Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Dijak lahko pridobi naslednje statuse:
-    status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, lahko pridobi dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih;
-    status dijaka perspektivnega športnika lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez;
-    status dijaka vrhunskega športnika lahko pridobi dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti;
-    status dijaka tekmovalca lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

 

Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.

OPOMBA: Vloga za pridobitev statusa je dostopna na spletni strani šole: http://www.bic-lj.si/gvs/.

O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj najkasneje v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge s sklepom, ki ga vroči dijaku najkasneje v osmih dneh po odločitvi.

PRAVICE DIJAKA S STATUSOM

Pri ocenjevanju:
-    lahko se dogovori za termine ustnega ocenjevanja, in sicer v roku 14 dni na začetku vsakega ocenjevalnega obdobja;
-    obvezna pisna preverjanja lahko opravi naknadno, če je bil na dan pisnega preverjanja opravičeno odsoten ali je imel prejšnji dan nastop (tekmovanje) in je obremenitev trajala več kot 3 ure ali se je pričela po 18. uri;
-    v posameznem ocenjevalnem obdobju je lahko neocenjen, če je bil zaradi obremenitev odsoten več kot 60 % časa, predvidenega po predmetniku za posamezni predmet. V tem primeru pridobi dijak ocene v naslednjem ocenjevalnem obdobju, in sicer najmanj eno oceno za prejšnje ocenjevalno obdobje.
Pri pouku:
-    lahko je oproščen tretje ure športne vzgoje (izbirni šport);
-    lahko izostaja od pouka do dve uri na dan zaradi treningov, vaj oz. priprav, če potekajo hkrati s poukom;
-    lahko izostaja od pouka v času intenzivnih priprav;
-    lahko izostaja od pouka zaradi tekmovanj, nastopov itd., če potekajo v času pouka.
OBVEZNOSTI DIJAKA S STATUSOM
-    v vsakem ocenjevalnem obdobju mora pridobiti vsaj eno oceno oz. dve, če je pisna ocena predvidena z učnim načrtom;
-    pri pisnem ocenjevanju je v celoti izenačen z drugimi dijaki;
-    termine odsotnosti najavi dijak razredniku takoj, ko je z njimi seznanjen ali vsaj en teden pred izostankom;
-    dijak s statusom je dolžan zastopati šolo na tekmovanjih ali drugih prireditvah;
-    dijak s statusom mora o vsaki spremembi, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za pridobitev in ohranitev statusa, v petih delovnih dneh obvestiti razrednika in komisijo.
Kadar se dijak ne dogovori za pridobitev ocene, ga učitelj lahko vpraša brez dogovora, če je do konca ocenjevalnega obdobja le še 14 dni.
Dijak, ki mu je status dodeljen, sklene pisni dogovor, v katerem se individualno določijo prilagoditve. Podpišejo ga: dijak, starši, mentor oz. trener in ravnateljica šole. S podpisom potrdi, da je seznanjen s pravilnikom in da se bo držal dogovora.
V določenih primerih, v skladu z določili Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli, lahko dijaku status preneha, lahko pa se mu ga tudi odvzame.