Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Na BIC Ljubljana vseskozi posvečamo veliko pozornosti kakovosti izobraževalnega procesa. Še bolj sistematično in poglobljeno si za nenehen razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2001, ko smo prvič izvedli samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. V skrbi za kakovost izobraževanja smo sodelovali tudi v projektu »Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja« in projektu »Širjenje sistema ugotavljanja in razvijanja kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije«. Z letom 2006 je bila direktorica mag. Jasna Kržin Stepišnik tudi imenovana kot svetovalka za kakovost.

Na Višji strokovni šoli imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki ga redno spremljamo in je zapisan v Poslovniku Višje strokovne šole. Ob koncu leta 2010 smo v okviru projekta Impletum med prvimi višjimi strokovnimi šolami v Sloveniji prejeli tudi Priznanje za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti. Sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam je tudi omogočilo, da kot vodilo svojega dela sprejemamo izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih in s tem tudi študentov.

Izjava o kakovosti izobraževanja odraslih

Z izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:
Vsem udeležencem izobraževanja zagotavljamo individualni pristop, ki vključuje:
- prilagajanje izobraževanja glede na njihovo predhodno pridobljeno znanje, želje in potrebe,
- iskanje možnosti sofinanciranja izobraževanja,
- svetovanje in pomoč pri učenju.
Udeležencem izobraževanja nudimo interna gradiva, prilagojena odraslim udeležencem, vključenim v formalno ali neformalno izobraževanje.
Skrbimo za ažurnost informacij in sprotno obveščanje po telefonu, na spletni strani, oglasni deski, po elektronski in navadni pošti.
Predavateljem in drugim zaposlenim nudimo spodbudno delovno okolje in možnost stalnega strokovnega napredovanja.
Skrbimo za pretok informacij med udeleženci izobraževanja in predavatelji.
Sledimo potrebam po izobraževanju na biotehniškem področju. Prilagajamo se razvojnim težnjam podjetij, združenj in posameznikov.
Skrbimo za zadovoljstvo udeležencev izobraževanja, predavateljev in drugih partnerjev.

Izjavo o kakovosti je sprejel Svet zavoda BIC Ljubljana na seji dne 29. 6. 2006.

Priznanje ImpletumPOKI

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sestavlja:
- pet predavateljev višje strokovne šole tako, da so zastopana vsa študijska področja ter
- dva študenta.

Predsednika in šest članov komisije imenuje predavateljski zbor.