Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Učna snov 2. letnika

 1. Opredelite izraz diagnoza ter razložite na podlagi česa jo veterinar postavi.  Naštejte vrste diagnoz in posamezno vrsto razložite. Ocenite in utemeljite katera vrsta diagnoze je za potek zdravljenja najugodnejša.
 2. Pregledovalne metode so neizbežne pri ugotavljanju bolezni. Poimenujte jih s slovenskimi in strokovnimi imeni. Povežite jih s praktičnimi primeri in navedite pripomočke, ki jih pri izvajanju posamezne pregledovalne metode potrebujemo.
 3. Definirajte izraza zdravje in bolezen. Naštejte in opišite dejavnike bolezni, strokovno poimenujte bolezni povzročene s posameznimi dejavniki.
 4. Opredelite pojem regresivni proces.  Razložite razliko med reverzibilnimi in ireverzibilnimi regresivnimi procesi. Naštejte regresivne procese; razložite vzroke za njihov nastanek in jih povežite s posledicami.
 5. Atrofija in nekroza sta patohistološka pojma, ki sta v posameznih primerih lahko povezana. Opredelite pojma in navedite vzroke zanju. Na primeru  (ledvica) razložite dogajanje in posledice v primeru atrofije in jih primerjajte z dogajanji in posledicami nekroze.
 6. Kdaj nastopi smrt organizma in kateri so neposredni končni vzroki smrti (atria mortis)? Kaj so  postmortalne spremembe, kako jih razdelimo in kakšne spremembe opažamo na kadavru? Primerjajte smrt z nekrozo in na primeru razložite morebitno medsebojno povezanost!
 7. Kaj in kateri so progresivni procesi, kdaj se razvijejo? Razložite razliko med regeneracijo in reparacijo. Navedite od česa je odvisna sposobnost regeneracije tkiva. Utemeljite funkcionalno sposobnost nadomestnega tkiva v primeru regeneracije in v primeru reparacije.
 8. Kaj je transplantacija, med katero vrsto procesov jo uvrščamo? Razložite sposobnost sprejemanja/zavračanja transplantiranih tkiv prejemnika glede na vrsto transplantacije, primerjajte jih med seboj! Katero tkivo v veterinarski medicini najpogosteje transplantiramo, za katero vrste transplantacije gre in kako se strokovno imenuje?
 9. Opredelite definicijo rane in opišite njeno zgradbo. Ločimo več načinov celjenja rane, poimenujte jih. Naštejte dejavnike, ki vplivajo na način  celjenja rane in posamezne načine primerjajte med seboj.
 10. Kako definiramo diagnozo rana (vulnus)? Opišite faze celjenja rane in razložite dogajanje v posamezni fazi. Utemeljite, zakaj so pri določenih vrstah ran nekatere faze bolj izražene kot druge (primerjajte npr. vreznine in zmečkanine).
 11. Katere komplikacije lahko nastopijo pri celjenju ran "per secundam"? Razložite vzroke za njihov nastanek, navedite katere faze celjenja so pri tem načinu celjenja najbolj izražene. Kakšna je oskrba takšne rane? Predvidite tudi prognozo.
 12. Kakšen je pomen procesa prilagoditve- akomodacije v telesu?  Razložite pojme: hipertofija, hiperplazija, pseudohipertrofija in metaplazija. Primerjajte jih med seboj glede na vzroke nastanka.
 13. Kaj so novotvorbe in kaj je zanje značilno? Katera veda jih preučuje? Razložite izraz carcinoma. Navedite  možne vzroke za nastanek novotvorb. Ali je v primeru novotvorb prognoza sploh kdaj lahko ugodna, odgovor utemeljite!
 14. Med katere vrste procesov uvrščamo novotvorbe in zakaj? Primerjajte novotvorbe s procesi iz iste skupine! Opišite in razložite načine rasti novotvorb in načine rasti povežite z izidom bolezni!
 15. Kako definiramo splošne in kako lokalne motnje krvnega obtoka? Primerjajte vzroke nastanka splošnih in lokalnih motenj ter jih povežite s posledicami za organizem!
 16. Kaj je infarkt; naštejte in opišite vrste infarkta. Razložite vzroke za nastanek infarkta ter njegove posledice.
 17. Anemija in ishemija sta različni diagnozi. Vsako posebej uvrstite v ustrezno skupino procesov. Opredelite razlike med ishemijo in anemijo, navedite vzroke zanju in možne posledice za življenje oz. zdravje organizma.
 18. Razložite izraz hiperemija in določite  med katere procese jo uvrščamo. Navedite vrste hiperemije in primerjajte vzroke in posledice različnih vrst hiperemije! Katero vrste hiperemije bi povezali z nastankom edema? Utemeljite zakaj!
 19. Kaj je krvavitev, navedite strokovni izraz! Obrazložite razliko med zunanjimi in notranjimi krvavitvami; katere so organizmu nevarnejše- utemeljite zakaj! Opišite patološke procese na žili, ki privedejo do krvavitve!
 20. Kaj je tromboza, naštejte in razložite možne vzroke za njen nastanek. Predvidite posledice tromboze za organizem, povežite jih z ustreznimi regresivnimi procesi. V kakšnem smislu je tromboza vzrok za embolijo?
 21. Kaj je edem? Naštejte vzroke za nastanek edema ter vrste edemov. Razložite nastanek posamezne vrste edema.
 22. Kako definiramo vnetje? S slovenskimi in strokovnimi izrazi poimenujte tipične simptome vnetja! Razložite mehanizem nastanka vsakega simptoma. Glede na trajanje in izraženost simptomov ločimo različne vrste vnetja. Katere; na kratko jih opišite!
 23. Kaj razumemo pod pojmom kužne bolezni? Kakšne so lahko (razdelite jih po skupinah)? Ocenite pomen zatiranja kužnih bolezni. Na kakšen način kužne bolezni lahko vplivajo na ljudi?
 24. Naštejte možne povzročitelje kužnih bolezni in opredelite pojme infekcija, patogenost, virulenca. Infekcija povzroči različna dogajanja v organizmu. Kateri so tisti simptomi, ki kažejo na infekcijo? S katerimi diagnostičnimi postopki bi lahko potrdili infekcijo in kako bi dokazali povzročitelja?
 25. Kako definiramo patogenost mikroorganizma? Kdo vse so lahko povzročitelji kužnih bolezni ? Razložite odnos med povzročiteljem in gostiteljem, analizirajte možne  izide infekcije oz. bolezni.
 26. Primerjajte nespecifično in specifično obrambo organizma pri pojavu kužne bolezni. Katere celice sodelujejo pri omenjenih obrambah? Ovrednotite njihovo pomembnost pri obrambi organizma! Razložite izraze: antigen, protitelo, imunost, rezistenca.
 27. Opišite posebnosti in značilnosti  kužnih bolezni. Razložite izraze: infekcija, zoonoza, virulenca. Pojavljanje kužnih bolezni glede na obseg je zelo različno. S katerimi izrazi opisujemo obseg kužne bolezni?
 28. Opišite kužni krog in razložite pomen njegovega poznavanja. Kako ugotavljamo kužne bolezni? Analizirajte pomen ugotavljanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni.
 29. Primerjajte specifična in nespecifična vnetja. Razdelite nespecifična vnetja glede na trajanje posameznih faz, opišite jih!
 30. Kaj je embolija? Naštejte in razložite vrste embolij. Opišite potovanje embolusa v primeru arterijske in venske embolije. Kakšne so lahko posledice embolije za organizem?
 31. Kaj pomeni izraz metastaziranje? Opišite različne poti metastaz, navedite kateri material  najpogosteje metastazira po določeni poti. Povežite metastaziranje z malignimi novotvorbami in ocenite prognozo takšnega bolezenskega stanja.
 32. Razložite izraza benignost in malignost novotvorb, povežite ju z načini rasti  tumorjev, zdravljenjem in ocenite prognozo. Kakšen je pomen zgodnjega odkrivanja novotvorb?
 33. Razložite izraz nekroza, med katere procese jo uvrščamo. Kateri so vzroki za nastanek nekroze? Naštejte in opišite vrste nekroze. Kakšne so lahko posledice nekroze; od česa so odvisne?
 34. Kaj je anamneza, katere podatke obsega? Kakšen je pomen anamneze pri postavljanju diagnoze? Zakaj je anamnezo potrebo kritično ocenite?
 35. Razložite izraza simptom in sindrom, kako ju ugotovimo (prepoznamo). Navedite in obrazložite- tudi s primerom- vrste simptomov.
 36. Otipavanje je ena izmed pregledovalnih metod. Poimenujte jo s strokovnim imenom, določite, kaj  z otipavanjem  ugotavljamo. Razložite izraz konsistenca, navedite in na primerih razložite posamezno vrsto konsistence!
 37. Kakšen je splošen pristop k živalim? Navedite prisiljevala, ki jih lahko uporabljamo in kritično ocenite njihovo uporabo. Opišite delo veterinarskega tehnika pri sondiranju konja, pri i/m aplikaciji zdravil pri mački in odvzemu krvi pri  prašiču!
 38. Razložite izraz status preasens. Na podlagi česa ga določamo? Opišite jemanje triasa pri govedu!
 39. Razložite izraz status preasens. Na podlagi česa ga določamo? Opišite pregled vidnih sluznic pri konju. Kakšne so sluznice zdravega konja in kakšne spremembe lahko opazite?
 40. Kaj je pulz, v sklopu česa ga ugotavljamo? Od česa je pulz odvisen in kaj vse nas pri ugotavljanju pulza zanima. Poimenujte žile na katerih tipamo pulz pri domačih živalih in navedite njihovo lokacijo.
 41. Kaj obsega pregled obtočil? Katere pregledovalne metode uporabimo in katere pripomočke potrebujemo? Razložite izraz venin pulz in kratico CRT.
 42. Kaj obsega pregled dihal? Katere pregledovalne metode uporabimo in katere pripomočke potrebujemo? Izraz dispnoa, katere vrste dispnoe poznamo. Kako posamezno vrsto dispnoe prepoznamo?
 43. Kako ocenjujemo dihanje in kaj ocena dihanja obsega. Razložite izraz tip dihanja. Navedite tip dihanja za posamezno živalsko vrsto. Sprememba tipa dihanja nam lahko pomaga pri lociranju bolezenskega procesa. Kako?
 44. S katerimi pregledovalnimi metodami lahko pregledamo pljuča? Opišite postopek in pripomočke, ki jih pri tem potrebujemo. K pregledu pljuč spada tudi pregled blata. Zakaj? Razložite izraze: perkusijsko polje, laringealni šum, vezikularni šum.
 45. Kaj obsega pregled prebavil? Katere pregledovalne metode uporabimo in katere pripomočke potrebujemo? Kaj je to sonda; s kakšnim namenom žival sondiramo?
 46. Razložite izraz rektalni pregled. Katere organe oz. organske sisteme lahko pregledujemo z rektalnim pregledom? Opišite postopek priprave živali na rektalni pregled in sam postopek izvajanja pregleda.
 47. Kaj obsega pregled izločal? Katere pregledovalne metode uporabimo in katere pripomočke potrebujemo? Na kakšne načine lahko odvzamemo urin, opišite postopek odvzema! Razložite izraze: anurija, poliurija, inkontinenca, dizurija.
 48. Kakšen je pomen pregleda spolnih organov? Primerjajte pomen pregleda spolnih organov samcev in samic. Opišite pregled notranjih spolnih organov. Razložite izraz kriptorhizem.
 49. S katerimi pregledovalnimi metodami pregledamo mlečno žlezo, kaj ocenjujemo? Razložite, kako označujemo vimenske četrti pri kravah in opišite postopek odvzema vzorcev mleka za bakteriološko preiskavo. Kaj so to somatske celice, opišite hlevsko metodo s katero določamo njihovo okvirno število.
 50. Opišite postopek odvzem krvi. Navedite imena in lokacije žil iz katerih lahko jemljemo kri pri domačih živalih. Kakšna je razlika med odvzemom krvi za določanje krvne slike in odvzemom krvi za ugotavljanje aktivnosti jetrnih encimov?

Učna snov 3. letnika

 1. Naštejte dejavnike, ki povzročajo nastanek vampove acidoze in razložite njen nastanek. Opišite in pojasnite klinično sliko. Opišite terapijo in preventivne ukrepe.
 2. Razložite razliko med akutno timpanijo dorzalne vampove vreče in akutno penasto timpanijo. Naštejte dejavnike, ki povzročijo nastanek obeh akutnih timpanij. Opišite in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri akutni timpaniji. Kako bi ukrepali, če bi živali grozila zadušitev zaradi timpanije? Naštejte nekaj snovi, ki zmanjšujejo površinsko napetost pene v vampu.
 3. Navedite dejavnike, ki privedejo do pojava gnilobne indigestije in razložite njen nastanek. Pojasnite klinično sliko in simptome povežite z dogajanjem v vampu. Opišite diagnostične postopke in terapijo ter razložite preventivne ukrepe.
 4. Katere indigestije se pojavljajo pri teletih? Naštejte vzroke za nastanek posamezne indigestije pri teletih. Opišite in pojasnite klinične slike posamezni indigestij in jih primerjajte med seboj. Opišite terapije pri posameznih indigestijah in razložite preventivne ukrepe.
 5. Opišite vzroke, ki vodijo v nastanek akutne dilatacije želodca pri konju. Opišite in pojasnite klinično sliko. Navedite terapevtske ukrepe.
 6. Kaj povzroča napihnjenost črevesja pri konju? Opišite in pojasnite klinično sliko tega obolenja. Kaj razumete pod izrazom akutni abdomen? Navedite terapevtske ukrepe.
 7. Naštejte in pojasnite vzroke, ki vodijo v nastanek obstipacije črevesja pri konju. Kaj razumete pod izrazom himostaza in kaj pod izrazom koprostaza. Opišite in razložite klinično sliko. Navedite terapevtske ukrepe.
 8. Pojasnite razloge, ki najpogosteje pripeljejo do nastanka dislokacije siriščnika. Opišite klinično sliko, ki spremlja levo in desno dislokacijo brez zasuka in z zasukom siriščnika. Primerjajte potek desne dislokacije brez zasuka in z zasukom ter ugotovite razlike. Naštejte diagnostične postopke in navedite terapevtske ukrepe. Naštejte in utemeljite preventivne ukrepe.
 9. Naštejte in pojasnite vzroke, ki pripeljejo do zasuka želodca pri psu. Opišite in razložite klinično sliko. Ugotovite od česa je odvisna prognoza bolezni. Naštejte diagnostične postopke. Razložite prvo pomoč in opišite terapevtske ukrepe. Naštejte in utemeljite preventivne ukrepe.
 10. Naštejte vzroke, ki vodijo do pojava POD pri konju. Razložite patološka dogajanja v prizadetih dihalnih poteh. Pojasnite razliko med reverzibilno in ireverzibilno obliko POD. Opišite diagnostične postopke in terapevtske ukrepe. Pojasnite prognozo pri kronični obliki bolezni.
 11. Pojasnite etiološke dejavnike, ki vplivajo na nastanek posamezne sporadične pljučnice. Kakšen eksudat se kopiči v pljučih pri posamezni sporadični pljučnici? Opišite in pojasnite klinično sliko ter navedite prognozo za posamezno pljučnico. Razložite od česa je odvisna prognoza pri hipostatični pljučnici. Ugotovite, kateri simptomi so enaki pri vseh sporadičnih pljučnicah. Ugotovite, po katerih simptomih ločimo pljučnice med seboj. Naštejte diagnostične postopke za ugotavljanje pljučnic in terapevtske ukrepe za njihovo zdravljenje.
 12. Naštejte etiološke dejavnike in pojasnite njihov vpliv na pojav poporodne mrzlice. Katere živali najpogosteje zbolevajo? Navedite obdobja, v katerih se poporodna mrzlica pojavlja pri kravah, ovcah in kdaj pri kobilah ter psicah. Pojasnite razliko med poporodno mrzlico in hipokalcemično parezo. Razložite potek klinične slike. Kratko označite medikamentozno terapijo, podrobneje pa insuflacijo zraka v vime. Razložite pomen preventivnih ukrepov za preprečevanje bolezni.
 13. Naštejte dejavnike, ki vodijo do pojava ketoze pri kravah. Kako delimo ketozo pri kravah glede na vzrok nastanka? Navedite simptome, ob katerih bi pomislili na ketozo. Pojasnite razliko, ki se pojavlja med živčno obliko ketoze in med ketozo hiranja. Kako dokazujemo ketone v organizmu prizadete živali? Opišite terapijo. Razložite pomen preventivnih ukrepov za preprečevanje bolezni.
 14. Kaj povzroča nastanek ketoze pri ovcah? Naštejte in opišite, kako delimo ketozo ovac glede na vzrok nastanka. Opišite in pojasnite klinično sliko, ki spremlja gravidnostno toksemijo ovac. Kakšna je prognoza pri ketozi ovac? Označite terapijo. Razložite pomen preventivnih ukrepov za preprečevanje bolezni.
 15. Naštejte dejavnike, ki vodijo do pojava tetanij pri kravah. Pojasnite, kaj vpliva na padec Mg v krvi prizadete živali. Kako delimo tetanije glede na pojavljanje? Opišite in pojasnite klinično sliko. Od česa je odvisna prognoza? Opišite terapijo. Razložite pomen preventivnih ukrepov za preprečevanje bolezni.
 16. Razložite, kaj je kostolomnica. Kdo za kostolomnico najpogosteje zboli? Naštejte in razložite etiološke dejavnike, ki vplivajo na pojav te bolezni. Opišite in pojasnite simptome, ki spremljajo bolezen. Označite terapijo in navedite prognozo.
 17. Pojasnite, zakaj naši konjerejci paralitično mioglobinurijo imenujejo nedeljska bolezen. Naštejte in razložite bolezenske simptome. Opišite diagnozo in terapijo.
 18. Pojasnite, kako je zagotovljeno poenoteno izvajanje veterinarske dejavnosti v celotni Sloveniji oziroma v celotni Evropi. Kako se imenuje pravni akt, ki v Republiki Sloveniji predpisuje ukrepe za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni pri živalih? Utemeljite, kako in pojasnite, po kakšnem principu so pri nas razvrščene kužne bolezni živali, zaradi katerih izvajamo splošne in posebne preventivne ukrepe?
 19. Na kakšen način se okužijo živali s povzročiteljem parainfluence telet? Navedite ime povzročitelja, opišite potek bolezni in klinično sliko ter ocenite prognozo. Opišite terapijo. Utemeljite preventivne ukrepe.
 20. Pojasnite kužni krog pri atrofičnem rinitisu. Navedite povzročitelje in druge etiološke dejavnike, ki vplivajo na pojav bolezni. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri atrofičnem rinitisu. Naštejte diagnostične postopke in terapevtske ukrepe. Opišite preventivne ukrepe.
 21. Poimenujte povzročitelja IPV in pojasnite, kaj ima skupnega s povzročiteljem IBR. Opišite in pojasnite kužni krog pri IPV. Opišite klinično sliko, ki se pojavlja pri IPV. Naštejte diagnostične postopke in terapevtske ukrepe. Opišite in razložite izvajanje preventivnih ukrepov v boju proti IPV. Ugotovite, kaj imata skupnega IBR in IPV in v čem se razlikujeta.
 22. Poimenujte povzročitelje bruceloze, ki povzročajo bolezen pri domačih živalih. Razložite, kakšen je kužni krog brucel. Navedite simptome, zaradi katerih bi upravičeno pomislili na pojav bruceloze pri domačih živali. Pojasnite izraz protrahirani abortus. Poimenujte bolezen ljudi, ki jo povzroča Brucella melitensis? Naštejte diagnostične postopke navedite ukrepe. Naštejte preventivne ukrepe in pojasnite njihov pomen.
 23. Pojasnite, kakšna bolezen je salmoneloza in kdo zboleva. Poimenujte salmonele, ki so za domače živali najnevarnejše. Razložite kužni krog salmonel. Razložite, od česa je odvisna dolžina inkubacije pri salmonelozi. Pojasnite, v kakšnih oblikah se pojavlja salmoneloza. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki spremlja posamezno obliko bolezni. Naštejte diagnostične postopke in terapevtske ukrepe. Naštejte preventivne ukrepe in pojasnite njihov pomen.
 24. Kdo je povzročitelj kolibaciloze? Pojasnite, zakaj je kolibaciloza pogojno patogena bolezen. Katera starostna kategorija živali najpogosteje zboleva za kolibacilozo? Naštejte oblike, v katerih se pojavlja kolibaciloza. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki spremlja posamezno obliko bolezni. Pojasnite, zakaj kolibacilozo telet imenujemo tudi bela griža. Ugotovite, kateri simptomi se pojavljajo pri vseh oblikah kolibaciloze. Naštejte diagnostične postopke in terapevtske ukrepe. Naštejte preventivne ukrepe in pojasnite njihov pomen.
 25. Poimenujte vrste virusnih gastroenteritisov psov in pojasnite, od kod jim ime. Ugotovite, kje je naselišče virusov, ki so povzročitelji posameznih gastroenteritisov pri psih. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri posameznih virusnih gastroenteritisih psov. Analizirajte, kateri simptomi so skupni vsem oblikam bolezni in ugotovite, po čem se bolezni razlikujejo. Opišite terapevtske ukrepe. Navedite, za katere virusne gastroenteritise psov je na razpolago vakcina.
 26. Poimenujte povzročitelja TGE in opišite kužni krog pri TGE. Navedite, v katerem letnem času se TGE najpogosteje pojavlja. Naštejte simptome in pojasnite klinično bolezensko sliko. Ugotovite, od česa je odvisna prognoza bolezni. Naštejte terapevtske ukrepe. Naštejte in pojasnite preventivne ukrepe.
 27. Poimenujte povzročitelja zimske driske pri govedu. Ugotovite, katere živali so še posebej dovzetne za okužbo. Naštejte simptome in pojasnite klinično bolezensko sliko. Ugotovite, zakaj bolezen nosi tako ime in zakaj gospodarske izgube pri prireji mleka povezujemo s povzročiteljem zimske driske pri govedu. Opišite terapijo in pojasnite preventivne ukrepe.
 28. Poimenujte povzročitelja paratuberkuloze. Naštejte živalske vrste, ki zbolevajo za paratuberkulozo. Naštejte simptome in pojasnite klinično bolezensko sliko. Kateri so najočitnejši simptomi paratuberkuloze? Razložite, zakaj je latentna oblika še posebej nevarna za širjenje bolezni. Ugotovite, zakaj je paratuberkuloza tipično kronično potekajoča bolezen. Naštejte diagnostične postopke in ukrepe ob pojavu. Naštejte preventivne ukrepe in razložite namen njihovega izvajanja.
 29. Poimenujte povzročitelja stekline in pojasnite kdo je dovzeten za steklino. Pojasnite od česa je odvisna dolžina inkubacije. Kje v organizmu okužene živali se nahaja povzročitelj stekline? Navedite razliko med silvatično in urbano steklino. Naštejte oblike, v katerih se steklina pojavlja. Opišite simptome in pojasnite potek pri posamezni obliki stekline. Naštejte diagnostične postopke in ukrepe ob pojavu. Naštejte preventivne ukrepe in razložite namen njihovega izvajanja.
 30. Poimenujte povzročitelja tetanusa in opišite njegove biološke značilnosti. Pojasnite, kdo vse lahko zboli za tetanusom. Pojasnite, kako pride do okužbe in kaj se s povzročiteljem dogaja po njej. Razmislite in pojasnite zakaj tetanus ni nalezljiv? Kaj je tetanospazmin in kakšen je njegov pomen? Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri tetanusu. Opišite diagnostiko in terapevtske ukrepe. Naštejte in pojasnite pomen preventivnih ukrepov.
 31. Navedite, kdo zboleva za praskavcem in kakšno je najočitnejše bolezensko znamenje praskavca. Navedite in opišite povzročitelja. Ugotovite, kaj razen povzročitelja povzroča izbruh bolezni v klinično zaznavni obliki pri ovcah. Ugotovite, od česa je odvisna dolžina inkubacije pri okuženih ovcah. Pojasnite, na kakšne načine se bolezen širi na druge ovce. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko. Opišite diagnostiko in  ukrepe ob pojavu. Naštejte preventivne ukrepe in pojasnite njihov pomen.
 32. Poimenujte in opišite domnevnega povzročitelja BSE. Navedite zelo verjetni izvor infekcije. Ugotovite, zakaj se BSE v klinično zaznavni obliki ne pojavlja pri teletih. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri govedu, zbolelem za BSE. Razmislite in pojasnite, kaj govori v prid teoriji, da je BSE zoonoza. Opišite diagnostiko in ukrepe ob pojavu. Razmislite in pojasnite, zakaj BSE ni možno dokazati s serološkimi preiskavami. Naštejte preventivne ukrepe in pojasnite njihov pomen.
 33. Kdo je dovzeten za listeriozo? Poimenujte povzročitelja listerioze. Opišite in pojasnite kužni krog povzročitelja te bolezni. Zakaj ne zbolijo vse okužene živali? Pojasnite, zakaj živali, ki so krmljene s pokvarjeno silažo, pogosto zbolijo za listeriozo. Naštejte oblike, v katerih se listerioza pojavlja. Opišite simptome in razložite klinično sliko, ki se pojavlja pri posamezni obliki bolezni. Analizirajte in pojasnite, od česa sta odvisna bolezenski potek in izraženost simptomov. Razmislite, ob katerih simptomih bi pomislil na listeriozo in utemeljite zakaj. Opišite diagnostiko in navedite terapevtske ukrepe. Razložite pomen preventivnih ukrepov za preprečevanje bolezni.
 34. Ugotovite, kdo zboleva za vraničnim prisadom. Poimenujte povzročitelja vraničnega prisada in opišite njegove značilnosti. Opišite in pojasnite kužni krog povzročitelja. Pojasnite, kaj so antraksovi distrikti. Naštejte in pojasnite oblike, v katerih se antraks pojavlja. Opišite simptome ki so značilni za posamezno obliko antraksa. Opišite diagnostične postopke in navedite terapevtske ukrepe. Naštejte in pojasnite pomen preventivnih ukrepov. Ugotovite vpliv vakcinacije ogroženih živali na pojavnost antraksa v Sloveniji?
 35. Navedite, katere živalske vrste zbolevajo za slinavko in parkljevko. Poimenujte povzročitelja in opišite njegove značilnosti. Opišite in pojasnite kužni krog pri slinavki in parkljevki. Kaj je najočitnejši bolezenski znak? Zakaj je slinavka in parkljevka uvrščena med bolezni s seznama A? Razmislite, na podlagi katerih simptomov bi posumili na izbruh slinavke in parkljevke in utemeljite zakaj. Razmislite in pojasnite, zakaj je hitra postavitev diagnoze pri izbruhu slinavke in parkljevke še posebej pomembna. Opišite diagnostične postopke in navedite ukrepe pri pojavu bolezni. Naštejte preventivne ukrepe in ugotovite njihov pomen.
 36. Kdo je dovzeten za leptospirozo? Poimenujte povzročitelja leptospiroze in opišite njegove značilnosti. Opišite in pojasnite kužni krog povzročitelja te bolezni. Ugotovite, zakaj telesna obramba poslabša trenutno klinično sliko leptospiroze. Opišite simptome in razložite klinično sliko, ki se pojavlja pri različnih oblikah leptospiroze. Pojasnite, na podlagi katerih simptomov bi posumili na pojav leptospiroze pri posameznih vrstah domačih živali. Opišite diagnostične postopke in navedite terapevtske ukrepe. Naštejte in pojasnite pomen preventivnih ukrepov.
 37. Opišite, kakšna bolezen je virusni arteritis konj. Navedite povzročitelja te bolezni in opišite njegov kužni krog. Naštejte patognomonične simptome. Od česa sta odvisna potek bolezni in prognoza? Opišite diagnostične postopke in navedite ukrepe ob pojavu. Naštejte in pojasnite pomen preventivnih ukrepov.
 38. Navedite povzročitelja IAK in najočitnejše bolezenske simptome. Ugotovite, kje se bolezen najpogosteje pojavlja in razložite zakaj. Opišite in pojasnite kužni krog povzročitelja IAK. Razložite, kako lahko poteka IAK in od česa je to odvisno. Opišite simptome, ki se pojavljajo pri različnih potekih IAK. Pojasnite, na podlagi katerih simptomov bi posumil na IAK. Navedite ukrepe ob pojavu. Naštejte in pojasnite pomen preventivnih ukrepov.
 39. Pojasnite, kakšna bolezen je enzootska goveja levkoza. Navedite povzročitelja bolezni. Opišite in pojasnite, na katere načine se enzootska goveja levkoza prenaša na zdrave živali. Pojasnite, zakaj je govedo z zgodnjo fazo levkoze še posebej nevarno za širjenje bolezni. Na katerih organih se levkozne spremembe pri govedu najpogosteje pojavljajo? Razložite, na podlagi katerih simptomov bi posumil na pojav enzootske goveje levkoze. Navedite ukrepe ob pojavu. Naštejte in pojasnite pomen preventivnih ukrepov.
 40. Poimenujte povzročitelja rdečice. Pojasnite, zakaj za povzročitelja rdečice rečemo, da je pogojno patogen. Ugotovite, kateri prašiči so še posebej dovzetni za rdečico in v katerem letnem času so izbruhi bolezni najpogostejši. Ugotovite, kdo je vir okužbe in kako povzročitelj rdečice vdre v gostitelja. Navedite oblike, v katerih se rdečica pojavlja. Opišite simptome in razložite klinično sliko, ki se pojavlja pri posamezni obliki bolezni. Navedite terapevtske ukrepe. Opišite in pojasnite pomen preventivnih ukrepov.
 41. Navedite povzročitelja pasje kuge. Opišite in pojasnite kužni krog pri pasji kugi. V katerem letnem času so izbruhi bolezni še posebej pogosti? Opišite simptome in pojasnite klinično sliko glede na potek in glede na prizadetost posameznih organskih sistemov. Navedite terapevtske ukrepe. Razložite vrsto in pomen preventivnih ukrepov.
 42. Pojasnite, kakšna bolezen je tuberkuloza in poimenujte povzročitelje te bolezni. Kdo vse je dovzeten za tuberkulozo? Pojasnite reakcijo organizma, ki jo sproži vdor povzročiteljev tuberkuloze. Kaj se dogaja s povzročiteljem tuberkuloze po vdoru v organizem? Pojasnite od česa je odvisen potek bolezni. Razložite nastanek generalizirane oblike tuberkuloze. Pojasnite razliko med eksudativno in produktivno obliko, ter med aktivno in latentno obliko tuberkuloze. Opišite diagnostične postopke in navedite ukrepe ob pojavu. Opišite in pojasnite pomen preventivnih ukrepov.
 43. Navedite povzročitelja mačje kuge in njegova naselišča v organizmu gostitelja. Pojasnite, katere starostne kategorije mačk so za bolezen še posebej dovzetne. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri mačji kugi. Zakaj se med boleznijo pojavi levkopenija? Navedite terapevtske ukrepe. Pojasnite pomen preventivnih ukrepov.
 44. Opišite, kakšna bolezen je klasična prašičja kuga. Poimenujte povzročitelja te bolezni. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri posameznih oblikah klasične prašičje kuge. Zakaj med boleznijo po organizmu nastajajo številne krvavitve? Opišite diagnostične postopke in navedite ukrepe ob pojavu. Naštejte in utemeljite pomen preventivnih ukrepov. Analizirajte razloge, zaradi katerih je klasična prašičja kuga po zakonu uvrščena med bolezni s seznama A.
 45. Kdo je povzročitelj papilomatoze? Naštejte in opišite različne oblike papilomatoze, ki se pojavljajo pri domačih živalih. Pojasnite, na kakšne načine se s povzročiteljem papilomatoze okužijo živali. Opišite simptome, pojasnite klinično sliko in izid bolezni. Razmislite in pojasnite, kako vplivajo papilomi na zdravje živali. Opišite diagnozo in navedite terapevtske ukrepe. Naštejte in utemeljite pomen preventivnih ukrepov.
 46. Opišite, kakšna bolezen je parašuštavec in navedite kdo zboleva. Pojasnite, na katerih mestih se pojavljajo patološke spremembe. Navedite povzročitelja parašuštavca in opišite njegove lastnosti. Razložite, kako pride do okužbe. Pojasnite, kaj se dogaja s povzročiteljem po vdoru v organizem. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri parašuštavcu. Razložite, kaj je bradsot, pri kom in kdaj se pojavlja ter opišite potek. Opišite diagnostične postopke in navedite terapevtske ukrepe ter prognozo. Opišite in utemeljite pomen preventivnih ukrepov.
 47. Navedite živalske vrste, pri katerih se aktinomikoza pojavlja, in domače živali, ki najpogosteje zbolevajo. Navedite povzročitelje bolezni. Razložite, kako in na katerih delih telesa najpogosteje pride do okužbe pri govedu in pri svinjah. Opišite simptome in potek aktinomikoze na različnih tkivih oziroma organih. Pojasnite, kaj so druze in opišite njihov izgled. Opišite diagnostične postopke in navedite terapevtske ukrepe ter prognozo. Opišite preventivne ukrepe in utemeljite njihov pomen za preprečevanje bolezni.
 48. Kdo vse zboleva za dermatofitozami? Pojasnite, kje na telesu se dermatofiti naselijo in opišite mehanizem njihovega toksičnega delovanja. Navedite in opišite najpogostejša povzročitelja dermatofitij pri domačih živalih. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri trihofitozi. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri mikrosporiji. Razložite, v katerem primeru bi pomislil, da se je dermatofitoza pojavila pri človeku. Ugotovite, zakaj ravno mačka največkrat prenese bolezen na človeka. Opišite diagnostične postopke in navedite terapevtske ukrepe. Opišite in utemeljite pomen preventivnih ukrepov.
 49. Opišite, kakšna bolezen je kužna šepavost ovac. Navedite področja parklja, kjer se pojavljajo patološke spremembe. Poimenujte povzročitelja in pojasnite, v katerem primeru se bolezen še posebej pogosto pojavlja. Pojasnite, kako se povzročitelj širi med ovcami. Opišite simptome, pojasnite klinično sliko in potek bolezni. Razmislite, na podlagi katerih simptomov bi pomislili, da se je v tropu ovac pojavila kužna šepavost. Navedite terapevtske ukrepe. Opišite in utemeljite pomen preventivnih ukrepov.
 50. Pojasnite, kaj je mastitis in navedite, kdo zboleva. Naštejte etiološke povzročitelje mastitisa. Ugotovite dejavnike, ki poleg mikroorganizmov vplivajo na pojav mastitisa. Pojasnite najpogostejši vir okužbe pri kravah. Navedite načine vdora povzročiteljev mastitisa v vime. Pojasnite kako delimo mastitise glede na klinična znamenja in kako glede na patoanatomske in patohistološke spremembe v vimenu. Navedite simptome in pojasnite klinično sliko, ki spremlja posamezno obliko mastitisa. Opišite in pojasnite hlevske diagnostične metode za ugotavljanje mastitisa. Razložite postopek jemanja vzorcev mleka za laboratorijske preiskave. Opišite terapevtske postopke. Naštejte in utemeljite preventivne ukrepe za preprečevanje mastitisa.
 51. Opišite in pojasnite načine, s katerimi ugotavljamo ektoparazite. Opišite postopek jemanja vzorcev tkiva za laboratorijsko ugotavljanje srbcev. Razložite, kako ugotavljamo odrasle endoparazite. Opišite in pojasnite ugotavljanje endoparazitov s koprološkimi preiskavami. Razložite, kaj je prepatentna doba. Opišite in pojasnite ugotavljanje endoparazitov s serološkimi preiskavami. Opišite in pojasnite potek trihineloskopskih preiskav.
 52. Poimenujte in opišite povzročitelja črnoglavosti puranov. Pojasnite, kje se zajedavec naseljuje in v katerih oblikah se pojavlja. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri črnoglavosti puranov. Navedite diagnostične postopke in terapevtske ukrepe. Naštejte in pojasnite preventivne ukrepe.
 53. Opišite biološke in telesne značilnosti eimerij. Katere živalske vrste zbolevajo za kokcidiozo? Kako pride do invazije in kje v organizmu je naselišče zajedavca? Pojasnite razliko med gametogonijo in shizogonijo in navedite invazijsko obliko eimerij. Navedite najočitnejše simptome kokcidioze. Kako ugotavljamo zajedavca? Navedite terapevtske ukrepe. Opišite in pojasnite preventivne ukrepe.
 54. Poimenujte povzročitelja toksoplazmoze. Opišite biološke značilnosti in telesne oblike, v katerih se pojavlja povzročitelj toksoplazmoze. Ugotovite, katera žival je še posebej nevarna za širjenje bolezni in pojasnite zakaj. Pojasnite razliko med prirojeno in pridobljeno obliko toksoplazmoze pri človeku. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri prirojeni in pridobljeni obliki toksoplazmoze pri človeku. Navedite načine za ugotavljanje zajedavca in terapevtske ukrepe. Opišite in pojasnite preventivne ukrepe.
 55. Kdo je vmesni in kdo končni gostitelj babezij? Kje v telesu zajedajo? Opišite biološki krog babezij. Poimenujte povzročitelja babezioze goveda pri nas ter ugotovite, kdaj in kje se pojavlja. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri babeziozi goveda. Navedite diagnostične postopke in terapevtske ukrepe.
 56. Naštejte vmesne in končne gostitelje velikega metljaja in pojasnite, kje v telesu zajeda. Opišite njegove morfološke in biološke značilnosti. Razložite razvojni krog zajedavca. Naštejte in ovrednotite patološke spremembe, ki se pojavljajo pri gostitelju kot posledica invazije.
 57. Opišite morfološke značilnosti askaridov. Navedite invazijsko obliko in opišite razvojni krog askaridov ter pot migracije. Primerjajte in poimenujte povzročitelja askaridoze pri prašičih in kopitarjih in ugotovite razliko. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja zaradi askaridoze. Naštejte in pojasnite preventivne ukrepe, ki jih izvajajo za preprečevanje askaridoze. Opišite diagnozo in navedite terapijo.
 58. Primerjajte zajedavca Toxocara canis in Neoascaris vitulorum in ugotovite razliko. Pojasnite, zakaj se psički in teleta rodijo že invadirani. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja pri askaridozi psičkov in telet. Opišite diagnozo in navedite terapijo.
 59. Opišite morfološke in biološke značilnosti zajedavcev iz rodu Strongiloides. Pojasnite, na kakšne načine pride do invazije, kje zajedavci zajedajo in kdo zboleva. Ugotovite, v kakšnem okolju je strongiloidoza še posebej razširjena in ugotovite zakaj. Na podlagi katerih simptomov bi pomislili, da je žival zbolela za strongiloidozo? Navedite diagnostične postopke in terapevtske ukrepe.
 60. Opišite biološke in morfološke značilnosti protostrongilidov. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja zaradi protostrongilidoze. Opišite diagnozo in navedite terapijo.
 61. Opišite biološke in morfološke značilnosti lasnice. Pojasnite avtoheterokseni razvojni krog. Pojasnite način invadiranja gostitelja. Opišite simptome in pojasnite klinično sliko, ki se pojavlja zaradi trihineloze pri človeku. Opišite diagnozo in navedite terapijo. Ugotovite in pojasnite, kako zatiramo trihinelozo.
 62. Naštejte končne in vmesne gostitelje trakulje Taenia solium. Opišite morfološke značilnosti trakulje in pojasnite razvojni krog trakulje Taenia solium. Razložite, s čim in kako pride do invazije pri končnem in kako pri vmesnem gostitelju. Naštejte in opišite diagnostične postopke in navedite terapijo. Ugotovite in pojasnite ukrepe za zatiranje trakuljavosti.
 63. Naštejte končne in vmesne gostitelje trakulje Taenia saginata. Opišite morfološke značilnosti in pojasnite razvojni krog trakulje Taenia saginata. Razložite, s čim in na kakšen način pride do invazije pri končnem gostitelju in kako pri vmesnem gostitelju. Naštejte in opišite diagnostične postopke in navedite terapijo. Utemeljite ukrepe za zatiranje trakuljavosti.
 64. Naštejte gostitelje in vmesne gostitelje trakulje Echinococcus granulosus. Opišite morfološke značilnosti in pojasnite razvojni krog trakulje Echinococcus granulosus. Opišite simptome in ovrednotite patološke spremembe, ki se pojavljajo pri vmesnem gostitelju kot posledica invazije. Ugotovite in pojasnite, kako zatiramo ehinokokozo.
 65. Naštejte končne in vmesne gostitelje trakulje Dipilydium caninum. Opišite morfološke značilnosti in pojasnite razvojni krog trakulje Dipilydium caninum. Ugotovite in pojasnite načine za zatiranje te trakulje.
 66. Razložite, kje se klopi najraje zadržujejo in navedite njihove gostitelje. Opišite morfološke značilnosti klopa Ixodes ricinus. Razložite razvoj trigostiteljskih klopov. Ovrednotite možne patološke spremembe, ki se pojavljajo pri gostiteljih kot posledica invazije. Opišite, kako klope zatiramo.
 67. Navedite gostitelje srbcev. Opišite biološke in morfološke značilnosti srbcev vrste Sarcoptes scabiei. Razložite razvojni krog in poti širjenja srbcev. Pojasnite izraz predilekcijska mesta v povezavi z garjavostjo. Ovrednotite patološke spremembe, ki se pojavljajo pri gostiteljih kot posledica garjavosti. Opišite diagnozo in navedite terapijo.
 68. Opišite morfološke  značilnosti zoljev. Poimenujte zolje, ki zajedajo pri domačih živalih. Opišite in pojasnite razvoj zoljev, ki zajedajo pri govedu. Opišite in pojasnite razvoj zoljev, ki zajedajo pri ovci. Opišite in pojasnite razvoj zoljev, ki najpogosteje zajedajo pri kopitarjih. Ovrednotite možne patološke spremembe, ki se pojavljajo pri gostiteljih kot posledica invazije različnih vrst zoljev. Opišite zatiranje zoljev.

III. Učna snov 4. letnika

 1. Opišite anatomsko zgradbo in funkcijo primarnih, sekundarnih in zunanjih moških spolnih organov. Navedite razliko v položaju mod, posebnosti penisov in akcesornih spolnih žlez pri posameznih vrstah domačih živali.
 2. Opišite anatomsko zgradbo in funkcijo ženskih spolnih organov in navedite razlike pri posameznih vrstah domačih živalih. Navedite in pojasnite razlike pri notranji palpaciji jajčnikov krave in kobile v posameznih fazah spolnega ciklusa.
 3. Naštejte in razložite etiološke dejavnike, klinično sliko in ukrepe pri pojavu organskih, progresivnih in kužnih boleznih moških spolnih organov. Ugotovite kakšen pomen imajo posamezne bolezni na reprodukcijsko sposobnost samcev.
 4. Opišite sestavo semena, naštejte po katerih lastnostih ocenjujemo njegovo kvaliteto. Določite količino in koncentracijo semena pri posameznih vrstah domačih živali, ter možnost zamrzovanja glede na te lastnosti.
 5. Opišite pripomočke za odvzem semena za umetno osemenjevanje ter razložite in primerjajte postopek odvzema semena pri biku in merjascu. Utemeljite prednosti in slabosti umetnega osemenjevanja plemenic.
 6. Opišite anatomske značilnosti in zgradbo jajčnikov pri posameznih vrstah domačih živali ter razložite njihovo funkcijo. Naštejte hormone, ki jih jajčnik izloča in jih povežite s spremembami na rodilih in v obnašanju v posameznih fazah spolnega ciklusa plemenic.
 7. Opišite in razložite razvoj jajčne celice in jajčnih foliklov, sestavo zrelega folikla in delovanje hormonov, ki jih izloča.
 8. Opišite razvoj in regresijo rumenega telesa glede na faze spolnega ciklusa ter razložite hormonalne vplive nanj. Navedite endokrino funkcijo rumenega telesa in jo povežite z dogajanji na rodilih in obnašanju samic.
 9. Naštejte hormone hipofize in opišite njihovo delovanje. Analizirajte vpliv hormonov hipofize na izločanje drugih spolnih hormonov in opredelite pozitivno in negativno povratno zvezo.
 10. Naštejte anatomske dele in opišite histološko zgradbo maternice pri posameznih vrstah domačih živali. Razložite spremembe na maternici med fazami spolnega ciklusa in med brejostjo.
 11. Opišite razliko med spolno in telesno zrelostjo živali ter utemeljite od česa sta odvisni. Primerjajte čas spolne in telesne zrelosti pri govedu in konju. Analizirajte posledice pripuščanja telesno nezrelih plemenic.
 12. Naštejte faze in trajanje spolnega ciklusa pri kravah, opredelite značilnosti posameznih faz in povežite faze spolnega ciklusa s hormonalnim delovanjem jajčnika.
 13. Naštejte faze in trajanje spolnega ciklusa pri svinjah, opredelite značilnosti posameznih faz in povežite faze spolnega ciklusa s hormonalnim  delovanjem jajčnika.
 14. Naštejte faze in trajanje spolnega ciklusa pri psicah, opredelite značilnosti posamezne faze in povežite faze spolnega ciklusa s hormonalnim  delovanjem jajčnika.
 15. Naštejte faze in trajanje spolnega ciklusa pri kobilah, opredelite značilnosti posamezne faze in povežite faze spolnega ciklusa s hormonalnim  delovanjem jajčnika.
 16. Opišite zunanje znake pojatve pri posameznih vrstah domačih živalih. Povežite spremembe v obnašanju z vzroki za ta dogajanja. Razložite izraz tiha pojatev.
 17. Navedite faze, ki  sestavljajo proces oploditve in pojasnite kje oploditev poteka. Opišite razvoj oplojene jajčne celice do implantacije?
 18. Opišite potovanje jajčne celice po ovulaciji in opredelite mesto, kjer se običajno izvrši oploditev, razložite potek implantacije, prehrano zarodka v tem obdobju in nastajanje plodovih ovojnic.
 19. Naštejte plodove ovojnice, opišite njihovo funkcijo in razložite razlike v povezavi med placento matere in placento plodu  pri posameznih vrstah domačih živali.
 20. Opišite plodove ovojnice in značilnosti plodovih vod pri posameznih vrstah domačih živali. Razložite njihovo funkcijo med brejostjo in pri porodu.
 21. Opišite prehranjevanje plodu in njegov krvni obtok ter razložite potek izmenjave snovi med materjo in plodom.
 22. Opredelite namen in glavne značilnosti embriotransferja. Razložite uporabo sinhronizacije estrusa pri tem.
 23. Navedite trajanje brejosti in velikost ter težo plodov ob rojstvu pri posameznih vrstah domačih živali. Opišite spremembe v organizmu matere v času brejosti in opredelite njihov pomen za razvoj plodu.
 24. Navedite metode ugotavljanja brejosti in opredelite njihovo uporabo glede na čas brejosti. Razložite značilnosti rektalnega pregleda pri določevanju brejosti po posameznih mesecih pri govedu.
 25. Opišite pripomočke in postopek umetnega osemenjevanja krav. Obrazložite izbiro pravega časa osemenitve ter pojasnite najpogostejše napake pri osemenjevanju.
 26. Opišite pripomočke in postopek pri umetnem osemenjevanju svinj. Obrazložite izbiro pravega časa osemenitve ter pojasnite najpogostejše napake pri osemenjevanju.
 27. Pojasnite dejavnike, ki sprožijo porod. Naštejte hormone, ki sodelujejo pri porodu. Razložite naloge posameznega hormona in jih povežite s spremembami, ki jih opazimo z adspekcijo in palpacijo na telesu samice.
 28. Naštejte faze poroda in njihovo fiziološko trajanje pri kravah in kobilah. Opredelite značilnosti posameznih faz in analizirajte vpliv hormonalnega delovanja pri poteku poroda.
 29. Opišite porodno pot, njene značilnosti pri kravi in kobili in vpliv teh značilnosti na smer vleke pri porodu.
 30. Opišite nepravilne drže glave pri porodu teleta in razložite možne načine rešitve.
 31. Opišite nepravilne drže okončin pri prednji in zadnji legi plodu med porodom in razložite možne načine rešitve.
 32. Opišite oskrbo plodu po porodu in razložite njen pomen. Utemeljite vzroke za hipoksijo novorojenih živali ter navedite ustrezno ukrepanje ob tem.
 33. Opišite etiologijo, razložite potek in prenos goveje trihomoniaze ter goveje genitalne kampilobakterioze. Opredelite njun pomen pri reji goveda ter razložite ukrepe za njeno preprečevanje in zatiranje.
 34. Opišite dejavnike, ki vplivajo na pojav MMA in SMEDI sindroma. Opišite simptome in razložite ukrepe pri pojavu.
 35. Opišite mumifikacijo, maceracijo in gnitje plodu ter razložite njihov vpliv na nadaljnjo reprodukcijsko sposobnost plemenic.
 36. Opišite motnje v aktivnosti ovarijev in diagnostične postopke za ugotavljanje teh motenj. Razložite vzroke za njihov pojav in opredelite ukrepe za njihovo preprečevanje.
 37. Naštejte in razložite vzroke, ki pripeljejo do zgodnje embrionalne smrtnosti, opišite način razpoznavanja in razložite ukrepe za preprečevanje tega pojava.
 38. Naštejte in razložite vzroke za zvrgavanje plodu, opredelite razliko med zgodnjim in poznim abortusom in razložite ukrepe za njihovo preprečevanje. Na kakšen način ugotovimo starost zvrženega plodu pri govedu?
 39. Naštejte stanja po odmrtju ploda, ko ne pride do abortusa. Opišite njihov potek in opredelite razlike med posameznimi stanji.
 40. Opišite vzroke za nastanek torzije maternice, njene klinične znake ter opredelite različne načine rešitev glede na stopnjo torzije  in vrsto živali.
 41. Opišite poškodbe posameznih delov porodnih poti, opredelite njihove vzroke in ocenite posledice za plodnost živali. Kaj je epiziotomija in kdaj se izvaja?
 42. Naštejte in razložite vzroke, ki pripeljejo do izpada maternice in vagine. Opišite načine in postopke vračanja maternice in vagine v naravni položaj ter načine preprečevanja ponovnega izpada.
 43. Navedite koliko časa po porodu žrebeta oz. teleta se posteljica fiziološko izloči. Opišite vzroke za pojav in znake zaostajanja trebila. Razložite vpliv na zdravstveno stanje prizadete živali. Navedite čas ukrepanja in opišite načine zdravljenja pri kravi in kobili.