Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Članstvo

Dijak postane član šolske knjižnice ob vpisu v šolo. Ob prvem obisku knjižnice ga knjižničarka vpiše v evidenco. Izkaznice ne potrebuje.
Člani šolske knjižnice so tudi vsi profesorji in drugi zaposleni ter odrasli, ki se izobražujejo v Biotehniškem izobraževalnem centru.

Urnik izposoje

Knjižnica je odprta vsak dan od 8. 00 do 14. 30. Če je v tem času knjižničarka zadržana, lahko dijaki vrnejo knjige v tajništvu.

Izposoja knjižničnega gradiva

Šolska knjižnica izposoja knjige, priročnike, učbenike in časopise oz. revije na dom. Nekateri priročniki, ki so ustrezno označeni, in neknjižno gradivo, npr. videokasete, so namenjeni izključno uporabi v šoli. To gradivo uporabniki pogledajo v knjižnici oz. v razredu.
Če knjižnica gradiva nima, knjižničarka napoti uporabnika v drugo knjižnico, kjer gradivo imajo. Lahko si tudi za bralca izposodi gradivo iz druge knjižnice preko medknjižnične izposoje, kadar je to smiselno.

Čas izposoje

Čas izposoje je 14 dni, za časopise in revije po dogovoru. Po tem času je treba gradivo vrniti ali pa izposojo po dogovoru podaljšati, če gradiva ne potrebujejo drugi bralci. Kdor izposojenega gradiva pravočasno ne vrne, si ne more izposoditi novega.

Izposojnina

Vsem članom je gradivo šolske knjižnice na voljo brezplačno, plačati pa morajo odškodnino za poškodovane ali izgubljene knjige ali drugo gradivo, če ga ni mogoče nadomestiti z enakim novim.
Zamudnina
Če član vrne knjige ali drugo gradivo po pretečenem roku izposoje, čeprav izposoje ni podaljšal, mora plačati zamudnino. Ta znaša 20 centov na enoto gradiva na dan. Štejejo samo delovni dnevi; sobote, nedelje, prazniki in počitnice ne štejejo, saj tedaj gradiva ni mogoče vračati. Potrdilo o vplačilu izpolni dijak sam in izračuna vsoto zamudnine.

Odnos do knjižničnega gradiva

Knjiga je kulturna dobrina, zato je z njo treba ravnati spoštljivo, da se ne umaže, zmečka ali celo strga. Kot bralno znamenje je uporaben košček papirja, ne vihanje listov. Ves čas se zavedajmo, da bodo želeli za nami knjigo brati tudi drugi.

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnico vstopimo mirno in tiho, pozdravimo in razložimo knjižničarki svoje želje. Knjižnično gradivo si izposodimo takrat, ko imamo čas, da ga preberemo. Tako ga ne bomo po nepotrebnem zadrževali doma, ko bi ga morda potrebovali drugi bralci.
Če želite brati ali se učiti v knjižnici, prosite knjižničarko za primerno literaturo. Brez njenega dovoljenja ne brskajte po policah in ne odnašajte gradiva.
Knjižnica ni bife, tu ne razgrajamo, ne jemo in ne pijemo. To je študijski prostor, zato smo primerno tiho, da ne motimo drugih, ki se učijo ali berejo, oz. knjižničarke pri njenem delu.

Uporaba računalnikov

V knjižnici sta računalnika za dijake, ki ju lahko uporabljajo po dogovoru s knjižničarko.