BIC LJUBLJANA - izobraževalni center prihodnosti

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov in več kot 70 krajših programov usposabljanj omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

Pri nas se izobražuje 3000 dijakov, študentov in odraslih udeležencev. 

V okviru BIC Ljubljana delujejo Gimnazija in veterinarska šola, Živilska in naravovarstvena šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center.

NAŠI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
 • Živilstvo in prehrana (višje strokovno izobraževanje)
 • Gostinstvo in turizem (višje strokovno izobraževanje)
 • Tehniška gimnazija (gimnazija)
 • Veterinarski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
 • Živilsko-prehranski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
 • Naravovarstveni tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
 • Živilsko-prehranski tehnik – PTI (poklicno-tehniško izobraževanje)
 • Slaščičar (srednje poklicno izobraževanje)
 • Pek (srednje poklicno izobraževanje)
 • Mesar (srednje poklicno izobraževanje)
 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje)

Usposabljamo strokovne delavce v podjetjih ter prehranskih in gostinskih obratih. Organiziramo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Kakovost izobraževanja in delovanja je naša temeljna usmeritev, zato našim dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudimo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovostnih učnih izidov.

Plodno delujemo tudi na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili smo karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri korakih pri njihovem nadaljnjem izobraževanju ali zaposlitvi. Zaposlene spodbujamo in jim omogočamo strokovno izpopolnjevanje in jim zagotavljamo odlične delovne pogoje. Mnogo pozornosti namenjamo zadovoljstvu zaposlenih, saj uporabljamo certifikat in naziv Družini prijazno podjetje, Certifikat zdravju prijazna organizacija in tudi družbeni odgovornosti, saj od leta 2020 uporabljamo tudi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Vključujemo se v okolje s številnimi aktivnostmi, različnimi projekti in lastnimi dejavnostmi. Organiziramo mednarodno strokovno konferenco Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju.

V svoji trgovini KRUHarije in CUKRnije okoliškim prebivalcem ponujamo slaščičarske in pekovske izdelke, ki jih pripravimo v lastni pekarni in slaščičarni, od leta 2014 pa upravljamo tudi čajnico Primula, ki se skriva v Botaničnem vrtu. Na BIC Ljubljana od leta 2015 deluje prva Šolska veterinarska ambulanta v Sloveniji.  Oktobra 2015 smo odprli Center kulinarike in turizma KULT316, ki predstavlja edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Novi prostori študentom in dijakom omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj so odprti tudi za širšo javnost. Sodobno opremljeni prostori so primerni za izvedbo različnih dogodkov. Predstavljamo se z demonstracijsko kuhinjo, učno kuhinjo, učno hotelsko sobo, konferenčno dvorano, vinsko kletjo, informacijsko točko, restavracijo in kavarno. Od leta 2016 v naših prostorih deluje tudi prva šolska mikropivovarna, od leta 2017 prva šolska turistična agencija. Leta 2019 smo ustanovili novo spletno mesto in blagovno znamko kulinaricna-dozivetja.eu, ki ponuja recepte, bloge o kulinarični dediščini in zanimivosti od Panonije do Jadrana. V letu 2020 smo dijakom v programu naravovarstveni tehnik ponudili tudi novo, leseno in skoraj nič energijsko šolsko stavbo, EkoHišo BIC Ljubljana. Leta 2022 smo pričeli upravljati prenovljeno kavarno Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Kafe FGG. 

Novembra 2020 smo kot prva šola v Sloveniji prejeli nagrado Evropske komisije Vet Excellence Award, ki je BIC Ljubljana v kategoriji odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju uvrstila v sam vrh inovativnega poklicnega in strokovnega  izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

Decembra 2020 smo prejeli tudi državno nagrado za izjemne dosežke na področju šolstva za leto 2020.

1. Septembra 2023 se je enota BIC Ljubljana, Živilske šole preimenovala v Živilsko in naravovarstveno šolo

Pozdravljeni,Jasna Kržin Stepišnik

med nami vsi, ki vas zanimajo področja živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, gostinstva oz. turizma, na vsaj enem izmed njih pa morda načrtujete tudi svojo prihodnost in nadaljnji strokovni razvoj.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je šolski center, ki združuje vsa ta področja na srednješolski in višješolski ravni izobraževanja za mladino; za dijake, študente ter tudi udeležence izobraževanja odraslih v osrednjeslovenski regiji in tudi na širšem področju. Pri nas se izobražujejo dijaki v programu tehniške gimnazije, v katerem dajemo poseben poudarek laboratorijskemu delu pri mikrobiologiji in biotehnologiji.

Za nami je dolga in uspešna tradicija izobraževanja, ki sega v leto 1848. Izobraževanje pri nas pa ne temelji le na uspešnem dosedanjem delu. Zazrti smo v prihodnost, saj želimo mladim in malo manj mladim, ki se izobražujejo pri nas, omogočiti, da pridobijo ustrezna znanja in kompetence, ki jih potrebujejo za uspešen nadaljnji študij in poklicno pot ter uspešno nadaljnjo življenjsko pot. Prepričani smo, da so področja, na katerih izobražujemo, v Sloveniji vedno bolj pomembna.

Našim dijakom, študentom in odraslim udeležencem omogočamo kakovostno izobraževanje v zanimivih in aktualnih programih izobraževanja. Spodbujamo njihovo mobilnost, sodelovanje in vključevanje v različne dejavnosti. Zagotavljamo jim odlične in vzpodbudne razmere za delo v predavalnicah, učilnicah, laboratorijih, delavnicah in športnih dvoranah v več šolskih stavbah, na Ižanski cesti, v Mestnem logu in na Prušnikovi ulici. Posebej smo ponosni na možnosti, ki jih imajo naši dijaki in študenti za kakovostno praktično izobraževanje v našem Centru kulinarike in turizma KULT316, šolski veterinarski ambulanti, šolski mikropivovarni, šolski turistični agenciji in čajnici Primula. Smo zdrava šola in tudi družini prijazno podjetje, kar uresničujemo z različnimi aktivnostmi. Z odličnimi učitelji in predavatelji skozi izobraževalni proces vsakemu izmed naših udeležencev želimo s spodbudo in z zaupanjem omogočiti, da v največji možni meri razvije svoje zmožnosti in izobraževanje oz. študij pri nas tudi uspešno zaključi.

Dobrodošli!

mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica

P

OSLANSTVO

Na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana z vsemi svojimi možnostmi dijakom, študentom, odraslim udeležencem in drugim omogočamo kakovostno izobraževanje, pridobivanje splošnih in strokovnih znanj ter kompetenc. Spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost in razvoj lastnih potencialov. Zagotavljamo jim delovne izkušnje v realnem učnem okolju in omogočamo osebnostni razvoj z  zavedanjem o družbeni odgovornosti.

V

izija

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana bo utrjeval in razvijal svoj ugled odlične izobraževalne ustanove, prepoznavne v Sloveniji in zunaj nje kot center kakovostnega izobraževanja ter usposabljanja na področjih živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, biotehnologije, gostinstva, turizma ter na sorodnih področjih. 

V

rednote

Širimo kakovostno znanje

Naši odnosi temeljijo na spoštovanju in sodelovanju

Smo pošteni in odgovorni

Smo pripadni in zavzeti

Smo razvojno naravnani

Kodeks

 

Šola ima tradicijo, ki izvira s konca 18. stoletja, ko je Veterinarska stolica na pobudo dr. Janeza Bleiweisa postavila temeljni kamen veterinarskemu izobraževanju na Slovenskem. Na pobudo Kranjske kmetijske družbe je bila leta 1848 ustanovljena Živinozdravniška in podkovska šola, ki je pričela delovati leta 1850. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, tako da je bila šola poleg svojega osnovnega poslanstva steber narodne zavednosti. Leta 1947 so v Mestnem logu v Ljubljani zgradili novo šolo za veterinarske tehnike.

Leta 1982 je iz Šole za živinorejsko-veterinarske tehnike nastala Srednja agroživilska šola. Njenemu nastanku in imenu je botrovalo dejstvo, da so veterinarskemu tehniku dodali še tri agroživilske programe: kmetijskega tehnika, živilskega tehnika in živilskega delavca.

Razširitev vzgojno-izobraževalnih programov v Srednji agroživilski šoli je povzročila hitro in izredno veliko povečanje števila dijakov. Šola v Mestnem logu je postala odločno premajhna. Takrat je bila edina začasna rešitev preselitev vseh dijakov, učiteljev in drugih zaposlenih v Srednješolski center Rudolfa Maistra v Kamniku.

V letu 1991 je bila v sedmih mesecih zgrajena, moderna stavba v enem najbolj prijetnih območjih Ljubljane – v Mestnem logu ob veterinarskih klinikah. Okrog šole je veliko zelenih površin. Že leta 1991 je bila šola premajhna, zato je bil pouk organiziran v dveh polnih izmenah.

Zanimanje za poklice veterinarski tehnik, slaščičar – konditor, pek in mesar je iz leta v leto naraščalo, večala sta se tudi vpis in število oddelkov. Leta 1994 se je moralo 180 dijakov preseliti v tretjo izmeno v najete prostore Osnovne šole Trnovo. V šolskem letu 1998/1999 je bil obstoječim programom dodan še program tehniške gimnazije.

Jeseni 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport omogočilo izgradnjo nove stavbe ob Ižanski cesti nasproti Botaničnega vrta, v katero smo preselili vse živilske  programe. Preimenovali smo se v Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in poleg Gimnazije in veterinarske šole ter Živilske šole znotraj zavoda pridobili še Središče za izobraževanje odraslih in Višjo strokovno šolo.

V študijskem letu 2006/07 smo vpisali prvo generacijo študentov v program živilstvo oziroma živilstvo in prehrana. V študijskem letu 2008/09 smo začeli z izvajanjem novega višješolskega študijskega programa gostinstvo in turizem kot izredni študij, leto kasneje tudi redni študij. V letu 2009 smo pridobili tudi program srednjega strokovnega izobraževanja naravovarstvo in vpisali prvo generacijo dijakov v šolskem letu 2009/10. 

Leta 2009 se je naša organizacijska enota Središče za izobraževanje odraslih preoblikovala v Medpodjetniški izobraževalni center, kar nas je še bolj povezalo s podjetji na naših področjih izobraževanja.

Leta 2023 se je enota BIC Ljubljana, Živilska šola preimenovala v Živilsko in naravovarstveno šolo.

Direktorica BIC Ljubljana:
mag. Jasna Kržin Stepišnik, prof. fiz.
Tel.: 01/ 2807 602
E-naslov: jasna.krzin-stepisnik@bic-lj.si

Ravnateljica BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole:
Marjana Mastinšek Šuštar, prof. slo.
Tel.: 01/ 2803 704
E-naslov: marjana.mastinsek-sustar@bic-lj.si

Ravnateljica BIC Ljubljana, Živilske in naravovarstvene šole
mag. Tatjana Šček Prebil, prof. fil. in soc.
Tel.: 01/ 2807 604
E-naslov: tatjana.scek@bic-lj.si 

Ravnateljica BIC Ljubljana, Višje strokovne šole
mag. Tjaša Vidrih, prof. bio-gosp.
Tel.: 01/ 2807 603
E-naslov: tjasa.vidrih@bic-lj.si

Svet zavoda

Skladno z ustanovitvenim aktom BIC Ljubljana ima Svet zavoda 17 članov, in sicer:
• 3 predstavniki ustanovitelja, dva izmed njih imenuje Vlada RS in enega Mestna občina Ljubljana
• 5 predstavnikov delavcev
• 3 predstavniki staršev dijakov
• 2 predstavnika dijakov
• 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole
• Predsednik strateškega sveta

Predsednica Sveta zavoda BIC Ljubljana:
mag. Marina Vodopivec / e-naslov: marina.vodopivec@bic-lj.si 

Namestnica predsednice Sveta zavoda: Marija Vidmar
Predstavniki ustanovitelja: Anže Bertalanič (MOL), Frida Urbančič (Vlada RS), Blaž Kovač (Vlada RS).

Predstavniki delavcev: Mojca Cigler, Maja Krajnik, Ana Pančur, Marija Vidmar, mag. Marina Vodopivec.
Predstavniki staršev: Robert Richter (GVŠ), Marko Horvat (GVŠ), Majda Gartner (ŽNŠ),
Predstavnika dijakov: Pika Gabrijelčič (GVŠ), Marin Svit Rubinič (ŽNŠ)
Predstavniki študentov: Marijana Jurišič, Luka Zorman, Filip Bjelanović
Predsednik Strateškega sveta: Janez Zavrl

Direktorica zavoda

mag. Jasna Kržin Stepišnik, prof. fiz.

Kolegij

V zavodu je za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikovan kolegij. Sestavlja ga direktorica zavoda in ravnateljice šole. Pri delu kolegija lahko sodelujejo tudi drugi delavci zavoda, ki jih določi direktorica zavoda.

Komisija za kakovost BIC Ljubljana

Komisijo za kakovost na ravni zavoda sestavlja 22 članov, imenovanih izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov, študentov oziroma odraslih udeležencev ter predstavnikov staršev.

 1. Boštjan Ozimek, predsednik
 2. mag. Jasna Kržin Stepišnik
 3. Petra Mole
 4. Katja Pipan
 5. Tanja Kek
 6. Alja Bordon
 7. Pia Kovač
 8. Gregor Matos
 9. Milena Glavan
 10. Marija Kostadinov
 11. mag. Dejan Cvitkovič
 12. mag. Tanja Gregorec
 13. Katarina Smole
 14. Lidija Mlinarič
 15. mag. Muharem Husić
 16. Marko Horvat
 17. Anita Kermavnar
 18. Majda Gartner
 19. Marin Svit Rubinič
 20. Luka Zorman
 21. Marijana Jurišić
 22. Pika Gabrijelčič

Pridružite se zadovoljnemu kolektivu več kot 200 zaposlenih. Preverite odprta delovna mesta na BIC Ljubljana.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki