep Alenka   12.00 - 12.45
Rozman Martin   10.50 - 11.35
Rožencvet Helena   9.40 - 10.25
Schrader Špela   9.40 - 10.25
Sedeljšak Basle Marjana   9.40 - 10.25
Sedlar Špehar Alenka   9.40 - 10.25
Seibert Jerneja   /
Smerajec Mojca   8.50 - 9.35
Strgar Mojca   8.50 - 9.35
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Škerlavaj Golec Simona   8.50 - 9.35
Štekovič Maja   10.50 - 11.35
Topole Marija   9.40-10.25 
Ule Matjaž   10.50 - 11.35
Vezjak Urša   /
Vidmar Marija   12.00 - 12.35
Vlahovič Maja   10.50 - 11.35
Zupan Tjaša   10.50 - 11.35
Žagar Gregor   10.50 - 11.35
Žvab Marija   10.50 - 11.35

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda

Prvi sestanek bo septembra 2020

Drugi sestanek bo februarja 2021

Tretji sestanek bo maja 2021

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij. 

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki