Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Redni izpitni roki
Postopek opravljanja izpitov in izpitni roki se določijo z letnim delovnim načrtom in skladno z izobraževalnim programom tako, da študent lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v drugi letnik do izteka študijskega leta.

Izpitni red (v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja na višji strokovni šoli, Ur. l. RS št. 71/2009):
Pogoji za opravljanje izpita
Študent se lahko prijavi na izpit, če je opravil vse obveznosti (seminarske naloge in vaje), ki so določene s študijskim programom.

Razpis in objava izpitnih rokov
Izpitni roki oz. datumi za opravljanje izpitov so objavljeni v spletni učilnici Referata za študentske zadeve in na spletni strani pod E-prijavo najmanj 30 dni vnaprej, za opravljanje delnih izpitov pa 7 dni vnaprej. Zaradi preglednosti so izpitni roki razpisani ločeno po programih in po načinu študija, redni in izredni.

Ravnateljica lahko skladno s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja na višji strokovni šoli (Ur. l. RS št. 71/2009) iz utemeljenih razlogov določi izredne izpitne roke.