Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Pogoji za napredovanje v rednem študiju
V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje 1. letnika
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Pogoji za dokončanje študija v programu gostinstvo in turizem
Za končanje študijskega programa gostinstvo in turizem mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge) in sicer:

vse obvezne module v obsegu 67 kreditnih točk:

 • Komunikacija 15 KT
 • Ekonomika in poslovanje 15 KT
 • Varovanje okolja 12 KT
 • Trženje 15 KT
 • Poslovanje v gostinstvu in turizmu 10 KT

naslednje izbirne module/predmete v obsegu 43 kreditnih točk:

kulinarične in strežne veščine ali osnove gostinstva 18 KT

 • projekti v gostinstvu ali 25 KT
 • F & B ali
 • projekti v turizmu
 • kongresni turizem ali
 • wellness turizem
 • prostoizbirni predmet (5 kreditnih točk)
 • diplomsko delo (5 kreditnih točk).