Popestrimo šolo 2016–2021

Projekt je v izvajanju. Namen je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence dijakov. Multiplikator skladno z načrtom izvaja individualne in skupinske neposredne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečala njihovim individualnim potrebam. Aktivnosti bodo tudi pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela, multiplikator bo posrednik znanj in dobrih praks pri delu z dijaki, zato bo organizirano več delavnic za razrednike in druge strokovne delavce, da se bo znanje preneslo tudi v razred. Projekt se izvaja v sodelovanju z lokalnim vzgojno izobraževalnim zavodom, nevladno organizacijo in gospodarskimi družbami. Cilj je usposobiti najmanj 218 strokovnih delavcev različnih vzgojno izobraževalnih zavodov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Poš velik

Projekt POŠ 2016 – 2021 se je zaključil

Projekt POŠ 2016-2021 se je zaključil. Za nami je pestro obdobje, polno zanimivih, koristnih izkušenj in pridobljenih znanj, ki smo jih z veseljem delili z drugimi. Izvedli smo številne zanimive aktivnosti za dijake in učitelje, ki so postale pomembno dopolnilo šolskemu življenju in nas še bolj povezale in združile. Bolje smo se spoznali, navezali res pristne stike in na teh odnosih krepili in nadgrajevali socialne, komunikacijske pa tudi digitalne kompetence. Delavnice učenja socialnih veščin, učenje učenja, delo z dijaki s posebnimi potrebami in dijaki tujci, tematske delavnice za učitelje, karierni dogodki in tekmovanja, na katerih smo sodelovali, so zares popestrili šolski vsakdan.  Mnoge aktivnosti so se izkazale za zelo koristne, učinkovite in potrebne, zato jih bomo izvajali tudi še po tem, ko se projekt zaključi. Na koncu še zahvala vsem, ki so v vseh teh letih sodelovali z nami in omogočili, da smo naš zavod tako »popestrili«.

 

Končno poročilo projekta je dostopno na POVEZAVI.

 

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj v šolo s POŠ 2016 – 2021

September je spet potrkal na vrata in dijaki so se vrnili v šolske klopi. Čeprav se projekt POŠ 2016-2021 zaključuje, smo se z dijaki v tem mesecu še srečevali. Izvedli smo spoznavne delavnice, da bi se dijaki, predvsem prvošolci, bolje znašli v novem okolju, z novimi sošolci in učitelji, se družili z dijaki s posebnimi potrebami in dijaki tujci in poskrbeli, da je bila vrnitev v šolo čim bolj prijetna, sodelovali z razredniki, učitelji in svetovalno službo pri pripravi spoznavnih taborov, ki jih bomo na šoli izvedli v tem šolskem letu. Ozrli smo se nazaj, v obdobje celotnega projekta in poskušali zbrati vse pozitivne vtise, izkušnje in znanja, ki so se nabrala v teh letih, da bi jih zbrali v zbirko gradiv in delavnic, ki bi služila učiteljem pri pripravi tematskih razrednih ur, interesnih dejavnosti, spoznavnih taborov in še kaj. September s projektom POŠ zagotovo ni bil prav nič zaspan.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Srečanje multiplikatorjev projekta POŠ

Multiplikatorji projekta POŠ 2016 – 2021 različnih šol smo se zbrali na zaključnem srečanju projekta. Po uvodnem pozdravu mag. Antona Česna in mag. Erike Grošelj smo se razdelili v manjše skupine, da bi pogledali nazaj in evalvirali naše delo v projektu. Sledila je predstavitev na stojnicah, nato pa pogled naprej - delo v manjših skupinah, da bi lažje načrtovali svoje delo v prihodnosti. Ogledali smo si učilnico na prostem in porodila se je marsikatera zanimiva ideja za popestritev pouka. Srečanje je bilo odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in idej, za sodelovanje in medsebojno povezovanje.

POŠ 2016 – 2021 in konec šolskega leta

V okviru projekta POŠ smo v iztekajočem se šolskem letu izvedli različne aktivnosti in krepili ključne kompetence za vseživljenjsko učenje. Spodbujali smo bralno pismenost, razvoj jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, inovativnost, uporabo pametne tehnologije in osnove podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Delavnice so bile namenjene vsem dijakom, da bi uspešneje prehajali in se vključevali na trg dela in lažje premagovali vsakdanje težave. Pripomogle so k izboljševanju kvalifikacij, ki jih dijaki potrebujejo za dejavno udeležbo na gospodarskem in družbenem življenju. Projekt se je posvečal dijakovim individualnim potrebam in primanjkljajem oziroma nadarjenostim.

Razredniki, učitelji in ostali strokovni delavci so se udeležili usposabljanj, kjer so prek izkustvenega učenja razvijali in nadgrajevali socialne kompetence. V sodelovanju s Kariernim centrom smo organizirali  in uspešno izvedli delavnice za izdelavo življenjepisov Europass za dijake zaključnih letnikov ter dogodek, kjer so naši dijaki in študenti dobili vse potrebne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja. Sodelovali smo z organizacijami iz lokalnega okolja in tistimi, pri katerih naši dijaki opravljajo praktični del izobraževanja.

POŠ in šolsko leto 2020/2021

V sklopu projekta POŠ 2016-2021 smo novo šolsko leto začeli delovno. Delavnice učenja socialnih veščin, ki jih izvajamo z dijaki, so dobra, zanimiva in učinkovita metoda dela z mladimi v skupini. Na teh skupaj z dijaki raziskujemo pomen ter vrednost boljšega poznavanja in razumevanja sebe kot človeka, drugih okoli sebe in odnosov, v katere smo vpeti ali v njih vstopamo. Metode izkustvenega in skupinskega učenja prinašajo nove izzive in spoznanja, omogočajo socialno učenje, raziskovanje in preverjanje različnih vplivov našega vedenja v različnih situacijah. Skupinsko delo nudi možnost polnega vključevanja in aktivno participacijo dijakov. Vsakdo lahko izrazi svoje mnenje in izkušnje, posluša druge, spoznava in hkrati sprejema 

raznolikost. Z dijaki, ki so letos prvič prestopili prag naše šole, smo izvedli uvodno delavnico učenja socialnih veščin z namenom, da se spoznajo med seboj in da bolje spoznajo novo okolje, v katerem so se znašli. V projektu bomo še naprej spodbujali in skrbeli za medsebojno sodelovanje in povezovanje med dijaki in učitelji, sodelovali z dijaki s posebnimi potrebami in dijaki, ki prihajajo z drugega govornega področja, spodbujali medvrstniško učno pomoč, ki je namenjena tudi spodbujanju razvoja kvalitete medosebnih odnosov, humanitarnosti in čuta do sočloveka ter spoznavanju samega sebe, dijakom nudili pomoč pri pridobivanju digitalnih vsebin in spodbujali empatijo ter solidarnost do šibkejših dijakov.

15.4.2020

POŠ 2016 - 2021 na daljavo

V okviru projekta POŠ 2016 – 2021 poskušamo tudi v tem, za nas novem, nenavadnem in posebnem obdobju, ohranjati in negovati odnose z dijaki, ter jih spodbujati in nuditi oporo. V naših stikih na daljavo dijakom posredujemo  namige za »ostanidoma« aktivnosti, sezname kakovostnih mladinskih filmov in gledaliških predstav, ki so dostopni na spletu, povabljeni so k prispevanju fotografij in posnetkov. Na voljo smo jim z nasveti, kako se učinkovito učiti, povezati med seboj in kako in kje poiskati učno pomoč. Skrbimo, da dijaki ostajajo pozitivni, kljub zahtevnosti situacije, v kateri smo se znašli. Spodbujamo jih, da skrbijo za svoje telo in duha; da v teh dneh naredijo nekaj lepega zase in za druge.

9.3.2020

Delavnice POŠ za medsebojno povezovanje in sodelovanje

V okviru projekta POŠ 2016 – 2021 izvajamo delavnice učenja socialnih veščin, ki so namenjene našim dijakom z namenom medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Socialne veščine so potrebne za samozavestno, odzivno in obojestransko koristno interakcijo z drugimi ljudmi. So zagotovo med najpomembnejšimi spretnostmi, ki jih mora mladostnik imeti. Pomanjkanje le teh lahko posredno vpliva na optimalno delovanje v šolskem, poklicnem in zasebnem okolju. Na delavnicah z dijaki

se učimo, kako biti del skupine in kako v njej konstruktivno delovati, raziskujemo pomen in vrednost boljšega poznavanja in razumevanja sebe kot človeka, drugih okoli sebe in odnosov, v katere smo vpeti ali v njih vstopamo. Skupinsko delo na delavnicah nudi možnost polnega vključevanja in aktivno participacijo vsakega od udeležencev. Vsakdo lahko izrazi svoje mnenje in izkušnje, posluša druge, spoznava in hkrati sprejema raznolikost. Dijaki lahko tako pridobljena znanja in izkušnje uporabijo tako znotraj skupine, kot v vsakdanjem življenju. Teme se posredujejo z uporabo različnih iger vključevanja, pogovorov, izkustvenih vaj, kratkih razlag, iger vlog, argumentiranjem za in proti. Obravnavane teme se osredotočajo na današnji svet mladostnikov in z njim povezanimi izzivi. So zanimive, uporabne, življenjske: komunikacija, izražanje in razumevanje čustev, vključevanje v skupino, sodelovanje, skrb zase in za druge, obvladovanje frustracij, konstruktivno reševanje konfliktov, asertivnost.

Karierni dan na BIC Ljubljana
20.1.2020

PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST - 6. KARIERNI DAN

V četrtek, 16. 1. 2020, se je v sklopu dejavnosti Kariernega centra in projekta POŠ 2016 – 2021, na BIC Ljubljana odvijal 6. Karierni dan. Namenjen je bil vsem dijakom in študentom BIC Ljubljana, ki nameravajo nadaljevati svoje izobraževanje. V prvem delu dogodka so si dijaki lahko ogledali info – svetovalne točke prijavljenih izobraževalnih organizacij, kjer so pridobili koristne in uporabne informacije o različnih programih. Podrobnejše 30-minutne predstavitve programov so vzporedno potekale v

učilnicah. Na predstavitvah in na info točkah so udeleženci dobili odgovore na vprašanja v zvezi z nadaljevanjem izobraževanja na izbranih inštitucijah. Karierni dan je priložnost, da dijaki in študenti pridobijo več informacij o študijskih programih, ki jih zanimajo in si s tem olajšajo odločitev o nadaljnjem študiju.

17. 12. 2019

Razvoj socialnih kompetenc preko tematskih delavnic za razrednike in učitelje

V okviru projekta POŠ 2016 – 2021 izvajamo delavnice, ki so namenjene razrednikom in drugim strokovnim delavcem, da preko izkustvenega učenja razvijajo in nadgradijo socialne kompetence ter kasneje ta znanja prenašajo v razred. Namen je opremiti učitelje s potrebnimi veščinami in tehnikami za pripravo tematskih delavnic z dijaki: socialne igre, samopodoba, stres in sprostitvene tehnike, čuječnost, asertivnost, čustvena inteligenca in še več zanimivih tem.

5. 12. 2019

POŠ in delo z dijaki tujci

V novih generacijah dijakov imamo vse več vpisanih iz tujejezičnega okolja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi jim s pomočjo aktivnega izkustvenega učenja in doživljajske pedagogike pomagamo pri premagovanju vsakdanjih težav pri vključevanju v novo okolje. Z dijaki delamo na individualni in skupinski ravni. Spodbujamo medkulturnost in medvrstniško pomoč.

29. 11. 2019

POŠ in delavnice Učenje učenja

V novembru smo v okviru projekta POŠ 2016 -2021 s prvimi letniki vseh izobraževalnih programov izvedli delavnice »Učenje učenja«. Dijaki spoznavajo pomen motivacije in ciljev, učnih navad, izbire ustreznega prostora in časa. Bolje razumejo princip delovanja pozabljanja in ponavljanja in se učijo sodelovati in se učiti drug od drugega. Spoznali so različne pristope k učenju in stile učenja ter se naučili, kako si učenje organizirati. Na ta način so motivirani za razvijanje sposobnosti uporabe učenja v raznovrstnih življenjskih situacijah, glavni namen pa je približati dijakom pomen izobraževanja in pomagati tistim, ki želijo svoj način učenja v prihodnje izboljšati.

20. 9. 2019

POŠ in delavnice učenja socialnih veščin

V okviru projekta POŠ 2016-2021 tudi v tem šolskem letu izvajamo delavnice učenja socialnih veščin. Dijaki razvijajo svoje socialne kompetence in pridobivajo veščine asertivnega vedenja, spoznavajo sebe, svoja ravnanja, svoja čustva ter možnosti spreminjanja svojih ravnanj. Izmenjujejo izkušnje in osebne zgodbe in se tako povezujejo znotraj skupine. Krepijo svojo samopodobo in izboljšujejo načine ravnanja in odnose s svojimi bližnjimi in sošolci. Med aktivnostmi, ki jih izvajamo je tudi

pomoč dijakom s posebnimi potrebami, s poudarkom pri prehodu na trg dela. Aktivnosti potekajo v majhnih skupinah in so povezane s krepitvijo komunikacijskih veščin, bralne in računske pismenosti, uporabo računalniških znanj in načrtovanjem karierne poti. Na delavnicah tako pridobivajo in utrjujejo splošne življenjske spretnosti in znanja, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. S tematskimi strokovnimi delavnicami pa pri dijakih spodbujamo kritično mišljenje in razvijamo funkcionalno pismenost.

28. 5. 2019

Srečanje multiplikatorjev POŠ - »Kompetentno v prihodnost«

Na majskem srečanju multiplikatorjev projekta POŠ se je zbralo veliko multiplikatorjev različnih osnovnih in srednjih šol z namenom spoznati se in izmenjati dragocene izkušnje. Po uvodnem pozdravu glavne koordinatorke projekta ga. Erike Grošelj, je sledilo nadvse zanimivo predavanje ga. Julije Pirnat z Zavoda za zaposlovanje o ključnih kompetencah 21. stoletja, o poklicih, ki počasi izginjajo in o poklicih prihodnosti. Sledilo je delo po skupinah in s tem priložnost, da si izmenjamo izkušnje in se pogovorimo o izzivih, na katere pogosto naletimo pri svojem delu. Prijetno druženje se je zaključilo s predstavitvijo dobrih praks posameznih udeležencev na stojnicah.

28. 5. 2019

V sklopu projekta POŠ in Kariernega centra smo organizirali  delavnice o pripravi življenjepisa Europass, ki so bile izvedene z dijaki tretjih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja Živilske šole. Seznanili smo jih z obliko pisanja življenjepisa Europass in jih spodbudili, da razmislijo o tem, kakšna znanja in katere kompetence so pridobili tekom šolanja in pri opravljanju obvezne prakse, tako pri delodajalcih kot v sklopu interesnih dejavnostih. Seznanili so se, kako lahko vsako veščino, ki jo zapišejo v življenjepis, podkrepijo z informacijami o tem, kje so jo pridobili, da bi lahko svoja znanja in kompetence pregledno in sistematično razvrstili v življenjepis.

27. 3. 2019

Pot do zaposlitve

V sredo, 20. 3. 2019, je v sklopu Kariernega centra in projekta POŠ, potekal prvi del delavnic« Pot do zaposlitve«, namenjen dijakom in študentom, ki končujejo izobraževanje na BIC Ljubljana. Ta del srečanja smo organizirali skupaj s kadroviki iz podjetij, s katerimi šola tudi sicer sodeluje. Strokovnjaki iz kadrovskega področja agencije Adecco, Mercatorja in Spara, so dijakom in študentom prikazali razmere na trgu dela, načine in postopke kadrovanja v njihovih podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Na koncu so strnili svoje izkušnje in podali koristne informacije mladim iskalcem zaposlitve. Veliko število dijakov in študentov, ki so se dogodka udeležili, kaže na to, da je problematika zaposlovanja za mlade zanimiva in aktualna. Udeleženci so imeli priložnost, da strokovnjakom za kadre postavijo tudi konkretna vprašanja, ki jim bodo v pomoč pri iskanju prve zaposlitve.

22. 1. 2019

Moja karierna pot – 5. Karierni dan

V okviru projekta POŠ – Popestrimo šolo in Kariernega centra smo za naše dijake zaključnih letnikov in študente organizirali  in uspešno izvedli 5. Karierni dan, ki smo ga poimenovali Moja karierna pot. Gostili smo različne izobraževalne institucije, pri katerih so zainteresirani dijaki in študenti na Info – točkah in posameznih predstavitvah prejeli koristne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja.

7. 12. 2018

Delavnice »Učenje učenja«

Na BIC Ljubljana tudi v novem šolskem letu pridno izvajamo delavnice učenja socialnih veščin v okviru projekta POŠ – Popestrimo šolo 2016 – 2021. Na eni zmed delavnic smo z dijaki spoznali različne učne strategije in tehnike učenja in se pomerili v vajah za urjenje in krepitev spomina, razvijanje slušne pozornosti in koncentracije pri branju ter vajah za bogatenje besednega zaklada in razvijanje veščin zaporedja.

1. 10. 2018

Spoznavni razredni tabor v Zapotoku

V mesecu septembru se je projekt POŠ udeležil spoznavnega razrednega tabora v Zapotoku. Z dijaki smo izvedli več tematskih delavnic in preživeli dva čudovita dneva. Z reševanjem osebnostnih testov smo ugotavljali svoj osebnostni tip in odkrivali, katera so naša močna področja in jih lahko uporabimo za lastno kvaliteto življenja in boljše odnose. Spoznavali smo tehnike pomnjenja, urjenja slušne pozornosti in koncentracije, z izvajanjem zabavnih kvizov pa smo se urili v sodelovalnem učenju in skupinski dinamiki.

19. 3. 2018

Pot do zaposlitve

V četrtek, 15. 3. 2018, smo v sklopu Kariernega centra in projekta POŠ, izvedli srečanje s strokovnjaki za kadre s katerimi šola tudi sicer sodeluje. Dogodek smo poimenovali Pot do zaposlitve in je bil namenjen dijakom in študentom, ki končujejo izobraževanje na BIC Ljubljana. Strokovnjaki iz kadrovskega področja agencije M servis in Kariera so dijakom in študentom prikazali razmere na trgu dela, načine in postopke kadrovanja v njihovih podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Na koncu so strnili svoje izkušnje in podali koristne informacije mladim iskalcem zaposlitve. Še posebej je dijake in študente, s predstavitvijo svoje karierne poti, navdušil mladi podjetnik Matic Vizjak. S svojo zgodbo jim je podal nekaj koristnih napotkov, kako uspeti v življenju in kako se vztrajnost slej kot prej izplača. Vsem udeležencem dogodka se zahvaljujemo za udeležbo in za koristne nasvete, ki bodo našim dijakom in študentom pomagali pri načrtovanju in razvoju karierne poti.

27. 6. 2018

Delavnice učenja socialnih veščin

V okviru projekta POŠ - Popestrimo šolo 2016-2021 - skozi vse šolsko leto izvajamo različne delavnice učenja socialnih veščin, kjer poskušamo dijake učiti  in naučiti strpnosti, sprejemanja drugačnosti, medsebojnega sodelovanja, nenasilnega reševanja konfliktov in življenja brez predsodkov. Spodbujamo jih k strpnemu vedenju, medsebojnemu spoštovanju in gradnji prijateljskih odnosov. V mesecu juniju smo tako  izvedli zanimivo delavnico, kjer so dijaki s pomočjo tolmača znakovnega jezika spoznali abecedo znakovnega jezika in se naučili nekaj osnovnih kretenj.

1. 6. 2018

V sklopu projekta POŠ in Kariernega centra smo v maju organizirali  delavnice o pripravi življenjepisa Europass, ki so bile namenjene dijakom zaključnih letnikov Živilske šole. Dijaki so se seznanili z obliko pisanja življenjepisa Europass in razmislili o tem, kakšna znanja in katere kompetence so pridobili tekom šolanja in pri opravljanju obvezne prakse pri delodajalcih ali v sklopu interesnih dejavnostih. Seznanili so se, kako lahko vsako veščino, ki jo zapišejo v življenjepis, podkrepijo z informacijami o tem, kje so jo pridobili. Na ta način so lahko svoja znanja in kompetence pregledno in sistematično razvrstili v življenjepis.

6. 2. 2018

Priložnost za prihodnost – 4. Karierni dan

V okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO in KARIERNEGA CENTRA smo organizirali  in uspešno izvedli 4. KARIERNI DAN – Priložnost za prihodnost, kjer so naši dijaki in študenti zaključnih letnikov dobili vse potrebne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja. V četrtek, 18. januarja 2018, smo gostili različne izobraževalne institucije, ki smo jih izbrali na podlagi predlogov dijakov in študentov. Najprej  so se posamezne izobraževalne institucije predstavile na stojnicah v osrednjem prostoru šole, potem pa so si dijaki lahko ogledali podrobnejše predstavitve po razredih. Sodelovali so tudi študenti, ki so navezovali stik z dijaki in z njimi delili svoje izkušnje. Dijaki in študenti so domov odšli s kopico koristnih informacij, ki jim bodo pri izbiri nadaljnjega izobraževanja prav gotovo v pomoč.

8. 1. 2018

Medkulturna delavnica

V decembru smo na BIC Ljubljana, v okviru projekta POŠ – Popestrimo šolo, v predprazničnem duhu z dijaki različnih letnikov različnih programov izvedli veliko delavnic medsebojnega povezovanja in sodelovanja ter z dijaki tujci izvedli medkulturno delavnico z namenom spoznavati se, razumeti drug drugega in naučiti se sprejemati drugačnost. V tem mesecu smo s strokovnimi sodelavci, razredniki in profesorji  na tematskih delavnicah nadgrajevali svoje socialne kompetence in spoznavali različne socialne veščine in tehnike, ki jih bodo s pridom prenašali v razred. Na ustvarjalnih delavnicah smo se družili z dijaki in izdelovali novoletne voščilnice ter si tako polepšali predpraznične dni.

9. 11. 2017

Z novim šolskim letom se na BIC Ljubljana nadaljuje tudi projekt POŠ – Popestrimo šolo , ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta bodo izvedene delavnice učenja socialnih veščin, delavnice učenja učenja in tematske strokovne delavnice za spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja ter funkcionalne pismenosti,  kjer bodo dijaki pridobili uporabna znanja, aktualna za njihovo vsakdanje življenje. Izvedene dejavnosti bodo pripomogle k izboljševanju kvalifikacij, ki jih dijaki potrebujejo za dejavno udeležbo na gospodarskem in družbenem življenju ter tako prispevale k boljši kakovosti življenja. Pripravljamo tudi usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev, kjer bodo učitelji, razredniki in ostali strokovni sodelavci razvili in nadgradili socialne kompetence ter kasneje ta znanja prenašali v razred.

16. 3. 2017

Projekt POŠ – Popestrimo šolo na BIC Ljubljana izvajamo od meseca oktobra 2016. V okviru projekta izvajamo različne aktivnosti z namenom krepitev ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje: spodbujanje bralne pismenosti, dvig jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja, inovativnosti, ustvarjalnosti, uporabo pametne tehnologije in podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Projekt se posveča dijakovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, dijaki in strokovni delavci pa imajo preko sodelovanja v projektnih aktivnostih priložnost razvoja novih in nadgradnje že pridobljenih kompetenc. V projekt so vključeni dijaki Živilske šole in dijaki Gimnazije in veterinarske šole, učitelji ter drugi strokovni delavci.

Od začetka projekta smo izvedli naslednje aktivnosti:

  • Delavnice učenja socialnih veščin,
  • Pomoč dijakom s posebnimi potrebami pri prehodu iz šole na trg dela in vključevanju na trg dela,
  • Pomoč dijakom tujcem,
  • Tematske strokovne delavnice za dijake za spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja in razvijanja funkcionalne pismenosti,
  • Organizacija in izvedba delavnic učenje učenja,
  • Delavnice za izdelavo življenjepisov Europass in motivacijskih pisem dijakov zaključnih letnikov

23. 3. 2017

V sredo 15. 3. 2017, je v sklopu Kariernega centra in projekta POŠ, potekal prvi del delavnic Pot do zaposlitve namenjen dijakom in študentom, ki končujejo izobraževanje na BIC Ljubljana. Ta del delavnic, ki je nosil naslov Trening veščin za iskanje zaposlitve, smo organizirali skupaj s kadroviki iz podjetij s katerimi šola tudi sicer sodeluje. Strokovnjaki iz kadrovskega področja agencije Adecco, Kariera in Spar, so dijakom in študentom prikazali razmere na trgu dela, načine in postopke kadrovanja v njihovih podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Na koncu so strnili svoje izkušnje in podali koristne informacije mladim iskalcem zaposlitve. Veliko število dijakov in študentov, ki so se dogodka udeležili kaže na to, da je problematika zaposlovanja za mlade zanimiva in aktualna. Udeleženci so izkoristili prisotnost strokovnjakov za kadre in postavljali konkretna vprašanja, ki jim bodo v pomoč pri iskanju prve zaposlitve

15. 11. 2016

V mesecu oktobru smo uspešno opravili prijavo na razpis projekta Popestrimo šolo, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Iz sredstev Evropskega socialnega sklada bodo v petletnem obdobju financirane številne aktivnosti, namenjene dijakom BIC Ljubljana in učencem partnerske osnovne šole Oskarja Kovačiča. Aktivnosti bodo potekale izven šolskih obveznosti, tudi ob sobotah in med šolskimi počitnicami. Udeležba je prostovoljna in brezplačna. O urniku in vsebini aktivnosti bodo dijaki in učenci obveščeni sproti.

16. 3. 2017

Moja karierna pot
3. Karierni dan – Priložnost za prihodnost
Za dijake in študente zaključnih letnikov, pred katerimi je pomembna odločitev o nadaljevanju poklicne oz. karierne poti, smo v sklopu projekta POPESTRIMO ŠOLO in KARIERNEGA CENTRA uspešno izvedli 3. KARIERNI DAN. Vabilu na dogodek se je odzvalo 22 višjih in visokih šol ter fakultet, ki so na posameznih predstavitvah in tržnici šol zainteresiranim dijakom in študentom posredovali koristne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja. 

Vsem dijakom in študentom, ki ste se dogodka udeležili želimo, da izberete pravo pot, takšno, ki vas bo pripeljala do poklica in kariernega razvoja s katerim boste najbolj zadovoljni.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki