Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Prijava na izpit
Študent se prijavi na izpit najkasneje pet dni pred izpitnim rokom (pri tem se dan izpita ne šteje), k diplomskemu izpitu pa v roku, ki ga določi ravnateljica. Na izpit se lahko študent prijavi le preko spletne strani višje strokovne šole (E-prijava) in to le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Rok za prijavo še ni potekel.
 • Študent je vpisan v način študija, za katerega je rok razpisan.
 • Študent je vpisan v študijskem letu, v katerem je izpit razpisan.
 • Študent ima urejene vse finančne ali druge obveznosti, vključno s plačili za ekskurzije, ki so študentova obveza. V primeru, daje ekskurzijo (zlasti v primeru, ko so ekskurzije v tujino) organizirala Višja strokovna šola preko turistične agencije, morajo študenti stroške udeležbe ekskurzije plačati direktno turistični agenciji (npr. ekskurzija v Berlin za študente gostinstva in turizma, …). V nasprotnem primeru je prijava na izpit/e blokirana in študent na izpit ne more pristopiti, dokler ne uredi svojih obveznosti.

Odjava izpita
Študent se lahko odjavi od izpita tri dni pred rokom za opravljanje izpita (pri tem se dan izpita ne šteje). Če se ne odjavi pravočasno, iz neupravičenih razlogov ne pride na izpit ali izpit prekine, je študent neocenjen. Šteje se, da je izrabil en izpitni rok.

Zahteve in omejitve
Če so z izobraževalnim programom predvideni delni izpiti, ima študent pravico vsak delni izpit opravljati enkrat. Če je pri opravljanju delnega izpita neuspešen, se šteje, da je izkoristil en izpitni rok.
Študent je lahko razporejen le k enemu izpitu na dan.
Pisni del izpita traja najmanj 45 minut in največ 90 minut. Ustni del izpita traja največ 20 minut; če je izpit samo usten, lahko traja največ 30 minut. Študent ima pravico do 15 - minutne priprave na ustni izpit oz. ustni del izpita.
Znanje študenta, ki izpit opravlja tretjič in naslednjič, ocenjuje izpitna komisija, ki jo imenuje ravnateljica in jo sestavljata najmanj 2 predavatelja.

Plačevanje izpitov
Študent rednega in izrednega študija lahko pri enem predmetu trikrat opravlja izpit brez plačila v letniku, v katerega je vpisan oz. je njegovo plačilo vključeno v šolnino. Pri tem se šteje tudi rok, na katerega se je študent prijavil, vendar na izpit ni pristopil. Če študent opravlja izpit iz predmeta v modulu, v katerega ni vpisan, mora izpit plačati. Študent, ki nima statusa, mora plačati vse izpite, ki jih opravlja (po ceniku, ki je objavljen v referatu šole). Prav tako morajo diplomski izpit plačati vsi študenti rednega študij brez statusa (»evidenčno« vpisani). Plačilo izpita izvede študent preko položnice, poslane na dom.

Razpored prijavljenih študentov na izpit
Razpored je objavljen v spletni učilnici referata za študentske zadeve dva dni pred izpitnim rokom, za ustni del izpita pa hkrati z objavo rezultatov pisnega dela izpita.

Opravljanje izpita
Na izpit morajo študenti prinesti indeks ali študentsko izkaznico. Med opravljanjem izpita morajo upoštevati navodila nadzornega pri izpitu. Študenti ne smejo uporabljati nedovoljenih pripomočkov, prepisovati ali sodelovati z ostalimi študenti, oziroma motiti druge s svojim vedenjem. Ob neupoštevanju tega pravila študent ne sme nadaljevati z izpitom, njegov izdelek pa je ocenjen z negativno oceno.

Objavljanje rezultatov izpita
Rezultati pisnega dela izpita morajo biti objavljeni najkasneje v desetih dneh po opravljanju, ocena ustnega dela izpita pa takoj po koncu izpita. Rezultati izpitov so objavljeni na spletni strani šole (E-prijava).

Vpogled v pisni izpit
Študent ima pravico do vpogleda v popravljeni oz. ocenjeni pisni izpit. Predavatelj ob ocenjenem pisnem izpitu objavi termin za ogled testov in vpis pozitivnih ocen v indeks. Študent lahko v treh dneh po seznanitvi z oceno, ki jo je dobil na izpitu, predloži ravnateljici ugovor na oceno.

Izboljšanje ocene izpita
Če želi študent izboljšati oceno že opravljenega izpita, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita. Upošteva se boljša ocena. Za ponovno opravljanje izpita se študent prijavi v referatu za študentske zadeve.