Živilska šola BIC Ljubljana

BIC Ljubljana, Živilska šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana ima tradicijo, ki izvira iz konca 18. stoletja, ko je Veterinarska stolica na pobudo dr. Janeza Bleiweisa postavila temeljni kamen veterinarskemu izobraževanju na Slovenskem. Na pobudo Kranjske kmetijske družbe je bila leta 1848 ustanovljena Živinozdravniška in podkovska šola, ki je pričela delovati leta 1850. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, tako da je bila šola poleg svojega osnovnega poslanstva steber narodne zavednosti. Leta 1947 so zgradili novo šolo za veterinarske tehnike. 
Leta 1982 so veterinarskemu tehniku dodali še tri agroživilske programe: kmetijskega tehnika, živilca in živilskega delavca in tako je iz Šole za živinorejsko-veterinarske tehnike nastala Srednja agroživilska šola. Živilski kadri z izobrazbo peka, slaščičarja in mesarja so bili zelo iskani. Dijaki so dobili štipendije, hitro zaposlitev in dobre plače. Za poklic veterinarskega tehnika je bilo zanimanja med mladimi veliko, manj znan je bil poklic živilskega tehnika.
Razširitev vzgojno-izobraževalnih vsebin v Srednji agroživilski šoli še na kmetijske in živilske programe je povzročila hitro in izredno veliko povečanje števila dijakov. Šola v Mestnem logu je postala odločno premajhna. 
Takrat je bila edina realna začasna rešitev v preselitvi vseh dijakov, profesorjev in drugih zaposlenih v novo zgrajeni Srednješolski center Rudolfa Maistra v Kamniku. Že po nekaj letih je bilo jasno, da Srednja agroživilska šola nima svoje perspektive v Kamniku.
V vojnem letu 1991 je bila v sedmih mesecih, od marca do septembra, zgrajena nova, moderna in prostorna zgradba v enem najbolj prijetnih območij Ljubljane - v Mestnem logu ob Veterinarski kliniki. Že leta 1991 je bila šola premajhna, zato smo morali organizirati pouk v dveh polnih izmenah. Zanimanje za poklice veterinarski tehnik, slaščičar - konditor, pek in mesar je iz leta v leto naraščalo, naraščal pa je tudi vpis in število oddelkov. Leta 1994 smo morali preseliti 180 dijakov v tretjo izmeno v najete prostore Osnovne šole Trnovo. V šolskem letu 1998/1999 smo že obstoječim programom dodali še program tehniške gimnazije. 
Aprila 2001 je bila pripravljena projektna naloga za novo Živilsko šolo, maja 2001 je bil v Uradnem listu objavljen sprejet proračun RS, ki je vključeval tudi začetek gradnje Živilske šole. Jeseni 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport po več kot dveh letih gradnje zgradilo lepo, novo stavbo na Ižanski cesti 10, nasproti Botaničnega vrta. Vanjo so se preselili vsi živilski programi našega zavoda. Dobili smo dva nova programa nižjega poklicnega izobraževanja: pomočnik peka in slaščičarja ter pomočnik mesarja.
V šolskem letu 2007/08 smo začeli z izobraževanjem po prenovljenih programih: slaščičar, pek, mesar in živilsko prehranski tehnik. V šolskem letu 2008/09 sta se že prenovljenim programom pridružila še dva: pomočnik v biotehniki in oskrbi ter živilsko prehranski tehnik - poklicno tehniško izobraževanje. V šolskem letu 2009/2010 smo k paleti že obstoječih programov dodali še naravovarstvenega tehnika.
Dograjevanje šolskih prostorov je potekalo v letih 2008 in 2009. Najprej je nastala  velika in dobro opremljena športna dvorana za izvajanje pouka športne vzgoje. Leto kasneje je sledila še preureditev kuhinje, ki omogoča pripravo 750 toplih obrokov.
Vodstvo in delavci šole se skupaj trudimo, da bi sledili vedno novim izzivom na področju izobraževanja z željo, da se vsi udeleženci dobro počutimo.

Spoštovana bralka, spoštovani bralec,

Tatjana Šček PrebilŽivilska šola je ena izmed štirih enot Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Dobra opremljenost nudi pogoje, ki omogočajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Strokovni delavci se trudijo z dobrim delom in s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem skrbeti za nadgrajevanje znanja in ga s pomočjo sodobnih učnih pripomočkov posredovati dijakom. Interes zaposlenih je, da dijaki pridobijo dobro poklicno in splošno izobrazbo, ki omogoča odgovorno opravljanje poklica ali nadaljevanje izobraževanja. Želja vseh je ustvarjati delovno okolje, ki bo zagotavljalo kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. V sodelovalnem vzdušju ter s spoštovanjem drug drugega se posameznik ob delu osebnostno bogati, raste in uresničuje pomembno vrednoto šole – to je učenje kot vseživljenjski in stalen proces, v katerem se učijo učitelji in učenci, učijo se drug od drugega in učijo drug drugega.

Zaposleni se trudijo dijakom ponuditi kar se da prijetno in varno okolje, veliko znanja, optimalne pogoje za delo v dobro opremljenih laboratorijih in posebej za šolo značilne aktivnosti, ki popestrijo običajne šolske tedne. Strokovno znanje je na živilskem in naravovarstvenem področju izredno pomembno in sledi razvoju stroke v svetu in doma. Na vseh področjih živilstva in naravovarstva je zajeta tudi biotehnološka in ekološka osveščenost, kar pomeni usmerjanje k takemu raziskovanju in razvoju načinov pridobivanja, predelave, transporta in porabe živil, ki bodo v prihodnosti čim manj obremenili okolje. Varovanje okolja in zdrava prehrana pomembno vplivata na zdravje in počutje ljudi. Pomembno je, da so živila kakovostna in zdravstveno neoporečna. Skrb za pitno vodo in čist zrak pa je na prvem mestu. Kakšna je pot do doseganja cilja in kako doseči ta cilj, se dijaki naučijo v šolskih programih.

Poleg strokovnega znanja je zelo pomembna tudi vzgoja, zato ji je namenjena posebna pozornost. Dejavnosti, ki bogatijo mlade in prispevajo k osebnostni rasti, so različni projekti, katerih izvajanje poteka v slovenskem in evropskem prostoru. Šola se tako vse bolj odpira moderni Evropi.

mag. Tatjana Šček Prebil, prof., 
ravnateljica Živilske šole

Tel.: 01/ 2807 604
E-naslov: tatjana.scek@bic-lj.si

BIC LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLA

Tanja Kek, univ. dipl. soc. del

Tel.: 01/28 07 605

E-naslov: tanja.kek@bic-lj.si

Kdaj me lahko obiščete? Vsak dan med 8. in 14.30 uro.

Kratek pogovor lahko opravite kadarkoli v času uradnih ur, za daljše pogovore pa se naročite.

 

Mojca Mekiš, univ. dipl. soc. del.; mojca.mekis@bic-lj.si (01 28 07 614)

Ana Pančur, mag. soc. del.; ana.pancur@bic-lj.si (01 28 07 605)

 

Šolska svetovalna služba je namenjena dijakom, njihovim staršem in profesorjem. Naš skupni cilj je znanje, dober učni uspeh ter strokovna in osebnostna rast dijakov. Pri doseganju teh ciljev pogosto naletimo na težave. Prisluhnili vam bomo, pomagali poiskati ustrezne poti iz stisk ter vam nudili oporo in razumevanje.

Učiteljski zbor 2022/2023 BIC Ljubljana, Živilska šola

Marko BASEJ MAT, SMA, tajnik PM marko.basej@bic-lj.si
Darinka BERČIČ ŽIV. STROK. PREDMETI darinka.bercic@bic-lj.si
Tina BIRK LAB, STROK. PREDM., ORG. PUD (SPI in nar. teh.) tina.birk@bic-lj.si
Mateja BRGLEZ ŽIV. STROK. PREDMETI mateja.brglez@bic-lj.si
Aleš DOLENC ŠVZ, tajnik ZI ales.dolenc@bic-lj.si
Monika DOLINAR LABORANTKA, PRA monika.dolinar@bic-lj.si 
Sabina DREMELJ ŽIV. STROK. PREDMETI sabina.dremelj@bic-lj.si
Anita FAJIĆ ŽIV. STROK. PREDMETI anita.fajic@bic-lj.si
Nataša GAVEZ DSP, PROJEKTI natasa.gavez@bic-lj.si
Justi GOLOB PRA justi.golob@bic-lj.si 
Mirjam GORENC NAR, OPP, VOK, PTR mirjam.gorenc@bic-lj.si
Robert GROZNIK ŽIV. STROK. PREDMETI robert.groznik@bic-lj.si
Sandra HORVATIĆ ANG sandra.horvatic@bic-lj.si
Milena HROVAT ŽIV. STROK. PREDMETI milena.hrovat@bic-lj.si
Eva JAMŠEK UME, KDM eva.jamsek@bic-lj.si
Lidija JENKO PRA lidija.jenko@bic-lj.si
Elizabeta KLARIČ SLO elizabeta.klaric@bic-lj.si
Andreja KLUN PRA andreja.klun@bic-lj.si
Alenka KODELE PRA alenka.kodele@bic-lj.si
Mišo KOLAR PRA miso.kolar@bic-lj.si
Matevž KRAMER NARAV. STROK. PREDMETI matevz.kramer@bic-lj.si
Jana MARINČEK NEM jana.marincek@bic-lj.si
Maja MARKIČ ŽIV. STROK. PREDMETI maja.markic@bic-lj.si
Jure MEDEN MAT, FIZ jure.meden@bic-lj.si
Jaka MIHELČIČ LABORANT, PRA jaka.mihelcic@bic-lj.si
Rozalka MOHORIČ SLO rozalka.mohoric@bic-lj.si
Petra MOLE ŽIV. STROK. PREDMETI petra.mole@bic-lj.si 
Aliana MOSCATELLO DRU, SOC aliana.moscatello@bic-lj.si
Maja PERCAN ŠVZ maja.percan@bic-lj.si 
Andreja PERČIČ PRA, ORG. PUD NPI andreja.percic@bic-lj.si
Nada PETRIČ ŽIV. STROK. PREDMETI nada.petric@bic-lj.si
Katja PIPAN MAT, NAR katja.pipan@bic-lj.si
Boštjan PLEŠEC PRA bostjan.plesec@bic-lj.si
Marija POJE KDM, IKT, MAT marija.poje@bic-lj.si
Gorazd POTOČNIK PRA gorazd.potocnik@bic-lj.si
Luka PREDOVNIK LABORANT luka.predovnik@bic-lj.si
Alenka REP IPK, IKT/OPK, KDM alenka.rep@bic-lj.si
Martin ROZMAN GEO, ZGO, DRU martin.rozman@bic-lj.si
Helena ROŽENCVET SLO helena.rozencvet@bic-lj.si
Aleksandra SAVIĆ ANG aleksandra.savić@bic-lj.si
Špela SCHRADER BIO spela.schrader@bic-lj.si
Marjana SEDELJŠAK BASLE MAT marjana.sedeljsak-basle@bic-lj.si
Alenka SEDLAR ŠPEHAR NARAV. STROK. PREDMETI alenka.sedlar@bic-lj.si
Jerneja SEIBERT NARAV. STROK. PREDMETI, BIO jerneja.seibert@bic-lj.si
Mojca SMERAJEC ŽIV. STROK. PREDMETI mojca.smerajec@bic-lj.si
Tit STARC DRU tit.starc@bic-lj.si
Mojca STRGAR NARAV. STROK. PREDMETI, KDM mojca.strgar@bic-lj.si
Tatjana ŠČEK PREBIL SOC tatjana.scek-prebil@bic-lj.si
Jure ŠIMAC PRA jure.simac@bic-lj.si
Simona ŠKERLAVAJ GOLEC ŽIV. STROK. PREDMETI, ORG. PUD ŽPT in ŽPT - PTI simona.skerlavaj-golec@bic-lj.si
Maja ŠTEKOVIČ ANG maja.stekovic@bic-lj.si
Matjaž ULE ŽIV. STROK. PREDMETI matjaz.ule@bic-lj.si
Maja VEHAR SLO maja.vehar@bic-lj.si 
Urša VEZJAK ŽIV. STROK. PREDMETI ursa.vezjak@bic-lj.si
Marija VIDMAR KEM, KŽ, KNT marija.vidmar@bic-lj.si
Tjaša ZUPAN ANG tjasa.zupan@bic-lj.si
Gregor ŽAGAR PRA gregor.zagar@bic-lj.si
Marija ŽVAB ŠVZ marija.zvab@bic-lj.si

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki