Projekti BIC Ljubljana ARHIV

ARHIV PROJEKTOV BIC LJUBLJANA

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na treh področjih:

 • inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ,
 • pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
 • učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

 • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
 • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
 • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
 • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Konzorcijski partnerji

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni  v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Spletna stran projekta

Spletna stran projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/

 

 

ESSmizšsrsšarnes

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR

 

Zavod za šolstvoMIZŠESSPodvig

Z Zavodom RS za šolstvo in konzorcijskimi parterji sodelujemo v javnem razpisu »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Projekt poteka pod imenom OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli).

Na šoli poteka več dejavnosti, pri katerih smo osredinjeni na razvijanje in dvig ravni bralne pismenosti, razvoj raznovrstne motivacije za branje ter učinkovitejšo rabo slovenščine kot učnega jezika v VIZ procesu. Tako prispevamo k vzpostaviti oz. nadgradnji ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc ter celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Projekt vodi šolski razvojni tim, ki ga sestavljajo učitelji iz različnih strokovnih aktivov in knjižničarka. Pri izbiri metod in oblik dela upošteva predvsem pomen branja in bralne pismenosti, kar je eden od pogojev za razvoj kritičnega mišljenja in tudi uspešnega učenja. Dijake zato spodbujamo k pogostejšu obisku šolse knižnice, pri pouku pa iščemo predvsem različne teme, pri katerih se lahko medpredmetno povezujemo.

Več informacij poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Zavod za šolstvo

 

ObjemMIZŠESS

VETWORK, DIGITALNA KULTURA ZA 21. STOLETJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU

BIC Ljubljana je partner v mednarodnem projektu VETWork, digitalna kultura za 21. stoletje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Projekt sofinancira Evropska komisija v programu Erasmus+, ključna akcija 2 (KA2) in bo trajal 33 mesecev (1. 9. 2020 - 31. 5. 2023).

V projekt so vključeni 4 partnerji iz Madžarske, 2 iz Romunije, 1 iz Slovaške in 2 iz Slovenije.

Ciljna skupina: učitelji v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Cilj projekta je, da z organiziranjem prilagojenih, kontaktih usposabljanj usposobimo učitelje poklicnih programov, da v svoje delo ter poučevanje v razredu vnašajo že usvojena znanja in kompetence s področja digitalne pedagogike, ki jih pridobivajo v okviru drugih usposabljanj. Projekta ideja je namreč nastala po ugotovitvi, da učitelji v enem letu po usposabljanju s področja digitalne pedagogike, v učne ure vnesejo zgolj 10-15 % pridobljenega znanja. Cilj projekta na institucionalni ravni je okrepitev digitalne usposobljenosti in kulture kakovosti. 

vetwork   ERASMUS

SPLETNI PORTAL FRANČEK, JEZIKOVNA SVETOVALNICA ZA UČITELJE SLOVENŠČINE IN ŠOLSKI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

Zavod BIC Ljubljana sodeluje v projektu Portal Franček. Skupaj z učitelji in učenci iz drugih 19 vzgojno-izobraževalnih zavodov s skupno 537 oddelki bomo  izvajali spremljavo in evalvacijo poteka in rezultatov projekta in kot multiplikatorji seznanjali z njim druge učitelje in učence.

Projekt Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Predstavljeno spletno jezikovno e-orodje bo prvo celovito slovarsko-slovnično orodje te vrste na Slovenskem. V okviru projekta bomo pripravili sodobno in inovativno učno e-orodje, ki bo kot organsko povezana kombinacija več e-orodij neposredno uporabno pri izpolnjevanju osnovnih ciljev učnega načrta za slovenščino v  srednji šoli. Orodje bo uvajalo  dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki. Med drugim bomo pripravili:

 • portal Franček, ki bo obsegal odgovore na vprašanja o pomenu, rabi, pomenski povezanosti (sinonimi, nadpomenke), (ne)zaznamovanosti, zvrstnosti, stilnih značilnostih, izgovoru, pregibanju, izvoru, narečni rabi in zgodovinski umeščenosti besedja slovenskega jezika;
 • nov Šolski slovar slovenskega jezika;
 • orodje, ki bo povezovalo slovarske vsebine s slovničnimi;
 • Jezikovno svetovalnico za učitelje slovenščine in
 • nabor gradiv z opisom učnih metod, ki bodo pripomogle k obsežnejši uporabi predstavljenega e-orodja pri pripravi in izvajanju pedagoških procesov in k boljši usposobljenosti učiteljev za delo na področju prožnih oblik učenja.

Trajanje: 19. julij 2017–30. september 2021

STRATEŠKI DOKUMENT NA PODROČJU PROŽNIH OBLIK UČENJA - BIC LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLE
STRATEŠKI DOKUMENT NA PODROČJU PROŽNIH OBLIK UČENJA - BIC LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA 1 IN 2 DEL 

Ministrstvo za kulturo RSZRC SazuEvropski socialni skladFranček

Polno ime: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022 
Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 2022 
Pridobljena skupna sredstva: 357.737,50 EUR 

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! je omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc za višjo kakovost izvedbe izobraževalnega dela in osebni karierni razvoj. 

CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je izpopolnjevanje splošnih in specifičnih kompetenc zaposlenih:

 • učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem          izobraževanju,
 • usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
 • učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

Med specifičnimi kompetencami je v ospredju izpopolnjevanje digitalnih kompetenc:

 • zvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
 • informacijska in podatkovna pismenost,
 • komunikacija in sodelovanje,
 • izdelovanje digitalnih vsebin,
 • varnost in
 • problemsko reševanje. 
POVEZAVA DO PROGRAMOV IZPOPOLNJEVANJ CILJAJVIŠJE! IN AKTUALNIH TERMINOV TER LOKACIJ IZVEDB.

Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si 

 

EKPMIZŠCiljaj višje!VSŠ Izpopolnjevanja

Popestrimo šolo 2017–2021

Projekt je v izvajanju. Namen je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence dijakov. Multiplikator skladno z načrtom izvaja individualne in skupinske neposredne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečala njihovim individualnim potrebam. Aktivnosti bodo tudi pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela, multiplikator bo posrednik znanj in dobrih praks pri delu z dijaki, zato bo organizirano več delavnic za razrednike in druge strokovne delavce, da se bo znanje preneslo tudi v razred. Projekt se izvaja v sodelovanju z lokalnim vzgojno izobraževalnim zavodom, nevladno organizacijo in gospodarskimi družbami. Cilj je usposobiti najmanj 218 strokovnih delavcev različnih vzgojno izobraževalnih zavodov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PREBERITE NOVICE PROJEKTA

POŠ_logo.jpg

Usposabljanje mentorjev 2021–2023

Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 omogoča brezplačno usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je vodilni partner konzorcija, ki bo skupaj z ostalimi petnajstimi konzorcijskimi partnerji po vsej Sloveniji do zaključka projekta usposobil 755 mentorjev. Program usposabljanja je tokrat razdeljen v dva sklopa, in sicer na Osnovno usposabljanje, ki obsega 32-urni program ter Nadaljnja usposabljanja, ki obsegajo 8-urne programe. Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran projekta.

Logotipi

Ukrep: M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  

Podukrep: M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Naslov projekta: Diverzifikacija dejavnosti pri Čebelarstvu Gramc

Trajanje projekta: 16.07.2018 - 15.07.2020

Vrednost projekta: 43.196,72 evrov

Opis aktivnosti projekta:
V sklopu projekta bomo pripravili dve neformalni izobraževanji, kjer bomo na poljuden interaktiven način predstavili znanja, ki jih v slovenskem prostoru ne ponuja še nihče in predstavljajo veliko priložnost za razvoj slovenskega čebelarstva, ohranjanje okolja in varnosti hrane z izobraževanjema v sklopu Čebelarstva Aleš Gramc. Vodilni partner je izobraževalna organizacija, ki ima veliko izkušenj z pripravo in izvajanjem formalnih in neformalnih izobraževanj. 

Cilji projekta:
Glavni cilj projekta je prenos znanja med institucijo znanja in končnimi uporabniki znanja, čebelarji. Specifičen cilj je diverzifikacija pogodbenega čebelarja v izobraževalno dejavnost.

Rezultati oz. pričakovani rezultati aktivnosti:
Partnerski čebelar bo z izvedbo izobraževanj v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta ustvaril prihodke iz dopolnilne dejavnosti v višini več kot 1.050 evrov. 

Glavne dejavnosti projekta so:  
1. Zasnova, priprava in izvedba neformalnega izobraževanja Tehnike točenja medu
2. Zasnova, priprava in izvedba neformalnega izobraževanja Različne priložnosti uporabe medu in drugih čebelarski izdelkov
3. Zasnova, priprava in izvedba neformalnega izobraževanja Čebelarski krožek
4. Priprava videa za izobraževanje pod 1
5. Priprava videa za izobraževanje pod 2
6. Vodenje projekta
7. Usposabljanje
8. Diseminacija
9. Evalvacija

Povezavi:
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 
- spletna stran PRP 2014-2020:  www.program-podezelja.si/

Diverzifikacija dejavnosti pri Čebelarstvu Gramc

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022  

Projekt je namenjen izvajanju izobraževalnih programov za odrasle, v sklopu katerega organiziramo brezplačna izobraževanja za zaposlene in brezposelne. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Pogoji za vključitev:

 • brezposelni in zaposleni,
 • nižje izobraženi (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),
 • starejši od 45 let (zaželeno, ni pa pogoj),
 • z nizko ravnjo znanja na področju posameznega programa.

POŠ_logo.jpg

MUNERA 3 2018–2022

Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica uspešen pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Projekt Munera 3 zaposlenim med drugim omogoča brezplačna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Cilj projekta Munera 3 je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

OGLEJTE SI RAZPOLOŽLJIVA BREZPLAČNA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3.
SVETOVANJE UDELEŽENCEM PROGRAMOV

Gregor Matos

 • Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, med 9. in 10. uro. 
 • gregor.matos@bic-lj.si
 • Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

Brezplačen študij.jpg

Obdobje trajanja projekta ReCeZa: 28. 2. 2020. – 28. 12. 2023.

BIC Ljubljana je tehnični partner v projektu, ki ga izvaja Srednja šola Zabok »ReCeZa – Regijski center Zabok«. Cilj tega projekta je preoblikovanje Srednje šole Zabok v središče kakovostnega, praktičnega in mednarodno usmerjenega izobraževanja za turizem in gostinstvo, namenjenega dijakom, študentom, učiteljem in mentorjem, delodajalcem in zaposlenim vseh deležnikov v turizmu v regiji. raven.

Srednja šola Zabok bo postala regijsko središče izobraževanja in usposabljanja kadrov v turizmu in gostinstvu ter središče razvoja in inovativnosti kot sadnica idej in novih trendov v kakovosti izvajanja storitev.

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

Formalno poklicno izobraževanje prilagojeno potrebam trga dela s 4 novimi programi (pomočni gostinec, gostinski tehnik, organizator gostinske dejavnosti in organizator turistične dejavnosti);
Formalno izobraževanje odraslih, ki želijo spremeniti poklic glede na potrebe, zahteve in priložnosti na trgu dela;
Neformalno izobraževanje in številni specializirani programi za usposabljanje zaposlenih – skozi projekt bo razvitih 10 novih individualiziranih programov. »po meri« za študente invalide, odrasle za invalide in odrasle za potrebe vseživljenjskega učenja
Izboljšanje kompetenc učiteljev in mentorjev – v projekt bo vključenih 100 učiteljev in mentorjev, ki bodo opravili min. 20 izobraževalnih modulov, z namenom krepitve lastnih zmogljivosti za kakovostno izobraževanje ciljnih skupin;
Preko Inovacijsko-razvojnega centra se bo ustvarilo HUB poslovnih srečanj, komuniciranja in idej za vse akterje v turizmu – projekt bo v sodelovanju z vsemi projektnimi partnerji ustvaril digitalno platformo, ki bo omogočala nabavo in prodajo domačih izdelkov, tako imenovani menjava domačih izdelkov;
Strokovno usmerjanje – se bo izvajalo preko Kariernega centra v gostinstvu in turizmu, katerega namen je strokovno usmerjati dijake zaključnih letnikov in udeležence izobraževanj ter biti povezava med njimi in delodajalci ter univerzami, ki jim nudijo nadgradnjo izobraževanja.

ReCeZaESF

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK 

Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.   

Temeljni cilji programa so:

 • vzpostaviti enoten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ  in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V programu OPK sodelujejo v konzorcijskem partnerstvu ŠR, ZRSŠ , CPI in RIC z 32 razvojnimi in pilotnimi šolami.

Promocija, animacija in učna pomoč 2018–2022

Namen aktivnosti projekta, Promocija, animacija in učna pomoč 2018 – 2022, je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Spletna stran: https://www.ucna-pomoc.si/

Popestrimo šolo 2016–2021

Projekt je v izvajanju. Namen je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence dijakov. Multiplikator skladno z načrtom izvaja individualne in skupinske neposredne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečala njihovim individualnim potrebam. Aktivnosti bodo tudi pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela, multiplikator bo posrednik znanj in dobrih praks pri delu z dijaki, zato bo organizirano več delavnic za razrednike in druge strokovne delavce, da se bo znanje preneslo tudi v razred. Projekt se izvaja v sodelovanju z lokalnim vzgojno izobraževalnim zavodom, nevladno organizacijo in gospodarskimi družbami. Cilj je usposobiti najmanj 218 strokovnih delavcev različnih vzgojno izobraževalnih zavodov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PREBERITE NOVICE PROJEKTA

POŠ_logo.jpg

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021  

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana se tudi letos prijavil na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili tri mlade učiteljice začetnice in sklenil pogodbo za določen do 30. 6. 2021. Omogočili jim bomo, da bodo pridobivale vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in možnost, da bodo opravile vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njimi sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 12. 2021.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020  

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana se tudi letos prijavil na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili mlado učiteljico začetnico in sklenil pogodbo za določen do 30. 11. 2020. Omogočili ji bomo, da bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in možnost, da bo opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njo sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 5. 2021.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Več informacij o javnem razpisu "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019" je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Ministrstvo za zdravje RSBIC LjubljanaESS

Uživam tradicijo po kulinarični transvezali od Panonije do Jadrana

BIC Ljubljana je vodilni partner mednarodnega projekta Uživam tradicijo, ki poteka v okviru  programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020. Projekt poteka od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019. Sofinanciran je s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer za projekt je namenjenih skoraj 1,5 milijona evrov.

V projekt je vključenih 8 partnerjev, po 4 partnerji iz Slovenije in po 4 partnerji s Hrvaške.

Glavni namen projekta je aktivno ohranjanje naravne in kulturne dediščine preko trajnostnega turizma, s poudarkom na prikazih in promociji kulinarične dediščine na avtentičen, a moderen oz. sodoben način. Velik pomen projekt daje tudi izobraževanju različnih ciljnih skupin o kulinarični dediščini. Končni cilj projekta je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, v okviru katere bi obiskovalcem ponujali zgodbe in doživetja pristne tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali na različnih območjih.

Logo_InterregUživamtradicijo.jpg

Svetovanje v izobraževanju odraslih 2016–2022

V okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za svetovanje in ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za vključitev zaposlenih v izobraževanje. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, tudi s svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Za izvedbo dejavnosti je oblikovan konzorcij.

Najpomembnejši cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Namen projekta je povečevanje oz. izboljšanje kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNE SKUPINE: prednostne ciljne skupine so zaposleni, ki so starejši (45 let in več) in z manj kot V. stopnjo pridobljene izobrazbe, svetovanja pa se lahko udeležijo tudi drugi zaposleni.

Zavod Antona Martina Slomška se je prijavil na javni razpis »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc in sicer v sklopu 3: »Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja«. Kjer sodelujemo kot implementacijska in tudi razvojna šola. Namen projekta je premišljena celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programska oprema, storitve v oblaku) ter prenosnih naprav, ki skupaj učinkovito udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje ter formativno spremljanje. 

logo inovativna pedagogika

PREBERITE NOVICE PROJEKTA
INDIVIDUALIZACIJA UČNEGA PROCESA

Pri individualiziranem učenju poskušamo upoštevati dijakove cilje in zmožnosti ter pouk organizirati tako, da s kombiniranjem učnih metod, oblik dela, tempa, obsegom pomoči dijakom ipd. ustvarjamo optimalne pogoje za učenje vsakega dijaka.

Tudi pri načrtovanju individualiziranega pouka izhajamo iz ciljev izobraževalnega programa, a hkrati veliko pozornost namenjamo spoznavanju dijakov, njihovih ciljev, zmožnosti ter postopnem prenašanju odgovornosti za učenje na dijaka.

Pri načrtovanju in ustvarjanju spodbudnih učnih okolij izhajamo iz razmislekov katere standarde znanja želimo pri dijakih razviti in katere didaktične dejavnosti njihov razvoj podpirajo.

OGLEJTE SI VIDEOPOSNETEK O PROJEKTU

cpimizšEU

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki