Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Na podlagi 49. in 51. člena in v skladu s 119. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 16/2007 – UPB5, 36/08 58/09 in 64/09 – popr. ter 65/09 – popr. in 20/2011) in na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07), v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010) in v skladu s predpisi o varstvu pri delu ter varnosti dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih izdajamo naslednja

PRAVILA VARNOSTI IN VARNOSTNI UKREPI
ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI Z DIJAKI, S ŠTUDENTI IN Z UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZUNAJ ŠOLE IN V OKVIRU ŠOLE
BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
(pravica do varnosti)

Dijaki, študenti, udeleženci izobraževanja odraslih in delavci šole imajo pravico do dela in delovnega okolja, ki jim zagotavlja varnost in zdravje pri delu. S tem varnostnim načrtom določamo pravila za zagotovitev varnosti pri dejavnostih šol v zavodu, pravila in pogoje za pripravo in izvedbo dejavnosti šol, pravila za ravnanje učiteljev in drugih delavcev Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana (v nadaljevanju: BIC Ljubljana) v zvezi z izvajanjem vseh dejavnosti z dijaki, s študenti in z udeleženci izobraževanja odraslih med poukom, med dejavnostmi v prostorih šol ter v okviru pouka zunaj prostorov šol. Pravila se smiselno uporabljajo tudi za dejavnosti z udeleženci izobraževanja odraslih in pri izrednih študentih.

Ta pravila in varnostni ukrepi se uporabljajo in izvajajo za dejavnosti, kot so: potovanja, ekskurzije, športni in kulturni ter naravoslovni dnevi, tabori, nastopi, tekmovanja ipd. Smiselno se uporabljajo tudi, kadar se izvaja določena dejavnost ali aktivnost za posameznega dijaka, študenta oz. udeleženca izobraževanja odraslih, za dva ali manjšo skupino.

Organizator dejavnosti je zavod, prireditelj pa je v imenu zavoda operativni izvajalec oz. vodja dejavnosti: učitelj, predavatelj ali inštruktor (v nadaljevanju: učitelj), učitelj smučanja, gorski vodnik, jamski vodnik ali drug strokovni delavec z ustrezno veljavno licenco oz. kompetenco.

II. NALOGE UČITELJEV PRED DEJAVNOSTJO

2. člen
(priprava izvedbe dejavnosti šole)

Učitelj, ki je določen za vodjo in prireditelja dejavnosti, vsaj tri (3) dni pred izvedbo dejavnosti pripravi podrobnejši načrt izvedbe dejavnosti in program.

Program vsebuje: časovnico, mesto zbiranja in mesto vrnitve, razdelitev v skupine, aktivnosti posamezne skupine in potek, določitev učitelja spremljevalca posamezni skupini, zadolžitve delavcev ipd.

Vodja pripravi tudi izvedbeni varnostni načrt za posamezno dejavnost; v njem so predvidene morebitne nevarnosti in ukrepi za preprečevanje nesreč (Priloga 1). Načrt lahko izdela na podlagi delnih načrtov, ki jih pripravijo posamezni učitelji ali vodniki.

Pred začetkom dejavnosti načrt odobri ravnatelj. Vodja dejavnosti pred vsako dejavnostjo varnostni načrt smiselno dopolni z izvedbenim varnostnim načrtom.

3. člen
(posredovanje navodil udeležencem)

Vodja dejavnosti spremljevalcem, dijakom in staršem dijakov, študentom ter udeležencem izobraževanja odraslih posreduje ustrezna navodila. Z načrtom izvedbe in izvedbenim varnostnim načrtom seznani vse delavce zavoda, ki so določeni kot izvajalci določene dejavnosti oz. kot spremljevalci dijakov ali študentov pri dejavnosti. Prav tako jih opozori na njihove delovne in pogodbene obveznosti v zvezi z izvedbo dejavnosti.

Vodja dejavnosti oz. drug pooblaščen delavec zavoda najkasneje en (1) dan pred odhodom oz. pred začetkom izvajanja dejavnosti izroči izvajalcu dejavnosti oz. učitelju spremljevalcu:

- načrt izvedbe dejavnosti oz. program (načrt in navodila za izvajanje dejavnosti),

- seznam udeležencev (dijakov oz. študentov),

- izvedbeni varnostni načrt.

Razredniki oz. učitelji najmanj en (1) dan pred načrtovano dejavnostjo seznanijo dijake oz. študente:

- s podrobnejšim načrtom izvedbe dejavnosti (z mestom in uro zbiranja, s časom vrnitve, potekom aktivnosti, z učitelji spremljevalci ipd.),

- s Šolskimi pravili (o dolžnostih in prepovedih, hišnem redu šole in vzgojnih ukrepih ob kršitvah pravil),

- o potrebnem vedenju in ravnanju dijakov,

- o pravilih iz tega varnostnega načrta in izvedbenega varnostnega načrta.

Starši oz. zakoniti zastopniki odločijo o vključitvi svojega otroka v določene bolj tvegane in nadstandardne dejavnosti s podpisom soglasja (Priloga 2). Primeri takih dejavnosti so: alpsko smučanje, veslanje z rafti na divji vodi, zahtevnejše gorske ture, ogledi zahtevnejših jam, kolesarjenje, jahanje, potapljanje in podobne vsebine, ki so namenjene manjšim skupinam in jih obvezno vodijo licencirani vodniki (npr. gorski vodnik) oz. učitelji z ustreznimi licencami (npr. učitelj smučanja).

En učitelj spremljevalec je lahko določen za spremljanje največ petnajst (15) dijakov oz. manj dijakom glede na vrsto dejavnosti, kadar se to sklada s pravilnikom o normativih in standardih in priporočili stroke.

Učitelj spremljevalec oz. izvajalec dejavnosti je za dijake odgovoren od trenutka, ki je naveden v načrtu izvedbe dejavnosti, ko se pridružijo skupini na mestu zbiranja pred odhodom na dejavnost, ves čas na poti in med izvajanjem dejavnosti ter vse do trenutka, ki je po izvedbenem načrtu določeno za zaključek dejavnosti, ko se vrnejo na za to določeno mesto.

Izjema so dijaki, ki se skupini pridružijo kasneje oz. jo zapustijo prej v skladu z izjavo staršev. Za te dijake je učitelj spremljevalec odgovoren od njihovega prihoda do odhoda iz skupine v skladu z izjavo staršev.

Vodja in učitelji spremljevalci opravljajo vse obveznosti in naloge v zvezi z izvedbo dejavnosti v skladu s pravili stroke in z vso skrbnostjo ter ves čas skrbijo za varnost in za zdravo delo študentov oz. dijakov.

III. NALOGE ORGANIZATORJA DEJAVNOSTI, RAZREDNIKA IN DOLŽNOSTI DIJAKOV MED DEJAVNOSTJO

4. člen
(pravila o mestu zbiranja pred odhodom in o mestu vrnitve z dejavnosti)

Dijaki oz. študenti se pred odhodom na dejavnost zberejo petnajst (15) minut pred odhodom ali ob uri, ki je določena v izvedbenem varnostnem načrtu, in sicer na mestu zbiranja, ki ga določi vodja oz. prireditelj dejavnosti. S tem jih seznani razrednik ali organizator dejavnosti ali drug pooblaščeni delavec šole preko obvestila na oglasni deski ali/in na spletni strani šole.

Dijaki oz. študenti odidejo na dejavnost z mesta, ki je določeno v načrtu izvedbe dejavnosti oz. v izvedbenem varnostnem načrtu. Z dejavnosti se vrnejo na isto mesto, s katerega so odšli na dejavnost, razen če je v izvedbenem varnostnem načrtu določeno drugo mesto.

Če se dijak želi skupini pridružiti na poti ali zapustiti skupino pred prihodom na določeno mesto vrnitve, morajo starši oddati razredniku pisno prošnjo o prevzemu odgovornosti za varnost dijaka pred vključitvijo k skupini oz. po predčasnem odhodu iz skupine na predpisanem obrazcu (Priloga 2) najmanj en (1) dan pred odhodom. Razrednik pri vodji oz. organizatorju dejavnosti preveri, ali je glede načrta izvedbe dejavnosti in ob upoštevanju zagotovitve varnosti dijaka mogoče, da se dijak skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti pred vrnitvijo na za to določeno mesto.

Pri tem razrednik upošteva tudi:

- zrelost dijaka,

- ali je mesto, kjer se želi priključiti oz. zapustiti skupino na poti nazaj v šolo, varno,

- ali gre za pot, po kateri dijak sicer prihaja sam vsak dan v šolo in se vrača nazaj domov,

- ali bo dijaka na mestu zapustitve skupine pri vračanju prevzela za to sposobna oseba, če oceni, da je to potrebno ipd. (npr. ko nepolnoletna oseba skupino zapusti z izstopom iz avtobusa na avtocestnem postajališču, ga morajo obvezno prevzeti starši oz. skrbnik).

Če razrednik prošnjo staršev odobri, s tem še isti dan oz. najkasneje zadnji dan pred odhodom seznani starše in dijaka ter učitelja spremljevalca oz. izvajalca.

Če se dijak v skladu s predhodno odobritvijo razrednika skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, odgovornost za varnost dijaka nosijo starši.

IV. IZVEDBENI VARNOSTNI NAČRT

5. člen
(ukrepi ob nesreči ali drugih zapletih)

Vse v prvem členu navedene dejavnosti morajo imeti izdelan pisni načrt izvedbe in izvedbeni varnostni načrt.

Vodja in ostali spremljevalci se morajo držati predvidenih pravil in navodil. Vodja in spremljevalci morajo biti usposobljeni za nudenje laične prve pomoči. Vsaka skupina mora imeti komplet prve pomoči. Vsi vodje oz. spremljevalci so praviloma med seboj dosegljivi z mobilnimi telefoni. V nasprotnem primeru se dogovorijo za drug način obveščanja.

Starši so dolžni vodje obvestiti o morebitnih posebnostih svojih otrok, ki bi lahko vplivale na varnost dijakov (bolezni, poškodbe, zdravila, ki jih morajo jemati ipd.).

Dijaka, ki se dejavnosti ne udeleži v predpisani opremi, vodja lahko že na zbirnem mestu pošlje domov in o tem obvesti vodstvo šole, to pa starše.

Ob nesreči vodja oz. tisti, ki je za to usposobljen, najprej ponesrečencu nudi prvo pomoč. Če je potrebno, zavaruje kraj nesreče. Ob hujši poškodbi vodja ali spremljevalec pokliče pomoč na številko 112 (v Avstriji 140 in v Italiji 118) in obvesti vodstvo šole, to pa starše.

Pri klicu na pomoč navedemo:

- kdo kliče,

- kaj se je zgodilo,

- kje se je zgodilo,

- koliko je ponesrečencev,

- kakšne so poškodbe,

- kakšne so okoliščine na kraju nesreče,

- kakšno pomoč potrebujemo.

Po nesreči vodja izpolni poročilo o izvajanju ukrepov ob nesreči ali nezgodi in napiše poročilo, kjer med drugim navede:

- kdaj se je nesreča zgodila,

- kako in zakaj je prišlo do nje,

- kakšna je domnevna poškodba oz. stanje ponesrečenca (slabost, zmedenost, nezavest idr.),

- točno lokacijo nesreče.

Po nudenju prve pomoči in po klicu reševalcem vodja ali učitelj spremljevalec pokliče vodstvo šole (tajništvo GVŠ na telefonsko številko 01/2807700 ali tajništvo ŽŠ na 01/2807610 ali referat VSŠ na 01/2807660) ali zunaj delovnega časa posebej določeno mobilno telefonsko številko. Starše oz. skrbnike o nezgodi dijaka obvesti vodstvo šole.

Navedbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za študente.

6. člen
(kršitev varnostnega načrta in navodil za varno izvajanje dejavnosti)

Če dijak oz. študent krši pravila oz. navodila, določena v izvedbenem načrtu, o kršitvi učitelj spremljevalec oz. izvajalec dejavnosti takoj obvesti razrednika (če je ta prisoten) oz. vodstvo šole po končani dejavnosti.

Če dijak oz. študent med ekskurzijo kljub opozorilom pravil, določenih s tem varnostnim načrtom, ne upošteva oz. ogroža svojo varnost, varnost skupine, drugih ljudi, huje krši šolska oz. študijska pravila, namerno poškoduje ali uničuje stvari ipd., ga vodja lahko odstrani iz skupine. V tem primeru gre za hujšo kršitev in o tem obvesti vodstvo šole, to pa starše dijaka, ki pridejo ponj.

Do prihoda staršev eden od spremljevalcev ostane z dijakom oz. se s starši dogovori o načinu prevzema dijaka. Pri tem niso upravičeni do povračila stroškov prevzema dijaka in njegovega predhodnega odhoda od dejavnosti.

Prav tako mora eden od spremljevalcev ostati z dijakom do prihoda staršev oz. se s starši dogovori o načinu prevzema dijaka, če dijak zaradi slabosti, bolezni ali preutrujenosti ne more nadaljevati poti.

Učitelj spremljevalec oz. izvajalec dejavnosti v roku enega delovnega dne po zaključku dejavnosti napiše poročilo o kršitvi in kršitelju s podrobnejšim opisom kršitve (kdo, kaj je storil in kako, kdaj, kje, morebitna nastala škoda ipd.).

Kršitve varnostnega načrta oz. konkretnega načrta izvedbe s strani izvajalcev dejavnosti obravnava vodstvo (ravnatelj) na podlagi predhodne analize dogajanja. Ob kršitvi varnostnega načrta oz. konkretnega načrta izvedbe, ki jih povzročijo študenti, izvajalec dejavnosti oz. vodstvo šole ravna skladno s Pravili o odgovornosti študentov, postopkih in načinu izrekanja ukrepov ter pravicah in dolžnostih študentov v disciplinskem postopku.

7. člen
(ukrepi ob vstopu na avtobus oz. v drugo prevozno sredstvo
med vožnjo in po končani vožnji)

Neposredno pred odhodom dijakov oz. študentov vsak učitelj spremljevalec oz. izvajalec preveri prisotnost dijakov oz. študentov v skupini, za katero je zadolžen. Če ob določeni uri za odhod manjka kateri od dijakov oz. študentov s seznama udeležencev, o tem spremljevalec nemudoma obvesti vodjo oz. organizatorja dejavnosti in ravnatelja.

Če ob določeni uri za odhod manjka kateri od učiteljev spremljevalcev, zadolžen za določeno skupino dijakov oz. študentov, učitelj spremljevalec oz. izvajalec nemudoma obvesti tajništvo šole in vodjo oz. organizatorja dejavnosti ter z odhodom počaka, dokler skupina ne dobi drugega ustreznega spremljevalca, ki ga določi vodstvo šole oz. vodja dejavnosti.

Na avtobusu ali katerem koli drugem prevoznem sredstvu (v nadaljevanju: avtobus) se dijaki oz. študenti obnašajo v skladu s šolskimi pravili reda ter upoštevajo pravila reda, ki velja za prevoze, skrbijo za čistočo in za to, da ne poškodujejo opreme v in na avtobusu.

Pri vračanju dijakov oz. študentov so učitelj spremljevalec in dijaki oz. študenti dolžni upoštevati in izvajati vsa pravila iz prejšnjih točk.

Po končanem izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti se dijaki oz. študenti v skupini vrnejo do avtobusa po poti, ki jo določi učitelj spremljevalec. Učitelj preveri prisotnost in, če so prisotni vsi dijaki oz. študenti, da navodila vozniku za odhod.

Ob prihodu na mesto vračanja dijaki ostanejo na svojih sedežih, dokler učitelj spremljevalec ne pregleda avtobusa in preveri morebitne nastale škode, ki bi jo povzročili dijaki oz. študenti med prevozom. Če ugotovi poškodbe v avtobusu, takoj naredi zapis o tem, kje je ugotovljena škoda, kateri dijak oz. študent jo je povzročil. Če ta zanika povzročitev škode, učitelj spremljevalec ugotovi, kateri dijak oz. študent sedi na mestu in v bližini, kjer je ugotovljena škoda, pri ostalih dijakih oz. študentih pa poizve, kaj vedo o nastanku škode ter vse zapiše. Prav tako lahko fotografira oz. opiše mesto škode v poročilo.

Zapis nemudoma ali najkasneje naslednji delovni dan izroči vodstvu šole ter po potrebi odda dodatna pojasnila. Če se povzročitelja ne odkrije, se škoda porazdeli med vse udeležence.

Med vožnjo se na daljših razdaljah naredijo le krajši postanki v trajanju največ 15–30 minut. V tem primeru izvaja učitelj spremljevalec vse ukrepe za varnost dijakov, ki gredo iz avtobusa, in za tiste, ki ostanejo na avtobusu.

8. člen
(splošni ukrepi med izvajanjem dejavnosti)

Vodja dejavnosti v skladu z načrtom izvedbe dejavnosti skrbi za varnost na poti in med izvajanjem dejavnosti organizira in usklajuje dejavnosti s spremljevalci in drugimi strokovnimi delavci, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti v skladu s programom.

Učitelj spremljevalec oz. izvajalec je dolžan ne glede na to, ali pri dejavnosti sodeluje aktivno, tako da izvaja del ali celo aktivnost, ves čas spremljati in nadzorovati svojo skupino dijakov.

Med izvajanjem same vsebine vzgojno-izobraževalne dejavnosti dijaki oz. študenti ravnajo po predhodno predstavljenem urniku ter po neposrednih sprotnih navodilih učiteljev spremljevalcev in ne zapuščajo skupine.

Na daljših potovanjih, ki vključujejo tudi nočitve, morajo dijaki oz. študenti spoštovati predhodno predstavljen urnik ter urnik, s katerim je določen čas spanja oz. počitka ter neposredna sprotna navodila učiteljev spremljevalcev. Dijaki brez spremstva učitelja spremljevalca ne zapuščajo skupine oz. ne odhajajo iz stavbe, kjer prenočujejo.

V. PRAVILA GIBANJA SKUPINE V RAZLIČNIH OKOLJIH

9. člen
(pravila hoje v skupini)

Majhna skupina (do 20 dijakov) ima vodjo in spremljevalca. Normativ za število spremljevalcev (vključno z vodjo) je en spremljevalec na 15 dijakov.

Vodja hodi spredaj, ostali spremljevalci so razporejeni na 10–15 dijakov. Zadnjega spremljevalca določi vodja, podskupine se lahko nekoliko ločijo med seboj.

Dijaki obvezno hodijo med prvim in zadnjim spremljevalcem. Ne prehitevajo niti ne zaostajajo v skupini oz. podskupini med dvema spremljevalcema, dovoljeno je prehitevanje in mešanje v okviru podskupine.

Vodja mora imeti pregled nad celo skupino, narekuje hitrost hoje in odreja počitek, če je to potrebno. Skupina mora ves čas hoditi strnjeno. Hitrost hoje se prilagodi terenu in zmogljivostim najslabših v skupini, prometu drugih pešcev in motornih vozil.

10. člen
(pravila hoje po mestu)

Pred prečkanjem cest in ulic se dijaki posamezne podskupine zberejo ob robu ceste in na znak vodje prečkajo cesto ali ulico. Če prehajanje ni urejeno s semaforjem, vodja predhodno opozori voznike, da se ustavijo in pustijo skupino čez cesto. Če vsi dijaki v skupini v času zelene luči na semaforju niso uspeli prečkati ceste, jih skupina na drugi strani počaka.

Postanke določi vodja na mestih, kjer je dovolj prostora, da ne ovirajo prometa in ne ogrožajo življenj. Ob vsakem postanku vodja obvezno preveri število dijakov.

Preden se dijaki razidejo, npr. na ogled muzeja ali parka, jih vodja seznani s časom in mestom ponovnega zbora.

Ko vodja odredi prosti čas (za kosilo, nakupe oz. ogled mesta po lastni izbiri), mora določiti kraj in mesto ponovnega zbora ter dijake opremiti z mestnimi zemljevidi in osnovnimi navodili za varno gibanje in uporabo javnih prevoznih sredstev. Dijaki se smejo samostojno gibati v skupinah najmanj po trije skupaj.

Vodja lahko da dijakom številko svojega mobilnega telefona. Mora jim dati navodila, kako ravnati, če se izgubijo oz. če jih doleti nesreča. Vsi dijaki morajo med navodili obvezno imeti naslov prenočišča oz. končnega zbirnega mesta (za odhod domov).

Dijak se brez dovoljenja učiteljev ne sme nikamor oddaljiti.

Ob težji poškodbi ali zdravstvenih težavah dijaka oz. študenta spremljevalec pokliče reševalno službo. Dokler dijak oz. študent ni primerno zdravstveno oskrbljen, eden od spremljevalcev ostane z njim. Če je dijak težje poškodovan ali hospitaliziran, spremljevalec o tem obvesti vodstvo šole, to pa dijakove starše.

11. člen
(pravila za varnejšo udeležbo pešcev v prometu)

Pešci uporabljajo prometne površine, namenjene hoji. Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov koles s pomožnim motorjem.

Pešci ne hodijo po vozišču ali se zadržujejo na njem, prav tako ne smejo nanj nenadoma stopiti. Izjemoma lahko hodijo po vozišču le tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze.

Pešci hodijo ob levem robu vozišča v smeri hoje. Izjemoma lahko hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek, ovira na vozišču ipd.).

Pešci morajo prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen manj kot 100 metrov. Vozišča zunaj prehoda za pešce se ne sme prečkati, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.

Vozišče se prečka brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden pešec stopi na vozišče, se mora prepričati, ali to lahko varno stori.

Organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju po vozišču, mora uporabljati na začetku in na koncu skupine najmanj po eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Svetilke morajo biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci v cestnem prometu pravočasno opazijo.

VI. UKREPI MED GIBANJEM SKUPINE V NARAVI

12. člen
(hoja po nezahtevnem terenu)

Vodja dijake obvesti o nevarnih mestih na poti, ki informacijo o tem prenašajo dalje. Pri prečkanju nevarnega dela poti vodja oz. spremljevalec nadzoruje prehod dijakov in tudi pomaga, če je potrebno. Dijaki se drug za drugim zvrstijo mimo in počakajo na varnem mestu pod nadzorom spremljevalca.

Postanke na daljši poti določa vodja in pazi na to, da je mesto, kjer se skupina ustavi, povsem varno in primerno za počitek. Postanki naj bodo dolgi le po nekaj minut, malo daljši postanek (10 minut) naj bo na dve uri hoje (pitje tekočin, manjši prigrizek). Daljši počitek je po navadi na cilju oz. tam, od koder kasneje sledi vrnitev. Počitek naj bo dolg vsaj 30–40 minut.

Vodja dijake seznani z mestom počitka. Vodja in ostali spremljevalci morajo imeti vse dijake na vidiku oz. morajo vedeti, kje se nahajajo. Dijak se brez dovoljenja profesorjev nikamor ne oddalji.

Vodja lahko dovoli manjši skupini vrnitev po drugi poti, če pot dobro pozna, mora pa tudi določiti spremljevalce (npr. hoja po cesti in ne po stezi).

Ob težji poškodbi ali zdravstvenih težavah dijaka eden od spremljevalcev ostane z dijakom, vodja pokliče strokovno pomoč, ostalo skupino pa odpelje dalje. Lažje poškodbe poskuša vodja ob pomoči spremljevalcev rešiti sam in ponesrečenca varno pripeljati skupaj z ostalimi.

Če hoja poteka po cesti, vodje obvezno nosijo odsevne jopiče. Na križiščih in nepreglednih ovinkih opozorijo voznike na pešce na cesti.

13. člen
(hoja po zahtevnem in zelo zahtevnem svetu)

Pri hoji po zahtevnem in zelo zahtevnem svetu pride na vodjo oz. spremljevalce največ 6 dijakov.

Vodja pred izletom izdela varnostni načrt oz. analizo načrtovane poti in se o tem pogovori s spremljevalci oz. jim poveri določene naloge. Več pozornosti je potrebno posvetiti obutvi in prehodu zahtevnejših mest.

Za hojo po nevarnem svetu morajo biti v načrtu poti opisana nevarna mesta in način varovanja. Takih ekskurzij se dijaki udeležujejo v manjših skupinah, kjer so udeleženci dobro fizično in psihično pripravljeni. Dijaki morajo za udeležbo obvezno predložiti pisno privoljenje staršev.

Na tako pot gredo lahko samo dijaki s primerno opremo. Glede na značilnosti terena in poti vodja nekaj dni pred odhodom določi obvezno opremo (planinske čevlje, palice, rokavice, kapo, čelado idr.).

Pri hoji po zahtevnem in zelo zahtevnem terenu mora imeti vodja veljavni izpit za gorskega vodnika. Poleg teh pravil se obvezno upoštevajo tudi pravila Planinske zveze Slovenije in navodila Gorske reševalne zveze.

Pred odhodom vodja obvezno preveri opremo dijakov in ukrepa.

Navedbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za študente.

VII. UKREPI MED SMUČANJEM OZ. DESKANJEM

14. člen
(pravila za varno smučanje in deskanje)

Ravnatelj določi vodjo smučanja in deskanja (v nadaljevanju: smučanje), ki mora imeti veljavni izpit smučarskega učitelja ali je učitelj ŠVZ, in po enega spremljevalca na 12 dijakov, ki ima prav tako veljaven izpit za smučarskega učitelja.

Vodja izdela načrt smučanja. Z njim in s pravili seznani spremljevalce in dijake. Vodja in spremljevalci si izmenjajo številke svojih mobilnih telefonov. Vsak spremljevalec ima seznam in mobilne številke dijakov svoje skupine in številke staršev, hkrati pa lahko svojo številko posreduje dijakom.

V načrtu smučanja je določeno zbirno mesto, kjer je ves čas dežuren eden od spremljevalcev. Lahko se dogovorijo, da je vodja smučarskega športnega dne ves čas dosegljiv preko mobilnega telefona.

Dijaki, vodje in spremljevalci pred začetkom smučarske sezone temeljito pregledajo smučarsko opremo. Posebno skrb namenijo pripravi smuči (drsni ploskvi in robnikom) in pregledu vezi. Čelada je obvezna za vse udeležence dijake (smučarje in deskarje), vodjo in spremljevalce.

Pred prvim spustom vodja in spremljevalci vodijo vaje ogrevanja za vse dijake smučarje (predvsem vaje za ramenski obroč, kolke in kolena). Dijaki obvezno smučajo v skupinah, najmanj po trije skupaj. Za uvodni spust vodja določi lažji teren z vmesnim postankom, kjer oceni sposobnost smučanja (nadzorovanje smeri in hitrosti). Za manj sposobne smučarje določi ustrezne ukrepe: usmeritev na manj zahtevne proge, učenje smučarske tehnike individualno oz. v skupini itd.

Smučarji morajo hitrost smučanja prilagoditi znanju in zahtevnosti terena, da ne ogrožajo sebe in drugih. Smučanje je dovoljeno samo po urejenih in odprtih progah.

Dijaku, ki kljub opozarjanju krši pravila in navodila, vodja smučanja odvzame smučarsko karto in o tem obvesti vodstvo šole, to pa dijakove starše. Ob prepovedi smučanja dijak do konca smučanja počaka pri dežurnem spremljevalcu na zbirnem mestu.

Smučarji in deskarji ves čas smučanja dosledno upoštevajo deset pravil Mednarodne smučarske zveze:

1. Obzirnost do drugega: smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali poškoduje drugega.

2. Smučarsko znanje: smučar mora smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi. Svojo hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojemu znanju, terenskim, snežnim in vremenskim razmeram ter gostoti prometa na smučišču.

3. Izbira smučine: smučar, ki prihaja od zadaj, mora smer svoje vožnje izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj.

4. Prehitevanje: prehitevanje je dovoljeno od zgoraj in spodaj, z desne in leve, vendar le, če je razdalja dovolj velika, da prehitevanemu smučarju omogoča dovolj prostora za vsa njegova gibanja.

5. Nadaljevanje smučanja: smučar, ki želi zapeljati na smučišče ali se po ustavitvi po njem spet zapeljati ali se po njem vzpenjati, se mora prepričati navzgor in navzdol, da to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.

6. Ustavljanje: smučar se mora izogibati ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, če to ni nujno potrebno. Smučar, ki tam pade, se mora čim hitreje umakniti oz. opozoriti na svojo navzočnost.

7. Vzpenjanje in sestopanje: smučar, ki se vzpenja ali spušča peš, mora to storiti na robu smučišča.

8. Upoštevanje označb: smučar mora upoštevati vse znake in signalizacijo.

9. Pomoč pri nesreči: ob nezgodi je vsak smučar dolžan pomagati.

10. Dolžnost legitimiranja: vsak smučar, če je priča ali udeleženec, odgovoren ali ne, se mora v primeru nezgode legitimirati.

Število postankov naj bo odvisno od počutja in utrujenosti. Po skupnem daljšem počitku (do 30 min) je ponovno potrebna nekoliko večja pazljivost pri prvem naslednjem spustu.

Navedbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za študente.

15. člen
(ravnanje ob nesreči)

Posameznik, ki se lažje poškoduje ali ima zdravstvene težave, za pomoč prosi dežurnega učitelja. Največ nesreč se zgodi na začetku oz. koncu smučanja, zato je v tem času potrebna še posebna previdnost in pozornost vodje ter spremljevalcev.

Ob hujši nesreči ponesrečenca zavarujemo tako, da na razdalji približno pet metrov nad njim v sneg zapičimo prekrižane smuči. En član spremljevalne ekipe ostane pri ponesrečencu. Drugi član gre do dežurnega spremljevalca in ga obvesti o nesreči (lahko tudi po telefonu). Dežurni učitelj o nesreči obvesti zdravniško službo na smučišču. Nato obvesti vodjo in skupaj sprejmeta nadaljnje ukrepe.

Odgovorni vodja po nesreči izpolni obrazec o izvajanju ukrepov ob nesreči ali nezgodi in napiše poročilo, v katerem med drugim navede:

‒ kdaj se je nesreča zgodila,

‒ kako in zakaj je prišlo do nje,

‒ kakšna je domnevna poškodba oz. stanje ponesrečenca (slabost, zmedenost, nezavest idr.),

‒ točno lokacijo nesreče.

VIII. PRAVILA ZA VARNO KOLESARJENJE

16. člen
(splošna navodila)

Ravnatelj določi vodjo kolesarjenja in spremljevalca.

Vodja izdela načrt kolesarjenja, v katerem so opisani: pot, predvideni postanki in cilj kolesarjenja. Z načrtom in s pravili vodja seznani spremljevalce in dijake. Pred odhodom ga odda ravnatelju.

Vodja lahko vsem dijakom in spremljevalcem posreduje številko svojega mobilnega telefona, sam pa ima seznam vseh dijakov in telefonske številke njihovih staršev. Vodja ali spremljevalec imata s seboj komplet prve pomoči.

17. člen
(posebna navodila)

V skupini je največ 15 dijakov, na čelu skupine vozi vodja, skupino zaključuje spremljevalec. Preostali spremljevalci so razporejeni v skupine po 10 dijakov.

Vodja, spremljevalec na začelju kolone in vsaj en spremljevalec v sredini morajo nositi odsevne jopiče.

K obvezni opremi vsakega kolesarja spadajo:

‒ čelada,

‒ hlače, ki ne ovirajo gonilnega mehanizma,

‒ torbica z osnovnim orodjem (kolesarski univerzalni ključ, pribor za krpanje zračnice, ključ za popravilo pretrgane verige),

‒ mini tlačilka,

‒ kolesarski nahrbtnik s pijačo proti dehidraciji, vetrovko in spodnjim perilom.

Kolo mora biti tehnično brezhibno. Imeti mora:

‒ zanesljive zavore,

‒ dobre pnevmatike,

‒ čvrsto pritrjeni krmilo in sedalo,

‒ delujočo svetilko,

‒ zadnjo utripajočo luč,

‒ odbojna stekla.

Spremembo smeri kolesarji nakažejo z iztegnjeno roko. Noge so med vožnjo vedno na pedalih.

Vodja narekuje hitrost vožnje in odreja počitke. Dijaki vozijo drug za drugim, ne prehitevajo niti ne zaostajajo. Vzporedna vožnja dveh ali več dijakov ni dovoljena.

Vožnja ves čas poteka v skladu s prometnimi predpisi in z razmerami na cesti.

Prečkanje ceste je dovoljeno samo v urejeni skupini peš ob kolesu. Diagonalno prečkanje ceste na kolesu ni dovoljeno.

Hitrost vožnje se prilagodi zmogljivosti najslabših v skupini (vodja ne sme prevzeti ritma, ki mu ga nehote vsiljujejo dijaki tik za njim).

Ob dežju ali močnem vetru vodja vožnjo prekine, dokler se razmere ne izboljšajo.

Dijaka, ki ne upošteva pravil ali nima ustrezne opreme oz. brezhibnega kolesa, vodja odstrani iz skupine in o tem obvesti vodstvo šole, to pa dijakove starše, s katerimi se dogovori o mestu, kjer bodo starši prevzeli svojega otroka.

18. člen
(ukrepi ob nesreči)

Vodja ponesrečencu nudi prvo pomoč, spremljevalec zavaruje mesto nesreče, preostali dijaki pa se odstranijo s ceste. Če je potrebno, vodja ali spremljevalec pokliče strokovno pomoč in o nesreči obvesti vodstvo šole, to pa dijakove starše.

Po nesreči vodja izpolni obrazec o izvajanju ukrepov ob nesreči ali nezgodi in napiše poročilo, v katerem med drugim navede:

‒ kdaj se je nesreča zgodila,

‒ kako in zakaj je prišlo do nje,

‒ kakšna je domnevna poškodba oz. stanje ponesrečenca (slabost, zmedenost, nezavest idr.),

‒ točno lokacijo nesreče.

IX. PRAVILA PRI IZVAJANJU VODNIH AKTIVNOSTI

19. člen
(splošna navodila)

Učenje plavanja lahko izvaja učitelj športne vzgoje (vaditelj oz. učitelj plavanja) v urejenem bazenu z reševalno službo. V eni progi ima lahko največ 12 plavalcev.

Če je v programu ekskurzije kopanje oz. plavanje, se to lahko izvede samo na urejenih kopališčih z reševalno službo.

Veslanje na mirnih (kajak, sit on top kanu) in divjih vodah (raft) se lahko izvaja le s profesionalnimi izvajalci, ki zagotavljajo primerna plovila in zaščitno opremo za vse udeležence in strokovno vodenje oz. inštrukcije za udeležence.

Krmarji imajo obvezno opravljen izpit za strokovnega delavca, tj. vodnika rafta z veljavno licenco.

X. VARNOST DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V TELOVADNICI IN NA ŠOLSKEM IGRIŠČU

20. člen
(splošna navodila)

V telovadnici mora biti pregledano in popravljeno telovadno orodje, da zaradi njega ne bi prišlo do nezgode. Vsako okvaro orodja med šolskim letom je treba javiti hišniku, med tem pa se takšnega telovadnega orodja ne sme uporabljati.

Igrišče pri šoli in naprave na njem morajo biti ustrezno urejene.

Dijaki in študenti morajo biti pri pouku športne vzgoje oblečeni tako, da njihova obleka (preširoke majice), neustrezni drseči copati, nespeti lasje ipd. ne morejo povzročiti nezgode.

Učitelji pri vajah skrbijo za varno izvedbo, tako da varujejo sami ali s pomočjo dijakov oz. študentov.

V telovadnici in na igrišču dijaki ne smejo biti brez nadzora.

XI. VARNOST DIJAKOV IN ŠTUDENTOV PRI POUKU NARAVOSLOVNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEM POUKU

21. člen
(pouk naravoslovnih predmetov)

Učitelj ali laborant dijake pravočasno ustrezno pouči o nevarnostih, značilnih za pouk ali laboratorijske vaje, in preveri znanje dijakov o:

‒ jedkih ali strupenih kemikalijah,

‒ onesnaženem zraku,

‒ kužninah,

‒ visoki temperaturi,

‒ električni napetosti,

‒ nevarni svetlobi,

‒ krhki steklovini,

‒ nevarnosti poškodb z ostrimi in s koničastimi orodji ter z drugimi predmeti,

‒ nevarnosti eksplozije,

‒ nevarnosti mehanskih poškodb pri padcih predmetov,

‒ nevarnosti požara itd.

Pouči jih tudi o možnih posledicah, do katerih lahko pride pri nepravilnem, nepazljivem, neodgovornem ali malomarnem delu.

Učitelji in laboranti se temeljito pripravijo na pouk. Pri tem upoštevajo varnostna navodila, podana v učbenikih in priročnikih. Pred učno uro preverijo, ali je z rekviziti, ki jih nameravajo uporabiti, vse v redu.

Posebno skrbno nadzirajo lahko vnetljive snovi in oksidante, da preprečujejo požar. Pri delu, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, zagotovijo ustrezno zračenje.

Pri vajah iz mikrobiologije pazijo, da se mikrokulture ne prenesejo na pohištvo, obleko ali tla. Prepovejo dotikanje kolonij in suspenzij živih mikroorganizmov. Če pride kužnina v stik s kožo, dijaki obvestijo učitelja ali laboranta, ki ukrepa po predpisanih navodilih.

Kontaminiran material se odloži v posebne, temu namenjene odlagalnike. Po končanem delu se obvezno pospravi in razkuži delovno površino. Pred začetkom in po koncu vaj si je potrebno skrbno umiti roke in jih, če je potrebno, tudi razkužiti.

Vse nevarne kemikalije, kužnine, nevarni rekviziti in naprave se varno shranijo v zaklenjenih prostorih ali omarah. Dijakom je lahko dovoljen in omogočen dostop do njih samo pod nadzorom učitelja ali laboranta.

Učitelji, laboranti in dijaki pri delu, kjer je povečana nevarnost, obvezno uporabljajo osebno varovalno opremo, npr.:

‒ zaščitna očala,

‒ zaščitne rokavice,

‒ haljo.

V laboratorijih in specialnih učilnicah je prepovedano jesti in piti.

Navedbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za študente in udeležence izobraževanja odraslih pri laboratorijskih vajah.

22. člen
(praktični pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcu)

Šola izvede izobraževanje dijakov o značilnostih in ukrepih v zvezi z varstvom pri delu.

Učitelji in dijaki pri praktičnem pouku (v šolski delavnici ali na terenu) in pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu upoštevajo tudi varnostne predpise tiste organizacije, v kateri poteka delo. Brez vednosti učitelja dijaki ne zapuščajo delovnega mesta.

Učitelji praktičnega pouka dijake seznanijo z omenjenimi predpisi. Dolžni so zagotoviti, da so dijaki pri praktičnem delu urejeni, da uporabljajo ustrezno obleko, obutev in predpisana zaščitna sredstva.

Učitelji praktičnega pouka ves čas vodijo, spremljajo in nadzorujejo delo dijakov. Z delovnimi pripomočki smejo dijaki ravnati le v prisotnosti učitelja ali v prisotnosti osebe, usposobljene za delo s temi pripomočki.

Dijakom in študentom priporočamo, da so nezgodno zavarovani.

XII. DRUGO

23. člen
(drugi ukrepi za zagotavljanje večje stopnje varnosti v šoli)

Šola zagotovi redno vzdrževanje strojev in opreme. Zunanji izvajalci oz. serviserji ter vzdrževalci v šoli pri svojem delu upoštevajo pravila varstva pri delu in požarne varnosti. O večji pomanjkljivosti in nevarnosti obvestijo ravnatelja in pooblaščeno osebo.

24. člen
(obveščanje o okvarah)

Vzdrževalec opreme, hišnik in vsak zaposleni je dolžan ravnatelju sporočiti vse pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost v šoli. To je še zlasti pomembno, ko pride do poškodbe električnih inštalacij, naprav, strojev, opreme, igral, poškodovanja delov stavbe, stekla ali do uničenja oznak za smeri izhoda v sili, navodil za varno delo in drugih oznak, ki vplivajo na varnost.

Dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih so dolžni o omenjenih pomanjkljivostih obvestiti dežurne oz. učeče učitelje ali predavatelje oz. laborante.

XIII. SEZNANITEV Z VARNOSTNIM NAČRTOM

25. člen
(končne določbe)

Dijaška skupnost se s pravili varnosti in varnostnimi ukrepi seznani na prvem sestanku v vsakem šolskem letu. Dijake seznani s tem aktom in pravili razrednik oz. učitelj, zadolžen za dijaka na razredni oz. učni uri, starše pa na prvem roditeljskem sestanku vsako šolsko leto posebej.

Vsi dijaki se seznanijo z določili tega akta na uvodni uri na začetku šolskega leta, učitelji pa preverijo poznavanje varnostnih pravil. Dijaki oz. študenti to potrdijo s podpisom v evidenčnem listu.

Pred odhodom na praktično usposabljanje pri delodajalcu dijaki poslušajo predavanje o varnosti pri delu, po katerem rešijo test. Tisti dijaki, ki testa ne rešijo uspešno, ne smejo prisostvovati pri praktičnem usposabljanju.

Svet staršev se s pravili varnosti in varnostnimi ukrepi seznani na prvi seji sveta staršev septembra. Starši se s pravili varnosti in varnostnimi ukrepi seznanijo z objavo na spletni strani zavoda oz. šol.

Delavci šole se s pravili varnosti in varnostnimi ukrepi seznanijo na konferenci in preko spletne strani zavoda, kjer so objavljena od dne 30. 8. 2013 dalje.

PRILOGE:

1. Izvedbeni varnostni načrt za izvedbo posamezne dejavnosti

2. Soglasje staršev o vključitvi dijaka k bolj tveganim dejavnostim

3. Prošnja za kasnejši prihod/predčasni odhod dijaka od organizirane vzgojno-izobraževalne dejavnosti IN Izjava razrednika

4. Izjava študentov ob odhodu na strokovno ekskurzijo oz. ob udeležbi na dogodku zunaj šole

5. Poročilo o dogodku

V Ljubljani, ________________

Ravnateljica OE GVŠ: Marjana Mastinšek-Šuštar

Ravnateljica OE ŽŠ: mag. Tatjana Šček Prebil

Ravnateljica OE VSŠ: mag. Tjaša Vidrih Direktorica BIC Ljubljana

Mag. Jasna Kržin Stepišnik

žig

 

PRILOGA 1 - Primer

VARNOSTNI NAČRT ZA DIJAKE ZA OBISK _________ V CANKARJEVEM DOMU, DNE ______

1. NAČRT POTI

BIC Lj. Ižanska cesta 10 – Cankarjev dom Ljubljana – BIC Lj. Ižanska cesta 10

Zborno mesto je pred šolo (Ižanska 10, Ljubljana) ob 13.50 za vse dijake ..... Za dijake, ki so oddali prošnjo za kasnejši prihod/odhod od organizirane vzgojno-izobraževalne dejavnosti, je zborno mesto pred Cankarjevim domom v pasaži pred blagajno CD ob 14.40.

Odhod izpred šole je ob 14. uri.

Odhod izpred Cankarjevega doma (zbirno mesto je pasaža pred blagajno CD) nazaj na BIC Lj. bo ob 18.20 oz. po zaključku predstave.

2. OPIS VARNOSTNIH DEJAVNOSTI V ČASU ORGANIZIRANIH DEJAVNOSTI NA KULTURNEM DNEVU

‒ Dijaki upoštevajo vsa navodila splošnega varnostnega načrta BIC Ljubljana.

‒ V času dejavnosti se smiselno uporablja Pravilnik o šolskem redu in vsa Šolska pravila, predvsem za zagotavljanje osebne varnosti in zdravja ter varnosti in zdravja drugih udeležencev.

‒ Dijaki naj imajo pri sebi osebni dokument.

‒ Ob zboru dijakov bomo spremljevalci podali dijakom natančnejša navodila programa, ki ga dijaki morajo spoštovati. Dijake bomo pravočasno in primerno seznanili s pravili obnašanja ter jih opozorili na spoštovanje pravil.

‒ Dijaki se ne smejo oddaljiti od skupine brez izrecnega dovoljenja spremljevalca.

‒ Dijaki so dolžni o vseh posebnostih takoj obvestiti spremljevalce.

‒ Morebitne konflikte in nesporazume bomo reševali sproti.

‒ Vse kršitve prepovedi bodo po vrnitvi sankcionirane v skladu s šolskimi pravilniki.

‒ V vseh okoliščinah morajo dijaki ohraniti primerno samodisciplino.

Odgovorni spremljevalci:

1. a: _____________________________ 1. b: _____________________________

2. a: _____________________________ 2. b: _____________________________

3. a: _____________________________ 3. b: _____________________________

4. a: _____________________________ 4. b: _____________________________

Ljubljana, 23. 1. 2012

Organizator dejavnosti:

_____________________

PRILOGA 1: VARNOSTNI NAČRT ZA DIJAKE ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ZUNAJ ŠOLE

1. Načrt poti

Zborno mesto:

Čas odhoda:

Čas prihoda:

Vsebina dejavnosti:

2. Opis varnostnih dejavnosti

‒ Dijaki upoštevajo vsa navodila splošnega varnostnega načrta BIC Ljubljana.

‒ V času dejavnosti se smiselno uporablja Pravilnik o šolskem redu in vsa Šolska pravila, predvsem za zagotavljanje osebne varnosti in zdravja ter varnosti in zdravja drugih udeležencev.

‒ Dijaki naj imajo pri sebi osebni dokument.

‒ Ob zboru dijakov bomo spremljevalci podali dijakom natančnejša navodila programa, ki ga dijaki morajo spoštovati. Dijake bomo pravočasno in primerno seznanili s pravili obnašanja ter jih opozorili na spoštovanje pravil.

‒ Dijaki se ne smejo oddaljiti od skupine brez izrecnega dovoljenja spremljevalca.

‒ Dijaki so dolžni o vseh posebnostih takoj obvestiti spremljevalce.

‒ Morebitne konflikte in nesporazume bomo reševali sproti.

‒ Vse kršitve prepovedi bodo po vrnitvi sankcionirane v skladu s šolskimi pravilniki.

‒ V vseh okoliščinah morajo dijaki ohraniti primerno samodisciplino.

Spremljevalci po oddelkih:

Ljubljana, _____________ Organizator:

 

PRILOGA 2: SOGLASJE STARŠEV ZA UDELEŽBO OTROKA PRI BOLJ TVEGANI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI

____________________________________ (ime in priimek enega od staršev/zakonitih zastopnikov) soglašam z udeležbo svojega otroka ________________________________ (ime in priimek otroka), dijaka/dijakinje _____ letnika BIC Ljubljana, OE GVŠ oz. ŽŠ pri naslednji bolj tvegani dejavnosti: _____________________________________________________________.

S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen z Varnostnim načrtom BIC Ljubljana za organizirane dejavnosti v okviru šole, s programom in stroški dejavnosti.

Če moj otrok ne bo upošteval določil Varnostnega načrta, bom prevzel odgovornost za njegova dejanja in posledice njegovih dejanj.

Datum: _______________

Podpis staršev: _________________________________

 

PRILOGA 3: PROŠNJA ZA KASNEJŠI PRIHOD/PREDČASNI ODHOD OD ORGANIZIRANE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

in

IZJAVA O PREVZEMU ODGOVORNOSTI STARŠEV ZA VARNOST DIJAKA

_____________________________________________ (starši oz. zakoniti zastopnik) prosim, da mojemu otroku _____________________________________________ (ime in priimek otroka), dijaku/dijakinji ____ letnika BIC Ljubljana, GVŠ oz. ŽŠ dne __________________ dovolite:

kasnejši prihod oz. vključitev k skupini / predčasen odhod oz. izstop iz prevoznega sredstva (ustrezno obkrožite) od načrtovanega urnika za začetek oz. vrnitev z vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Moj otrok bi se:

· skupini pridružil ......................................................................................................................
(čas, mesto vstopa na vozilo/prihoda na dejavnost)

· bi skupino zapustil ........................................................................................................................
(mesto izstopa iz vozilo / odhoda od dejavnosti)

Izjavljam, da starši/skrbnik s podpisom te vloge in izjave za mojega otroka prevzemam vso odgovornost do trenutka, ko se moj otrok v skladu s to vlogo kasneje pridruži skupini oz. od trenutka, ko skupino predčasno zapusti v skladu s to vlogo.

V __________________, dne __________ __________________________

(podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov)

IZJAVA RAZREDNIKA

Razrednik: ............................................................

· odobrim prošnjo v tej vlogi

· ne morem odobriti prošnje v tej vlogi Podpis: ....................................

žig

 

PRILOGA 4: IZJAVA OB ODHODU NA STROKOVNO EKSKURZIJO oz. OB UDELEŽBI NA DOGODKU ZUNAJ ŠOLE

Priimek in ime:

________________________________________________

Študijski program:

________________________________________________

Študijsko leto:

________________________________________________

Strokovna ekskurzija/dogodek:

________________________________________________

Poteka v času:

od ___________________ do _______________________

S svojim podpisom zagotavljam, da:

1. bom v času strokovne ekskurzije oz. dogodka zunaj šole spoštoval/a navodila vodje ekskurzije/dogodka in strokovnega vodiča ter opravil/a vse obveznosti, ki izhajajo iz sodelovanja pri strokovni ekskurziji/dogodku;

2. odgovarjam za svojo lastnino (denarnica, torbica, uniforma idr.);

3. s svojim ravnanjem ne bom ogrožal/a sebe in drugih udeležencev ekskurzije/dogodka ter premoženja tretjih oseb;

4. se obvezujem, da bom povrnil/a vso materialno in nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi mojih dejanj bodisi BIC Ljubljana bodisi tretjim osebam (npr. vso škodo zaposlenim šole, transportnim sredstvom, na mestu nastanitve, drugim udeležencem/kam strokovne ekskurzije);

5. bom sam/a nosil/a stroške, ki bi nastali na podlagi moje poškodbe ali bolezni (npr. prve pomoči, zdravljenja, ipd.) oz. si bom sam/a priskrbel/a Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (za potovanja v države EU).

Kršitve študentov se obravnavajo v skladu s Pravilnikom o odgovornosti študentov, postopkih in načinu izrekanja ukrepov ter pravicah in dolžnostih študentov v disciplinskem postopku, ki ga je z mnenjem Študentskega sveta sprejela ravnateljica Višje strokovne šole 6. novembra 2009.

OPOMBA: Izjavo je potrebno oddati ob odhodu na strokovno ekskurzijo/dogodek, predavatelju/ici VSŠ oz. vodji ekskurzije/dogodka.

V Ljubljani, dne __________________ Podpis študenta/ke __________________

 

PRILOGA 5: POROČILO O DOGODKU

Kdaj? _________________

Kje (točna lokacija)? _________________

Kako in zakaj je do dogodka prišlo?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kakšna je domnevna poškodba oz. stanje ponesrečenca (slabost, zmedenost, nezavest idr.)?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________