Usposabljanje mentorjev

PROJEKTI NA BIC LJUBLJANA

V okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 je Zavod za šport RS Planica pridobil izvedbo projekta "zMIGAJ!", namenjenega srednjim šolam in dijaškim domovom – predvsem dijakom, a tudi drugim zaposlenim na izbranih srednjih šolah oziroma dijaških domovih. Glavni cilji projekta so zasnova strokovnih izhodišč za pripravo inovativnih gibalnih programov za mlade, izpeljava inovativnih gibalnih programov za vključeno srednješolsko populacijo, izpeljava gibalnih programov za zaposlene na izbrani šoli, predstavitev učinkov redne celostne gibalne vadbe (razbremenitev, izboljšanje delovnih sposobnosti in preventiva pred delovnimi poškodbami) ter vpliv gibanja na zdravje, počutje in gibalno zmogljivost, nenazadnje pa izvedba promocijskih aktivnosti za športno rekreacijsko aktivacijo mladih. V projektu sodeluje tudi Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, s katerim bomo tudi mi sodelovali in spodbujali gibalno dejavnost med mladimi ter prispevali k njihovemu zdravemu razvoju in krepitvi telesne učinkovitosti.

Projekt bo vodil Zavod za šport Republike Slovenije Planica, v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za šport. Izbrane srednje šole oziroma dijaški domovi bodo pri projektu sodelovali v šolskih letih od 2024/25 do 2027/28.

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada EKP 2021-2027.

https://evropskasredstva.si/

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJESofinancira EUzMIGAJ

GREEN CAPITAL, ERASMUS+ KA2

1. junij 2024 – 30. november 2025

Partnerstvo: 

Projekt Zelena prestolnica (Green Capital) se je rodil iz ideje, da bi se zgledovali po mestih, ki so prejela naziv zelena prestolnica Evrope, in izvajali njihove dobre ukrepe v poklicnih šolah. Glavna motivacija tega projekta je prispevati k izpolnjevanju ciljev evropskega zelenega dogovora na ravni izobraževanja ter prispevati k podnebni nevtralnosti, ki naj bi jo dosegli do leta 2050.

Posebni cilji projekta Zelena prestolnica so:

 1. Ozaveščanje učiteljev in dijakov, zlasti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, o trenutni podnebni krizi.
 2. Vključevanje izobraževalne skupnosti v boj proti podnebnim spremembam.
 3. Spodbujanje dejavnosti in dobrih praks v centrih poklicnega izobraževanja za boljše usposabljanje na področju trajnostnih veščin.
 4. Izboljšanje spretnosti in zagotavljanje orodij za okoljsko trajnost in podnebne spremembe.
 5. Udeležencem omogočiti, da individualno in kolektivno pridobijo informacije o krožnem gospodarstvu, podnebnih ukrepih in zavrženi hrani.

Za doseganje teh ciljev je konzorcij opredelil dve ključni dejavnosti. Prvič, razvil bo nabor orodij s tremi deli: teoretični del, kjer se bodo dijaki učili trajnostnih kompetenc o krožnem gospodarstvu, odpadni hrani in prilagajanju podnebnim spremembam; praktični del; in del z dobrimi praksami. Druga ključna dejavnost bo trivialna igra z vprašanji, ki jih bodo prenesli s spletne strani projektnih partnerjev. Ta igra bo omogočila udeležencem, da v šolskem okolju na didaktičen način uporabijo vse, kar so se naučili.

Green CapitalSofinancira EU

 Practicing EU Values & Norms in VET (Values@VET), Erasmus+ KA2

https://valuesatvet.si/

1.december 2023 – 31. maj 2026

Partnerske države: Slovenija, Portugalska, Litva, Nizozemska, Italija

BIC Ljubljana (vodilni partner), Slovenija

 • Agrupamento de escolas fernão do pó (http://www.aefp.pt), Portugalska
 • Viesoji istaiga valakupiu reabilitacijos centras (www.reabilitacija.lt), Litva
 • All about quality consultancy, Nizozemska
 • Forbusiness lifeskills, Italija

Projekt ima za splošni cilj krepiti ozaveščenost, razumevanje in kompetence učiteljev, mentorjev in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju glede uveljavljanja vrednot in norm EU. S tem želimo prispevati k aktivnemu državljanstvu in oblikovanju prihodnje družbe. Konkretno projekt sledi trem ciljem:

Želimo vzpostaviti skupno razumevanje temeljnih vrednot EU med vodij in učitelj v institucijah poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Projekt bo omogočil ozaveščenost o vrednotah EU in njihovem praktičnem vplivu na vedenje, tako v učnem okolju kot v vsakdanjem življenju. Cilj je ustvariti okolje, kjer bodo učitelji sposobni uspešno usposabljati dijake glede uveljavljanja vrednot in norm EU.

Da bi dosegli te cilje, bomo izvedli naslednje aktivnosti:

a. Izmenjava trenutnih praks in opredelitev želenega vedenja

b. Usposabljanje za razumevanje vrednot EU

c. Razvoj informacijskega paketa in vaj za prakticiranje vrednot EU

Rezultati projekta bodo vključevali informacijski paket s strategijo za izvajanje usposabljanja in prakticiranja vrednot EU, vedenjske smernice za vodje in učitelje ter zbirko uspešnih vaj za usposabljanje in prakticiranje vrednot EU. Skupni cilj projekta je tako zagotoviti temelje za boljše razumevanje in uveljavljanje vrednot EU v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Values@VET logo-02Sofinancira EU

1. december 2023 – 1. december 2024

Projekt “Green Chemistry Practices for a Better Future” je Erasmus+ projekt, katerega namen je ozaveščanje učencev o načelih zelene in trajnostne kemije. Cilj projekta je povečati zavedanje učencev, učiteljev in staršev o škodljivih učinkih izdelkov, ki vsebujejo strupene kemikalije, tako za ljudi kot tudi za naravo. V sklopu projekta bomo pri pouku kemije razvijali alternativne naravne in neškodljive izdelke med katerimi so organska barvila, izdelki za osebno nego, čistila, recikliranje olj v proizvodnji mila ter priprava komposta. Poleg tega bomo oblikovali izobraževalne module za poučevanje zelene kemije, izvajali laboratorijske poskuse ter druge dejavnosti v učilnici, ki podpirajo izbrane tematike.

Sodelujoče partnerske šole

 • ZAVO, Belgija (vodilni partner)
 • Gürpinar Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik, Turčija
 • Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna, Romunija
 • BIC Ljubljana, Slovenija

Green Chemistry Practices for a Better FutureSofinancira EU

Projekt KOMPETENCE 2023-2029-OSR je namenjen izvajanju izobraževalnih programov za odrasle, v sklopu katerega organiziramo brezplačna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in brezposelne. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Projekt je financiran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

PROGRAMI:
 • Angleščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Nemščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Italijanščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Španščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Ruščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Pridobivanje digitalnih kompetenc (Word, Excel, Power Point …); 40-urni tečaj
 • Sistem HACCP in zagotavljanje varne hrane; 30-urni tečaj
 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku; 40-urni tečaj
 • UŽU Most do izobrazbe; 100-urni tečaj

Tečaje bomo izvedli v primeru zadostnega števila prijav (12 udeležencev v skupini).

CILJNA SKUPINA:
 • vsi odrasli, zaposleni ali brezposelni, prednost pa imajo:
 • odrasli, ki imajo končano največ srednješolsko izobraževanje,
 • aktivni, ki so stari 55 let ali več,
 • tujci,
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.
PARTNERJI:

V projektu poleg BIC Ljubljana sodelujejo še:

PRIJAVI SE

Informativne prijave zbiramo čez celo leto, in sicer do zapolnitve prostih mest.

Na brezplačne tečaje se prijavite preko spletnega obrazcaPreberi splošne pogoje. Za rezervacije mest ali morebitna dodatna vprašanja pa lahko pokličete na tel. št. (01) 28 07 621 (Helena Črešnik) in 01 28 07 601 (Nataša Rakar) ali pišete na elektronski naslov brezplacnitecaji@bic-lj.si.

Ne odlašajte s prijavo in se nam pridružite v sproščenem vzdušju ter obnovite oz. nadgradite svoje znanje.

Sofinancira EU

Individualen pristop k učenju za dijake s posebnimi učnimi potrebami

December 2021 – junij 2024

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je od decembra 2021 vključen v mednarodni projekt Palssen. Prepričani smo, da je ključ do vključujočega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v sprejemanju in podpiranju dostopnosti izobraževanja in učenja za vse dijake. Evropska agencija za posebne potrebe in inkluzivno izobraževanje navaja, da je končna vizija inkluzivnih izobraževalnih sistemov zagotoviti, da imajo vsi učenci katerekoli starosti na voljo visoko kakovostne izobraževalne priložnosti v svoji lokalni skupnosti, skupaj s svojimi prijatelji in vrstniki. Takšna vizija zahteva spremembe pri poučevanju in podpiranju učnega procesa dijakov s posebnimi potrebami. Zahteva tudi odmik od izobraževanja in usposabljanja po principu uporabe enakega pristopa za vse k prehodu na pristop, ki je bolj osredotočen na posameznika in njegove potrebe. Za izvajanje individualnega pristopa k učenju dijakov s posebnimi učnimi potrebami morajo učitelji pridobiti kompetence, ki jim omogočajo prepoznavanje in izpolnjevanje potreb teh dijakov.

Podpora učiteljem

Cilj tega projekta je povečati učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja za dijake s posebnimi učnimi potrebami. Projekt bo prispeval k povečanju posebnih kompetenc učiteljev in drugih strokovnih delavcev, da bodo lahko le-ti zagotavljali bolj individualiziran pristop k učenju za vsakega dijaka znotraj izobraževalne institucije. S tem bodo zaposleni izboljšali dosežke svojih prizadevanj na področju izobraževanja, usposabljanja in podpore.

Pravičnost, NE enakost

Končni cilj projekta PALSSEN je, da so lahko dijaki s posebnimi potrebami skupaj s svojimi vrstniki deležni primernega in kakovostnega izobraževanja znotraj rednih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Dijaki s posebnimi potrebami se na takšen način izobražujejo s pomočjo individualnega učnega načrta, ki odraža njihove individualne potrebe, talente in priložnosti. Cilj tega novega načina dela je doseči formalno poklicno kvalifikacijo v rednem sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ključ do enakih možnosti je pravičnost. To je mogoče doseči le z izvajanjem prilagojenih programov, ki temeljijo na predhodni oceni potreb.

Rezultati projekta

Ob koncu projekta bomo prišli do sledečih rezultatov: Opisali bomo uporabljene koncepte, metode in tehnike. Opis spodbudnih vplivov in tveganj, ovir ter priporočil za izvajanje individualnega pristopa k učenju za dijake s posebnimi potrebami v rednem poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Razvili bomo orodje za izvedbo samoocene pristopa, ki se osredotoča na dijaka. Razvili bomo orodje, s katerim bomo preverili stopnjo pripravljenosti organizacij poklicnega izobraževanja in usposabljanja za izvajanje individualnega pristopa k učenju za dijake s posebnimi potrebami v rednem poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Napisali bomo priročnik za učitelje in vodje usposabljanja o tem, kako razvijati pristope, ki bodo osredotočeni na dijaka. Razvili bomo smernice in podporno orodje za izvajanje individualnega pristopa k učenju za dijake s posebnimi potrebami v rednem poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Sodelujoči partnerji:
 • NIZOZEMSKA: REA College Pluryn ROC RijnIJssel All about Quality Consultancy
 • SLOVENIJA: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • PORTUGALSKA: CFAE CENTRO-OESTE
 • ITALIJA: Forbusiness Lifeskills S.r.l.t Results

Koordinatorica projekta: Tanja Kek, tanja.kek@bic-lj.si

Spletna stran projekta: https://www.palssen.eu/ 

Palssen

 

Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si

Logotipi

 

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki