BIC LJUBLJANA - izobraževalni center prihodnosti

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

Usposabljamo strokovne delavce v podjetjih ter prehranskih in gostinskih obratih. Organiziramo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Kakovost izobraževanja in delovanja je naša najbolj temeljna usmeritev, zato našim dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudimo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovostnih učnih izidov.

Plodno delujemo tudi na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili smo karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri nadaljnjih korakih pri njihovem nadaljnjem izobraževanju ali zaposlitvi. Zaposlene spodbujamo in jim omogočamo strokovno izpopolnjevanje in jim zagotavljamo odlične delovne pogoje. Mnogo pozornosti namenjamo zadovoljstvu zaposlenih, saj uporabljamo certifikat in naziv Družini prijazno podjetje.Vključujemo se v okolje s številnimi aktivnostmi, različnimi projekti in lastnimi dejavnostmi.

V svoji trgovini KRUHarije in CUKRnije okoliškim prebivalcem ponujamo slaščičarske in pekovske izdelke, ki jih pripravimo v lastni pekarni in slaščičarni, od leta 2014 pa upravljamo tudi čajnico Primula, ki se skriva v Botaničnem vrtu. Na BIC Ljubljana od leta 2015 deluje prva Šolska veterinarska ambulanta v Sloveniji. Od novembra leta 2015 smo del prodajno-izobraževalnega lokala na ljubljanski tržnici, Učilne okusov, ki ponuja lokalne pridelke in jedi, značilne za posamezne regije slovenskega podeželja. Oktobra 2015 je smo odprli Center kulinarike in turizma KULT316, ki predstavlja edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Novi prostori študentom in dijakom omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj so odprti tudi za širšo javnost. Sodobno opremljeni prostori so primerni za izvedbo različnih dogodkov. Predstavljamo se z demonstracijsko kuhinjo, učno kuhinjo, učno hotelsko sobo, konferenčno dvorano, vinsko kletjo, informacijsko točko, restavracijo in kavarno. Od leta 2016 v naših prostorih deluje tudi prva šolska mikropivovarna, od leta 2017 prva šolska turistična agencija. V letu 2020 smo dijakom v programu naravovarstveni tehnik ponudili tudi novo, leseno in skoraj nič energijsko šolsko stavbo, EkoHišo BIC Ljubljana, ki dijakom in dijakinjam zagotavlja izobraževalne pogoje za področje naravovarstva. 

Pozdravljeni,Jasna Kržin Stepišnik

med nami vsi, ki vas zanimajo področja živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, gostinstva oz. turizma, na vsaj enem izmed njih pa morda načrtujete tudi svojo prihodnost in nadaljnji strokovni razvoj.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je šolski center, ki združuje vsa ta področja na srednješolski in višješolski ravni izobraževanja za mladino; za dijake, študente ter tudi udeležence izobraževanja odraslih v osrednjeslovenski regiji in tudi na širšem področju. Pri nas se izobražujejo dijaki v programu tehniške gimnazije, v katerem dajemo poseben poudarek laboratorijskemu delu pri mikrobiologiji in biotehnologiji.

Za nami je dolga in uspešna tradicija izobraževanja, ki sega v leto 1848. Izobraževanje pri nas pa ne temelji le na uspešnem dosedanjem delu. Zazrti smo v prihodnost, saj želimo mladim in malo manj mladim, ki se izobražujejo pri nas, omogočiti, da pridobijo ustrezna znanja in kompetence, ki jih potrebujejo za uspešen nadaljnji študij in poklicno pot ter uspešno nadaljnjo življenjsko pot. Prepričani smo, da so področja, na katerih izobražujemo, v Sloveniji vedno bolj pomembna.

Našim dijakom, študentom in odraslim udeležencem omogočamo kakovostno izobraževanje v zanimivih in aktualnih programih izobraževanja. Spodbujamo njihovo mobilnost, sodelovanje in vključevanje v različne dejavnosti. Zagotavljamo jim odlične in vzpodbudne razmere za delo v predavalnicah, učilnicah, laboratorijih, delavnicah in športnih dvoranah v več šolskih stavbah, na Ižanski cesti, v Mestnem logu in na Prušnikovi ulici. Posebej smo ponosni na možnosti, ki jih imajo naši dijaki in študenti za kakovostno praktično izobraževanje v našem Centru kulinarike in turizma KULT316, šolski veterinarski ambulanti, šolski mikropivovarni, šolski turistični agenciji in čajnici Primula. Smo zdrava šola in tudi družini prijazno podjetje, kar uresničujemo z različnimi aktivnostmi. Z odličnimi učitelji in predavatelji skozi izobraževalni proces vsakemu izmed naših udeležencev želimo s spodbudo in z zaupanjem omogočiti, da v največji možni meri razvije svoje zmožnosti in izobraževanje oz. študij pri nas tudi uspešno zaključi.

Dobrodošli!

mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica

P

OSLANSTVO

BIC Ljubljana z vsemi svojimi materialnimi in človeškimi potenciali in svojo avtonomnostjo omogoča dijakom, študentom in odraslim udeležencem kakovostno izobraževanje. Razvijati želimo njihovo kritično mišljenje in ustvarjalnost pa tudi pripadnost našemu zavodu. Poleg pridobivanja splošnega in strokovnega znanja  pomagamo razvijati tudi delovne navade, kar jim bo omogočalo uspešno poklicno pot ali nadaljnji študij.
Dijake in študente želimo osveščati v izobraževalnem in vzgojnem smislu. Z individualnim pristopom skušamo omogočiti optimalen razvoj vsakega posameznika.
Potrebujemo odlične učitelje, zato jim omogočamo izobraževanje in strokovno usposabljanje. Skrbimo tudi za usposabljanje drugih zaposlenih v zavodu. Zavedamo se, da brez dobrih pogojev dela za dijake, študente, odrasle udeležence in vse zaposlene ne more biti zelo uspešnega delovanja zavoda. Zato ustvarjamo optimalne pogoje za delo ter vseskozi tudi posodabljamo opremo in prostore.
Uspehi našega dela se kažejo v zadovoljstvu naših dijakov, študentov in odraslih udeležencev ter vseh zaposlenih. Z uspešnim zaključkom šolanja pri nas in njihovo uspešno nadaljnjo poklicno in življenjsko potjo uresničujemo svoje poslanstvo.

V

izija

BIC Ljubljana bo kot odlična izobraževalna inštitucija prepoznaven v Sloveniji in zunaj nje kot center kakovostnega izobraževanja in usposabljanja na področjih živilstva in prehrane, veterine, naravovarstva, biotehnologije, gostinstva in turizma ter na sorodnih področjih.

V

rednote

Širimo kakovostno znanje

Spoštujemo sebe in druge

Smo pošteni in odgovorni

Smo pripadni in zavzeti

Smo razvojno naravnani

Kodeks

 

Šola ima tradicijo, ki izvira s konca 18. stoletja, ko je Veterinarska stolica na pobudo dr. Janeza Bleiweisa postavila temeljni kamen veterinarskemu izobraževanju na Slovenskem. Na pobudo Kranjske kmetijske družbe je bila leta 1848 ustanovljena Živinozdravniška in podkovska šola, ki je pričela delovati leta 1850. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, tako da je bila šola poleg svojega osnovnega poslanstva steber narodne zavednosti. Leta 1947 so v Mestnem logu v Ljubljani zgradili novo šolo za veterinarske tehnike.

Leta 1982 je iz Šole za živinorejsko-veterinarske tehnike nastala Srednja agroživilska šola. Njenemu nastanku in imenu je botrovalo dejstvo, da so veterinarskemu tehniku dodali še tri agroživilske programe: kmetijskega tehnika, živilskega tehnika in živilskega delavca.

Razširitev vzgojno-izobraževalnih programov v Srednji agroživilski šoli je povzročila hitro in izredno veliko povečanje števila dijakov. Šola v Mestnem logu je postala odločno premajhna. Takrat je bila edina začasna rešitev preselitev vseh dijakov, učiteljev in drugih zaposlenih v Srednješolski center Rudolfa Maistra v Kamniku.

V letu 1991 je bila v sedmih mesecih zgrajena, moderna stavba v enem najbolj prijetnih območjih Ljubljane – v Mestnem logu ob veterinarskih klinikah. Okrog šole je veliko zelenih površin. Že leta 1991 je bila šola premajhna, zato je bil pouk organiziran v dveh polnih izmenah.

Zanimanje za poklice veterinarski tehnik, slaščičar – konditor, pek in mesar je iz leta v leto naraščalo, večala sta se tudi vpis in število oddelkov. Leta 1994 se je moralo 180 dijakov preseliti v tretjo izmeno v najete prostore Osnovne šole Trnovo. V šolskem letu 1998/1999 je bil obstoječim programom dodan še program tehniške gimnazije.

Jeseni 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport omogočilo izgradnjo nove stavbe ob Ižanski cesti nasproti Botaničnega vrta, v katero smo preselili vse živilske  programe. Preimenovali smo se v Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in poleg Gimnazije in veterinarske šole ter Živilske šole znotraj zavoda pridobili še Središče za izobraževanje odraslih in Višjo strokovno šolo.

V študijskem letu 2006/07 smo vpisali prvo generacijo študentov v program živilstvo oziroma živilstvo in prehrana. V študijskem letu 2008/09 smo začeli z izvajanjem novega višješolskega študijskega programa gostinstvo in turizem kot izredni študij, leto kasneje tudi redni študij. V letu 2009 smo pridobili tudi program srednjega strokovnega izobraževanja naravovarstvo in vpisali prvo generacijo dijakov v šolskem letu 2009/10. 
Leta 2009 se je naša organizacijska enota Središče za izobraževanje odraslih preoblikovala v Medpodjetniški izobraževalni center, kar nas je še bolj povezalo s podjetji na naših področjih izobraževanja.

Direktorica BIC Ljubljana:
mag. Jasna Kržin Stepišnik, prof. fiz.
Tel.: 01/ 2807 602
E-naslov: jasna.krzin-stepisnik@bic-lj.si

Ravnateljica BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole:
Marjana Mastinšek Šuštar, prof. slo.
Tel.: 01/ 2803 704
E-naslov: marjana.mastinsek-sustar@bic-lj.si

Ravnateljica BIC Ljubljana, Živilske šole
mag. Tatjana Šček Prebil, prof. fil. in soc.
Tel.: 01/ 2807 604
E-naslov: tatjana.scek@bic-lj.si 

Ravnateljica BIC Ljubljana, Višje strokovne šole
mag. Tjaša Vidrih, prof. bio-gosp.
Tel.: 01/ 2807 603
E-naslov: tjasa.vidrih@bic-lj.si

Svet zavoda

Skladno z ustanovitvenim aktom BIC Ljubljana ima Svet zavoda 17 članov, in sicer:
• 3 predstavniki ustanovitelja, dva izmed njih imenuje Vlada RS in enega Mestna občina Ljubljana
• 5 predstavnikov delavcev
• 3 predstavniki staršev dijakov
• 2 predstavnika dijakov
• 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole
• Predsednik strateškega sveta

Predsednica Sveta zavoda BIC Ljubljana:
Tanja Kek, univ. dipl. soc. del.

Elekt. naslov: tanja.kek@bic-lj.si 

Namestnik predsednice Sveta zavoda: mag. Emil Grah
Predstavniki ustanovitelja: Anže Bertalanič, (dva še nista imenovana)

Predstavniki delavcev: mag. Emil Grah, Tanja Gregorec, Tanja Kek, Marija Vidmar, mag. Marina Vodopivec
Predstavniki staršev: Andreja Škof, Igor Pšenica, Klement Ćepon
Predstavnika dijakov: Urška Vidmar, Pia Fistrovič
Predstavniki študentov: Rok Treven, Blaž Slabe, Gal Mavretič
Predsednik Strateškega sveta: Janez Zavrl

Direktorica zavoda

mag. Jasna Kržin Stepišnik, prof. fiz.

Kolegij

V zavodu je za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikovan kolegij. Sestavlja ga direktorica zavoda in ravnateljice šole. Pri delu kolegija lahko sodelujejo tudi drugi delavci zavoda, ki jih določi direktorica zavoda.

Komisija za kakovost BIC Ljubljana

Komisijo za kakovost na ravni zavoda sestavlja 23 članov, imenovanih izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov, študentov oziroma odraslih udeležencev ter predstavnikov staršev.

BOŠTJAN OZIMEK, predsednik
MAG. JASNA KRŽIN STEPIŠNIK
MARIJA VIDMAR
MILENA HROVAT
MARIJA ŽVAB
MONIKA MORATO
MARJANA MASTINŠEK-ŠUŠTAR
GREGOR MATOS
MILENA GLAVAN
MARIJA KOSTADINOV
MAG. TJAŠA VIDRIH
MAG. GORDANA VULIĆ
KATARINA SMOLE
LIDIJA MLINARIČ
MAG. MUHAREM HUSIĆ
JERNEJ LENIČ
IGOR PŠENICA
ANDREJA ŠKOF
PIA FISTROVIČ
URŠKA VIDMAR
ROK TREVEN
GAŠPER ZEVNIK

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki