Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Zaključek študija in diploma

Pogoji za dokončanje izobraževanja
Za uspešen zaključek študija in pridobitev naziva inženir/inženirka živilstva ali organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu je potrebno opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti (pozitivna ocena iz vseh predmetov in praktičnega izobraževanja) ter izdelati in zagovoriti diplomsko delo.

Diplomsko delo
Diplomsko delo mora biti rezultat študentovega dela pri praktičnem izobraževanju v podjetju oziroma mora dokazati njegove delovne izkušnje.

Z diplomskim delom študent dokaže, da zna:

 • odgovoriti na določena vprašanja, ki so vezana na praktične probleme s strokovnega področja
 • raziskati, analizirati in rešiti probleme, ki si jih je zastavil ali nanje naletel med praktičnim izobraževanjem ali pri svojem delu

Tema in naslov diplomskega dela
V dogovoru z mentorjem v podjetju študent pripravi predlog teme in naslov diplomskega dela oziroma predmetno področje, na katerega se naloga nanaša. Predlog predloži višji strokovni šoli na posebnem obrazcu, ki je na volj ona spletni strani. Na osnovi predloga, ki ga poda študent, mentor predavatelj oblikuje mnenje, ki ga nato potrdi študijska komisija. Mentorja v podjetju in na šoli se morata uskladiti.

Izdelava in pisanje diplomskega dela
Pri izdelavi diplomskega dela študent samostojno uporablja strokovne vire in literaturo, zlasti vire iz obravnavane organizacije. Pri izdelavi dela mentor iz šole in mentor v podjetju usmerjata študenta s teoretičnimi, strokovnimi, vsebinskimi in metodološkimi napotki.

Roki zagovorov diplomskih del
Zagovori diplomskih del potekajo v rokih, določenih v posameznem študijskem letu in objavljenih na strani Datumi zagovorov, navadno zadnji teden v mesecu. Na roke zagovora se študenti prijavite z obrazcem D7 (Prijava k zagovoru diplomske naloge) do 15. v mesecu za naslednji mesec (npr. do 15. januarja za zagovor konec februarja).

Podrobnejše informacije o diplomskem izpitu dobite pri Mojci Jevnikar Zajc, v knjižnici: 

 • ob ponedeljkih od 14.00 do 17.00
  ob četrtkih od 14.00 do 16.00
 • ali na tel.: 01 28 07 611, lahko pa tudi po elektronski pošti: mojca.jevnikar-zajc@bic-lj.si 

Seznam tem diplomskih del dobite tudi v spletni učilnici Referata za študente.