Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 
Na podlagi Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah ravnateljica BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Breda Rudel določam

ŠOLSKA PRAVILA o šolskem redu

A. HIŠNI RED

 

Splošni red

 • Za prihod v šolo dijaki, odrasli udeleženci in zaposleni ne uporabljajo poti preko dvorišča Veterinarskih klinik.
 • Na dvorišču Veterinarskih klinik dijakom in odraslim udeležencem ne dovolimo kajenja in parkiranja.
 • Uporabniki šolskih prostorov naj upoštevajo posebna navodila vodstva šole, učiteljev, hišnika in dežurnih dijakov.
 • V času pouka je v šoli tišina.
 • V šoli in njeni okolici ne kadimo. To velja tudi za zunanje obiskovalce.
 • V šolo in njeno okolico je prepovedano prinašanje in uživanje alkoholnih pijač ali drugih drog. Vinjenim oz. drogiranim dijakom, odraslim udeležencem, obiskovalcem in zaposlenim ni dovoljen vstop v šolo.
 • V času učnih ur in med drugimi organiziranimi šolskimi dejavnostmi ni dovoljena uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem oz. drugih avdiovizualnih naprav.
 • Dijaki v času pouka ne smejo zapuščati šole brez vednosti učiteljev.
 • Med odmori se dijaki lahko zadržujejo v prostorih šole in šolskem atriju.
 • Dijak poišče učitelja med odmorom v zbornici samo v nujnih primerih.
 • V knjižnici poleg splošnega velja še knjižnični red, ki je posebej opredeljen.
 • Profesor, ki ima pouk, je odgovoren za disciplino med uro. Na začetku je dolžan ugotoviti in zabeležiti prisotnost dijakov. Uro zaključi praviloma ob zvonjenju. Med uro dijakom le izjemoma dovoli izhod.
 • Pouk je lahko zmoten le z dovoljenjem vodstva šole. Dijak, ki bistveno zamudi začetek učne ure (več kot 15 min) in za to nima dovoljenja, sme v razred samo z dovoljenjem učitelja, ki uro vodi.
Uporaba prostorov

 • Glavni vhod v šolo odklenemo ob 7.00.
 • Med 17.00 in 7.00 uro ter ob sobotah, nedeljah in praznikih je vhod praviloma zaklenjen.
 • Od 21.00 do 6.00 so zaprta vsa okna in zaklenjena vrata med telovadnico in avlo. Vklopljene so alarmne naprave.
 • Zbornica je zaklenjena, ko v njej ni nikogar.
 • Za vstop v kabinete morajo imeti dijaki in odrasli udeleženci dovoljenje učitelja.
 • Odnašanje ali prenašanje opreme iz prostora v prostor lahko dovoli učitelj.
 • Dijaki se morajo v šoli preobuti v šolske copate. Čevljev ni dovoljeno shranjevati v učilnici, razen v izjemnih primerih, ko se dijaki predhodno dogovorijo s pedagoškim delavcem ali z vodstvom šole.
 • Na začetku pouka je potrebno zapisati in prijaviti škodo v učilnicah. Zanjo bo odgovoren tisti oddelek, ki je bil zadnji v prostoru.
 • Delavci šole vpisujejo sporočila o poškodbah v knjige poškodb, ki se nahajajo v šolskih prostorih.
Garderobe

 • Dijaki dobijo v uporabo garderobne omarice. Vsak dijak ob začetku šolanja dobi ključ garderobne omarice, za katerega je odgovoren in ga vrne ob prenehanju šolanja na GVŠ.
 • Dijaki so odgovorni za zaklepanje svojih garderobnih omaric. V njih shranjujejo stvari, ki jih ne potrebujejo pri pouku. V šolo naj ne prinašajo stvari večjih vrednosti in večje vsote denarja.
 • Ob prihodu v šolo morajo skozi šolsko garderobo, kjer se preobujejo.
 • Vodstvo šole si pridržuje pravico do odprtja garderobne omarice v posebnih primerih (zaradi varnosti, zdravja dijakov ipd.).
Vodstvo šole si pridržuje pravico do odprtja garderobne omarice v posebnih primerih (zaradi varnosti, zdravja dijakov ipd.).

Zunanje površine

 • Zunaj skrbimo za lepe in čiste zelenice in druge površine.
 • Asfaltne površine pred glavnim vhodom so namenjene izrednemu dovozu in intervencijskim vozilom.
 • Kolesa in motorje puščajo dijaki v kolesarnici.
 • Požarne stopnice uporabljamo samo v nujnih primerih.
 • Atrij je namenjen dijakom v prostem času.
Športna dvorana

 • Dijaki se obvezno preobujejo in upoštevajo navodila učiteljev. Dijaka, ki nima ustrezne športne opreme, lahko učitelj odslovi.
 • Red v športni dvorani za dijake določi učitelj športne vzgoje.
 • Prepovedujemo igranje nogometa in druge, za ta prostor neprimerne dejavnosti.
 • Zunanji uporabniki morajo imeti vodjo, ki mora spremljati skupino in odgovarja za red v športni dvorani. Vhod za zunanje uporabnike športne dvorane je z južne strani stavbe.
Laboratoriji

 • Dijaki in odrasli udeleženci morajo biti v laboratoriju primerno oblečeni in obuti, skladno s Pravilnikom o varstvu pri delu.
 • Red v laboratorijih določijo laboranti – asistenti in učitelji.

Red v jedilnici

Za prijetnejše počutje vseh upoštevajmo v jedilnici naslednja pravila:

 • Počakamo, da pridemo na vrsto, ne vrivamo in ne prerivamo se, saj bomo tako vsi hitreje prišli do toplega obroka.
 • Za mizo se obnašamo kulturno in omogočimo drugim, da dostojno pojedo, saj ima vsak rad mir pri obedovanju.
 • Ko pojemo, odnesemo pladenj in za seboj pustimo čisto mizo.
Red pri pouku

 • Dijaki in odrasli udeleženci se morajo v šoli lepo vesti.
 • V šoli je strogo prepovedano vsako nasilno vedenje.
 • Vsi dijaki oddelka in udeleženci izobraževanja odraslih so dolžni skrbeti za urejenost učilnic, kjer imajo pouk.
 • Reditelja morata na začetku vsake ure profesorju javiti imena manjkajočih dijakov. Profesorja morata opozoriti tudi na posebnosti, kot so nove poškodbe inventarja v učilnici.
 • Če 10 minut po zvonjenju ni profesorja, sta to dolžna sporočiti v zbornico ali vodstvu šole.
 • Reditelja sta dolžna brisati tablo. Profesorju pomagata pri prenašanju učil, pri ravnanju z avdiovizualnimi napravami in v drugih podobnih primerih. Po koncu ure pospravita učilnico in zbrišeta tablo.
 • Dijak je dolžan aktivno sodelovati pri pouku; upoštevati mora učiteljevo vodenje pouka in navodila za delo pri pouku in drugih organiziranih dejavnostih.
 • Dijak mora k pouku prinašati vse zahtevane pripomočke (učbenike, delovne zvezke, učna gradiva, haljo, športno opremo ipd.).

Obveščanje

Dijake, odrasle udeležence in zaposlene obveščamo na oglasnih deskah (v šolski avli, v zbornici, pred zbornico, pri vhodu) in z okrožnicami.

Plakati, ki jih želi kdo namestiti v šoli, morajo biti označeni s pečatom šole. Neoznačene bomo odstranili.

Dolžnosti in naloge dežurnih dijakov

Dežurstvo traja od 8.00 do 14.15.

 • Dežurstvo je za dijake dolžnost po Pravilniku o šolskem redu.
 • Dežurni dijak ob prihodu prevzame ustrezen obrazec in morebitna dodatna navodila pri dežurnemu učitelju.
 • Dežurni sprejema obiskovalce, jih pozove, da zapišejo svoje podatke in jih usmeri, kamor so namenjeni.
 • Materialno škodo, neupoštevanje hišnega reda, prestopke in obiske oseb, ki se nočejo predstaviti, je dežurni dolžan takoj sporočiti ravnateljici, učitelju, hišniku ali drugemu zaposlenemu šole.
 • Dežurni dijak ne sme zapuščati dežurnega mesta, ob nujnem odhodu uredi zamenjavo s pomočjo dežurnega učitelja.
 • Vse posebnosti je dolžan zapisati v ustrezen obrazec.
 • Opozarja dijake, da se ne zadržujejo v garderobi.
 • Skrbi za red in čistočo.
 • Ugotavlja, zapisuje in sporoča morebitno škodo.
 • Raznaša okrožnice, informira in usmerja obiskovalce.
 • Po koncu dežurstva odda izpolnjen obrazec v tajništvo oz. dežurnemu učitelju.
Dežurstvo učiteljev

 • Dežurstvo učiteljev je določeno najmanj en teden vnaprej.
 • Dežurstvo strokovnih delavcev je organizirano v času pouka od 7.45 do 14.15.
 • Dežurni učitelj večkrat na dan preveri, ali dežurni dijaki opravljajo svoje dolžnosti; poskrbeti mora tudi za nadomestna dežurstva dijakov.
 • Dežurni učitelj s svojimi obhodi nadzira red in disciplino na šolskih hodnikih, v garderobnih prostorih, jedilnici in atriju, na dijaških straniščih, pred šolskimi vhodi in na šolskih dvoriščih.
 • Okvare, ki jih opazi, vpiše v knjigo poškodb. Če gre za nove poškodbe, s pomočjo dežurnega dijaka in profesorjev, ki so poučevali prejšnjo uro v tistem predelu šole, skuša ugotoviti krivca. Če je okvara nevarna za dijake (npr. razbito steklo), takoj pokliče hišnika.
 • Dežurni učitelj je dolžan ukrepati, ko je ogrožena varnost dijakov ali premoženja; v takih primerih pokliče policijo, gasilce ali druge strokovne službe.
 • Dežurni učitelj v jedilnici:
 • zagotavlja red in disciplino,
 • preprečuje vrivanje mimo vrste pri malici,
 • preveri pospravljanje pladnjev po malici.
 • Podpiše se v knjigo dežurnih in vpiše morebitne posebnosti.

B. PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN PRIZNANJ


Dijak lahko za uspešno delo v šoli in zunaj nje dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje (škurhova priznanja) v skladu s sprejetimi merili.

Vrste pohval, nagrad in priznanj

Na šoli podeljujemo dijakom za posebne dosežke v šoli in zunaj nje naslednje pohvale, nagrade in priznanja:

 • škurhovo pohvalo,
 • škurhovo priznanje,
 • zlato škurhovo priznanje,
 • škurhovo nagrado.


Škurhova pohvala se podeljuje dijakom za:

 • odličen učni uspeh,
 • pomoč sošolcem in druga humana dejanja,
 • aktivno udeležbo v različnih interesnih dejavnostih,
 • uspešno delo v oddelčni skupnosti,
 • aktivno sodelovanje v dijaški skupnosti.

Škurhovo priznanje se lahko podeli dijakom za:

 • izstopajoče aktivno delo v interesnih dejavnostih,
 • izstopajoče aktivno delo v dijaški skupnosti na šoli,
 • za udeležbo pri aktivnostih, ki presegajo okvir šole.

Zlato škurhovo priznanje je najvišja oblika priznanja, ki se podeljuje dijakom za vidne dosežke, ki presegajo okvire šole, na državni ali mednarodni ravni.

Škurhova nagrada se lahko podeli dijakom ob škurhovi pohvali, škurhovem priznanju in ob zlatem škurhovem priznanju. Obliko in vrednost nagrade določi kolegij ravnatelja.

Postopek za podeljevanje pohval, nagrad in priznanj


Predlog za podelitev pohvale, nagrade ali priznanja lahko podajo delavci šole, dijaki, starši in drugi.

Škurhove pohvale podeljuje razrednik po odobritvi razrednega učiteljskega zbora in po posvetu z razredno skupnostjo. Podeli jih v razredu.

Predloge za škurhovo priznanje in zlato škurhovo priznanje obravnava komisija za podeljevanje pohval, nagrad in priznanj, ki odloča o podelitvi. Imenuje jo ravnateljica na predlog članov kolegija.

Škurhova priznanja, zlata škurhova priznanja in škurhove nagrade se podeljujejo na prireditvi ob zaključku šolskega leta (na akademiji).

C. DRUGA PRAVILA V SKLADU S PRAVILNIKOM O ŠOLSKEM REDU IN  DRUGIMI PREDPISI


Sodelovanje s starši

V šolskem letu načrtujemo tri roditeljske sestanke. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se predvidoma sestaja trikrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni so vsi učitelji) organiziramo štirikrat v šolskem letu.

Medsebojno obveščanje o odsotnosti dijakov

 1. Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, o vzroku odsotnosti dijaka obvestijo šolo najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti. Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prejšnjega odstavka, razrednik oz. šola o odsotnosti dijaka obvesti starše najkasneje v štirih delovnih dneh od prvega dne odsotnosti. Medsebojno obveščanje je lahko osebno, po telefonu, telefaksu, elektronski pošti ali pisno, odvisno od dogovora med starši in razrednikom. Pri tem je najpomembnejša gotovost, da so vsi seznanjeni z izostankom.
 2. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti v obvestilu.
 3. Dijaku se lahko dovoli do 15-minutno zamujanje oz. predčasno odhajanje od pouka, če se s tem skrajša čas potovanja do šole oz. svojega prebivališča za 60 ali več minut.

Oprostitev sodelovanja pri pouku

O oprostitvi sodelovanja dijaka pri pouku zaradi zdravstvenih razlogov in o načinu njegovega  vključevanja v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve odloča strokovni aktiv, pristojen za posamezno predmetno področje. Primer: za športno vzgojo aktiv učiteljev športne vzgoje
Vrste kršitev in vzgojnih ukrepov
Lažje kršitve so:

 • neprimeren odnos do pouka: zamujanje pouka ali drugih šolskih obveznosti; večkratna (3 ali več) pomanjkljiva oprema za šolsko delo; motenje šolskih aktivnosti kljub opozorilom učitelja; pogostno (3 ali več) neizvajanje ali odklanjanje učiteljevih navodil o zadolžitvah v zvezi s poukom;
 • neprimeren odnos do dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih ali delavcev šole in do njihove lastnine (objestno in nespodobno vedenje do sošolcev, učiteljev in delavcev šole ter nespoštovanje njihove lastnine);
 • neprimeren odnos do šole, šolskega ali drugega premoženja (kršenje hišnega reda; neprimerno vedenje, ki škodi ugledu šole);
 • nad 5 do 10 ur neopravičene odsotnosti od pouka (neopravičena odsotnost od posamezne ure pouka, ki je rezultat odločitve dijaka; zamuda pouka lahko po odločitvi razrednika šteje za neopravičeno uro).

Težje kršitve so:

 • tri ali več lažjih kršitev, storjenih hkrati ali zaporedoma (za težjo kršitev lahko šteje že druga lažja kršitev, posebej, če je bila storjena na predrzen način);
 • tatvina;
 • ponarejanje (ponarejanje rezultatov pisnih izdelkov; ponarejanje opravičil, podpisov staršev; lažno prikazovanje identitete; goljufanje ipd.);
 • žaljiv odnos do dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih ali delavcev šole (zmerjanje, žaljive obdolžitve, žalitve v sredstvih obveščanja – napisi, sporočila v pisnih in elektronskih medijih);
 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu;
 • namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine;
 • od 11 do 20 ur neopravičene odsotnosti od pouka (prekoračitev 10 ur – ukor razrednika; prekoračitev 20 ur – ukor oddelčnega učiteljskega zbora; prekoračitev 30 ur – ukor učiteljskega zbora).

Najtežje kršitve so:

 • tri ali več težjih kršitev, storjenih hkrati ali zaporedoma (za najtežjo kršitev lahko šteje že druga težja kršitev, posebej, če je bila storjena na predrzen način);
 • psihično, spolno ali fizično nasilje;
 • uživanje alkohola ali drugih drog v času pouka in organiziranih dejavnosti;
 • prihajanje v šolo in k organiziranim dejavnostim pod vplivom alkohola ali drugih drog;
 • prisotnost v šoli, pri pouku in organiziranih dejavnostih pod vplivom alkohola ali drugih drog;
 • prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog;
 • prinašanje ali posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev;
 • ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije;
 • večja tatvina ali vlom;
 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je povzročilo težjo telesno poškodbo ali večjo materialno škodo; neopravičena odsotnost od pouka več kot 30 ur (za prekoračitev 30 ur se dijaku, ki ni storil drugih težjih kršitev, izreče ukor učiteljskega zbora, pri prekoračenih še dodatnih 5 neopravičenih urah po tem izreku se izreče izključitev do konca šolskega leta).

Za kršitve se dijakom izrekajo vzgojni ukrepi. Namesto katerega koli vzgojnega ukrepa se dijaku lahko določi alternativni ukrep. Alternativni ukrep se dijaku lahko določi večkrat.

Vzgojni ukrepi so:

 • opomin,
 • ukor razrednika,
 • ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
 • ukor učiteljskega zbora,
 • pogojna izključitev,
 • izključitev.

V primeru pogojne izključitve dijak obiskuje pouk. Če v času pogojne izključitve stori težjo ali najtežjo kršitev, se mu lahko izreče izključitev.

Alternativni ukrepi so:

 • pobotanje oz. poravnava,
 • poprava škodljivih posledic ravnanja,
 • opravljanje dobrih del,
 • premestitev v drug oddelek.

Ukrepanje za vse kršitve se vodi po postopkih, ki so opredeljeni v Pravilniku. Ukrepi se vpisujejo v mapo ukrepov za vsak posamezni oddelek.

Začasna prepoved prisotnosti pri pouku

 1.  Dijaku, ki onemogoča normalen potek pouka, lahko učitelj prepove prisostvovati učni uri. Dijak mora učno uro zapustiti in se javiti svetovalni delavki, vodstvu šole oz. dežurnemu učitelju. Opravljati mora tiste aktivnosti, ki mu jih je dodelil učitelj, svetovalna delavka ali vodstvo šole.
 2. Šteje se, da dijak onemogoča normalen potek pouka, če s svojim vedenjem tako izrazito moti učitelja in skupino, da učitelj ne more več kakovostno voditi ure. V tako vedenje sodi tudi izrazito ignoriranje sodelovanja pri pouku. Pred tem mora biti dijak jasno opozorjen, da mu bo izrečena prepoved in da bo stekel postopek za vzgojni ukrep.
 3. Za onemogočanje normalnega poteka pouka se šteje tudi nepripravljenost dijaka za pouk, predvsem predpisana oprema, ki je nujna za izvajanje pouka in neopravljene zadolžitve, ki so pogoj za minimalno sodelovanje pri pouku. Učitelj lahko izreče prepoved iz teh razlogov le, če je bil dijak na to jasno opozorjen, če so tako dogovorjeni učitelji v strokovnem aktivu in če je pri svojih tovrstnih zahtevah dosleden. Prepoved začasne prisotnosti pri učni uri lahko učitelj izreče največ trem dijakom hkrati. V nasprotnem primeru mora dobiti za prepoved dovoljenje ravnateljice.
 4. Izrečeno prepoved mora učitelj zapisati v dnevnik dela oddelka in o njej oddati pisno poročilo tudi ravnateljici.
 5. Dijaku se lahko izreče tudi začasna prepoved prisotnosti pri več urah pouka. O tem, na utemeljen predlog učitelja, odloči ravnateljica v soglasju z razrednikom.

D. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV IN ODRASLIH UDELEŽENCEV


Dijak in udeleženec izobraževanja odraslih morata pri pouku in šolskih aktivnostih upoštevati pravila in navodila, zapisana v hišnem redu šole in posebna navodila v laboratorijih, telovadnici in drugih posebnih prostorih. Izvajalci morajo dijakom in odraslim udeležencem posredovati ustrezna navodila  in ukrepati, če se ne upoštevajo. Pravila in navodila morajo biti posredovana dijakom in odraslim udeležencem posebej pri naslednjih aktivnostih: pri praktičnem pouku, pouku v specializiranih učilnicah in laboratorijih, na eksperimentalnih in terenskih vajah, pri športni vzgoji, na športnih dnevih, ekskurzijah ipd.

September 2011