Veterinarski tehnik_BIC

Veterinarski tehnik

Veterinarski tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Na BIC Ljubljana se dijaki izobražujejo tudi v prvi šolski veterinarski ambulanti v Sloveniji.

Poklic veterinarskega tehnika je primeren za tiste, ki imajo radi živali, razgibano delo in se ne bojijo umazanih rok, imajo smisel za delo z živalmi, so delovni, odgovorni, vztrajni, vedoželjni in motivirani za učenje. Veterinarski tehniki morajo imeti sposobnost opazovanja, spretne roke in prste, biti morajo natančni in iznajdljivi.

Delo veterinarskega tehnika poteka pogosto v težkih razmerah, na nekaterih delovnih mestih v umazaniji in smradu, velika je možnost poškodb (ugrizov, brc ipd.), zato morajo biti veterinarski tehniki dobrega psiho-fizičnega zdravja. Potrebna strokovna znanja dijaki pridobijo pri strokovnih modulih, in sicer pri: anatomiji in fiziologiji domačih živali, informatiki in poslovnem komuniciranju, oskrbi živali, laboratorijskem delu v veterinarstvu, veterinarski tehnologiji, vzreji in zdravstvenem varstvu hišnih živali in veterinarski tehnologiji rejnih živali ter pri izbirnih modulih. V vse module je vključeno tudi praktično delo.

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru doseženih poklicnih kvalifikacij,
 • razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb živali in za njihovo zadovoljevanje,
 • pridobijo znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu,
 • pridobijo aplikativna znanja, podprta s teoretičnimi osnovami,
 • pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,
 • se usposobijo za izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali,
 • razvijejo zanesljivost za opravila na svojem poklicnem področju,
 • privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi in živalmi,
 • razvijejo sposobnost za human odnos do živali,
 • naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,
 • spoznajo pomen sodelovanja z lastniki živali,
 • razvijejo sposobnost za delo v timu,
 • razvijejo sposobnost vseživljenjskega učenja,
 • razvijejo sposobnost podjetniškega mišljenja,
 • razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi,
 • oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo s svojim znanjem in delom hitro prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero,
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov.

Veterinarski tehniki so pokončanem izobraževanju usposobljeni za zahtevnejša tehnično-operativna dela v veterinarstvu, živinoreji, trgovini za živali, pri oskrbi živali in drugod:

 • po nalogu veterinarjev izvajajo dela na področju zdravstvenega varstva živali, v veterinarsko-higienski službi (pomoč pri jemanju vzorcev in pregledu živil živalskega izvora), na področju reprodukcije (odvzemanje, pregledovanje in pripravljanje semena ter osemenjevanje, pomoč pri porodih);
 • se zaposlijo v veterinarskih ambulantah, policiji, vojski, prehrambni industriji in industriji zdravil;
 • oskrbujejo živali v živalskem vrtu;
 • sodelujejo pri prodaji in svetovanju v trgovini z živalmi in za živali;
 • asistirajo doktorjem veterinarske medicine pri zdravljenju, preventivnem cepljenju živali, skrbijo za veterinarske instrumente;
 • opravljajo različna dela v laboratorijih;
 • opravljajo dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo itd.
 • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali
 • uspešno zaključena nižja poklicna šola ali
 • skrajšan program srednjega izobraževanja oz. dveletni program poklicnega izobraževanja.

Število razpisanih mest

V šolskem letu 2019/20 84 mest za vpis v program veterinarski tehnik.

Zaključek šolanja: dijaki šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki vsebuje:

A

obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz veterinarstva,
B

izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oz. storitev z zagovorom, s katerim kandidat dokaže usposobljenost za reševanje praktičnih problemov in povezovanje s teorijo.

Poklicna matura omogoča dijakom zaposlitev ali nadaljevanje šolanja. Šolanje lahko nadaljujejo na višjih in visokih strokovnih šolah, z opravljenim maturitetnim izpitom, ki ga določi fakulteta, pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Na Veterinarsko fakulteto se lahko vpišejo dijaki, ki poleg poklicne mature opravijo še maturitetni izpit iz kemije.

Dijaki, ki želijo opravljati splošno maturo v celoti, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj, ki je enoletna priprava na maturo. Z opravljeno splošno maturo lahko nadaljujejo šolanje po katerem koli univerzitetnem programu.

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki