Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 16/07- UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) in 12. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je Svet staršev na seji dne 31. januarja 2013 obravnaval in sprejel:

 

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV


BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,
Gimnazija in veterinarska šola

 

Splošne določbe

1. člen

S tem poslovnikom se ureja delovanje Sveta staršev, in sicer splošna določila o delu Sveta staršev, konstituiranje in volitve Sveta staršev, pristojnosti, naloge, način dela in postopke za sprejemanje odločitev Sveta staršev.

2. člen

Delo Sveta staršev je javno. Javnost dela se uresničuje z objavo zapisnikov sej Sveta na oglasni deski tajništva Gimnazije in veterinarske šole ter s poročanjem članov Sveta na roditeljskih sestankih oddelkov. Svet staršev lahko izglasuje na pobudo predsednika ali katerega koli člana Sveta, da del seje ali zapisnika ni javen.

Javnost se lahko izključi zaradi varovanja osebnih podatkov, osebne nedotakljivosti ali zavarovanja poslovnih skrivnosti zavoda.

3. člen

V Svetu staršev je po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka šole, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka, najkasneje do konca septembra tekočega šolskega leta in ga potrdijo z vpisom v zapisnik.

Za pomoč pri sprejemanju odločitev in izvajanju nalog Sveta lahko starši oblikujejo delovne skupine, ki pripravijo predloge sklepov za sprejem na sejah Sveta staršev.


4. člen

Mandat članov Sveta staršev zavoda traja štiri leta.

Posameznik je lahko predstavnik staršev v Svetu le enega oddelka.

Članu Sveta staršev funkcija preneha:

 • s potekom mandata Sveta,
 • z razrešitvijo (na pobudo staršev oddelka oz. na podlagi odstopa),
 • če ne more več opravljati funkcije,
 • če otroku člana Sveta preneha status dijaka šole.

Za preostanek mandatne dobe funkcijo člana Sveta staršev prevzame njegov namestnik, če le-ta ni imenovan, pa se izvedejo nadomestne volitve novega predstavnika staršev oddelka.

 

Konstituiranje in volitve Sveta staršev

5. člen

Prvo sejo Sveta staršev skliče in jo vodi ravnatelj zavoda, ki staršem predstavi pomembnejše akte zavoda ter predlaga v obravnavo in sprejem dnevni red prve seje. 

Za konstituiranje Sveta staršev ravnatelj predlaga naslednji dnevni red:

 • poročilo o opravljenih volitvah v Svet staršev po posameznih oddelkih,
 • sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta staršev,
 • navodila za volitve in izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev,
 • seznanitev s poslovnikom Sveta zavoda, s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in akti zavoda, ki urejajo področje delovanja Sveta staršev,
 • obravnava poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta v preteklem šolskem letu,
 • razno, predlogi in pobude.

 

6. člen

Starši izvolijo predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev na konstitutivni seji tako, da člani Sveta najprej sprejmejo sklep o načinu glasovanja, ki je lahko tajno ali javno. Nato se prisotne povabi, da predlagajo enega ali več kandidatov izmed navzočih staršev. Predlog kandidata lahko predlaga vsak član Sveta staršev, kandidat ustno potrdi svojo kandidaturo. Potrditev kandidature se vpiše v zapisnik, ki ga kandidati podpišejo. Odsotni člani ne morejo biti kandidati.

Na podlagi prejetih kandidatur se oblikuje kandidatna lista.

 


7. člen

Javno se o kandidatih glasuje tako, da se predlaga glasovanje o kandidatih po abecednem vrstnem redu priimkov, nato pa se glasuje z dvigom rok, ločeno za predsednika in nato za namestnika predsednika Sveta staršev.

Tajno se glasuje na glasovnicah, na katerih se navede ime in sedež zavoda, organ, ki opravlja odločanje ter vse kandidate po abecednem redu, ločeno za predsednika in nato za namestnika predsednika Sveta staršev.

Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata.

V primeru tajnega glasovanja člani Sveta staršev imenujejo tričlansko volilno komisijo, ki je zadolžena za ugotavljanje rezultatov glasovanja. Kandidati ne morejo biti člani te komisije.

Za predsednika oz. namestnika predsednika Sveta staršev je izvoljen kandidat, ki je dobil največje število glasov vseh prisotnih članov Sveta staršev. V primeru, da prejme več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponavlja toliko časa, dokler eden izmed kandidatov ne prejme večjega števila glasov od drugih.

 

8. člen

Predstavnike staršev v Svetu zavoda BIC Ljubljana zastopata dva predstavnika staršev GVŠ, od tega en predstavnik gimnazijskega programa in en predstavnik programa veterinarskega tehnika.

Članom Sveta zavoda iz vrst predstavnikov Sveta staršev predčasno preneha mandat kot članom Sveta zavoda:

 • ko jim preneha status starša, tj. ko njihovim otrokom preneha status dijaka v Gimnaziji in veterinarski šoli,
 • če podajo pisno odstopno izjavo, v kateri izjavijo, da ne želijo več sodelovati v Svetu zavoda in
 • če so odpoklicani.

V primeru, da komu od predstavnikov staršev, ki so v Svetu zavoda, preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve za preostali čas mandata.

 

9. člen

Za volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe za volitve predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika.

Pravico kandidirati za člana Sveta zavoda – predstavnika staršev imajo vsi starši ne glede na to, ali so člani Sveta staršev ali ne.


Pristojnosti in način dela Sveta staršev

10. člen

Svet staršev predstavlja in zastopa predsednik Sveta staršev.

Predsednik Sveta staršev predlaga dnevni red, sklicuje in vodi seje Sveta staršev, sodeluje z ravnateljem šole, skrbi za realizacijo sklepov Sveta staršev, usklajuje delo Sveta staršev, podpisuje zapisnike s sestankov Sveta in pisne odpravke sklepov, posreduje med člani Sveta in vodstvom zavoda, se udeležuje sej Sveta zavoda (če je izvoljen predstavnik staršev v Svetu zavoda) in izvaja druge naloge v skladu s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja in drugimi akti zavoda.

Namestnik predsednika opravlja naloge, za katere ga predsednik Sveta staršev pooblasti, in naloge predsednika Sveta staršev v času njegove odsotnosti.

 

11. člen

Svet staršev opravlja naloge, določene s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, ustanovitvenim aktom zavoda in drugimi akti zavoda, predvsem pa:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • v času imenovanja ravnatelja imenuje komisijo, ki pripravi mnenje k imenovanju ravnatelja,
 • daje obrazloženo mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v Svet zavoda,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine,
 • Svetu zavoda predlaga zadeve v obravnavo,
 • imenuje upravni odbor šolskega sklada,
 • oblikuje stališča do ponudbe dodatnih in obogatitvenih programov, ki se bodo izvajali v naslednjem šolskem letu,
 • obravnava in sprejema usmeritve za izvajanje letnega delovnega načrta šole (v nadaljevanju: LDN) za tekoče šolsko leto in spremlja njegovo realizacijo,
 • obravnava in sprejema poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto,
 • zavzema stališča do posameznih pojavov na šoli in predlaga možne rešitve,
 • postavlja vprašanja v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti Sveta staršev,
 • poda svoje mnenje na vsa vprašanja, predloge in pobude, ki so nanj naslovljeni,
 • voli in razrešuje predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika,
 • imenuje člane delovnih skupin,
 • zagotavlja in oblikuje povezovanje staršev v oddelkih s Svetom staršem in Svetom zavoda,
 • sprejema poslovnik delovanja Sveta staršev in njegove spremembe,
 • poda pisno soglasje ravnatelju za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov do 10. 6. tekočega šolskega leta.

 

12. člen

Vodstvo zavoda je člane Sveta staršev dolžno informirati o vseh vprašanjih, povezanih s pristojnostjo Sveta staršev na način, ki zagotavlja uresničevanje interesov staršev.

 

13. člen

Dolžnost člana Sveta staršev je, da se udeležuje sej Sveta staršev. Svojo opravičeno odsotnost mora član Sveta staršev sporočiti tajništvu šole, takoj ko izve za razlog odsotnosti. V primeru, da član dvakrat zapored neupravičeno izostane, predsednik Sveta staršev o tem obvesti razrednika oddelka, katerega zastopnik je. Starši tega oddelka lahko v tem primeru člana razrešijo in imenujejo drugega.

Član Sveta staršev mora o sklepih sestankov Sveta staršev obveščati starše na roditeljskih sestankih. Na sejah Sveta staršev poroča o sklepih roditeljskih sestankov in izpostavi probleme, vprašanja in pobude, ki so jih starši naslovili nanj.

Predstavniki Sveta staršev v Svetu zavoda posredujejo sklepe, mnenja in pobude Sveta staršev.

 

14. člen

Člani Sveta staršev so dolžni varovati podatke, ki so s predpisi določeni kot zaupni in jih kot zaupne določi Svet zavoda ali ravnatelj šole oz. direktor zavoda.

Kot zaupni se vedno štejejo osebni podatki udeležencev vzgoje in izobraževanja, delavcev zavoda in staršev, ki se vodijo v zbirkah osebnih podatkov, določenih v zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

15. člen

Delovna skupina se lahko oblikuje za izvršitev posamezne naloge ali preučitev določenega vprašanja oz. problema, med drugim delovanje šolskega sklada, učbeniškega sklada, priprava programa dela Sveta staršev, prevozi dijakov, šole v naravi, interesne dejavnosti, nasilje itd.

Delovna skupina pripravi predloge, ki jih obravnava in v obliki sklepov sprejme Svet staršev.

 

16. člen

Svet staršev dela in odloča na sejah. Seje se skliče najmanj dvakrat v šolskem letu v skladu s programom dela Sveta staršev.

Obvezni seji se skličeta do konca septembra v začetku šolskega leta in v drugem polletju do 24. junija.

17. člen

Seje so redne, izredne in dopisne.

Redne seje sklicuje predsednik Sveta staršev. Sejo mora sklicati tudi na zahtevo ene tretjine (1/3) članov Sveta staršev ali ravnatelja šole.

Če na zahtevo ravnatelja predsednik Sveta staršev ne skliče seje Sveta staršev, lahko le-to skliče ravnatelj šole. O utemeljenosti odloča Svet staršev pred obravnavo dnevnega reda.

Predsednik Sveta staršev oz. drug sklicatelj lahko izjemoma skliče izredno sejo Sveta v primerih, kadar lahko neobravnava določenega vprašanja povzroči zastoj pri delu zavoda ali nenadomestljivo škodo za zavod ali udeležence izobraževanja.

Predsednik Sveta staršev lahko v primerih, ko je odločanje o posamezni zadevi nujno, predlaga članom Sveta glasovanje o tej zadevi dopisno po elektronski ali navadni pošti. Predlog odločitve in utemeljitev se v obliki glasovnice pošlje članom Sveta v glasovanje.

O dopisni seji se naredi uradni zaznamek, o izidu glasovanja pa se obvesti člane na prvi naslednji redni ali izredni seji.

 

18. člen

Kraj, datum, uro in dnevni red seje določita predsednik Sveta staršev in ravnatelj sporazumno.
Vabilo in gradivo za sejo skupaj z zapisnikom prejšnje seje se mora članom Sveta staršev poslati najmanj sedem dni pred sejo.

Vabila in gradiva se praviloma vročajo po elektronski pošti.

Na sejo Sveta staršev se povabi ravnatelja šole in katerokoli drugo osebo, katere prisotnost je potrebna glede na vsebino dnevnega reda ali izvedbo seje.

 

19. člen

Sejo Sveta staršev vodi predsednik Sveta staršev, njegov namestnik ali oseba, ki jo za to pooblasti predsednik Sveta.

Na začetku seje predsedujoči ugotovi prisotnost članov Sveta staršev.

Svet staršev je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov Sveta staršev, medtem ko odločitve sprejema z večino glasov na seji prisotnih članov.

V primeru nesklepčnosti Sveta predsedujoči odloči, ali se seja preloži in kdaj se bo nadaljevala. Če je o posamezni točki potrebno nujno sprejeti odločitev, lahko predsedujoči odloči, da prisotni člani obravnavajo točko dnevnega reda takoj, odsotni pa odločajo naknadno po pošti.

 


20. člen

Predsedujoči predlaga dnevni red, ki je bil poslan z vabilom, nato začne razpravo o predlogu dnevnega reda. Člani Sveta lahko predlagajo dodatne točke, vendar jih predsedujoči uvrsti na dnevni red le, če obravnava teh točk ni zahtevna in ne potrebuje priprave gradiva. V nasprotnem primeru se take točke uvrstijo na dnevni red naslednje seje.

Dnevni red vsake seje vsebuje vsaj naslednje točke: ugotovitev sklepčnosti, sprejem dnevnega reda, pregled zapisnika in realizacije sklepov, vsebinska obravnava točk dnevnega reda, pobude in predlogi ter točka »razno«.

 

21. člen

Po sprejetem dnevnem redu preide predsedujoči na obravnavo točk po dnevnem redu. Člani Sveta pregledajo in sprejmejo zapisnik prejšnje seje ter poročilo o izvrševanju sklepov prejšnje seje.

Člani Sveta staršev nato obravnavajo točke iz sprejetega dnevnega reda, razpravljajo o njih in sprejmejo ustrezne sklepe z glasovanjem.

 

22. člen

O delu na seji Sveta staršev se piše zapisnik.

Zapisnik piše zapisnikar.

Zapisnik vsebuje: zaporedno številko seje, datum, uro in kraj seje, seznam prisotnih, dnevni red seje, povzetke razprav po točkah dnevnega reda in sprejete sklepe o točkah dnevnega reda, dodeljene ali prevzete naloge oz. zadolžitve, mnenja, stališča in predloge udeležencev seje ter zapis drugih dejstev, pomembnih za delo Sveta zavoda ter podpis predsedujočega in zapisnikarja.

Zapisnik se praviloma piše sproti, med samo sejo.

Zapisnik se po seji pošlje vsem članom Sveta staršev, predsedniku Sveta zavoda in ravnatelju.

Zapisniki sej Sveta staršev se hranijo v skladu z veljavnimi predpisi o hrambi dokumentacije v zavodih.

 

Naloge strokovne službe zavoda

23. člen

Strokovno in administrativno delo za Svet staršev in za delovne skupine lahko opravljajo strokovne službe zavoda. V tem primeru zapisnik strokovna služba zavoda pošlje vsem članom Sveta staršev. Sklepe se objavi na oglasni deski zavoda.

Ravnatelj zagotovi, da strokovna služba zavoda pripravi vse potrebno za delo Sveta staršev (pripravlja vabila in gradiva za seje Sveta, jih pošilja članom Sveta in drugim povabljenim na sejo, skrbi za arhiv Sveta staršev zavoda, poskrbi za primerne prostore v zavodu za seje Sveta, opravlja druga administrativna dela, ki jih na predlog predsednika Sveta odobri ravnatelj in so potrebna za normalno delo Sveta staršev itd.).

 

24. člen

V skladu z zakonskimi pristojnostmi Sveta staršev oblikuje mnenje k imenovanju ravnatelja. Na seji Sveta staršev, ki mora biti pred sejo Sveta zavoda, na kateri se potrjuje ravnatelja, se predstavi kandidate in oblikuje skupno mnenje o posameznih kandidatih, o katerih se nato tudi glasuje.

 

25. člen

Poslovnik o delu Sveta staršev je sprejet in začne veljati na dan, ko ga z večino glasov sprejme Svet staršev in objavi. Poslovnik se objavi na oglasni deski ter na spletni strani šole.

Poslovnik se spreminja na enak način, kot se ga sprejema.

 

Prehodne in končne določbe

26. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejetju. Objavi se na za šolo običajen način objavljanja internih aktov, in sicer na spletni strani.

 

V Ljubljani, dne 31. 1. 2013.

 

Predsednik Sveta staršev Gimnazije in veterinarske šole:

Matjaž Tavčar

 

Ravnateljica Gimnazije in veterinarske šole:

Marjana Mastinšek-Šuštar, prof. slov.