Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

1963 64 Zadnja generacija Veterinarske srednje šole za odrasle pred novo stavbo

Šola ima tradicijo, ki izvira s konca 18. stoletja, ko je Veterinarska stolica na pobudo dr. Janeza Bleiweisa postavila temeljni kamen veterinarskemu izobraževanju na Slovenskem. Na pobudo Kranjske kmetijske družbe je bila leta 1848 ustanovljena Živinozdravniška in podkovska šola, ki je pričela delovati leta 1850. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, tako da je bila šola poleg svojega osnovnega poslanstva steber narodne zavednosti. Leta 1947 so v Mestnem logu v Ljubljani zgradili novo šolo za veterinarske tehnike.

Leta 1982 je iz Šole za živinorejsko-veterinarske tehnike nastala Srednja agroživilska šola. Njenemu nastanku in imenu je botrovalo dejstvo, da so veterinarskemu tehniku dodali še tri agroživilske programe: kmetijskega tehnika, živilskega tehnika in živilskega delavca.

Razširitev vzgojno-izobraževalnih programov v Srednji agroživilski šoli je povzročila hitro in izredno veliko povečanje števila dijakov. Šola v Mestnem logu je postala odločno premajhna. Takrat je bila edina začasna rešitev preselitev vseh dijakov, učiteljev in drugih zaposlenih v Srednješolski center Rudolfa Maistra v Kamniku.

Nova šola v Mestnem logu v LjubljaniV letu 1991 je bila v sedmih mesecih zgrajena, moderna stavba v enem najbolj prijetnih območjih Ljubljane – v Mestnem logu ob veterinarskih klinikah. Okrog šole je veliko zelenih površin. Že leta 1991 je bila šola premajhna, zato je bil pouk organiziran v dveh polnih izmenah.

Zanimanje za poklice veterinarski tehnik, slaščičar – konditor, pek in mesar je iz leta v leto naraščalo, večala sta se tudi vpis in število oddelkov. Leta 1994 se je moralo 180 dijakov preseliti v tretjo izmeno v najete prostore Osnovne šole Trnovo. V šolskem letu 1998/1999 je bil obstoječim programom dodan še program tehniške gimnazije.

P4192854Jeseni 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport omogočilo izgradnjo nove stavbe ob Ižanski cesti nasproti Botaničnega vrta, v katero smo preselili vse živilske  programe. Preimenovali smo se v Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in poleg Gimnazije in veterinarske šole ter Živilske šole znotraj zavoda pridobili še Središče za izobraževanje odraslih in Višjo strokovno šolo.

V študijskem letu 2006/07 smo vpisali prvo generacijo študentov v program živilstvo oziroma živilstvo in prehrana. V študijskem letu 2008/09 smo začeli z izvajanjem novega višješolskega študijskega programa gostinstvo in turizem kot izredni študij, leto kasneje tudi redni študij. V letu 2009 smo pridobili tudi program srednjega strokovnega izobraževanja naravovarstvo in vpisali prvo generacijo dijakov v šolskem letu 2009/10.
Leta 2009 se je naša organizacijska enota Središče za izobraževanje odraslih preoblikovala v Medpodjetniški izobraževalni center, kar nas je še bolj povezalo s podjetji na naših področjih izobraževanja.