Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana) je javni zavod, ki združuje štiri šole: Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola, Višja strokovna šola in Središče za izobraževanje odraslih.

SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA BIC LJUBLJANA

 Komisijo za kakovost na ravni zavoda sestavljajo predsednik in 10 članov, imenovanih izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov, študentov oziroma odraslih udeležencev ter predstavnikov staršev. Člane in predsednika komisije za kakovost imenuje svet zavoda na predlog direktorja za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Poleg komisije za kakovost na ravni zavoda znotraj zavoda BIC Ljubljana delujejo še:

•    komisija za kakovost Gimnazije in veterinarske šole

•    komisija za kakovost Živilske šole

•    komisija za kakovost Središča za izobraževanje odraslih

•    komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole

S spremljanjem kakovosti se na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani ukvarjamo že od leta  2001, ko smo se vključili v projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki je potekal pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije od 2001-2003. Leta 2004  smo  se vključili v Konzorcij biotehniških šol, kjer smo v okviru projekta: Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja sodelovali v  podprojektu:  Širjenje sistema zagotavljanja kakovosti. Projekt je potekal od 2004 do 2006. Od leta 2006 imamo v zavodu tudi svetovalko za kakovost za področje izobraževanja odraslih. V letu 2006 do 2007 smo sodelovali v projektu: »Ugotavljanje in razvijanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije«.

V šolskem letu 2007/2008  smo se vključili v projekt »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«, ki poteka v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije 2008-2012, kjer smo koordinatorji aktivnosti: UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.

Zavod BIC Ljubljana zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa po načelih celovitega sistema vodenja kakovosti, ki upošteva tudi skupni evropski okvir zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. K spremljanju in zagotavljanju kakovosti nas zavezujejo tudi Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 79/2006), Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004) in Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 8/2008).

Delo komisije za kakovost temelji na zbiranju, vrednotenju ter interpretaciji zbranih podatkov. Za ugotavljanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti uporabljamo priporočeno metodo samoevalvacije, katere namen je pridobiti mnenje vseh udeležencev v izobraževalnem procesu: dijakov, študentov, odraslih udeležencev, učiteljev, predavateljev, inštruktorjev, laborantov, tehničnega in administrativnega osebja, vodstva, delodajalcev in ostalih socialnih partnerjev.

PODROČJA IN AKTIVNOSTI

•    Prijazno in varno okolje

Na BIC Ljubljana našim dijakom, študentom in ostalim udeležencem nudimo prijazno in varno okolje za izobraževanje. Zagotavljamo jim okolje, v katerem se počutijo prijetno, sproščujoče in polni energije za pridobivanje novega in predvsem uporabnega znanja.

•    Individualni pristop

Naš cilj, za katerega smo se zavezali, je, da se bomo vsakemu udeležencu naših izobraževalnih programov posvetili individualno. Posebno pozornost posvečamo dijakom s posebnimi potrebami kot tudi posebej nadarjenim dijakom in dijakom s statusom športnika ali kulturnika. Za vse te dijake pripravljamo tudi osebne izobraževalne načrte. Odraslim udeležencem prilagodimo izobraževanje glede na njihove potrebe in predhodno pridobljeno znanje.

•    Spremljanje vpisa

V vseh programih spremljamo vpis dijakov, študentov in odraslih udeležencev. Vpis oz. zanimanje za vpis spremljamo in analiziramo od informativnega dneva naprej, kar nam daje pogled v bližnjo prihodnost in omogoča lažje načrtovanje učnega procesa.

•    Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

V okviru celotnega zavoda BIC Ljubljana smo za vse zaposlene organizirali dvodnevno izobraževanje na Kortah nad Izolo. Večina naših učiteljev, predavateljev in strokovnih sodelavcev pa se je udeležila še vsaj enega strokovnega izpopolnjevanja.

•    Obveščenost

Skrbimo za sprotno informiranje vseh, ki so vključeni v izobraževalni proces. Učitelje, predavatelje, dijake, študente, odrasle udeležence in starše dijakov navajamo na čim pogostejšo uporabo naših spletnih strani, elektronske pošte in komuniciranja po telefonu. Informacije na naših spletnih straneh so ažurne in dostopne.

•    Sodelovanje z delodajalci

Naši izobraževalni programi so izrazito praktično naravnani. Od tu sledi tudi naša tesna navezanost na sodelovanje z delodajalci, ki poteka na več nivojih. Prvo in primarno sodelovanje poteka pri organizaciji praktičnega pouka za dijake, kot tudi praktičnega izobraževanja za študente. Nadalje smo sodelovali z delodajalci pri prenovi programov strokovnega in poklicnega izobraževanja, kjer so nam bile njihove praktične izkušnje v veliko pomoč pri pripravi odprtih delov kurikula. Prav tako pomagamo delodajalcem pri iskanju kadrov za njihove potrebe.

•    Priprava internih gradiv

Za vse naše udeležence pripravljamo interna gradiva, ki so posebej prilagojena potrebam udeležencev glede na zahtevnost in obseg ur, ki jih program zahteva.

•    Zaposljivost absolventov

V šolskem letu 2007/08 smo spremljali  zaposljivost naših absolventov  šest mesecev po zaključku izobraževanja ter njihovo usposobljenost za delo, za tiste pa, ki nadaljujejo izobraževanje, pa prehodnost v nadaljnje izobraževanje. Za to področje smo se odločili, ker smo že v prejšnjih letih spremljali zaposljivost naših absolventov in s tem smo pridobili podatke, ki so primerljivi v določenem časovnem obdobju.

•    Zadovoljstvo študentov

Odločili smo se, da bomo spremljali zadovoljstvo študentov z izvajanjem študijskega procesa pri vseh predmetih oziroma modulih. Študente smo povprašali tudi o mnenju glede splošnega vtisa, počutja na šoli, pretoka informacij, dela referata, razporeda predavanj, želji po sodelovanju pri projektih, Erasmus izmenjavi ipd.

•    Tutorstvo

V študijskem letu 2007/2008 smo uvedli novost: tutorstvo študentom. Tutorji so predavatelji in inštruktorji višje strokovne šole.

•    Spremljanje obremenitve študentov

Ob uvajanju prenovljenega programa smo spremljali čas, ki ga študenti porabijo za študijske aktivnosti. To je v skladu z opredelitvijo kreditnega vrednotenja študijskih obveznosti, ki jih študenti opravijo pri posameznem predmetu.

•    Letni razgovori

Ravnateljice poleg sprotnih razgovorov izvajajo letne razgovore z zaposlenimi, ki so namenjeni usklajevanju potreb šole in želja zaposlenega ter njihovemu nadaljnjemu strokovnemu razvoju.

UKREPI

V šolskem letu 2008/2009 se bomo na BIC Ljubljana trudili ohraniti prijazno, varno in prijetno okolje, ki bo spodbujalo naše udeležence k izobraževanju in uspešnemu zaključku izobraževanja oziroma študija.
Trud, ki ga vlagamo v individualni pristop bomo še povečali s pogovornimi urami za dijake in svetovanjem za študente ter odrasle udeležence. V okviru projekta Biotehniških šol Slovenije sodelujemo pri različnih aktivnostih, ki bodo prispevale k še bolj kakovostnemu delu, ena izmed njih je preučevanje področja učenja in poučevanja, v okviru katerega smo si zbrali uvajanje novih metod poučevanja. Odločili smo se, da se bomo zgledovali po primerih dobrih praks tako iz tujine kot tudi iz drugih šol v Sloveniji. Sodelovanje z delodajalci bomo poglobili in razširili, da bomo s tem dijakom, študentom in odraslim udeležencem omogočili še bolj kakovostno opravljanje praktičnega izobraževanja. Ponovno bomo raziskovali uspešnost naših absolventov po končanem izobraževanju. Izobraževanje učiteljev, predavateljev in ostalih strokovnih sodelavcev bomo ciljno načrtovali in učitelje usmerjali na tista izpopolnjevanja, ki jih potrebujejo za uspešno delo z dijaki, študenti in odraslimi udeleženci.

 

Potrdil Svet zavoda BIC Ljubljana,               

dne, 12. 03. 2009