Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Erasmus

RAZPIS ERASMUS+

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV V TUJINI V Š.L. 2016/17


Višja strokovna šola BIC Ljubljana v letu 2016/17 razpisuje enajst Erasmus+ dotacij (in možnost pridobitve dodatnih mest preko Konzorcija biotehniških šol Slovenije). S tem rednim in izrednim študentom in študentkam BIC Ljubljana omogoča, da praktično usposabljanje opravijo v tujini. Mobilnosti se lahko udeležijo tudi mladi diplomanti, vendar morajo prakso v tujini opraviti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.
Mobilnost za prakso traja najmanj 60 dni. Na prakso lahko študent/ka odide v katerokoli podjetje ali organizacijo s področja živilske stroke oziroma s področja gostinstva in turizma, delovno mesto in delodajalca pa mora odobriti vaša koordinatorica prakse. Mobilnost je mogoča v vse države EU ter v Makedonijo, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Turčijo.
Mobilnost se izvaja v času, ki je namenjen opravljanju prakse. Pogoj za odhod v tujino je opravljenih 80 ur prakse v okviru MIC-a na BIC Ljubljana. Praksa in ostale študijske obveznosti (pogoji za napredovanje v višji letnik oziroma pogoje za ponavljanje letnika) morajo biti zaključene najkasneje do konca študijskega leta 2017.

Študentom Erasmus+ za največ 3 mesece pripada mesečna Erasmus+ dotacija. Višina dotacije (štipendije) je odvisna od ciljne države mobilnosti:

 

  Dežela gostiteljica  Mesečni znesek
Skupina 1 (Države programa z višjimi življenjskimi stroški) Danska, Irska, Francija, Italija, Avstrija, Finska, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška  430
Skupina 2 (Države programa s srednjimi življenjskimi stroški) Belgija, Češka republika, Nemčija, Grčija, Španija, Hrvaška, Ciper, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Islandija, Turčija  380
Skupina 2  (Države programa z nižjimi življenjskimi stroški) Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Makedonija  330

 

Študentka mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 €/mesec

 

Prav tako bo morda mogoče pridobiti sredstva Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in sicer dodatno štipendijo v višini 80 €/mesec. Dodatno sofinanciranje lahko prejmejo študenti iz socialno depriviligiranega okolja in študenti s posebnimi potrebami.


PRIJAVA NA RAZPIS
Na razpis se prijavite z oddajo prijavnice s prilogami v projektno pisarno vsak dan od 8. do 16. ure. Prijavnico kandidati oddajo najkasneje do 31. januarja 2017. Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane. V primeru da bo prijav več, kot je razpisanih mest, bomo izmed vseh prijavljenih opravili izbor na podlagi vnaprej določenih meril: povprečna ocena in število opravljenih izpitov, motivacijsko pismo ter razgovor s kandidati. Prednost imajo študentje, ki se mobilnosti v tem študijskem ciklu še niso udeležili.

O izboru bodo kandidati obveščeni do 10. februarja 2017.

Po vrnitvi v Slovenijo in najkasneje do konca septembra 2017 opravljeno prakso zagovarjate pri koordinatorici prakse v zato določenih izpitnih rokih. Za zaključni izpit iz PRI morate opraviti Erasmus+ obveznosti (o teh boste seznanjeni po izboru), napisati seminarsko nalogo in jo zagovarjati na izpitnih rokih do konca študijskega leta 2017.

 

KRITERIJI ZA IZBOR
Kriteriji izbora študentov v primeru večjega števila prijav od razpisanih mest:
- učni uspeh (največ 50 točk), to je število opravljenih izpitov in povprečje izpitnih ocen:
ŠT = 5 x PO x n/N
ŠT = število točk
PO = povprečna ocena opravljenih izpitov
n = število opravljenih izpitov
N = število vseh izpitov
- znanje tujih jezikov (največ 30 točk), znanje angleškega jezika 15 točk, znanje drugega svetovnega jezika ali jezika države gostiteljice 15 točk;
- izkazan interes, razgovor in samoiniciativnost študenta pri iskanju mesta za praktično izobraževanje in organizaciji bivanja ter delovne izkušnje (največ 20 točk); študent v vlogi opiše razloge za mobilnost in svoj morebitni vložek pri organizaciji.

Skupaj je možnih 100 točk.

 

DOKUMENTI IN POVEZAVE:
- CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: http://www.erasmusplus.si/, http://www.cmepius.si/terciarno-izobrazevanje/erasmus-vs-posamezniki/

- Evropska komisija je pripravila informacijsko promocijski filmček za študente, vezan na OLS ocenjevanje in tečaje: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm.

- Pogodbeno dokumnetacijo najdete v spletni učilnica VSŠ (Razno/Praktično izobraževanje v tujini) ali na spletni strani http://www.erasmusplus.si/dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-erasmus-2015/ v poglavju "Vzorci za področje visokega šolstva, KA103"

 

KONTAKT
V primeru težav v času opravljanja prakse v tujini pošljite e-pošto na naslov maja.krajnik@bic-lj.si in hkrati v vednost na tjasa.vidrih@bic-lj.si.