Starši Živilska šola

Starši BIC Ljubljana, Živilska šola

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva starševska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

STARŠEVSKI SESTANKI 

 

 1.

 1. letniki: 7. septembra 2023

 ostali letniki in PTI: 14. september 2023

 2.

 7. marec 2024

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 30. november 2023

 2.

7. marec 2024

Ker še vedno prihaja do manjših sprememb v urniku, se starši oz. skrbniki za govorilne ure individualno dogovorjajte z učitelji preko e-pošte.
Ko bo urnik stalen, bomo govorilne ure objavili.

Basej Marko    
Berčič Darinka    
Birk Tina    
Brglez Mateja    
Dolenc Aleš    
Dremelj Sabina    
Fajič Anita    
Golob Justi    
Golob Pia    
Gombač Danijel    
Gorenc Mirjam    
Groznik Robi    
Horvatić Sandra    
Hrovat Milena    
Jamšek Eva    
Jenko Lidija    
Klarič Elizabeta    
Klun Andreja    
Kodele Alenka    
Kolar Mišo    
Kramer Matevž    
Marinček Jana    
Markič Maja    
Mihelčič Jaka    
Mohorič Rozalka    
Mole Petra    
Moscatello Aliana    
Percan Maja    
Perčič Andreja    
Petrič Nada    
Pipan Katja    
Plešec Boštjan    
Poje Marija    
Potočnik Gorazd    
Rep Alenka    
Rozman Martin    
Rozman Monika    
Rožencvet Helena    
SAvić Aleksandra    
Schrader Špela    
Sedeljšak Basle Marjana    
Sedlar Špehar Alenka    
Seibert Jerneja    
Smerajec Mojca    
Starc Tit    
Strgar Mojca    
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Šimac Jure    
Škerlavaj Golec Simona    
Štekovič Maja    
Ule Matjaž    
Vehar Maja    
Vidmar Marija    
Žagar Gregor    
Žvab Marija    

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda

Prvi sestanek bo septembra 2023

Drugi sestanek bo marec 2024

Tretji sestanek bo maja 2024

V šolskem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Pravilih šolskega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠS v lanskem šolskem letu in Načrt šolskega sklada za šolsko leto 2023/2024. Poleg prispevkov v Šolski sklad bomo veseli tudi donacij.

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki