Starši Živilska šola

Starši BIC Ljubljana, Živilska šola

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

STARŠEVSKI SESTANKI 

 

 1.

 19. september 2019

 2.

 12. marec 2020

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 5. december 2019

 2.

 12. marec 2020 

 

 

Termini govorilnih ur bodo na voljo kmalu. 

Basej Marko torek, 6. ura 12.50 - 13.35
Berčič Darinka petek, 3. ura 9.40 - 10.25
Birk Tina sreda, 6. ura 12.50 - 13.35
Bradač Kristina / /
Brglez Mateja sreda, 2. ura 8.50 - 9.35
Dolenc Aleš petek, 4. ura 10.50 - 11.35
Fajič Anita ponedeljek, 6. ura 12.50 - 13.35
Gorenc Mirjam petek, 3. ura 10.50 - 11.35
Groznik Robi petek, 5. ura 12.00 - 12.45
Horvatić Sandra ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.45
Hrovat Milena petek, 3. ura 9.40 - 10. 25
Jamšek Eva ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.45
Jenko Lidija torek, 5. ura 12.00 - 12.45
Klarič Elizabeta sreda, 3. ura 9.40 - 10. 25
Klun Andreja četrtek, 5. ura 12.00 - 12.45
Kodele Alenka po dogovoru  
Kolar Mišo sreda, 4. ura 10.50 - 11.35
Kramer Matevž ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Lenarčič Mateja ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25
Marinček Jana po dogovoru  
Mohorič Rozalka ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Mole Petra sreda, 4. ura  10.50 - 11.35
Morato Monika petek, 5. ura 12.00 - 12.45
Moscatello Aliana pon, 4. ura 10.50 - 11.35
Per Cilka torek, 5. ura 12.00 - 12.45
Perčič Andreja sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Petrič Nada četrtek, 3. ura 9.40 - 10.25
Pipan Katja sreda, 3. ura 9.40 - 10.25
Plešec Boštjan torek, 5. ura 12.00 - 12.45
Potočnik Gorazd ponedeljek, 4. ura  
Rep Alenka sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Rozman Martin ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35
Rožencvet Helena četrtek, 3. ura 9.40 - 10.25
Schrader Špela četrtek, 3. ura 9.40 - 10.25
Sedeljšak Basle Marjana ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25
Sedlar Špehar Alenka ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25
Seibert Jerneja / /
Smerajec Mojca torek, 2. ura 8.50 - 9.35
Strgar Mojca sreda, 2. ura 8.50 - 9.35
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Škerlavaj Golec Simona četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Štekovič Maja četrtek, 4. ura 10.50 - 11.35
Topole Marija petek, 3. ura 9.40-10.25 
Ule Matjaž četrtek, 4. ura 10.50 - 11.35
Vezjak Urša / /
Vidmar Marija torek, 5. ura 12.00 - 12.35
Vlahovič Maja ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35
Zupan Tjaša torek, 4. ura 10.50 - 11.35
Žagar Gregor torek, 4. ura 10.50 - 11.35
Žvab Marija ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda

Prvi sestanek bo septembra 2019

Drugi sestanek bo februarja 2020

Tretji sestanek bo maja 2020

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij. 

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki