Usposabljanje mentorjev

PROJEKTI NA BIC LJUBLJANA

MUNERA 3 2018-2022

Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica uspešen pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Projekt Munera 3 zaposlenim med drugim omogoča brezplačna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Cilj projekta Munera 3 je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Brezplačen študij.jpg

 

Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si

Logotipi

 

Promocija, animacija in učna pomoč 2018 – 2022

Namen aktivnosti projekta, Promocija, animacija in učna pomoč 2018 – 2022, je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Spletna stran: https://www.ucna-pomoc.si/

Logotipi

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK 

Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.   

Temeljni cilji programa so:

 • vzpostaviti enoten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ  in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V programu OPK sodelujejo v konzorcijskem partnerstvu ŠR, ZRSŠ , CPI in RIC z 32 razvojnimi in pilotnimi šolami.

Popestrimo šolo 2016–2021

Projekt je v izvajanju. Namen je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence dijakov. Multiplikator skladno z načrtom izvaja individualne in skupinske neposredne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečala njihovim individualnim potrebam. Aktivnosti bodo tudi pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela, multiplikator bo posrednik znanj in dobrih praks pri delu z dijaki, zato bo organizirano več delavnic za razrednike in druge strokovne delavce, da se bo znanje preneslo tudi v razred. Projekt se izvaja v sodelovanju z lokalnim vzgojno izobraževalnim zavodom, nevladno organizacijo in gospodarskimi družbami. Cilj je usposobiti najmanj 218 strokovnih delavcev različnih vzgojno izobraževalnih zavodov.

POŠ_logo.jpg

 

Popestrimo šolo 2017 - 2021

Projekt je v izvajanju. Namen je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence dijakov. Multiplikator skladno z načrtom izvaja individualne in skupinske neposredne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečala njihovim individualnim potrebam. Aktivnosti bodo tudi pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela, multiplikator bo posrednik znanj in dobrih praks pri delu z dijaki, zato bo organizirano več delavnic za razrednike in druge strokovne delavce, da se bo znanje preneslo tudi v razred. Projekt se izvaja v sodelovanju z lokalnim vzgojno izobraževalnim zavodom, nevladno organizacijo in gospodarskimi družbami. Cilj je usposobiti najmanj 218 strokovnih delavcev različnih vzgojno izobraževalnih zavodov.

POŠ_logo.jpg

 

Usposabljanje mentorjev 2016-2021

Projekt je namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, kar bo novim diplomantom poklicnega in strokovnega izobraževanja omogočalo boljšo usposobljenost za opravljanje poklica. Na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana smo do konca leta 2018 skupaj z ostalimi 18 konzorcijskimi partnerji po vsej Sloveniji usposobili 1585 mentorjev za usposabljanje dijakov oz. izobraževanje študentov pri delodajalcu (od tega je BIC Ljubljana kot izvajalec v tem obdobju usposobil 249 mentorjev). Namen projekta je do leta 2021 usposobiti 2500 mentorjev po vsej Sloveniji. BIC Ljubljana kot poslovodeči partner vodi celotno koordinacijo in potek projekta, ki bo potekal do leta 2021.

Spletna stran: https://www.usposabljanje-mentorjev.si/

POŠ_logo.jpg

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana se tudi letos prijavil na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili tri mlade učitelje začetnike. Z njimi smo sklenil pogodbo za določen čas od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 in jim bomo omogočili, da bodo pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in omogočili, da bodo opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njimi sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 5. 2020.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

Več informacij o javnem razpisu "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019" je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

logo VIZ

Uživam tradicijo po kulinarični transvezali od Panonije do Jadrana

BIC Ljubljana je vodilni partner mednarodnega projekta Uživam tradicijo, ki poteka v okviru  programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020. Projekt poteka od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019. Sofinanciran je s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer za projekt je namenjenih skoraj 1,5 milijona evrov.

V projekt je vključenih 8 partnerjev, po 4 partnerji iz Slovenije in po 4 partnerji s Hrvaške.

Glavni namen projekta je aktivno ohranjanje naravne in kulturne dediščine preko trajnostnega turizma, s poudarkom na prikazih in promociji kulinarične dediščine na avtentičen, a moderen oz. sodoben način. Velik pomen projekt daje tudi izobraževanju različnih ciljnih skupin o kulinarični dediščini. Končni cilj projekta je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, v okviru katere bi obiskovalcem ponujali zgodbe in doživetja pristne tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali na različnih območjih.

Logo_InterregUživamtradicijo.jpg

 

Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc

Z Zavodom RS za šolstvo in ostalimi konzorcijskimi parterji sodelujemo v javnem razpisu za izbor operacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, v sklopu 1.1« s projektom Bralna pismenost in razvoj slovenščine. Namen je razvijanje in dvig ravni bralne pismenosti, razvoj raznovrstne motivacije za branje, učinkovitejša raba slovenščine kot učnega jezika v VIZ procesu.

Zavod Antona Martina Slomška se je prijavil na javni razpis »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc in sicer v sklopu 3: »Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja«. Kjer sodelujemo kot implementacijska in tudi razvojna šola. Namen projekta je premišljena celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programska oprema, storitve v oblaku) ter prenosnih naprav, ki skupaj učinkovito udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje ter formativno spremljanje.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022  

Projekt je namenjen izvajanju izobraževalnih programov za odrasle, v sklopu katerega organiziramo brezplačna izobraževanja za zaposlene in brezposelne. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Pogoji za vključitev:

 • brezposelni in zaposleni,
 • nižje izobraženi (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),
 • starejši od 45 let (zaželeno, ni pa pogoj),
 • z nizko ravnjo znanja na področju posameznega programa.

POŠ_logo.jpg

Svetovanje v izobraževanju odraslih 2016 - 2022

V okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za svetovanje in ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za vključitev zaposlenih v izobraževanje. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, tudi s svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Za izvedbo dejavnosti je oblikovan konzorcij.

Najpomembnejši cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Namen projekta je povečevanje oz. izboljšanje kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNE SKUPINE: prednostne ciljne skupine so zaposleni, ki so starejši (45 let in več) in z manj kot V. stopnjo pridobljene izobrazbe, svetovanja pa se lahko udeležijo tudi drugi zaposleni.

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki