Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Živilsko - prehranski tehnik (PTI)

Poklic

Program je namenjen dijakom poklicnih šol, ki jih zanima nadaljnji študij. Cilj izobraževanja po tem programu je usvojiti razliko v znanju  med triletnim programom srednjega strokovnega izobraževanja in štiriletnim programom živilsko prehranski tehnik.

Poudarjeni so predmeti, ki so predvideni za poklicno maturo - slovenščina, matematika in tuji jezik - ter strokovni predmeti.

V laboratoriju analizirajo kemijsko in mikrobiološko kakovost surovin, polizdelkov in končnih izdelkov.

Nadzorujejo in vodijo sodobne tehnološke procese pri izdelavi živil od prevzema surovin do končnih izdelkov in njihovega skladiščenja. Vodijo oddelke in razporejajo delavce glede na določen proizvodni proces ipd.

Nadzorujejo izvajanje zdravstveno-higienskih in varnostnih predpisov, saj morajo biti živila varna za človeka.

Živilsko prehranski tehniki morajo znati upravljati s stroji in napravami za proizvodnjo živil. Upoštevati morajo zahteve varstva pri delu in varovanja okolja. Priporočljivo je, da imajo dijaki za uspešno obvladovanje programa in dela tudi smisel  za reševanje tehničnih problemov in sposobnosti za hitro odpravo napak pri delovanju strojev in naprav v proizvodnji.

Priporočljiv je še smisel za organiziranje in vodenje dela.

Potrebna strokovna znanja bodo dijaki pridobili v strokovnih modulih: osnove živilstva, predelava živil rastlinskega izvora, predelava živil živalskega izvora, prehrana in dietetika, tehnike analiziranja živil, varna hrana, živilska mikrobiologija z biotehnologijo.

Izobraževanje traja dve leti. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem izobraževanju se lahko zaposli ali nadaljuje izobraževanje na višješolskih  in visokošolskih študijih (tudi 1. stopnje po bolonjski prenovi) ter na nekaterih univerzitetnih študijih (tudi 1. stopnje po bolonjski prenovi) s petim predmetom mature (kemija, biologija, fizika …).

Vpisni pogoji

uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja živilske stroke (mesar, pek, slaščičar, mlekar); gostinske stroke (gostinska dela: kuhar, kuhar-natakar, natakar); gospodinjske stroke (kmetovalka gospodinja, oskrbnik).

Nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • operater/operaterka proizvodnje živil rastlinskega izvora
 • operater/operaterka proizvodnje živil živalskega izvora
 • kontrolor/kontrolorka v živilstvu
 • prehrambenik/prehrambenica

Zaključek šolanja

Za dokončanje strokovnega izobraževanja in pridobitev spričevala mora dijak uspešno usvojiti znanje pri:

 • vseh splošnoizobraževalnih predmetih,
 • vseh obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnem modulu,
 • odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

a) Obvezni del

 • pisni in ustni del izpita iz slovenščine,
 • pisni in ustni del izpita iz živilstva in prehrane.

b) Izbirni del

 • pisni in ustni del izpita iz tujega jezika ali matematike,
 • projektna naloga z zagovorom.

Poklicna matura omogoča živilsko prehranskim tehnikom zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah.

Cilji  izobraževalnega programa

Dijaki:

 • pridobijo splošno in temeljno znanje za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter
 • oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • razvijajo sposobnosti za komuniciranje s sodelavci, strankami in vključevanje v skupinsko delo,
 • spoznajo področje živilstva in prehrane ter utrdijo temeljno strokovno znanje za povezovanje teorije in prakse,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja,
 • pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane,
 • skladno z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu izvajajo delo v živilski predelavi,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov,
 • pridobijo znanje za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc s pomočjo IKT,
 • pridobijo znanje in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke,
 • pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev,
 • pridobijo znanje za ugotavljanje senzoričnih in prehranskih lastnosti surovin in živil,
 • pridobijo znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih prostorih.