Gostinstvo in turizem

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Pomočnik v biotehniki in oskrbi je program nižjega poklicnega izobraževanja, ki traja dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom. Program je namenjen učencem, ki jih zanima opravljanje srednje ali manj zahtevnih postopkov v proizvodnem procesu. To je program, s katerim učenci pridobijo osnovne kompetence, ki jim omogočajo lažjo pot za pridobitev zanimivega poklica.

Dijaki v programu pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, zlasti v šolskih slaščičarskih in pekarskih delavnicah ter laboratorijih.

"Od vseh programov, na katere bi se lahko vpisala, mi je bil ta najbolj všeč, ker rada pečem in kuham. Šola mi je všeč, program je zanimiv, veliko imamo prakse, tudi predmeti se mi zdijo zanimivi in niso pretežki. Rada bi šla naprej na tri letni program in upam, da mi bo uspelo." DIJAKINJA KRISTINA

"Na šoli se veliko naučimo o higieni, zdravi prehrani, izdelavi živilskih izdelkov in podobnem. V 2 letni program pomočnik v biotehniki in oskrbi sem se vpisala zato, ker bom s tem imela priznano osnovno šolo, da lahko potem šolanje nadaljujem v 3 letnem programu. DIJAKINJA LEJA

Dijaki se udeležujejo iger za dijake nižjega poklicnega izobraževanja v programu pomočnik v biotehniki in oskrbi.

Dijakom ponujamo strokovne ekskurzije, obiščejo Kras, Piran, Gradec, Vrbsko jezero in Opičjo goro pri Beljaku.

V okviru naravoslovnih dni obiščejo ljubljanski živalski vrt, šolsko veterinarsko ambulanto BIC Ljubljana in vivaristični krožek na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli, Botanični vrt Univerze v Ljubljani in sodelujejo v čistilni akciji v okolici šole. V okviru kulturnih dni si ogledajo filmske predstave in spoznavajo mestno jedro Ljubljane. Redni pouk bogatijo športni dnevi s pestrim izborom športnih vsebin glede na letni čas izvedbe.

Dijakom ponujamo različne delavnice na temo varne rabe interneta, socialnega vključevanja, učenje učenja, trgovine z ljudmi, zdravstvene in spolne vzgoje, ločevanja odpadkov, nezavržene hrane in pasti energijskih pijač.

Naši dijaki pridobivajo izkušnje s sodelovanjem v različnih projektih, kot so Rastem s knjigo, Specialni Zdravko, projekt ECOGARD (razvoj programa poklicnega usposabljanja na področju ekološkega vrtnarstva), predstavijo pa se tudi na festivalu Igraj se z mano.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo pri šolskih proslavah in na različnih dogodkih – svetovni dan hrane, pustovanje, tematske razstave, svetovni dan Zemlje, novoletni bazar in evropski dan jezikov. Dijaki vsako leto gostijo tudi predstavnika ameriške ambasade. Ob zaključku izobraževanja za dijake organiziramo zaključni ples.

 • Sprehodi se po šoli na Ižanski cesti 10 v Ljubljani in si oglej, kateri prostori so namenjeni izobraževalnemu programu pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi. 

 • Poišči dodatne informacije v okviru interaktivnih multimedijskih točk znotraj prostora.

 • S klikom na puščico v levem spodnjem kotu dostopaš do bližnjic v druge prostore na šoli. 

 • Točke, povezane z izobraževalnim programom pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi, so označene z modro barvo.

 • razvijati ustvarjalnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • razvijati pozitivne moralne vrednote,
 • odgovorno skrbeti za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijati pozitiven odnos do zdravega načina življenja,
 • seznaniti se z načeli trajnostnega razvoja,
 • razvijati poklicne kompetence,
 • skrbeti za urejenost delovnega mesta/prostora,
 • znati pripraviti izdelke za prodajo in nadaljnjo predelavo,
 • seznaniti se z vplivi živilske dejavnosti na naravno okolje in skladno z načeli trajnostnega razvoja izvajati delo,
 • pridobiti praktično in teoretično znanje s področja živilstva,
 • pripravljati različne surovine rastlinskega in živalskega izvora za izdelavo živil,
 • ustrezno shranjevati surovine in izdelke,
 • pakirati izdelke,
 • čistiti delovne prostore, orodja, naprave in stroje v proizvodnji živil,
 • sodelovati pri pripravi obrokov,
 • s posnemanjem in urjenjem razvijati praktično znanje na področjih, ki so povezana z delom v živilstvu,
 • pridobiti znanje iz varstva pri delu ter varno uporabljati stroje, orodja in naprave,
 • razvijati ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost, sposobnosti prilagajanja delovnemu okolju in sodelovanja v kolektivu,
 • zagotoviti kakovost opravljenega dela v živilstvu,
 • znati sodelovati v skupini, uporabljati temeljne strokovne izraze za ustno in pisno sporazumevanje s sodelavci in drugimi udeleženci.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

 • izpolnil osnovnošolsko obveznost in uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole po programu devetletke,
 • uspešno zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu.

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2023/2024 smo razpisali 32 mest.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak dokazati uspešnost in zaključiti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula, ki ga določi šola v sodelovanju s socialnimi partnerji.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcih,
 • zaključni izpit. 

Zaključni izpit obsega eno enoto, to je zaključno delo:

 • izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovnoteoretično in praktično znanje.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki