Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Erasmus logo

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV V TUJINI V Š.L. 2017/18

Višja strokovna šola BIC Ljubljana v letu 2017/18 razpisuje štirinajst Erasmus+ dotacij (in možnost pridobitve dodatnih mest preko Konzorcija biotehniških šol Slovenije). S tem rednim in izrednim študentom in študentkam BIC Ljubljana omogoča, da praktično usposabljanje opravijo v tujini. Mobilnosti se lahko udeležijo tudi mladi diplomanti, vendar se morajo na mobilnost prijaviti, ko še imajo študentski status, prakso v tujini pa opraviti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

Mobilnost za prakso traja najmanj 61 dni. Na prakso lahko študent/ka odide v katerokoli podjetje ali organizacijo s področja živilske stroke oziroma s področja gostinstva in turizma, delovno mesto in delodajalca pa mora odobriti vaša koordinatorica prakse. Mobilnost je mogoča v naslednje države:

tabela

Mobilnost se izvaja v času, ki je namenjen opravljanju prakse. Pogoj za odhod v tujino je opravljenih 80 ur prakse v okviru MIC-a na BIC Ljubljana. Praksa in ostale študijske obveznosti (pogoji za napredovanje v višji letnik oziroma pogoje za ponavljanje letnika) morajo biti zaključene najkasneje do konca študijskega leta 2017.

Študentom Erasmus+ za največ 3 mesece pripada mesečna Erasmus+ dotacija. Višina dotacije (štipendije) je odvisna od ciljne države mobilnosti.

Dežela gostiteljica

Mesečni znesek

Skupina 1 (države programa z višjimi življenjskimi stroški)

Danska, Irska, Francija, Italija, Avstrija, Finska, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška

530*

Skupina 2 (države programa s srednjimi življenjskimi stroški)

Belgija, Češka republika, Nemčija, Grčija, Španija, Hrvaška, Ciper, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Islandija, Turčija

480*

Skupina 2 (države programa z nižjimi življenjskimi stroški)

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Makedonija

430*

*V zneske je že zajet dodatek za prakso 100€/mesec

Dodatno sofinanciranje lahko prejmejo študenti iz socialno depriviligiranega okolja in študenti s posebnimi potrebami. Prav tako bo morda mogoče pridobiti sredstva Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in sicer dodatno štipendijo v višini 70 €/mesec.

PRIJAVA NA RAZPIS

Na razpis se prijavite z oddajo prijavnice s prilogami v projektno pisarno vsak dan od 8. do 16. ure. Prijavnico najdete v spletni učilnici v zavihku praktično izobraževanje v tujini, oddati pa jo morate najkasneje do 11. februarja 2018. Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane. V primeru da bo prijav več kot je razpisanih mest, bomo izmed vseh prijavljenih opravili izbor na podlagi vnaprej določenih meril: povprečna ocena in število opravljenih izpitov, motivacijsko pismo ter razgovor s kandidati. Prednost imajo študentje, ki se mobilnosti v tem študijskem ciklu še niso udeležili.

O izboru bodo kandidati obveščeni do 20. februarja 2018.

Po vrnitvi v Slovenijo in najkasneje do konca septembra 2018, oddate potrebno dokumentacijo v projektno pisarno ter se prijavite na izpit PRI ter opravljeno prakso zagovarjate pri koordinatorici prakse v zato določenih izpitnih rokih.

KRITERIJI ZA IZBOR
Kriteriji izbora študentov v primeru večjega števila prijav od razpisanih mest:

 • učni uspeh (največ 50 točk), to je število opravljenih izpitov in povprečje izpitnih ocen:
  ŠT = 5 x PO x n/N
  ŠT = število točk
  PO = povprečna ocena opravljenih izpitov
  n = število opravljenih izpitov
  N = število vseh izpitov
 • znanje tujih jezikov (največ 30 točk), znanje angleškega jezika 15 točk, znanje drugega svetovnega jezika ali jezika države gostiteljice 15 točk;
 • izkazan interes, razgovor in samoiniciativnost študenta pri iskanju mesta za praktično izobraževanje in organizaciji bivanja ter delovne izkušnje (največ 20 točk); študent v vlogi opiše razloge za mobilnost in svoj morebitni vložek pri organizaciji.

Skupaj je možnih 100 točk.

DOKUMENTI IN POVEZAVE

Dodatne informacije: Projektna pisarna, Ižanska cesta 10, kabinet 3 erasmusplus@bic-lj.si 01 28 07 621