Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

V okviru višješolskega strokovnega študija živilstva in prehrane (ŽP) ter gostinstva in turizma (GT) morajo študenti v skladu s študijskim programom opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku. Opravljajo ga v različnih gospodarskih družbah, Medpodjetniških izobraževalnih centrih (MIC) odvisno od programa. Pri tem je pomembno, da ima gospodarska družba, MIC razvita točno določena strokovna področja, ki ustrezajo programu študija posameznega študenta.

S praktičnim izobraževanjem mora študent pridobiti znanja, veščine in izkušnje, ki mu bodo v njegovem bodočem poklicnem delu omogočale kvalitetnejše in učinkovitejše delo v živilsko-prehranski ali gostinsko-turistični stroki.

Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. V tem procesu partnersko sodelujejo študent, gospodarska družba in višja strokovna šola.

Pri praktičnem izobraževanju oziroma usposabljanju v podjetjih sodelujejo mentorji v gospodarskih družbah, ki skrbijo za povezavo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja v gospodarski družbi, MIC-ih ter organizator praktičnega izobraževanja na višji strokovni šoli, ki je zadolžen za koordinacijo in izvedbo predpisanih vsebin programa. Organizator praktičnega izobraževanja na šoli usklajuje, nadzira in ocenjuje praktično izobraževanje posameznega študenta.

Uspešno opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za napredovanje v drugi letnik študija in za ponavljanje letnika ter zaključek izobraževanja na Višji strokovni šoli.

Izvajalca praktičnega izobraževanja predlaga študent sam ali pa šola. Primernost gospodarske družbe, MIC-a in mentorja v njej pa presodi organizator praktičnega izobraževanja na šoli.

Praktično izobraževanje zaključijo študenti z izdelavo in uspešno ustno predstavitvijo pisnega izdelka (seminarske naloge), v katerem opišejo potek praktičnega izobraževanja – strokovne prakse. Pred pristopom na izpit iz praktičnega izobraževanja je študentova zadolžitev, da po vseh opravljenih obveznostih praktičnega izobraževanja, od delodajalca pridobi potrdilo o opravljeni praksi na predpisanem obrazcu. Delodajalec mu v potrdilo vpiše, koliko ur je opravil in to potrdi s podpisom ter žigom. Mentor na praktičnem izobraževanju pa poda za študenta poročilo o njegovem delu in ga tudi oceni. Mentorjeva ocena se upošteva pri končni oceni študenta. S končno oceno od 1 do 10 študenta oceni organizator praktičnega izobraževanja na šoli.

Za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo med študenti in organizatorji praktičnega izobraževanja na šoli so na šolski spletni strani odprte spletne učilnice PRI 1 in PRI 2 (ŽP) ter PRI 1 in PRI 2 (GT). Ključ za vstop v spletno učilnico študenti dobite na začetku študijskega leta (in tudi med študijskim letom) pri organizatoricah praktičnega izobraževanja na šoli.

Želimo vam uspešno in zanimivo praktično izobraževanje!