Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Projekti

Moje podjetje

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

eTwinning

Zaupajmo v lastno ustvarjalnost

Šolski ekovrtovi

Mednarodno sodelovanje

Mapa dosežkov

Simbioza

Z domačim delom do boljšega znanja

Promocija poklicev in poklicna vzgoja v osnovni šoli

Mreža zdravih šol

Rastem s knjigo

Model uvajanja podjetništva v srednje šole

Dan očarljivih rastlin

POPRI

Moje podjetje

Dijaki v okviru projekta Moje podjetje izkusijo vse faze vodenja podjetja, od ustanovitve do likvidacije. Tekom leta se dijaki spopadejo z ustanovitvijo osebne znamke in prodorom na tržišče. Tako dodobra spoznajo sami sebe in ugotovijo, kako pomembno je sodelovanje v skupini za dosego skupnih ciljev.

Moje podjetje - video

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

 Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, Socialna akademija in Fakulteta za družbene vede izvajajo izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. V njem sodeluje že preko 45 srednjih šol in dijaških domov v Sloveniji.
Vsebina programa:
- pridobitev enoletnega častnega naziva šole ambasadorke Evropskega parlamenta in plakete;
- okrepitev znanja in kompetenc, kritičnega mišljenja in politično-državljanske osveščenosti dijakov, kar je bistvenega pomena na njihovi poti do dejavnih in odgovornih državljanov;
- sodelovanje dijakov na prireditvah Pisarne Evropskega parlamenta, najbolj aktivni prejmejo naziv dijak ambasador Evropskega parlamenta in so povabljeni na zanje pripravljeno slovesnost EYE Slovenija;
- dijaki ambasadorji osveščajo svoje vrstnike o Evropskem parlamentu in Evropski uniji preko informacijske točke;
- vsakoletna prireditev ob dnevu Evrope na šoli s temo Evropske unije;
- udeležba najboljših dijakov simulacije delovanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu v Franciji.
Mentorja: Alenka S. Špehar in Martin Rozman

eTwinning

eTwinning je skupnost za evropske šole, ki nudi platformo zaposlenim (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo v šoli v eni izmed evropskih držav, ter jim omogoča komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo... Skratka, počutijo se del najbolj vznemirljive učne skupnosti v Evropi.
Akcija eTwinning spodbuja sodelovanje evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (ICT), tako da nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih partnerstev na katerem koli predmetnem področju.
Tudi naša šola se bo v šolskem letu 2015/16 priključila eTwinning skupnosti šol. Sodelovali bomo v dveh projektih. Prvi, ki poteka v sodelovanju s turško srednjo šolo Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesi, se imenuje Eurowanderers ali Popotniki po Evropi. V tem projektu bomo spoznavali razlike v kulturi, hrani, glasbi, jeziku, sestavljen pa je iz treh delavnic, ki bodo potekale oktobra, novembra in decembra 2015. Drugi projekt, v katerem sodelujemo s francosko srednjo šola LP Gustave Eiffel, REIMS, pa se imenuje Young European Talent Contest ali Bitka talentov. V tem projektu bodo sodelovali dijaki triletnih programov, ki nam bodo skozi poučne kratke filme pokazali izdelavo različnih dobrot, ki jih ustvarjajo v delavnicah. Projekt bo potekal do aprila 2016. Koordinatorica projekta za BIC Živilsko šolo bo Sandra Horvatić.
Spremljajte dogajanje na naši spletni strani, kjer bomo objavljali posnetke, slike in novičke o projektih!

Zaupajmo v lastno ustvarjalnost


Natečaj raziskovalnih aktivnosti Zaupajmo v lastno ustvarjalnost je predstavljen vsako leto na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev v Ljubljani. V njegovem okviru vsako leto nastane okoli dvesto raziskovalnih nalog in več kot petdeset promocijskih plakatov. Pri tem sodeluje preko petsto mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol, okoli tristo mentorjev in sto recenzentov, ki so strokovnjaki na različnih področjih. Najboljše naloge so uvrščene na državno tekmovanje, kjer raziskovalci vsa leta dosegajo izjemne rezultate.
Dragocenost projekta se zrcali v pedagoškem in socialnem pogledu, saj je metoda dela z učenci naravnana na ustvarjalnost in inovativnost mladih, nadarjenih raziskovalcev. Na Živilski šoli je koordinatorica projekta profesorica Milena Horvat, mentorji pa se menjavajo.

Šolski ekovrtovi

Projekt Šolski ekovrtovi je zaživel v slovenskih vrtcih, osnovnih šolah in se širi na vrtove srednjih šol in dijaških domov. Na Živilski šoli je projekt povezal med seboj različna področja – šolski ekovrt je združil naravovarstvene tehnike, ki skrbijo za vrtiček, živilsko prehranske tehnike, slaščičarje in šolsko kuhinjo, katere zaposleni obirajo sadove in jih tudi uporabljajo pri pripravi okusnih jedi. Glavno vodilo ekovrta je ohranjanje biodiverzitete, izobraževanje mladine v smeri trajnostnega razvoja in vzdrževanje šolskega vrta na permakulturni način.

Danes šolski vrt že vsebuje sadna drevesa, ki niso škropljena z nevarnimi pesticidi. Šipkov grm in maline krasijo železno ograjo. Na drevesih akacije so nameščene netopirnice, saj netopirji zelo zmanjšujejo številčnost večernih žuželk. Z njihovo naselitvijo bo pridobljena tudi gvana, ki je bogat vir dušika in fosfata za rastline. Pozimi dijaki nastavljajo lojeve pogače in krmo v ptičjo krmilnico in tako omogočajo lažje preživetje ptic, ki spomladi pomagajo zatirati škodljive žuželke.

Ob robu vrta stoji krasen hotel za žuželke, ki ima del strehe v obliki zelenice. Z njim so zagotovljeni ugodni pogoji za naselitev koristnih žuželk, kot so gosenice, pikapolonice, pajki, mrežekrilci, tančicarice, čebele samotarke, čmrlji ...
Koordinatorica projekta na Živilski šoli je profesorica Alenka Sedlar Špehar.

Projekt Z domačim delom do boljšega znanja 

Pri usvajanju snovi je najpomembnejše sprotno učenje v šoli in doma. Učitelji ugotavljajo, da so dijaki, ki redno opravijo domače delo, uspešnejši in imajo manj težav pri usvajanju snovi. Ker tak način učenja zahteva čvrsto delovno disciplino in razvite delovne navade, je smiselno, da dijake na to navajamo z domačimi nalogami. Z domačo nalogo dijak ponovi novo snov, si zapomni gradivo in se lahko tudi pripravi na obravnavo nove snovi. Dijak, ki sproti opravlja naloge, lahko takoj ugotovi primanjkljaje v svojem znanju in seveda prosi učitelja za pojasnila. Sprotno delo je še posebej pomembno pri naravoslovnih predmetih in jezikih.

Problem domačih nalog združuje več področij: razumevanje funkcije učenja (pravica – dolžnost), razumevanja vloge učitelja (uči ali nauči), razumevanje odgovornosti (odgovornost učenca za svoje delo, odgovornost učitelja za učenčevo delo), razumevanje vloge staršev pri vzgajanje delovnih navad, razumevanje individualizacije in diferenciacije. Domače naloge so močno povezane z motivacijo za šolsko delo, z učnim uspehom in zanimanjem staršev za napredek otroka. Delo pri projektu se nadaljuje tudi v tekočem šolskem letu.

Promocija poklicev in poklicna vzgoja v osnovni šoli

Projekt je nadaljevanje aktivnosti predstavljanja poklicev in poklicne vzgoje v osnovnih šolah: OŠ Livada, OŠ Vič,  OŠ Louis Adamič, OŠ Brinje pa tudi drugih, ki so se zanimale:  OŠ Brezovica, OŠ Polje, OŠ na Vrhniki. Predstavljanje šole in poklicev bo staršem bodočih dijakov še okrepljeno z učitelji praktičnega pouka, izvajanjem delavnic, vključevanjem svetovalne službe in dijakov  drugih letnikov SPI, ki se veselijo sodelovanja. Koordinatorica projekta je učiteljica Mojca Smerajec. Načrtovanje dejavnosti:

- v osnovnih šolah izvesti tri delavnice za učence in njihove starše: pekovske in slaščičarske, za naravovarstvenega tehnika in živilsko prehranskega tehnika,
- k sodelovanje povabiti nove učitelje in dijake,
- povabiti in pridobiti za sodelovanje nove osnovne šole in pekarne,
- iskati ideje za še zanimivejše predstavitve,
- poiskati učinkovite načine promocije za poklic mesar,
- odzivati se na vsa povabila za predstavitve na osnovnih šolah,
- nadaljevati z izvajanjem naravoslovnih delavnic za osnovnošolce v šoli.

Prehranske delavnice

V šolskem letu 2011/12 bodo na šoli potekale prehranske delavnice, ki so namenjene 8. in 9. razredom osnovnih šol. Učne vsebine prehranske delavnice so prehrana, mikrobiologija, slaščičarstvo in pekarstvo. Delavnice vodijo profesorji živilskih strokovnih predmetov, mojstri pekarstva in slaščičarstva ter dijaki. Koordinatorka prehranskih delavnic je učiteljica Mateja Brglez.

Projekt Mreža zdravih šol 

Šola je priključena k projektu «Mreža zdravih šol« že od leta 1993. Projekt se je iztekel in prerasel v način dela, kar pomeni prizadevamo za varno okolje, čim boljše medsebojne odnose in splošno dobro počutje na šoli. Za doseganje ciljev zdrave šole potekajo različne aktivnosti in dejavnosti: ponudba zdrave prehrane, različne delavnice za dvig samopodobe, varna spolnost, preprečevanje različnih oblik zasvojenosti in drugo. Koordinatorica je učiteljica Aliana Moscatello.

Projekt Mapa dosežkov 

V aktivnost so vključeni vsi dijaki 1. letnika programov pek, slaščičar in mesar ter programov naravovarstveni tehnik in živilsko-prehranski tehnik v okviru strokovnega modula poslovno komuniciranje. Prva letnika programa pomočnik v biotehniki in oskrbi bosta v aktivnost vključena v okviru IND. Za dijake višjih letnikov bo organiziran krožek, v katerem bodo nadgradili dosedanjo mapo učnih dosežkov. Preko spletne učilnice bo omogočeno tudi sodelovanje na daljavo. Glede na razpis CPI se bodo dijaki udeležili in mentorica udeležili tekmovanja za najbolj izvirno mapo dosežkov. Koordinatorica aktivnosti je učiteljica Alenka Matos.

Projekt Simbioza 

Simbioza @ e-pismena Slovenija je prvi vseslovenski prostovoljski projekt, ki bo povezoval dve generaciji. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. V tednu od 17. do 21. oktobra 2011 bodo mladi prostovoljci predstavnike generacije dedkov in babic navdušili za rabo računalnika. Izobraževanje bo potekalo po knjižnicah, šolah, domovih za starejše po celi Sloveniji. Ena izmed lokacij je tudi šola, ki bo za izvajanje projekta ponudila svoje prostore pa tudi prostovoljce, ki bodo izvajali izobraževanje in že imajo

izkušnje na področju medgeneracijskega druženja in povezovanja. Koordinatorica je Tanja Kek.

Projekt Rastem s knjigo 

Tako kot v preteklem bodo tudi v letošnjem šolskem letu dijaki 1. letnikov NPI, SPI in SSI obiskali šoli najbližjo splošno knjižnico, t. j. Knjižnico Prežihovega Voranca, Enoto Rudnik na Dolenjski cesti. "Rastem s knjigo" je nacionalni projekt, ki ga organizirajo Javna agencija za knjigo RS, Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Ministrstvi za šolstvo in šport ter za kulturo RS v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, Zavodom za šolstvo RS in Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije. Projekt za osnovnošolce poteka že od leta 2006, za srednješolce pa je bil prvič razpisan v letu 2010, ko je Ljubljana postala svetovna prestolnica knjige. Letos se je le-ta sicer preselila v daljni Buenos Aires, a projekt zaradi dobrega lanskoletnega odziva ostaja tudi za srednješolce.

Namen projekta je dvig motivacije za branje med mladimi in seveda obiska splošnih knjižnic, spodbujanje založnikov, da v založniške programe vključijo domače avtorje mladinske literature in promocija domačih avtorjev mladinske literature. Ob koncu obiska knjižnice vsak dijak prejme izvod knjige domačega mladinskega pisatelja. Za letošnje leto je bil izbran Andrej Rozman - Roza. Dijaki bodo prejeli njegovo zbirko pesmi Izbrane rozine v akciji. Ker bo knjigo prejel vsak dijak, je zaželeno, da jo v letni učni načrt vključijo učitelji slovenščine. Projekt vodi učiteljica Eva Jamšek.

Projekt Model uvajanja podjetništva v srednje šole 

Tudi v tem šolskem letu bo pri pouku predmeta Podjetništvo potekalo sodelovanje z Gea College. Ponovno se bo izvajal projekt Uvajanje vsebin inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti v slovenske srednje šole ter v programih srednje strokovnega, srednje poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja izvedli podjetniške delavnice. Z njimi bodo dijaki skušali na zanimiv način predstaviti delo podjetnikov, jim pomagati pri iskanju poslovnih idej in izdelati študije izvedljivosti. Dijaki bodo spoznali povezanost teoretičnega znanja s praktičnim delom. Koordinatorica aktivnosti je učiteljica Mirjam Gorenc.

Sodelovanje z okoljem 

Živilska šola pri svojem delu sodeluje z živilskimi podjetji, Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo, s Centrom RS za poklicno izobraževanje, z Obrtno zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi šolami.

Tudi v tem šolskem letu bodo dijaki zbirali plastične zamaške z znakom za reciklažo, zato ne spadajo v navadne smetnjake. V humanitarni akciji je to tako pomoč sočloveku kot skrb za ohranjanje narave in okolja. Organizatorica zbiranja plastičnih zamaškov je Alenka Matos.

Na prvem roditeljskem sestanku bo potekalo izobraževanje s temo »Spletno nasilje s praktičnimi predlogi reševanja«, delavnico bo vodila ga. Lucija Vidmar, dipl. psihologinja.

Akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!« se je 17. aprila 2010 zapisala v zgodovino kot največji okoljevarstveni projekt v samostojni Sloveniji. Te akcije smo se udeležili tudi dijaki in zaposleni Živilske šole.

23. marca 2012 se bomo udeležili akcije Očistimo Slovenijo 2012 v čim večjem številu. Gre za svetovno čistilno akcijo, v kateri bomo imeli skupaj znova priložnost, da naredimo nekaj plemenitega za naše okolje.

Mednarodno sodelovanje 

Za to šolsko leto so ponovno pridobljena evropska sredstva za mobilnost dijakov. Slednja omogočajo načrtovanje in realizacijo dejavnosti pošiljanja dijakov na delovno prakso v tujino oziroma že znane partnerske šole v Franciji pa tudi na Finsko. Dejavnost bo potekala predvidoma novembra 2011, za dva tedna bo odšla v Francijo prva skupina dijakinj slaščičark, ki se bodo učile izdelave različnih vrst francoskega drobnega peciva. Na Finskem se bodo dijaki peki naučili priprave polnozrnatih in črnih vrst kruha ter drugih pekovskih izdelkov, ki bi jih nato lahko uvedli v šolsko ponudbo in tudi širše na slovenskem prehranskem trgu. V drugi polovici aprila 2012 bo skupina dveh pekov, dveh slaščičarjev in dveh živilskih tehnikov odšla na Finsko. Kolikor bodo še ostala neporabljena sredstva, se bo mobilnosti udeležilo večje število dijakov in spremljevalnih učiteljev. Koordinatorica za mednarodno menjavo in mobilnost je učiteljica Aliana Moscatello.

Dan očarljivih rastlin

Evropska organizacija za raziskave rastlin EPSO je leta 2012 posredovala pobudo za mednarodni dan očarljivih rastlin. Ta je obeležen vsako leto v petek v tednu okoli 18. maja. Takrat številne ustanove po svetu organizirajo različne vrste prireditev, ki so povezane z raziskovanjem temeljnih in uporabnih rastlin, kmetijstvom, ohranjanjem okolja, biodiverziteto, izobraževanjem in umetnostjo.

Živilska šola z mentorji in dijaki že nekaj let sodeluje z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani v okviru mednarodnega projekta dan očarljivih rastlin. Sodelujoči pripravijo zanimive stojnice za obiskovalce, ki se tako seznanijo z aktualno tematiko o rastlinah. Koordinatorica projekta je profesorica Alenka Sedlar Špehar.

POPRI

Na goriškem področju že desetletje poteka tekmovanje POPRI, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Projekt spodbuja samoiniciativnost in učenje veščin, kako prepoznati dobre ideje in kako jih spremeniti v uspešne zgodbe.

Podjetniško tekmovanje POPRI poteka tako na regionalnem kot tudi na državnem nivoju. Koordinatorica projekta na Živilski šoli je profesorica Alenka Sedlar Špehar.

Pozorni za_okolje_2017_1Po sedmih letih uspešnega boja proti zmanjševanju ogljičnega odtisa se je zaključila kampanja Pozor(!)ni za okolje. Nekaj let je v njej sodelovala tudi Živilska šola, ki je skupaj z glavnim sponzorjem Goodyear Dunlop Sava Tires s projektom Pozor(!)ni za okolje dokazala, da je mogoče spremeniti razmišljanje mladih in starejših o odgovornosti do okolja in tudi konkretno ukrepati za izboljšanje razmer. V petek 19. maja 2017 smo se določeni predstavniki projekta Živilske šole udeležili zaključne prireditve kampanije na Bazenu v Kranju, ker smo prejeli nagrado za aktivno sodelovanje. Mentorice Milena Hrovat, Petra Mole, Alenka Sedlar Špehar in Marija Vidmar se vsem sodelujočim najlepše zahvaljujemo. Zapisala: Petra Mole

EkovrtV okviru projekta Šolski ekovrtovi obstaja od leta 2013 šolski ekovrt.
Začetek je predstavljala gomila, na katero so dijaki nasuli zemljo in ilovico iz okolice šole, ogradili pa so jo s kamni, prinešenimi iz Save.
Na travniku okrog vrta je od leta 2009 naprej še nekaj dreves: kutina, jablana in češnja. Okoli dreves so dijaki posadili stročnice in česen, tako da postaja zemlja bogatejša z različnimi minerali.
Na vrtu so posajene trajnice, predvsem različna zelišča: meta, timijan, šetraj itd. pa tudi bazilika, rabarbara, ameriški slamnik in druge rastline, vse so označene z napisi iz keramičnih ploščic.

Preberite več: Ekovrt Živilske šole BIC Ljubljana

SAM 5653Jeseni so dijaki programa naravovarstveni tehnik izdelovali domove za koristne organizme: čmrlje, pikapolonice, dvokrilce, strige, čebele samotarke itd., delali analizo teksture tal in pripravljali vrt na zimsko spanje: pograbili listje, opravili jesenski rez žive meje itd.
Dijaki programa živilsko-prehranski tehnik pa so na šolskem vrtu nabirali zelišča in jih pripravili za sušenje. Meto so uporabili za izdelavo metinega sirupa, zeliščna olja pa pripravili iz rožmarina, timijana in šetraja.

Preberite več: Jesenske aktivnosti na šolskem vrtu

3024. 11. 2016 so dijaki Živilske šole sodelovali na tradicionalnem srečanju šolskih vrtičkarjev, ki ga prireja Inštitut za trajnostni razvoj v okviru projekta Šolski ekovrt. Peki so pripravili okusne kruhke, živilsko-prehranski tehniki pa so jih obložili s slastnimi namazi, ki so jih sami pripravili.
Na srečanju je Živilska šola pridobila znak Šolski ekovrt in obljubila, da se bo držala načel šolskega ekovrtnarjenja, ki zajemajo:

Preberite več: Srečanje mentorjev projekta Šolski ekovrt