Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

 
 
logo_BIC
 
zastava_eu
 
ess_nov
 Projekt: »UGOTAVLJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI V MREŽI BIOTEHNIŠKIH ŠOL  SLOVENIJE«

 

IZJAVA O KAKOVOSTI BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE

 
Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja in vsem drugim partnerjem biotehniških šol zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:
 1.

 Mladino in odrasle izobražujemo na biotehniških področjih, pri čemer posebno pozornost namenjamo spodbujanju zavesti o pomenu ohranjanja narave in življenjskega okolja vseh živih bitij.

 2.  Udeležence izobraževanja vzgajamo za zdrav način življenja in optimistično premagovanje življenjskih izzivov.
 3.   Udeležence izobraževanja spodbujamo za iskanje možnosti samozaposlitve in podjetništva na vseh biotehniških področjih (kmetijstvo, hortikultura, živilstvo, veterina, gozdarstvo, lesarstvo).
 4.  Spremljamo potrebe okolja in prilagajamo izobraževanje potrebam razvoja stroke na vseh biotehniških področjih. 
 5.  Vsem udeležencem izobraževanja nudimo optimalne materialne pogoje, pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih.
 6.  Večino praktičnega pouka izvajamo na šolskih posestvih, v specializiranih delavnicah in podjetjih, kjer skrbimo za učinkovit prenos teoretičnih znanj v praktično usposobljenost udeležencev izobraževanja.
 7.  Udeležencem izobraževanja omogočamo različne oblike komuniciranja, dosegljivi smo po  e-pošti, po telefonu ali osebno v času pogovornih ur.
  8.  Imamo učinkovite, sprotne in pravočasne načine informiranja in komuniciranja s partnerji in udeleženci izobraževanja.
 9.   V sodelovanju z zunanjimi institucijami razvijamo in vpeljujemo nove izobraževalne programe, s katerimi sledimo potrebam gospodarstva in novostim na biotehniških področjih.
10.  Udeležencem izobraževanja z individualnim pristopom omogočamo, da  pridobijo želeno stopnjo  izobrazbe in da svoje znanje  nadgradijo.
11.   Dijakom s posebnimi potrebami zagotavljamo in nudimo  individualno pomoč pri učenju, jim svetujemo ter skupaj z njimi oblikujemo njihovo izobraževalno in poklicno pot.
12.   Udeležencem izobraževanja omogočamo dostop do učnih gradiv.
13.  Nudimo dodatna izobraževanja v obliki različnih tečajev za mladino in odrasle.
14.   Načrtno skrbimo za promocijo neformalnih oblik izobraževanj in formalnih izobraževalnih programov na biotehniških področjih med osnovnošolci in tudi med odraslo populacijo.
15.   S svojim delom, ravnanjem in vedenjem prispevamo h kvaliteti  vzgojno-izobraževalnega procesa in ugledu šole.
16.  Skrbimo za spodbudno delovno okolje vseh udeležencev v izobraževanju.
17.   Izvajalci izobraževanja se trudimo za prijazen in spoštljiv odnos do vseh udeležencev izobraževanja, do partnerjev in posameznikov z različnimi potrebami.
18.   S samoevalvacijo  zagotavljamo povratno informacijo o kakovosti našega dela, kar je hkrati prednostna naloga konzorcija.
 Direktor zavoda:         Vodja projekta kakovost:
   Vodja konzorcija:
 Tomaž J. Geršak, dr. vet. med.          dr. Vladimir Korošec                 Tone Hrovat, univ.dipl.inž.kmet.