Gostinstvo in turizem

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Pomočnik v biotehniki in oskrbi je program nižjega poklicnega izobraževanja, ki traja dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom. Program je namenjen učencem, ki jih zanima opravljanje srednje ali manj zahtevnih postopkov v proizvodnem procesu. To je program, s katerim učenci pridobijo osnovne kompetence, ki jim omogočajo lažjo pot za pridobitev zanimivega poklica.

 • razvijati ustvarjalnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • razvijati pozitivne moralne vrednote,
 • odgovorno skrbeti za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijati pozitiven odnos do zdravega načina življenja,
 • seznaniti se z načeli trajnostnega razvoja,
 • razvijati poklicne kompetence,
 • skrbeti za urejenost delovnega mesta/prostora,
 • znati pripraviti izdelke za prodajo in nadaljnjo predelavo,
 • seznaniti se z vplivi živilske dejavnosti na naravno okolje in skladno z načeli trajnostnega razvoja izvajati delo,
 • pridobiti praktično in teoretično znanje s področja živilstva,
 • pripravljati različne surovine rastlinskega in živalskega izvora za izdelavo živil,
 • ustrezno shranjevati surovine in izdelke,
 • pakirati izdelke,
 • čistiti delovne prostore, orodja, naprave in stroje v proizvodnji živil,
 • sodelovati pri pripravi obrokov,
 • s posnemanjem in urjenjem razvijati praktično znanje na področjih, ki so povezana z delom v živilstvu,
 • pridobiti znanje iz varstva pri delu ter varno uporabljati stroje, orodja in naprave,
 • razvijati ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost, sposobnosti prilagajanja delovnemu okolju in sodelovanja v kolektivu,
 • zagotoviti kakovost opravljenega dela v živilstvu,
 • znati sodelovati v skupini, uporabljati temeljne strokovne izraze za ustno in pisno sporazumevanje s sodelavci in drugimi udeleženci.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

 • izpolnil osnovnošolsko obveznost in uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole po programu devetletke,
 • uspešno zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu.

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2019/20 smo razpisali 64 mest za vpis v 1. letnik

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak dokazati uspešnost in zaključiti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula, ki ga določi šola v sodelovanju s socialnimi partnerji.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcih,
 • zaključni izpit. 

Zaključni izpit obsega eno enoto, to je zaključno delo:

 • izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovnoteoretično in praktično znanje.

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki