Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

V šoli se sistematično zbirajo podatki o tem, kako študent dosega zastavljene študijske cilje. Vir za zbiranje podatkov je lahko izpit (pisni ali ustni), ki ga pripravi predavatelj, ali samostojno delo študenta (seminarsko oziroma projektno ali diplomsko delo, praktična dejavnost študenta).

Predmetni izpiti
Predmetni izpit je določen z izobraževalnim programom za posamezni predmet. Izpit študent lahko opravi v več delih (delni izpit) ali kot izpit v celoti.

Diferencialni izpiti
Diferencialni izpit opravlja študent glede na program, v katerega se vpisuje, ali ob prestopu v drug program.

Diplomski izpit
Diplomski izpit študent opravi, ko uspešno konča zagovor diplomskega dela.

Ocenjevanja znanja

Oblike ocenjevanja znanja
Oblike, s katerimi se ocenjuje znanje študentov, so naslednje:

 •  izpiti (ustni, pisni)
 •  vaje: grafični in tehnični izdelki, projektno delo, storitve, nastopi
 •  seminarske naloge
 •  znanje pridobljeno pri praktičnem izobraževanju

Izpitna ocena
Znanje pri predmetnem in diplomskem izpitu, vajah, seminarjih in praktičnem izobraževanju se ocenjuje z ocenami od 1 do 10, pri čemer ocene od 1 do 5 kažejo na nezadostno doseganje meril, ostale ocene so pozitivne, in sicer: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7) in zadostno (6).

Ocena seminarske naloge in vaj
Seminarske naloge in opravljene vaje se lahko ocenjujejo tudi z ocenami opravil/opravila (pozitivna ocena) in ni opravil/opravila (negativna ocena).

Ocena znanja pri praktičnem izobraževanju
Ocena je sestavljena iz ocene praktičnega dela, ki ga oceni mentor v podjetju in ocene seminarske naloge ter zagovora, ki jo poda predavatelj, organizator praktičnega izobraževanja. Če študentu ni treba opravljati praktičnega izobraževanja, kar velja v izrednem študijskem programu, se upošteva le ocena seminarske naloge in zagovora.

Končna ocena
Ocene, dosežene pri delnih izpitih, posameznih vajah in seminarjih, se upoštevajo pri izračunu končne ocene. Vsaka delna ocena mora biti pozitivna. Končna ocena je povprečna ocena, izračunana iz posameznih ocen.

V indeks oziroma e-indeks in potrdilo o opravljenih izpitih se ne vpisuje negativnih ocen.