Program živilstvo in prehrana

KAKOVOST IN RAZVOJ

Na BIC Ljubljana smo področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti prepoznali kot izredno pomembno že leta 1999. V vsem tem obdobju smo sodelovali z različnimi strokovnimi ustanovi, ki so nam vsaka na svoj način predstavljale področje in različne metode ter pristope za razvoj kakovosti, tako na področju srednješolskega izobraževanja (Šola za ravnatelje, Center za poklicno izobraževanje, Zavod za šolstvo) kot tudi višješolskega izobraževanja (NAKVIS, projekt Impletum) ter na področju izobraževanja odraslih (Andragoški center Slovenije). Zaslediti je bilo mogoče razpršenost različnih oblik in metod, s skupnim ciljem, zagotoviti kakovostno izobraževanje za vse udeležence in druge deležnike, ki se nastopajo v izobraževalnem procesu in usposabljanju. S sodelovanjem v strokovni skupini nacionalnega projekta (Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK), ki je vključevala strokovne delavce iz celotne vertikale in z vključitvijo strokovnjakov iz Šole za ravnatelje, Centra za poklicno izobraževanje, Zavoda za šolstvo, Republiškega izpitnega centra in MIZŠ želimo izboljšati naš lastni sistem zagotavljanja kakovosti in prispevati k vzpostavitvi gradnikov, ki pomagajo pri razvoju in podpori zagotavljanju kakovosti drugim šolam in vrtcem.

Karierni center je namenjen vsem dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani. Želimo, da na teh straneh najdete vse, kar vas zanima in kar bi morali vedeti o sebi, svojih sposobnostih, svoji karieri in o iskanju bodoče zaposlitve.

VEČ O KARIERNEM CENTRU BIC LJUBLJANA NAJDETE TUKAJ

Na  BIC Ljubljana smo kot eno od najpomembnejših razvojnih usmeritev prepoznali mednarodno sodelovanje, ki ga razumemo kot nujno za uspešen razvoj institucije. Na ravni zavoda razvijamo in izvajamo strategijo internacionalizacije, aktivni smo v evropskem programu mobilnosti Erasmus+, sodelujemo tudi z drugimi Evropskimi državami in vzpostavljamo partnerstva izven Evrope (ZDA, Kanada, Vietnam). Naša želja je, da se mednarodna izkušnja vsaj enkrat v šolskem letu dotakne vsakega zaposlenega in učečega se na BIC Ljubljana.

VEČ O MOBILNOSTI BIC LJUBLJANA SI PREBERITE TUKAJ

Sodelovanje na javnih razpisih za pridobivanje sredstev razumemo kot odlično razvojno priložnost, ki jo s pridom izkoriščamo. S tem vsem našim zaposlenim, dijakom, študentom, odraslim udeležencem in ostalim partnerjem ( podjetjem, zaposlenim in brezposelnim osebam ...) omogočamo razvoj novih učnih metod, brezplačna usposabljanja in izobraževanja ter sodobna strokovna znanja, ki jim omogočajo spoznavanje trendov in konkurenčno prednost na trgu dela. Pri izvajanju projektov sodelujemo z drugimi organizacijami v Slovenji in tujini, kar bogati naše izkušnje ter prinaša tudi razvojne smernice, ki so priznane v mednarodnem okolju.

Več o naših projektih si preberite tukaj.
ŠOLSKI RAZVOJNI SKLAD

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij. 

FLORIN SKLAD

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

 

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki