Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Slaščičar, Pek, Mesar

SLAŠČIČAR

PEK

MESAR

    SLAŠČIČAR

Poklic
Slaščičar samostojno opravlja različna dela od priprave surovin za različne slaščice, vrste peciva in sladolede do končnega izdelka.
Pripravlja različne vrste testa, ga oblikuje in peče. Oblikuje in krasi slaščice, pripravlja različne vrste sladoleda, marcipan, izdeluje kekse, izdelke iz čokolade in bombone.
Pripravlja želeje, marmelade, pudinge, dela torte, rulade, kremne rezine in podobno.
Pri delu je izredno pomembno vzdrževanje osebne higiene, higiene prostorov in sredstev, ki jih uporablja, ter poznavanje higienskih predpisov.
Delo obsega veliko ročnega dela, zato mora slaščičar imeti razvite ročne spretnosti, smisel za oblikovanje in občutek za estetiko.
Trajanje izobraževanja
Izobraževanje traja tri leta.
Vpisni pogoji
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih,
 • zaželeno je  zdravniško mnenje, s katerim dokaže ustrezno zdravstveno stanje za delo v živilstvu.

Potek šolanja
Predmetnik vključuje splošnoizobraževalne predmete in strokovne module. Moduli so zaokrožene enote, v katerih dijaki pridobijo strokovnoteoretična, splošna in praktična znanja.
Poleg skupnih biotehniških in živilskih modulov so obvezni moduli za slaščičarja še: trajno pecivo, sladice in sladoled. Šola pa ponudi tudi izbirne slaščičarske module, ki jih oblikuje v sodelovanju s socialnimi partnerji.
Praktično izobraževanje
V programu se izvaja kot praktični pouk in praktično usposabljanje z delom.
V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom.
Praktično usposabljanje z delom omogoča predvsem doseganje ciljev, ki jih šola sama ne more v celoti  uresničiti - zlasti poklicno socializacijo, razvoj osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje poslovnih procesov. Praktično usposabljanje z delom se izvaja na podlagi sklenjene:
Nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva
 • izdelovalec/izdelovalka sladic
 • sladoledar/sladoledarka

Zaključek šolanja
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti vse splošnoizobraževalne predmete, vse obvezne strokovne  module in odprti del kurikula, ki ga v sodelovanju s socialnimi partnerji določi šola. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.
Zaključni izpit sestavljata dve enoti:

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • zaključno projektno delo, ki je iz  teoretičnega in praktičnega dela ter strokovnega razgovora ( dijak pokaže, da je usposobljen za opravljanje poklica).

Zaposlitev ali nadaljnje šolanje
Slaščičarji se po končani šoli lahko zaposlijo. Ob izpopolnjevanju na svojem področju, po nekaj letih prakse in opravljenem mojstrskem izpitu postanejo slaščičarski mojstri.
Redno šolanje lahko  nadaljujejo  po programu PTI in po dveh letih pridobijo še poklic živilsko prehranski tehnik.


Cilji izobraževanja

 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter njihovo reševanje
 • razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in pripravljenost za vseživljenjsko učenje
 • spremljajo novosti in trende na področju slaščičarstva
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto ter pri delu in dosledno upoštevajo higiensko varnostne predpise,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in pozitivni odnos do zdravega načina življenja
 • razvijajo spretnosti in pridobivajo znanje za samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov ter se pripravijo za poklicno kariero
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu
 • pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil
 • strokovno izvaja poklicne delovne tehnike in razvijajo tehnološko disciplino
 • se usposobijo za izdelavo slaščic
 • se usposobijo za uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov razvijajo smisel za estetiko v slaščičarstvu

Strokovni moduli
Izobraževanje poteka po modulih. Moduli so zaokrožene enote ciljev in vsebin. Z njimi dijaki pridobijo strokovnoteoretično, splošno in praktično znanje. V ospredju so praktična znanja. Pri pripravi učnega procesa aktivno sodeluje celoten učiteljski zbor.

Možna je pridobitev poklica brez končanega izobraževanja v obliki nacionalne poklicne kvalifikacije. Nov način izobraževanja po modulih je primerljiv z izobraževanjem v Evropski uniji.

 

    PEK

Poklic

Pek samostojno opravlja vse delovne faze izdelave kruha in pekovskega peciva. Njegovo delovno področje je široko. Obsega pripravo surovin za peko, gnetenje in obdelovanje testa, oblikovanje kruha in pekovskega peciva, pečenje kruha in peciva, skladiščenje in pakiranje izdelkov ter vzdrževanje strojev in naprav. Usposobi se za pletenje zahtevnih pekovskih izdelkov. Pomembno je, da skrbi za osebno higieno in higieno izdelkov.

Za opravljanje dela se zahteva primerna telesna razvitost, sposobnost prenašanja vročine, včasih tudi neprimerne klime in obremenitev (nočno in stoječe delo).

Pek mora imeti spretne roke in prste, dobro razvit vonj, sluh in sposobnost hitrega reagiranja.

Pek je deficitaren poklic s hitro možnostjo zaposlitve.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovreden program po v preteklosti veljavnih predpisih;
 • zaželeno je  zdravniško mnenje, s katerim dokaže ustrezno zdravstveno stanje za delo v živilstvu.

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja tri leta.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh  predmetov in strokovnih modulov letnika, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu

Nacionalne poklicne kvalifikacije:

 

 • Izdelovalec/izdelovalka osnovnih vrst kruha
 • Izdelovalec/izdelovalka pekovskega peciva

Zaključek šolanja

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak uspešno usvojiti znanje pri vseh splošnoizobraževalnih predmetih,

v vseh obveznih strokovnih modulih in odprtem delu kurikula, ki ga v sodelovanju s socialnimi partnerji določi šola.

Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, vse obveznosti pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu ter zaključni izpit.

Zaključni izpit sestavljata dve enoti:

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • zaključno projektno delo, s katerim dijak dokaže strokovnoteoretično in praktično znanje ter usposobljenost za opravljanje poklica.

Zaposlitev ali nadaljnje šolanje

Peki se po končanem šolanju lahko zaposlijo. Ob izpopolnjevanju na svojem področju, po nekaj letih prakse in opravljenem mojstrskem izpitu postanejo pekovski mojstri.

Redno šolanje lahko nadaljujejo po programu PTI in po dveh letih pridobijo še poklic živilsko prehranski tehnik.

Cilji izobraževanja

Izobraževalni program omogoča dijakom:

 • razvijanje ustvarjalnosti, izboljšav, načinov skupinskega dela in pripravljenosti za vseživljenjsko učenje,
 • spremljanje novosti in smernic na področju pekarstva,
 • razvijajo ekološko zavest.
 • skladno z estetskimi načeli urediti sebe in delovno mesto ter pri delu dosledno upoštevati higiensko varnostne predpise,
 • usposabljanje za ohranjanje lastnega zdravja, zdravja potrošnikov in pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja,
 • razvijanje spretnosti in pridobivanje znanja za samostojno in kakovostno pripravo pekovskih izdelkov ter načrtovanje poklicne kariere,
 • spoznavanje in razumevanje splošnih zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • pridobivanje znanja o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvajanje poklicne delovne tehnike in razvijanje tehnološke discipline,
 • usposabljanje za izdelavo različnih vrst kruha, pekovskega peciva in ostalih pekovskih izdelkov,
 • usposabljanje za uspešno ponudbo in prodajo pekovskih izdelkov,
 • razvijanje smisla za oblikovanje,
 • razvijanje zmožnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega in gospodarnega dela ter razvijanje delovnih postopkov na poklicnem področju,

Strokovni moduli

Izobraževanje poteka po modulih. Moduli so zaokrožene enote ciljev in vsebin. Z njimi dijaki pridobijo strokovnoteoretično, splošno in praktično znanje. V ospredju so praktična znanja. Pri pripravi učnega procesa aktivno sodeluje celoten učiteljski zbor.

Možna je pridobitev poklica brez končanega izobraževanja v obliki nacionalne poklicne kvalifikacije. Nov način izobraževanja po modulih je primerljiv z izobraževanjem v Evropski uniji.

 

    MESAR

Poklic

Mesar dela v klavnici, predelovalnici mesa in mesnici. Tako se delijo tudi poklici v mesarstvu. Ker izdeluje hrano, je odgovoren za higieno in čistočo v celotni mesni proizvodnji, zato je njegovo delo tudi čiščenje in pospravljanje.

Mesar klavec izvaja v klavnici zakol klavnih živali, obdelavo trupov in notranjih organov, ohlajevanje in pripravo mesa za izdajo naročnikom.

Mesar razsekovalec ter predelovalec mesa in mesnin razsekuje klavne polovice, izkoščuje meso in ga pripravi za predelavo, izdeluje mesne izdelke.

Mesar predelovalec mesa in mesnin oblikuje meso v prodajne kose (konfekcionira), predpakira meso za samopostrežno prodajo in mesne izdelke ter izdeluje preproste mesne izdelke in polizdelke.

Dijaki obravnavajo tehnologije mesa in mesnih izdelkov, varovanje okolja, pomen mesa in mesnih izdelkov v sodobni prehrani ter ekonomski izračun za posamezne mesne izdelke.

Praktični pouk poteka izven šole pri delodajalcih, s katerimi lahko starši sklenejo učno pogodbo neposredno ali pa z njimi šola sklene pogodbo o praktičnem izobraževanju.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovreden program po v preteklosti veljavnih predpisih;
 • zaželeno je  zdravniško mnenje, s katerim dokaže ustrezno zdravstveno stanje za delo v živilstvu.

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja tri leta.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in strokovnih modulov letnika, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.

Nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • razsekovalec
 • predelovalec mesa in mesnin
 • prodajalec mesa in mesnin

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak uspešno usvojiti znanje pri vseh splošnoizobraževalnih predmetih in vseh obveznih strokovnih  predmetih.

Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti,obveznosti pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu,izpolniti in potrditi dnevnik praktičnega izobraževanja pri delodajalcu,zaključni izpit.

Zaključni izpit sestavljata dve enoti:

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • zaključno projektno delo, s katerim dijak dokaže strokovnoteoretično in praktično znanje ter usposobljenost za opravljanje poklica.

Zaposlitev ali nadaljevanje šolanja

Mesarji se po končanem šolanju lahko zaposlijo. Po izpopolnjevanju na svojem področju in nekaj letih prakse lahko opravijo mojstrski izpit ter postanejo mesarski mojstri. Redno šolanje lahko  nadaljujejo  po programu PTI in po dveh letih pridobijo še poklic živilski tehnik.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom:

 • razvijanje sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter njihovega reševanja,
 • razvijanje humanosti, tolerantnosti, poštenosti in drugih moralnih vrednot,
 • razvijanje ustvarjalnosti, izboljšav, načinov skupinskega dela in pripravljenosti za vseživljenjsko učenje,
 • spremljanje novosti in smernic na področju mesarstva,
 • skladno z estetskimi načeli urediti sebe in delovno mesto ter pri delu dosledno upoštevati higiensko-varnostne predpise,
 • usposabljanje za ohranjanje lastnega zdravja, zdravja potrošnikov in pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja,
 • razvijanje spretnosti in pridobivanje znanja za samostojno in kakovostno pripravo živilskih izdelkov ter načrtovanja poklicne kariere,
 • spoznavanje in razumevanje splošnih zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • pridobivanje znanja o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvajanje poklicne delovne tehnike in razvijanje tehnološke discipline,
 • usposabljanje za razsek mesa in izdelavo mesnih izdelkov,
 • usposabljanje za uspešno prodajo,
 • razvijanje zmožnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega in gospodarnega dela ter razvijanje delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • razvijanje ekološke zavesti,
 • spoznavanje varnostnih predpisov ter njihovega doslednega upoštevanja pri delu.