Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Pogoji za napredovanje v rednem študiju
V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje 1. letnika
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje letnika odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Pogoji za dokončanje v programu živilstvo in prehrana
Za končanje študijskega programa živilstvo in prehrana mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...) in sicer:

Vse obvezne module/predmete v obsegu 54 kreditnih točk:
Poslovanje in ekonomika
Komunikacija in informatika
Trajnostni razvoj in živilska mikrobiologija
Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika
Prehrana in zdravje
Živilska kemija z analizo živil
Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor

Enega od naslednjih izbirnih modulov v obsegu 20 KT
Tehnologije v živilstvu
Prehrana, dietetika in gastronomija

Naslednje izbirne module/predmete v obsegu 15 KT
Trženje v živilstvu in prehrani
Okoljski management v živilstvu in prehrani
Oskrba s hrano in potrošništvo
Tehnologija vina
Analize živil
Tehnologija mesa
Tehnologija mleka
Tehnologija predelave žit
Tehnologija rastlinskih živil
Prehrana in dietetika
Tehnologija in organizacija prehranskih obratov
Prehrana z gastronomijo in kulinariko
Prostoizbirni modul/predmet

Praktično izobraževanje 26 KT

Diplomski izpit 5 KT