Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana) je javni zavod, ki združuje štiri šole: Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola, Višja strokovna šola in Središče za izobraževanje odraslih.

SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA BIC LJUBLJANA

Načrtno spremljanje kakovosti na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana sega že v leto 2001, ko smo bili vključeni v projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki je potekal pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije od 2001-2003. Pozitivne izkušnje in močna želja po sistematičnem spremljanju kakovosti na vseh področjih BIC Ljubljana so nas spodbudile, da smo se takoj po zaključku omenjenega projekta vključili v projekt Konzorcija biotehniških šol: »Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja« in sodelovali v  podprojektu: »Širjenje sistema zagotavljanja kakovosti«. Projekt je potekal od 2004 do 2006. Od leta 2006 imamo v zavodu tudi svetovalko za kakovost za področje izobraževanja odraslih. V letu 2006 do 2007 smo sodelovali v projektu: »Ugotavljanje in razvijanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije«. Veliko strokovnega znanja in sistematična skrb za kakovost, v okviru preteklih projektov, nas je postavilo pred nove izzive. Zato smo se v šolskem/študijskem letu 2007/2008  vključili v projekt »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«, ki poteka v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije v obdobju 2008-2012, kjer smo koordinatorji aktivnosti: UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.

K spremljanju in zagotavljanju kakovosti nas zavezujejo tudi Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 79/2006), Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004) in Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 8/2008).

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 je aktivnosti na področju skrbi za kakovost vodila komisija za kakovost v okviru zavoda in komisije za kakovost posameznih šol. Svet zavoda BIC Ljubljana je na svoji četrti redni seji 12. 3. 2009 sprejel Poslovnik delovanja komisije za kakovost BIC LJ.

Člane in predsednika komisije za kakovost imenuje svet zavoda na predlog direktorja za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Komisijo za kakovost na ravni zavoda sestavljajo predsednik in 10 članov, imenovanih izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov, študentov oziroma odraslih udeležencev ter predstavnikov staršev.
Poleg komisije za kakovost na ravni zavoda znotraj zavoda BIC Ljubljana delujejo še:

 • komisija za kakovost Gimnazije in veterinarske šole

 • komisija za kakovost Živilske šole

 • komisija za kakovost Središča za izobraževanje odraslih

 • komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole

Na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana se zavedamo, da je kakovost v izobraževanju zelo pomembna. Osnovna naloga komisije za kakovost je kakovostno delo in stalne izboljšave, ki jih bomo uvajali na podlagi samoevalvacije in nas bodo pripeljale do tega, da bomo še boljši, učinkovitejši in v okolju prepoznavni kot odlična šola, ki dijakom, študentom in odraslim udeležencem zagotavlja strokovne kompetence in osebnostni razvoj.

PODROČJA IN AKTIVNOSTI

 • Uporaba sodobnih metod učenja in poučevanja

V okviru projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj smo se odločili za samoevalvacijo naše osnovne dejavnosti. V ta namen smo določili področje raziskovanja in to je »Učenje in poučevanje«. Izbrani kazalnik s tega področja je »Uporaba sodobnih metod učenja in poučevanja«. V samoevalvacijo smo vključili dijake, študente, udeležence izobraževanja odraslih, vse učitelje in vodstvene delavce. Z metodami, ki jih učitelji uporabljajo pri svojem delu so udeleženci izobraževanja zadovoljni. Izrazili so pa interes, po večji vključenosti v izbiro metod učenja in poučevanja. Učitelji so usposobljeni za uporabo sodobnih metod in so tudi motivirani za nadaljnje strokovno izobraževanje na tem področju. Prostorske razmere in IKT oprema omogočata uporabo sodobnih metod učenja in poučevanja.

 • Zaposljivost absolventov

Spremljanje zaposljivosti dijakov po končanem procesu izobraževanja na BIC Ljubljana je naša dolgoletna tradicija. Letos smo v ta proces vključili tudi udeležence Središča za izobraževanje odraslih. Zaposljivost spremljamo šest mesecev po zaključku izobraževanja ter njihovo usposobljenost za delo, za tiste pa, ki nadaljujejo izobraževanje, pa prehodnost v nadaljnje izobraževanje. Ker je to kontinuiran proces lahko podatke zadnjih nekaj let primerjamo med seboj. Na ta način ugotavljamo kompetenčno usposobljenost naših udeležencev izobraževanja.

 • Spremljanje vpisa

Aktivno delovanje na področju spremljanja vpisa  nam daje vpogled v bližnjo prihodnost in omogoča lažje načrtovanje učnega procesa. Vpis spremljamo v vseh programih, ki jih izvajamo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana.

 • Zadovoljstvo študentov

Od začetka izvajanja programa Višje strokovne šole spremljamo zadovoljstvo študentov s študijskim procesom pri vseh predmetih oziroma modulih. Študente sprašujemo tudi o mnenju glede splošnega vtisa, počutja na šoli, pretoka informacij, dela referata, razporeda predavanj, želji po sodelovanju pri projektih, Erasmus izmenjavi ipd.

 • Tutorstvo

Uvedba tutorstva se je izkazala za pravilno, saj so študenti s tem načinom dela zelo zadovoljni. Tutorji so bili predavatelji in inštruktorji višje strokovne šole.

 • Priprava gradiv

Za udeležence pripravljamo gradiva, ki so prilagojena njihovim potrebam glede na zahtevnost in obseg ur, ki jih program zahteva. Ažuriranje gradiv poteka sproti. V okviru projekta Impletum, ki vključuje Višje strokovne šole smo pripravili več gradiv, ki so dostopna vsem na spletu. Gradiva zagotavljamo tudi vsem udeležencem izobraževanja odraslih.

 • Individualen pristop

Eden izmed ciljev našega poslanstva je tudi ta, da se bomo vsakemu udeležencu naših izobraževalnih programov posvetili individualno. Posebno pozornost posvečamo dijakom s posebnimi potrebami kot tudi posebej nadarjenim dijakom in dijakom s statusom športnika ali kulturnika. Za vse te dijake pripravljamo tudi osebne izobraževalne načrte. Odraslim udeležencem prilagodimo izobraževanje glede na njihove potrebe in predhodno pridobljeno znanje.

 • Prijazno in varno okolje

Vsem udeležencem izobraževalnega procesa in obiskovalcem BIC Ljubljana nudimo varno in prijetno delovno okolje, ki omogoča vsem osredotočenost na njihove cilje, ki jih želijo doseči v okviru izobraževanja.

 • Skrb za prehrano

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 smo na obeh lokacijah usposobili kuhinjo in jedilnico za vse naše udeležence. Tako smo vsem udeležencem omogočili tople oboke, ki so skrbno pripravljeni pod nadzorom naših strokovnjakov za prehrano.

 • Obveščenost

Skrbimo za sprotno informiranje vseh, ki so vključeni v izobraževalni proces. Učitelje, predavatelje, dijake, študente, odrasle udeležence in starše dijakov navajamo na čim pogostejšo uporabo naših spletnih strani, elektronske pošte in komuniciranja po telefonu. Informacije na naših spletnih straneh so ažurne in dostopne.

 • Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

Motiviranost učiteljev za dodatno usposabljanje je visoka, zato se za zaposlene organizirajo različna izobraževanja v okviru BIC LJ. Zaposleni imajo možnost izobraževanja tudi na drugih institucijah.

 • Sodelovanje z delodajalci

Naši izobraževalni programi so izrazito praktično naravnani. Od tu sledi tudi naša tesna navezanost na sodelovanje z delodajalci, ki poteka na več nivojih. Prvo in primarno sodelovanje poteka pri organizaciji praktičnega pouka za dijake, kot tudi praktičnega izobraževanja za študente. Razširili smo število delodajalcev, s katerimi sodelujemo na področju praktičnega izobraževanja in praktičnega pouka. Poglobili smo sodelovanje z osebnimi stiki (obiski organizatorjev izobraževanja in ravnateljice pri delodajalcih). Organizirali smo srečanje z delodajalci na naši šoli. Prav tako pomagamo delodajalcem pri iskanju kadrov za njihove potrebe.

UKREPI

V šolskem/študijskem letu 2009/2010 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki nudijo našim udeležencem in obiskovalcem okolje, ki je stimulativno in prijetno za izobraževanje ter nadaljnjo osebno rast.
Dijakom bomo omogočili večjo vključenost v izbiro metod dela. Učiteljem bomo prilagodili izobraževanja, ki bodo vključevala tudi vsebine sodobnih metod učenja in poučevanja. Prostore bomo dodatno tehnično opremili tako, da bodo prilagojeni sodobnim metodam učenja in poučevanja. Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki potekajo na področju spremljanja vpisa, zaposljivosti naših absolventov in uspešnosti pri nadaljnjem izobraževanju. V proces tutorstva bomo vključili tudi študente drugih letnikov Višje strokovne šole. V sodelovanje z delodajalci moramo vključiti pogostejše osebne stike z mentorji dijakov in študentov v organizacijah kjer opravljajo praktični pouk in praktično izobraževanje.

Komisija za kakovost BIC Ljubljana

Poročilo je bilo sprejeto na seji sveta zavoda dne, 21. 10. 2009 .