Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Na podlagi Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10) ravnateljica BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, Breda RUDEL sprejemam

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA


1. člen

(vsebina pravil)

Šolska pravila ocenjevanja obsegajo:

–  načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določenih z učnim načrtom oz. s katalogom znanja,

–  pogoje za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov,

–  roke za vračanje izdelkov,

–  izpitni red,

–  kršitve pravil pri ocenjevanju in ukrepe,

–  postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju znanja,

–  pripravo in hrambo izpitnega gradiva,

–  druga pravila in postopke v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

 2. člen

(oblike, načini in roki ocenjevanja)

(1) Šolsko leto ima dve ocenjevalni obdobji

(od 3. 9. 2012 do 18. 1. 2013, od 20. 1. 2013 do 24. 5. 2013 oz. 24. 6. 2013).

(2) V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja se roki za pisno ocenjevanje za 1. ocenjevalno obdobje določijo najpozneje do 18. 9. 2012, učitelji seznanijo dijake in vpišejo roke v dnevnike dela najpozneje do 1. 10. 2012.

(3) Roki za pisno ocenjevanje se za 2. ocenjevalno obdobje določijo najpozneje do 1. 2. 2013, učitelji seznanijo dijake in vpišejo roke v dnevnike dela najpozneje do 11. 2. 2013.

(4) Zaradi modularnega izvajanja pouka pri treh predmetih (ZGO, IPK, VT-OFA) v 2. letnikih veterinarskega tehnika je ocenjevanje pri teh predmetih razporejeno na tri enakomerno porazdeljene dele šolskega leta (3. 9.–30. 11. 2012, 3. 12. 2012– 8. 3. 2013, 11. 3. –14. 6. 2013). Roki za pisno ocenjevanje iz prejšnje alineje se ustrezno prilagodijo.

(4) Ustno ocenjevanje znanja pri predmetu se izvede najmanj enkrat v šolskem letu, razen če je z učnim načrtom oz. katalogom znanj določeno drugače ali določi drugače ravnateljica iz utemeljenih razlogov.

(5) Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na teden in enega na dan.

(6) Pisanje pisnih izdelkov za oceno štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco ni dovoljeno.

(7) Če dijak ponavlja pisni izdelek v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega pravilnika oziroma ga piše na lastno željo, učitelj ni dolžan upoštevati pravila iz drugega in tretjega odstavka tega člena. Če dijak piše pisni izdelek na lastno željo, zapiše soglasje na pisni izdelek.

(8) Učitelj analizira rezultate ocenjevanja znanja skupaj z dijaki, v oddelku, skupini ali individualno.

(9) Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja.

 3. člen

(obvezno ponavljanje pisnih izdelkov)

(1) Če je negativno ocenjenih več kot 45 % ocenjenih pisnih izdelkov, se pisanje enkrat ponovi za vse dijake, ki so pisali negativno in za tiste, ki to želijo. Za vse te dijake velja, da se vpišeta obe oceni.

(2) V primeru ponavljanja pisanja iz prejšnjega odstavka učitelj ni dolžan upoštevati pravila 2. in 3. odstavka 13. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja (največ tri pisne izdelke na teden in enega na dan ter prepoved pisanja 14 dni pred ocenjevalno konferenco).

(3) Dijaki, ki bodo kršili pravila ocenjevanja (6. člen), in dijaki, ki bodo oddali prazen test, ne bodo všteti pri izračunu uspešnosti oddelka pri pisnem ocenjevanju znanja (več kot 45 %).

4. člen

(roki za seznanitev z oceno in vračanje izdelkov)

(1) Učitelji slovenščine seznanijo dijake z ocenami šolskega eseja oz. interpretacije najkasneje v 14 delovnih dneh. Učitelji ostalih predmetov seznanijo dijake z ocenami pisnih izdelkov najpozneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda. Ravnateljica lahko za posamezno ocenjevanje določi drugačen rok.

(2) Po ocenitvi pisnih izdelkov učitelj omogoči dijaku vpogled v pisni izdelek.

(3) Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke po petih delovnih dneh oz. najpozneje v desetih delovnih dneh po vpisu ocene v redovalnico. V ocenjenih pisnih izdelkih učitelj ustrezno označi napake, da dijak lahko prepozna pomanjkljivosti v svojem znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene.

(4) Dijak, njegovi starši oziroma drug zakoniti zastopnik oziroma pooblaščeni vzgojitelj v dijaškem domu lahko v času do izročitve pisnih izdelkov, pisno zahteva vpogled v pisni izdelek oziroma fotokopijo izdelka.

(5) Pri ocenjevanju znanja ustnih odgovorov učitelj oceni dijakovo znanje takoj po končanem izpraševanju.

 5. člen

(izpitni red)

(1) V skladu s Pravilnikom se opravljajo predmetni, dopolnilni in popravni izpiti. Dijak opravlja izpite na šoli, na kateri je vpisan.

(2) Dijak lahko opravlja popravne izpite, če je negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali programskih enot (73.čl ZPSI in 39.čl. ZG)

(3) Dopolnilne izpite morajo opraviti pred popravnimi izpiti.

(4) Dijak se prijavi k izpitu najpozneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se najpozneje dva dni pred izpitnim rokom.

(5) Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnateljica najkasneje v treh dneh po prejemu vloge.

(6) Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ni ocenjen in se šteje, da je izrabil izpitni rok.

6. člen

(priprava in hramba izpitnega gradiva)

(1) Izpitno gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje znanja, pripravi strokovni aktiv. Če šola nima strokovnega aktiva, izpitno gradivo pripravi izpraševalec oziroma ocenjevalec.

(2) Vodja strokovnega aktiva ali ocenjevalec izroči izpitno gradivo ravnatelju najpozneje dan pred izpitom. Izpitno gradivo se varuje na način, določen s šolskimi pravili ocenjevanja znanja.

 7. člen

(kršitve pravil pri ocenjevanju in ukrepi)

(1) Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj zaloti dijaka pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oz. drugih kršitvah pravil ocenjevanja, ga lahko oceni z negativno oceno ali predlaga ustrezen ukrep.

(2) Učitelj evidentira kršitev v ustrezni šolski dokumentaciji.

8. člen

(odpravljanje napak pri ocenjevanju)

(1) Učitelj lahko sam ali na predlog dijaka zaradi računske ali druge očitne napake, povezane z ocenjevanjem, odpravi napako, to pisno evidentira v ustrezen dokument in o tem obvesti dijaka, na katerega se ocena oz. ugotovitev nanaša.

(2) Če učitelj ne odpravi napake v skladu s prejšnjim odstavkom, o tem dokončno odloči ravnateljica.

(3) Če se v postopku popravljanja napake ugotovi, da so bila kršena pravila ocenjevanja, se ravna v skladu s postopkom reševanja ugovora (komisija za varstvo pravic).

9. člen

(izpitno gradivo)

(1) Izpitno gradivo in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: izpitno gradivo), pripravi strokovni aktiv. Če na šoli ni strokovnega aktiva, pripravi gradivo izpraševalec oz. ocenjevalec.

(2) Vodja strokovnega aktiva ali izpraševalec oz. ocenjevalec izroči izpitno gradivo ravnateljici najkasneje dan pred izpitom. Izpitno gradivo je potrebno varovati na način, ki ga v skladu s pravili o varovanju izpitne tajnosti določi ravnateljica.

 10. člen

(splošni uspeh)

(1) Oddelčni učiteljski zbor potrdi na predlog razrednika splošni uspeh dijaku po tem, ko ta uspešno opravi vse obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanj.

(2) Splošni uspeh se določi kot: odličen, prav dober, dober in zadosten.

(3) Dijak doseže:

– odličen splošni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno odlično (5), pri ostalih pa z oceno prav dobro (4),

– prav dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno prav dobro (4), pri ostalih pa z oceno dobro (3),

– dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno dobro (3), pri ostalih pa z oceno zadostno (2),

– zadosten učni uspeh, če je pri več kot polovici predmetov ocenjen z oceno zadostno (2), pri ostalih pa z oceno pozitivno.

(4) Pri določanju splošnega uspeha, če gre za odstopanje od meril iz prejšnjega odstavka, se upošteva dijakovo znanje in napredek, prizadevnost, delavnost in samostojnost v vzgojnem in izobraževalnem procesu ter odnos do izpolnjevanja obveznosti. Splošni uspeh na predlog razrednika, učitelja, ki dijaka poučuje ali ravnatelja, določi oddelčni učiteljski zbor.

 11. člen

(napredovanje in ponavljanje)

(1) Dijak, ki ne opravi vseh obveznosti, ne napreduje v naslednji letnik oziroma lahko letnik ponavlja.

(2) Če dijak letnik ponavlja, opravlja vse obveznosti iz tega letnika, pri čemer se ga ponovno ocenjuje pri vseh predmetih oziroma programskih enotah. Pri ugotavljanju splošnega uspeha v letniku se upoštevajo ocene oziroma ugotovitve, pridobljene v tekočem šolskem letu.

(3) Pravico do ponavljanja letnika zagotovi šola, kjer je dijak vpisan.

12. člen

(ugovor zoper oceno, odločanje ravnatelja in komisije)

 

(1) Dijak lahko v treh dneh od seznanitve z oceno v spričevalu ali v obvestilu o uspehu vloži zoper njo pisni ugovor.

(2) Ravnatelj mora v treh dneh od prejema ugovora ugotoviti njegovo utemeljenost.

(3) Če ugovor ni utemeljen, ravnatelj ugovor s sklepom zavrne.

(4) Če je ugovor utemeljen, mora ravnatelj najpozneje v treh dneh od dneva ugotovitve utemeljenosti ugovora imenovati tričlansko komisijo.

(5) Sklep ravnatelja iz drugega odstavka tega člena je dokončen.

(6) Komisija iz 4. odstavka s sklepom odloči o ugovoru v treh dneh od njenega imenovanja.

(7) Če komisija ugotovi, da je ugovor neutemeljen, ga zavrne in potrdi prvotno oceno oziroma ugotovitev. Sklep komisije se dijaku izroči v treh dneh po sprejeti odločitvi.

(8) Če komisija ugotovi, da je ugovor utemeljen, lahko določi novo oceno oziroma spremeni ugotovitev na podlagi dokumentacije ali s ponovnim ocenjevanjem znanja dijaka.

(9) Če je dijaka treba ponovno oceniti, mora sklep vsebovati tudi datum, čas, kraj in način ter obseg ponovnega ocenjevanja znanja, s čimer mora biti dijak seznanjen najpozneje tri dni pred izvedbo ponovnega ocenjevanja znanja.

(10) Odločitev komisije je dokončna.

 

Šolska pravila ocenjevanja veljajo od 1. 9. 2012 za šolsko leto 2012/2013.