Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

bic eu-zastava ess

Projekt: »UGOTAVLJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI V MREŽI BIOTEHNIŠKIH ŠOL  SLOVENIJE«

PREDLOG IZJAVE O KAKOVOSTI BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja in vsem drugim partnerjem biotehniških šol zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

 1. Mladino in odrasle izobražujemo na biotehniških področjih, pri čemer posebno pozornost namenjamo spodbujanju zavesti o pomenu ohranjanja narave in življenjskega okolja vseh živih bitij.

 2. Udeležence izobraževanja vzgajamo za zdrav način življenja in  optimistično premagovanje življenjskih izzivov.

 3. Udeležence izobraževanja spodbujamo za iskanje možnosti samozaposlitve in podjetništva na vseh biotehniških področjih (kmetijstvo, hortikultura, živilstvo, veterina, gozdarstvo, lesarstvo).

 4. Spremljamo potrebe okolja in prilagajamo izobraževanje potrebam razvoja stroke na vseh biotehniških področjih.

 5. Vsem udeležencem izobraževanja nudimo optimalne materialne pogoje, pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih.

 6. Večino praktičnega pouka izvajamo na šolskih posestvih in v specializiranih delavnicah, kjer skrbimo za učinkovit prenos teoretičnih znanj v praktično usposobljenost udeležencev izobraževanja.

 7. Udeležencem izobraževanja omogočamo različne oblike komuniciranja, dosegljivi smo po  e-pošti, po telefonu ali osebno v času pogovornih ur.

 8. Imamo učinkovite, sprotne in pravočasne načine informiranja in komuniciranja s partnerji in udeleženci izobraževanja.

 9. V sodelovanju z zunanjimi institucijami razvijamo in vpeljujemo nove izobraževalne programe, s katerimi sledimo potrebam gospodarstva in novostim na biotehniških področjih.

 10. Udeležencem izobraževanja z individualnim pristopom omogočamo, da  pridobijo želeno stopnjo  izobrazbe in da svoje znanje  nadgradijo.

 11. Dijakom s posebnimi potrebami zagotavljamo in nudimo  individualno pomoč pri učenju, jim svetujemo  ter skupaj z njimi oblikujemo njihovo izobraževalno in poklicno pot.

 12. Udeležencem izobraževanja omogočamo dostop do učnih gradiv.

 13. Nudimo dodatna izobraževanja v obliki različnih tečajev za mladino in odrasle.

 14. Načrtno skrbimo za promocijo neformalnih oblik  izobraževanj in formalnih izobraževalnih   programov na biotehniških področjih med osnovnošolci  in tudi  med odraslo populacijo.

 15. S svojim delom, ravnanjem in vedenjem prispevamo h kvaliteti  vzgojno-izobraževalnega procesa in ugledu šole.

 16. Skrbimo za spodbudno delovno okolje vseh udeležencev v izobraževanju.

 17. Izvajalci izobraževanja se trudimo za prijazen in spoštljiv odnos do vseh udeležencev izobraževanja, do partnerjev in posameznikov z različnimi potrebami.

 18. S samoevalvacijo  zagotavljamo povratno informacijo o kvaliteti našega dela, kar je hkrati prednostna naloga konzorcija.

Direktor BIC Ljubljana:
Tomaž J. Geršak, dr.vet. med.

 

Vodja projekta kakovost:
dr. Vladimir Korošec

 

Vodja konzorcija:
Tone Hrovat, univ.dipl.inž.kmet.