Projekti BIC Ljubljana ARHIV

ARHIV PROJEKTOV BIC LJUBLJANA

Promocija, animacija in učna pomoč 2018–2022

Namen aktivnosti projekta, Promocija, animacija in učna pomoč 2018 – 2022, je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Spletna stran: https://www.ucna-pomoc.si/

Popestrimo šolo 2016–2021

Projekt je v izvajanju. Namen je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence dijakov. Multiplikator skladno z načrtom izvaja individualne in skupinske neposredne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečala njihovim individualnim potrebam. Aktivnosti bodo tudi pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela, multiplikator bo posrednik znanj in dobrih praks pri delu z dijaki, zato bo organizirano več delavnic za razrednike in druge strokovne delavce, da se bo znanje preneslo tudi v razred. Projekt se izvaja v sodelovanju z lokalnim vzgojno izobraževalnim zavodom, nevladno organizacijo in gospodarskimi družbami. Cilj je usposobiti najmanj 218 strokovnih delavcev različnih vzgojno izobraževalnih zavodov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PREBERITE NOVICE PROJEKTA

POŠ_logo.jpg

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021  

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana se tudi letos prijavil na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili tri mlade učiteljice začetnice in sklenil pogodbo za določen do 30. 6. 2021. Omogočili jim bomo, da bodo pridobivale vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in možnost, da bodo opravile vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njimi sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 12. 2021.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020  

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana se tudi letos prijavil na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili mlado učiteljico začetnico in sklenil pogodbo za določen do 30. 11. 2020. Omogočili ji bomo, da bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in možnost, da bo opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njo sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 5. 2021.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Več informacij o javnem razpisu "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019" je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Ministrstvo za zdravje RSBIC LjubljanaESS

Uživam tradicijo po kulinarični transvezali od Panonije do Jadrana

BIC Ljubljana je vodilni partner mednarodnega projekta Uživam tradicijo, ki poteka v okviru  programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020. Projekt poteka od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019. Sofinanciran je s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer za projekt je namenjenih skoraj 1,5 milijona evrov.

V projekt je vključenih 8 partnerjev, po 4 partnerji iz Slovenije in po 4 partnerji s Hrvaške.

Glavni namen projekta je aktivno ohranjanje naravne in kulturne dediščine preko trajnostnega turizma, s poudarkom na prikazih in promociji kulinarične dediščine na avtentičen, a moderen oz. sodoben način. Velik pomen projekt daje tudi izobraževanju različnih ciljnih skupin o kulinarični dediščini. Končni cilj projekta je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, v okviru katere bi obiskovalcem ponujali zgodbe in doživetja pristne tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali na različnih območjih.

Logo_InterregUživamtradicijo.jpg

Svetovanje v izobraževanju odraslih 2016–2022

V okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za svetovanje in ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za vključitev zaposlenih v izobraževanje. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, tudi s svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Za izvedbo dejavnosti je oblikovan konzorcij.

Najpomembnejši cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Namen projekta je povečevanje oz. izboljšanje kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNE SKUPINE: prednostne ciljne skupine so zaposleni, ki so starejši (45 let in več) in z manj kot V. stopnjo pridobljene izobrazbe, svetovanja pa se lahko udeležijo tudi drugi zaposleni.

Zavod Antona Martina Slomška se je prijavil na javni razpis »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc in sicer v sklopu 3: »Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja«. Kjer sodelujemo kot implementacijska in tudi razvojna šola. Namen projekta je premišljena celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programska oprema, storitve v oblaku) ter prenosnih naprav, ki skupaj učinkovito udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje ter formativno spremljanje. 

logo inovativna pedagogika

PREBERITE NOVICE PROJEKTA
INDIVIDUALIZACIJA UČNEGA PROCESA

Pri individualiziranem učenju poskušamo upoštevati dijakove cilje in zmožnosti ter pouk organizirati tako, da s kombiniranjem učnih metod, oblik dela, tempa, obsegom pomoči dijakom ipd. ustvarjamo optimalne pogoje za učenje vsakega dijaka.

Tudi pri načrtovanju individualiziranega pouka izhajamo iz ciljev izobraževalnega programa, a hkrati veliko pozornost namenjamo spoznavanju dijakov, njihovih ciljev, zmožnosti ter postopnem prenašanju odgovornosti za učenje na dijaka.

Pri načrtovanju in ustvarjanju spodbudnih učnih okolij izhajamo iz razmislekov katere standarde znanja želimo pri dijakih razviti in katere didaktične dejavnosti njihov razvoj podpirajo.

OGLEJTE SI VIDEOPOSNETEK O PROJEKTU

cpimizšEU

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki