Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana) je javni zavod, ki združuje štiri šole: Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center.

SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA BIC LJUBLJANA

Načrtno spremljanje kakovosti na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana sega že v leto 2001, ko smo bili vključeni v projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki je potekal pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije od 2001-2003. Pozitivne izkušnje in močna želja po sistematičnem spremljanju kakovosti na vseh področjih BIC Ljubljana so nas spodbudile, da smo se takoj po zaključku omenjenega projekta vključili v projekt Konzorcija biotehniških šol: »Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja« in sodelovali v podprojektu: »Širjenje sistema zagotavljanja kakovosti«. Projekt je potekal od 2004 do 2006. Od leta 2006 imamo v zavodu tudi svetovalko za kakovost za področje izobraževanja odraslih. V letu 2006 do 2007 smo sodelovali v projektu: »Ugotavljanje in
razvijanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije«. Veliko strokovnega znanja in sistematična skrb za kakovost, v okviru preteklih projektov, nas je postavilo pred nove izzive. Zato smo se v šolskem/študijskem letu 2007/2008 vključili v projekt »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«, ki poteka v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije v obdobju 2008-2012, kjer smo koordinatorji aktivnosti: UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.

K spremljanju in zagotavljanju kakovosti nas zavezujejo tudi Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 79/2006), Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004) in Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 8/2008).

V šolskem/študijskem letu 2009/2010 je aktivnosti na področju skrbi za kakovost vodila komisija za kakovost v okviru zavoda in komisije za kakovost posameznih šol. Svet zavoda BIC Ljubljana je na svoji četrti redni seji 12. 3. 2009 sprejel Poslovnik delovanja komisije za kakovost BIC LJ.

Člane in predsednika komisije za kakovost imenuje svet zavoda na predlog direktorja za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Komisijo za kakovost na ravni zavoda sestavljajo predsednik in 13 članov, imenovanih izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov, študentov in predstavnikov staršev.
Poleg komisije za kakovost na ravni zavoda znotraj zavoda BIC Ljubljana delujejo še:

 • komisija za kakovost Gimnazije in veterinarske šole

 • komisija za kakovost Živilske šole

 • komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole

 • komisija za kakovost Medpodjetniškega izobraževalnega centra

Na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana se zavedamo, da je kakovost v izobraževanju zelo pomembna. Osnovna naloga komisije za kakovost je kakovostno delo in stalne izboljšave, ki jih bomo uvajali na podlagi samoevalvacije in nas bodo pripeljale do tega, da bomo še boljši, učinkovitejši in v okolju prepoznavni kot odlična in kakovostna šola, ki dijakom, študentom in odraslim udeležencem zagotavlja strokovne kompetence in
osebnostni razvoj.

EVALAVCIJA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 smo se odločili za samoevalavcijo naše osnovne dejavnosti. V ta namen smo določili področje raziskovanja in to je »Učenje in poučevanje«. Izbrani kazalnik s tega področja je »Uporaba sodobnih metod učenja in poučevanja«. V samoevalvacijo smo vključili dijake, študente, udeležence izobraževanja odraslih, vse učitelje in vodstvene delavce. Glede na rezultate samoevalavacije smo v šolskem letu 2009/2010 sprejeli določene ukrepe za izboljšave:

 • izboljšati opremljenost učilnic (IKT),

 • organizacija izobraževanja za učitelje v obliki delavnice ( Uporaba sodobnih metod učenja in poučevanja.),

 • organizacija izobraževanja za učitelje (Uporaba spletne učilnice Moodle in interaktivne table.).

V šolskem letu 2009/2010 smo uspeli uresničiti:

 • V Mestnem logu smo opremili 10 učilnic s projektorji in računalniki s povezavo na splet, na Ižanski cesti 10, smo dodatno opremili 4 učilnice s projektorji in računalniki od tega smo v eno namestili mikroskop z video kamero in možnostjo fotografiranja.

 • Za vse učitelje smo organizirali osnovni in nadaljevalni tečaj za uporabo spletne učilnice Moodle in osnovni tečaj za uporabo interaktivne table.

 • Učitelji v Mestnem logu so pripravili vsak svoj načrt za uporabo sodobnih metod učenja in poučevanja pri pouku. Večina načrtovanega je bilo tudi uresničeno. Učitelji so pripravili evalvacijo svojega dela. Za učitelje Živilske šole smo organizirali izobraževanje, Učenje učenja, v okviru Šole za ravnatelje. Predavateljem Višje strokovne šole, smo predstavili osnovne metode sodobnega učenja in poučevanja, prav tako pa bodo vključeni v projekt Šole za ravnatelje, Učenje učenja, od aprila 2011.

 • V okviru Višješolskega projekta Impletum, smo se prijavili za Priznanje za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v VSŠ. Prijava je vključevala zbir dokumentov, s katerimi smo izkazali našo sistematično skrb za kakovost. Med dokumenti je tudi poslovnik kakovosti delovanja Višje strokovne šole.

PODROČJA IN AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2009/2010

 • Informiranje, svetovanje, varnost, urejenost šolskih prostorov in okolice, praksa in prehrana

  V okviru projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj smo se odločili za samoevalvacijo precej širokega področja vendar smo mnenja, da so pridobljeni podatki zelo koristni za izboljšanje kakovosti našega dela. V ta namen smo določili področje raziskovanja in to je »Informiranje, svetovanje, varnost, urejenost šolskih prostorov in okolice, praksa in prehrana«.. V samoevalvacijo smo vključili dijake in udeležence izobraževanja odraslih. Z informiranjem in svetovanjem so dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih zelo zadovoljni. Na šoli se počutijo varno. Zadovoljni so z opremljenostjo in urejenostjo prostorov. Šolska prehrana je po mnenju dijakov zgledno urejena, želeli bi pa imeti večji vpliv na sestavo jedilnika.

 • Zaposljivost absolventov in diplomantov

  Spremljanje zaposljivosti dijakov po končanem procesu izobraževanja na BIC Ljubljana je naša dolgoletna tradicija. Zaposljivost spremljamo šest mesecev po zaključku izobraževanja ter njihovo usposobljenost za delo, za tiste pa, ki nadaljujejo izobraževanje, pa prehodnost v nadaljnje izobraževanje. Letos smo spremljali udeležence programov živilec in živilski tehnik, živilski tehnik - PTI, ki so uspešno zaključili izobraževanje v šol. letu 2008/2009. Ker je to kontinuiran proces lahko podatke zadnjih nekaj let primerjamo med seboj. Na ta način ugotavljamo kompetenčno usposobljenost naših udeležencev izobraževanja.

  V študijskem letu 2009/2010 smo na Višji strokovni šoli imeli prvo generacijo diplomantov (34). Med njimi smo tudi izpeljali anketiranje o uporabnosti znanja, ki so ga pridobili, zaposljivosti, napredovanju na delovnem mestu po končani diplomi na VSŠ. S končano diplomo so nekateri diplomanti VSŠ napredovali na delovnem mestu, drugi so našli novo zaposlitev ostali so pa mnenja, da jim bo širina novega znanja prinesla več možnosti za zaposljivost.

 • Spremljanje vpisa

  Aktivno delovanje na področju spremljanja vpisa nam daje vpogled v bližnjo prihodnost in omogoča lažje načrtovanje učnega procesa. Vpis spremljamo v vseh programih, ki jih izvajamo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana.

 • Zadovoljstvo študentov

  Od začetka izvajanja programa Višje strokovne šole spremljamo zadovoljstvo študentov s študijskim procesom pri vseh predmetih oziroma modulih. Študente sprašujemo tudi o mnenju glede splošnega vtisa, počutja na šoli, pretoka informacij, dela referata, razporeda predavanj, želji po sodelovanju pri projektih, Erasmus izmenjavi ipd.

 • Tutorstvo

  Uvedba tutorstva se je izkazala za pravilno, saj so študenti s tem načinom dela zelo zadovoljni. Tutorji so bili predavatelji in inštruktorji višje strokovne šole. V študijskem letu 2009/2010 smo v program tutorstva vključili tudi študente drugih letnikov, kar se je pokazalo za pravilno odločitev, saj je bil odziv študentov zelo dober.

 • Priprava gradiv

  Za udeležence pripravljamo gradiva, ki so prilagojena njihovim potrebam glede na zahtevnost in obseg ur, ki jih program zahteva. Ažuriranje gradiv poteka sproti. V šolskem letu 2009/2010 smo v okviru projekta, Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj pripravili 17 gradiv za prenovljene programe srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, ki so dostopni v spletni učilnici konzorcija biotehniških šol (http://www.konzorcij-bss.bc-naklo.si/ ).

  V okviru projekta Impletum, ki vključuje Višje strokovne šole smo pripravili več gradiv. Gradiva zagotavljamo tudi vsem udeležencem izobraževanja odraslih.

 • Individualen pristop

  Eden izmed ciljev našega poslanstva je tudi ta, da se bomo vsakemu udeležencu naših izobraževalnih programov posvetili individualno. Posebno pozornost posvečamo dijakom s posebnimi potrebami kot tudi posebej nadarjenim dijakom in dijakom s statusom športnika ali kulturnika. Za vse te dijake pripravljamo tudi osebne izobraževalne načrte. Odraslim udeležencem prilagodimo izobraževanje glede na njihove potrebe in predhodno pridobljeno znanje.

 • Prijazno in varno okolje

  Vsem udeležencem izobraževalnega procesa in obiskovalcem BIC Ljubljana nudimo varno in prijetno delovno okolje, ki omogoča vsem osredotočenost na njihove cilje, ki jih želijo doseči v okviru izobraževanja. Potrditev o pravilnem delovanju glede varnosti smo dobili iz samoevalavcije, kjer je velika večina dijakov mnenja, da se na šoli počutijo varne.

 • Skrb za prehrano

  V šolskem/študijskem letu 2008/2009 smo na obeh lokacijah usposobili kuhinjo in jedilnico za vse naše udeležence. Tako smo vsem udeležencem omogočili tople oboke, ki so skrbno pripravljeni pod nadzorom naših strokovnjakov za prehrano. V šolskem letu 2009/2010 smo dijake povprašali tudi o organizaciji prehrane. Njihovo mnenje o organizaciji prehrane in oblikovanju jedilnikov je zelo pozitivno. Dijaki bi želeli imeti večji vpliv na sestavo jedilnika.

 • Obveščenost

  Skrbimo za sprotno informiranje vseh, ki so vključeni v izobraževalni proces. Učitelje, predavatelje, dijake, študente, odrasle udeležence in starše dijakov navajamo na čim pogostejšo uporabo naših spletnih strani, elektronske pošte in komuniciranja po telefonu. Informacije na naših spletnih straneh so ažurne in dostopne.

 • Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

  Motiviranost učiteljev za dodatno usposabljanje je visoka, zato se za zaposlene organizirajo različna izobraževanja v okviru BIC LJ. Zaposleni imajo možnost izobraževanja tudi na drugih institucijah.

 • Sodelovanje z delodajalci

  Naši izobraževalni programi so izrazito praktično naravnani. Od tu sledi tudi naša tesna navezanost na sodelovanje z delodajalci, ki poteka na več nivojih. Prvo in primarno sodelovanje poteka pri organizaciji praktičnega pouka za dijake, kot tudi praktičnega izobraževanja za študente. Razširili smo število delodajalcev, s katerimi sodelujemo na področju praktičnega izobraževanja in praktičnega pouka. Poglobili smo sodelovanje z osebnimi stiki (obiski organizatorjev izobraževanja in ravnateljice pri delodajalcih). Organizirali smo srečanje z delodajalci na naši šoli. Prav tako pomagamo delodajalcem pri iskanju kadrov za njihove potrebe.

 • Znak POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje)

  Ponovno smo pridobili pravico do uporaba znaka POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki ga podeljuje Andragoški center Republike Slovenije.

UKREPI

V šolskem/študijskem letu 2010/2011 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki nudijo našim udeležencem in obiskovalcem okolje, ki je stimulativno in prijetno za izobraževanje ter nadaljnjo osebno rast.
Na podlagi rezultatov samoevalavcije bomo sprejeli določene ukrepe s katerimi bomo zagotovili kakovostnejšo izvedbo izobraževalnega procesa in boljše počutje vseh udeležencev (dijakov, študentov in odraslih udeležencev izobraževanja odraslih):

 • Aktivirali bomo novo spletno stran.

 • Dijakom bomo zagotovili boljše informiranje o suplencah

 • Za dijake prvih in drugih letnikov bomo pripravili delavnice na temo učenje učenja

 • Dijaško skupnost bomo vključili v sestavo jedilnika. Dijaški skupnosti bomo zagotovili mentorstvo naši strokovnjakov za prehrano.

 • Poskrbeli bomo za sprotno in hitrejše odpravljanje materialnih poškodb, ki nastanejo na šolski opremi.

 • Dijakom bomo v odprtem kurikulu ponudili vsebine, ki jim bodo zagotavljale večjo konkurenčnost na trgu dela in boljšo podlago za nadaljevanje izobraževanja.

 • Učiteljem in predavateljem bomo omogočili izobraževanja s področja uporabe informacijske tehnologije ( MS office, Moodle, uporaba interaktivne table).

 • Nadaljevali bomo z izvedbo izobraževanja o sodobnih metodah učenja in poučevanja.

 • Nadaljevali bomo z informatizacijo(oprema in izobraževanje). Zagotovili bomo redno in skrbno vzdrževanje opreme.

Komisija za kakovost BIC Ljubljana

Poročilo je potrdil Svet zavoda BIC Ljubljana dne, 20. 10. 2010