Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v docxdopisu staršem in v pdfPoslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi pdfPoročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi docxdonacij

Florin sklad

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad.

Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč...

Denar iz sklada pa je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada

št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavki obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna.

Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda.

Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.