Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Erasmus logo

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV V TUJINI V Š.L. 2017/18

Višja strokovna šola BIC Ljubljana v letu 2017/18 razpisuje štirinajst Erasmus+ dotacij (in možnost pridobitve dodatnih mest preko Konzorcija biotehniških šol Slovenije). S tem rednim in izrednim študentom in študentkam BIC Ljubljana omogoča, da praktično usposabljanje opravijo v tujini. Mobilnosti se lahko udeležijo tudi mladi diplomanti, vendar se morajo na mobilnost prijaviti, ko še imajo študentski status, prakso v tujini pa opraviti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

Mobilnost za prakso traja najmanj 61 dni. Na prakso lahko študent/ka odide v katerokoli podjetje ali organizacijo s področja živilske stroke oziroma s področja gostinstva in turizma, delovno mesto in delodajalca pa mora odobriti vaša koordinatorica prakse. Mobilnost je mogoča v naslednje države:

tabela

Mobilnost se izvaja v času, ki je namenjen opravljanju prakse. Pogoj za odhod v tujino je opravljenih 80 ur prakse v okviru MIC-a na BIC Ljubljana. Praksa in ostale študijske obveznosti (pogoji za napredovanje v višji letnik oziroma pogoje za ponavljanje letnika) morajo biti zaključene najkasneje do konca študijskega leta 2017.

Študentom Erasmus+ za največ 3 mesece pripada mesečna Erasmus+ dotacija. Višina dotacije (štipendije) je odvisna od ciljne države mobilnosti.

Dežela gostiteljica

Mesečni znesek

Skupina 1 (države programa z višjimi življenjskimi stroški)

Danska, Irska, Francija, Italija, Avstrija, Finska, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška

530*

Skupina 2 (države programa s srednjimi življenjskimi stroški)

Belgija, Češka republika, Nemčija, Grčija, Španija, Hrvaška, Ciper, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Islandija, Turčija

480*

Skupina 2 (države programa z nižjimi življenjskimi stroški)

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Makedonija

430*

*V zneske je že zajet dodatek za prakso 100€/mesec

Dodatno sofinanciranje lahko prejmejo študenti iz socialno depriviligiranega okolja in študenti s posebnimi potrebami. Prav tako bo morda mogoče pridobiti sredstva Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in sicer dodatno štipendijo v višini 70 €/mesec.

Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2017

Logo EKP socialni sklad SLOCilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje udeležbe slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti.

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki znaša 250€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).PRIJAVA NA RAZPIS

Na razpis se prijavite z oddajo prijavnice s prilogami v projektno pisarno vsak dan od 8. do 16. ure. Prijavnico najdete v spletni učilnici v zavihku praktično izobraževanje v tujini, oddati pa jo morate najkasneje do 11. februarja 2018. Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane. V primeru da bo prijav več kot je razpisanih mest, bomo izmed vseh prijavljenih opravili izbor na podlagi vnaprej določenih meril: povprečna ocena in število opravljenih izpitov, motivacijsko pismo ter razgovor s kandidati. Prednost imajo študentje, ki se mobilnosti v tem študijskem ciklu še niso udeležili.

O izboru bodo kandidati obveščeni do 20. februarja 2018.

Po vrnitvi v Slovenijo in najkasneje do konca septembra 2018, oddate potrebno dokumentacijo v projektno pisarno ter se prijavite na izpit PRI ter opravljeno prakso zagovarjate pri koordinatorici prakse v zato določenih izpitnih rokih.

KRITERIJI ZA IZBOR
Kriteriji izbora študentov v primeru večjega števila prijav od razpisanih mest:

 • učni uspeh (največ 50 točk), to je število opravljenih izpitov in povprečje izpitnih ocen:
  ŠT = 5 x PO x n/N
  ŠT = število točk
  PO = povprečna ocena opravljenih izpitov
  n = število opravljenih izpitov
  N = število vseh izpitov
 • znanje tujih jezikov (največ 30 točk), znanje angleškega jezika 15 točk, znanje drugega svetovnega jezika ali jezika države gostiteljice 15 točk;
 • izkazan interes, razgovor in samoiniciativnost študenta pri iskanju mesta za praktično izobraževanje in organizaciji bivanja ter delovne izkušnje (največ 20 točk); študent v vlogi opiše razloge za mobilnost in svoj morebitni vložek pri organizaciji.

Skupaj je možnih 100 točk.

DOKUMENTI IN POVEZAVE

Dodatne informacije: Projektna pisarna, Ižanska cesta 10, kabinet 3 erasmusplus@bic-lj.si 01 28 07 621