Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Veterinarski tehnik

Veterinarski tehniki se usposobijo za zahtevnejša tehnično-operativna dela v veterinarstvu, živinoreji, trgovini za živali, pri oskrbi živali in drugod:

 • po nalogu veterinarjev izvajajo dela na področju zdravstvenega varstva živali, v veterinarsko-higienski službi (pomoč pri jemanju vzorcev in pregledu živil živalskega izvora), na področju reprodukcije (odvzemanje, pregledovanje in pripravljanje semena ter osemenjevanje, pomoč pri porodih);
 • se zaposlijo v veterinarskih ambulantah, policiji, vojski, prehrambni industriji in industriji zdravil;
 • oskrbujejo živali v živalskem vrtu;
 • sodelujejo pri prodaji in svetovanju v trgovini z živalmi in za živali;
 • asistirajo doktorjem veterinarske medicine pri zdravljenju, preventivnem cepljenju živali, skrbijo za veterinarske instrumente;
 • opravljajo različna dela v laboratorijih;
 • opravljajo dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo itd.

Poklic veterinarskega tehnika je primeren za tiste, ki imajo radi  živali, razgibano delo in se ne bojijo umazanih rok. Imajo smisel za delo z živalmi, so delovni, odgovorni, vztrajni, vedoželjni in motivirani za učenje. Veterinarski tehniki morajo imeti sposobnost opazovanja, spretne roke in prste, biti morajo natančni in iznajdljivi.
Delo poteka pogosto v težkih razmerah, na nekaterih delovnih mestih v umazaniji in smradu, velika je možnost poškodb (ugrizov, brc ipd.), zato morajo biti veterinarski tehniki dobrega zdravja. Ovire pri njihovem delu so lahko alergije ali barvna slepota.
Potrebna strokovna znanja dijaki pridobijo pri strokovnih modulih, in sicer pri: anatomiji in fiziologiji domačih živali, informatiki in poslovnem komuniciranju, oskrbi živali, laboratorijskem delu v veterinarstvu, veterinarski tehnologiji, vzreji in zdravstvenem varstvu hišnih živali in veterinarski tehnologiji rejnih živali ter pri izbirnih modulih. V vse module je vključeno tudi praktično delo.

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA DOMAČIH ŽIVALI je nauk o zgradbi in delovanju telesa in je osnova za učenje drugih strokovnih predmetov. Dijaki se seznanijo z zgradbo živalskega telesa ter delovanjem organov in organ¬skih sistemov oz. živalskih organizmov. Spoznajo pomembne razlike v zgradbi in delovanju organov med različnimi vrstami domačih živali.
LABORATORIJSKO DELO V VETERINARSTVU je modul, pri katerem dijaki spoznajo različne vrste laboratorijev in načine dela v le-teh. Naučijo se ravnati z različnimi vrstami vzorcev, spoznajo laboratorijsko opremo in principe laboratorijskih metod.
Pri modulu OSKRBA ŽIVALI dijaki pridobijo temeljna znanja o ravnanju z živalmi ter o njihovih bivalnih in prehranskih potrebah. Naučijo se vzdrževati primerno bivalno okolje za živali in hkrati s tem se seznanijo z glavnimi ukrepi za zaščito zdravja živali in ljudi.
VETERINARSKA TEHNOLOGIJA je strokovni modul, ki dijake seznanja s pogoji in vzroki nastanka bolezni, z najpomembnejšimi boleznimi domačih živali, s preventivnimi ukrepi; s temelji mikrobiologije in parazitologije, farmakologije, prve pomoči, kirurgije in z glavnimi veterinarsko tehničnimi deli. V ta modul je vključeno veliko praktičnega dela, ki se izvaja v azilu za zapuščene živali, živalskem vrtu in na terenu.
Modul VETERINARSKA TEHNOLOGIJA izvajamo v 2. in 3. letniku in ga dijaki opravljajo kot obvezen strokovni modul za poklicno maturo, poleg izbranih sklopov iz drugih strokovnih modulov, s čimer dijaki izkažejo znanje veterinarstva.

VZREJA IN ZDRAVSTVENO VARSTVO MALIH ŽIVALI je razdeljeno na vzrejo in zdravstveno varstvo mesojedov ter vzrejo in zdravstveno varstvo hišnih živali, kamor spadajo glodavci, plazilci, ptiči in akvarijske ribe.

Dijaki se seznanijo z življenjskimi razmerami, potrebami in oskrbo vseh naštetih živali ter njihovo zdravstveno problematiko. Posebno pozornost namenjamo dobrobiti živali.
VETERINARSKA TEHNOLOGIJA REJNIH ŽIVALI je namenjena dijakom, ki jih zanima reja velikih živali. Seznanijo se s prehrano teh živali, z reprodukcijo, zdravstvenim varstvom, s higiensko pridelavo mleka in z veterinarsko tehničnimi ukrepi, ki se izvajajo pri teh živalih.

ovce

ODPRT KURIKUL – izbirni moduli,
ki jih šola ponudi, so:

 • HIGIENA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA,
 • GOJITEV RIB IN ČEBEL,
 • REJA KONJ, GOJITEV DIVJADI, BIOTEHNOLOGIJA.

Module bomo prilagajali potrebam stroke in dijakov ter možnostim za njihovo izvajanje.

V osnovni šoli nismo veliko obravnavali živali, mi je bilo pa všeč, kadar se je taka tema pojavila, čeprav redko. V programu veterinarski tehnik govorijo o živalih profesorji skoraj pri vseh predmetih.
Všeč mi je tudi to, da lahko v šolo prineseš svojo žival. Takega dne sem si v osnovni šoli vedno želela.
Špela, 1. VT
V šoli mi je najbolj všeč to, da profesorji dopustijo, da prideš s kakšno živaljo v šolo, čeprav je pri nekaterih predmetih vseeno ne smeš imeti pri sebi.
Anja Gubanec, 1. VT

 


POGOJI ZA VPIS IN ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA


Pogoji za vključitev so naslednji:

 • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali uspešno zaključena nižja poklicna šola ali skrajšan program srednjega izobraževanja oz. dveletni program poklicnega izobraževanja.

Zaključek šolanja: dijaki šolanje zaključijo s poklicno maturo, ki vsebuje:


obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz veterinarstva,

izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oz. storitev z zagovorom, s katerim kandidat dokaže usposobljenost za reševanje praktičnih problemov in povezovanje s teorijo.

Poklicna matura omogoča dijakom zaposlitev ali nadaljevanje šolanja. Šolanje lahko nadaljujejo na višjih in visokih strokovnih šolah, z opravljenim maturitetnim izpitom, ki ga določi fakulteta, pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Na Veterinarsko fakulteto se lahko vpišejo dijaki, ki poleg poklicne mature opravijo še maturitetni izpit iz kemije.


Dijaki, ki želijo opravljati splošno maturo v celoti, se lahko vpišejo v maturitetni tečaj, ki je enoletna priprava na maturo. Z opravljeno splošno maturo lahko nadaljujejo šolanje po katerem koli univerzitetnem programu.

3182 Vzgojimo_psa_naslovka_za_splet_x220_yV sredo, 15. 1. 2014, ob 17. uri smo dijaki imeli priložnost slišati zanimivo predavanje o vzgoji človekovega najboljšega prijatelja – psa. Mag. Sabina Stariha Pipan, dr. vet. med., nam je v eni od učilnic GVŠ pripravila kratko predstavitev svoje knjige Vzgojimo psa – učinkovito, a prijazno, ki govori o tem, kako ravnati s psom in preprečiti neprijetne situacije. Predavateljica zagovarja pristop s pozitivno motivacijo, brez fizičnega ali kakršnega koli kaznovanja. Po vsaki opravljeni nalogi naj bi namreč pes dobil nagrado oziroma priboljšek. Primere vzgoje psov je ponazorila tudi s prikazom videoposnetkov. Ob koncu zanimivega predavanja je veterinarka odgovarjala tudi na številna vprašanja.

V priročnik je vložila veliko truda, znanja in izkušenj, kar bo gotovo pomagalo mnogim lastnikom pri razumevanju in vzgoji svojega štirinožnega prijatelja. Knjigo si je mogoče izposoditi tudi v šolski knjižnici.


Ana Nastran, 1. V

Pet1V prejšnjih dveh mesecih so našo šolo obiskali člani zavoda PET, v družbi njihovih psov terapevtov. Predstavili so nam terapevtskega psa, njegove naloge, na kakšen način pomaga ljudem in kako se moramo vesti do psa, ki je v »službi«.

Preberi več