Usposabljanje mentorjev

PROJEKTI NA BIC LJUBLJANA

Individualen pristop k učenju za dijake s posebnimi učnimi potrebami

December 2021 – junij 2024

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je od decembra 2021 vključen v mednarodni projekt Palssen. Prepričani smo, da je ključ do vključujočega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v sprejemanju in podpiranju dostopnosti izobraževanja in učenja za vse dijake. Evropska agencija za posebne potrebe in inkluzivno izobraževanje navaja, da je končna vizija inkluzivnih izobraževalnih sistemov zagotoviti, da imajo vsi učenci katerekoli starosti na voljo visoko kakovostne izobraževalne priložnosti v svoji lokalni skupnosti, skupaj s svojimi prijatelji in vrstniki. Takšna vizija zahteva spremembe pri poučevanju in podpiranju učnega procesa dijakov s posebnimi potrebami. Zahteva tudi odmik od izobraževanja in usposabljanja po principu uporabe enakega pristopa za vse k prehodu na pristop, ki je bolj osredotočen na posameznika in njegove potrebe. Za izvajanje individualnega pristopa k učenju dijakov s posebnimi učnimi potrebami morajo učitelji pridobiti kompetence, ki jim omogočajo prepoznavanje in izpolnjevanje potreb teh dijakov.

Podpora učiteljem

Cilj tega projekta je povečati učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja za dijake s posebnimi učnimi potrebami. Projekt bo prispeval k povečanju posebnih kompetenc učiteljev in drugih strokovnih delavcev, da bodo lahko le-ti zagotavljali bolj individualiziran pristop k učenju za vsakega dijaka znotraj izobraževalne institucije. S tem bodo zaposleni izboljšali dosežke svojih prizadevanj na področju izobraževanja, usposabljanja in podpore.

Pravičnost, NE enakost

Končni cilj projekta PALSSEN je, da so lahko dijaki s posebnimi potrebami skupaj s svojimi vrstniki deležni primernega in kakovostnega izobraževanja znotraj rednih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Dijaki s posebnimi potrebami se na takšen način izobražujejo s pomočjo individualnega učnega načrta, ki odraža njihove individualne potrebe, talente in priložnosti. Cilj tega novega načina dela je doseči formalno poklicno kvalifikacijo v rednem sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ključ do enakih možnosti je pravičnost. To je mogoče doseči le z izvajanjem prilagojenih programov, ki temeljijo na predhodni oceni potreb.

Rezultati projekta

Ob koncu projekta bomo prišli do sledečih rezultatov: Opisali bomo uporabljene koncepte, metode in tehnike. Opis spodbudnih vplivov in tveganj, ovir ter priporočil za izvajanje individualnega pristopa k učenju za dijake s posebnimi potrebami v rednem poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Razvili bomo orodje za izvedbo samoocene pristopa, ki se osredotoča na dijaka. Razvili bomo orodje, s katerim bomo preverili stopnjo pripravljenosti organizacij poklicnega izobraževanja in usposabljanja za izvajanje individualnega pristopa k učenju za dijake s posebnimi potrebami v rednem poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Napisali bomo priročnik za učitelje in vodje usposabljanja o tem, kako razvijati pristope, ki bodo osredotočeni na dijaka. Razvili bomo smernice in podporno orodje za izvajanje individualnega pristopa k učenju za dijake s posebnimi potrebami v rednem poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Sodelujoči partnerji:
 • NIZOZEMSKA: REA College Pluryn ROC RijnIJssel All about Quality Consultancy
 • SLOVENIJA: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • PORTUGALSKA: CFAE CENTRO-OESTE
 • ITALIJA: Forbusiness Lifeskills S.r.l.t Results

Koordinatorica projekta: Tanja Kek, tanja.kek@bic-lj.si

Spletna stran projekta: https://www.palssen.eu/ 

Palssen

 

Z Zavodom RS za šolstvo in konzorcijskimi parterji sodelujemo v javnem razpisu »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Projekt poteka pod imenom OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli).

Na šoli poteka več dejavnosti, pri katerih smo osredinjeni na razvijanje in dvig ravni bralne pismenosti, razvoj raznovrstne motivacije za branje ter učinkovitejšo rabo slovenščine kot učnega jezika v VIZ procesu. Tako prispevamo k vzpostaviti oz. nadgradnji ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc ter celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Projekt vodi šolski razvojni tim, ki ga sestavljajo učitelji iz različnih strokovnih aktivov in knjižničarka. Pri izbiri metod in oblik dela upošteva predvsem pomen branja in bralne pismenosti, kar je eden od pogojev za razvoj kritičnega mišljenja in tudi uspešnega učenja. Dijake zato spodbujamo k pogostejšu obisku šolse knižnice, pri pouku pa iščemo predvsem različne teme, pri katerih se lahko medpredmetno povezujemo.

Več informacij poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Zavod za šolstvo

 

ObjemMIZŠESS

 

 

MUNERA 3 2018–2022

Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica uspešen pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Projekt Munera 3 zaposlenim med drugim omogoča brezplačna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Cilj projekta Munera 3 je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Oglejte si razpoložljiva brezplačna usposabljanja v okviru projekta MUNERA 3.
SVETOVANJE UDELEŽENCEM PROGRAMOV

Gregor Matos

 • Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, med 9. in 10. uro. 
 • gregor.matos@bic-lj.si
 • Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

Brezplačen študij.jpg

 

Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si

Logotipi

 

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK 

Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.   

Temeljni cilji programa so:

 • vzpostaviti enoten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ  in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V programu OPK sodelujejo v konzorcijskem partnerstvu ŠR, ZRSŠ , CPI in RIC z 32 razvojnimi in pilotnimi šolami.

Popestrimo šolo 2017–2021

Projekt je v izvajanju. Namen je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence dijakov. Multiplikator skladno z načrtom izvaja individualne in skupinske neposredne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečala njihovim individualnim potrebam. Aktivnosti bodo tudi pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela, multiplikator bo posrednik znanj in dobrih praks pri delu z dijaki, zato bo organizirano več delavnic za razrednike in druge strokovne delavce, da se bo znanje preneslo tudi v razred. Projekt se izvaja v sodelovanju z lokalnim vzgojno izobraževalnim zavodom, nevladno organizacijo in gospodarskimi družbami. Cilj je usposobiti najmanj 218 strokovnih delavcev različnih vzgojno izobraževalnih zavodov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Preberite novice projekta

POŠ_logo.jpg

 

Usposabljanje mentorjev 2021–2023

Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 omogoča brezplačno usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je vodilni partner konzorcija, ki bo skupaj z ostalimi petnajstimi konzorcijskimi partnerji po vsej Sloveniji do zaključka projekta usposobil 755 mentorjev. Program usposabljanja je tokrat razdeljen v dva sklopa, in sicer na Osnovno usposabljanje, ki obsega 32-urni program ter Nadaljnja usposabljanja, ki obsegajo 8-urne programe. Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran projekta.

Logotipi

 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022  

Projekt je namenjen izvajanju izobraževalnih programov za odrasle, v sklopu katerega organiziramo brezplačna izobraževanja za zaposlene in brezposelne. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Pogoji za vključitev:

 • brezposelni in zaposleni,
 • nižje izobraženi (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),
 • starejši od 45 let (zaželeno, ni pa pogoj),
 • z nizko ravnjo znanja na področju posameznega programa.

POŠ_logo.jpg

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki