Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Šolska prehrana

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1, Uradni list RS, št. 3/2013) in 141. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/2012) je Svet zavoda Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana na 6. redni seji dne 14. 3. 2013 obravnaval spremembe in sprejel

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

I. Splošne določbe

1. člen

(zakonska podlaga)

Na podlagi 4. člena Zakona o šolski prehrani (v nadaljevanju: zakon) mora šola za vse dijake organizirati malico v vrednosti iz 33. člena zakona.

 

II. Prijava in subvencioniranje

2. člen

(prijava)

Dijak oziroma njegovi starši oddajo pisno prijavo za šolsko prehrano na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijavo lahko oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavni obrazec določa zakon.

Dijak, ki se vpisuje v 1. letnik, oziroma njegovi starši oddajo šoli pisno prijavo za šolsko prehrano ob vpisu.

Prijavo lahko kadarkoli pisno prekličejo. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu odjave.

3. člen

(subvencija)

Dijak, ki zaradi socialnega položaja ne zmore plačati zneska za malico, lahko uveljavlja subvencijo, kot jo opredeljuje zakon.

Dohodek na družinskega člana iz prejšnjega odstavka tega člena ugotavlja pristojni center za socialno delo na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

III. Odjava malice in druge obveznosti dijakov

4. člen

(obveznosti)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oziroma staršev, da bo(-do):

- spoštoval(-i) pravila šolske prehrane,

- plačal(-i) znesek za šolsko prehrano,

- pravočasno odjavil(-i) posamezni obrok skladno s 5. členom teh Pravil šolske prehrane,

- plačali polno ceno obroka, če obroka ne bo(-do) pravočasno odjavil(-i),

- šoli v 7 dneh sporočil(-i) vsako spremembo podatkov iz 25. člena zakona.

5. člen

(odjava posameznih obrokov)

V primeru odsotnosti od pouka zaradi bolezni ali drugih vzrokov lahko starši odjavijo posamezni obrok za dijaka. Obveznost odjave obroka lahko starši s pisnim pooblastilom prenesejo tudi na dijaka.

Dijak, ki zaradi bolezni ali drugih izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti.

V primeru odsotnosti zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, kjer sodeluje dijak v imenu šole, odjavi posamezni obrok za dijaka šola.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 9. ure. Odjavo malice lahko sporočite v tajništvo:

  • Gimnazije in veterinarske šole Valeriji Šebijan Verbič na telefon 01 / 28 03 700 ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,
  • Živilske šole Aleši Drofenik Groznik na telefon 01 / 28 07 610 ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Tudi v primeru, da dijak ne bo prišel na malico, morajo dijaki oziroma njihovi starši poskrbeti za odjavo do predpisanega časa.

Šola bo v skladu z 9. členom zakona za vse neodjavljene obroke, razen za tiste iz 2. odstavka tega člena, obračunala malico v polnem znesku.

6. člen

(plačevanje šolske prehrane)

Znesek za šolsko prehrano plača dijak oziroma starši. Način plačila bo opredeljen v pogodbi o šolski prehrani, ki jo po prijavi sklenejo starši dijaka in šola.

 

IV. Izbira menija, prevzem obroka in nadzor nad prevzemom obrokov

7. člen

(izbira menija)

Šola zagotavlja dijaku topli mesni in brezmesni meni. Dijak naroča malico s posebnim identifikacijskim obeskom na naslednji način:

  1. Ob prihodu v jedilnico si dijak ogleda jedilnik za prihodnji teden.
  2. Nato dijak stopi k ekranu za naročilo malice in identifikacijski obesek približa čitalcu. NAJPREJ SE NAROČI NA MALICO ZA PRIHODNJI TEDEN.
  3. Na ekranu se prikažejo številke 1, 2, 3 in 4, kar pomeni številko menija.
  4. S prstom se dijak dotakne številke menija, ki ga je izbral za prihodnji teden. Nato pritisne POTRDITEV.
  5. Dijak naroča malico samo ZA EN DAN V PRIHODNJEM TEDNU (npr. v ponedeljek za naslednji ponedeljek, v torek za naslednji torek itn.)

PREVZEM MALICE:

  1. Tiskalnik natisne potrdilo s številko menija, ki ga je dijak naročil za ta dan.
  2. Dijak izroči kuharju potrdilo ob prevzemu malice.

Identifikacijski obesek za naročanje malice prejme dijak ob vpisu v prvi letnik in je zanj odgovoren do konca šolanja. Zanj mora plačati 3 €. V primeru izgube identifikacijskega obeska ali če ga poškoduje, plača stroške novega identifikacijskega obeska. Identifikacijski obesek ni prenosljiv.

8. člen

(prevzem obroka)

Dijak prevzame obrok z natisnjenim potrdilom v jedilnici po urniku delitve, ki velja za tekoče šolsko leto. V primeru športnega dne ali v drugih primerih, ko prevzem obroka v jedilnici ni mogoč, dijak dobi nadomestno obliko obroka (malico), skladno z navodili, ki jih določi ravnateljica šole.

9. člen

(evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov)

Zavod vodi s pomočjo računalniškega programa dnevno evidenco o:

- številu prijavljenih dijakov,

- številu prevzetih subvencioniranih obrokov,

- številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,

- številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja vodja šolske prehrane.

Ob prevzemu obroka se na zaslonu v razdelilnici izpiše ime in priimek dijaka. Nadzorni učitelj ali oseba, ki obroke deli, lahko preveri istovetnost dijaka. Ob sumu, da ne gre za istega dijaka in se ta ne more izkazati z osebnim dokumentom, lahko dijak prevzame obrok šele, ko njegovo istovetnost potrdi učitelj.

Učitelji morajo v dnevnik natančno in odgovorno vpisovati odsotne dijake. Če je dijak prevzel obrok na dan, ko do subvencije ni upravičen, plača za ta dan polno ceno malice.

 

V. Ostale določbe

10. člen

(neprevzeti obroki)

Če ostanejo obroki neprevzeti do 15. ure, ponudi šola te obroke humanitarnim organizacijam, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij. Za prevzem teh obrokov poskrbijo humanitarne organizacije same.

11. člen

(skupina za prehrano)

Na podlagi 5. člena zakona lahko ravnateljica šole imenuje Skupino za prehrano. Skupina je posvetovalno telo, ki posreduje mnenje in predloge glede organizacije šolske prehrane, sestave jedilnikov, spremlja potek aktivnosti v zvezi s prehrano in opravlja še druge naloge po navodilih ravnateljice šole.

Šola v sodelovanju s Skupino za prehrano med šolskim letom vsaj enkrat preveri zadovoljstvo dijakov s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi spodbuja vzgojno-izobraževalne dejavnosti povezane s prehrano, zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja.

Skupina za prehrano sodeluje z ravnateljico šole pri pripravi predloga Pravil šolske prehrane in pri načrtu izvedbe šolske prehrane za posamezno šolsko leto.

Skupina za prehrano šteje 3 člane, izmed katerih sta 2 predstavnika delavcev šole in en predstavnik dijakov. Ravnateljica šole imenuje skupino do 1. oktobra v vsakem šolskem letu, njen mandat pa traja do 30. septembra naslednjega leta. Mandat je za člane komisije lahko večkrat ponovljiv.

12. člen

(dejavnosti, ki vplivajo na izvedbo malice)

Učitelj, ki organizira dejavnosti izven šole, mora spremembo števila toplih obrokov pravočasno (3 dni pred dogodkom) sporočiti vodji šolske prehrane Urošu Flisu.

13. člen

(malica v obliki »paketa«)

Malica v obliki »paketa« pripada dijakom v primeru organiziranih dejavnosti izven šole. Za navedene dneve bodo dijaki pravočasno obveščeni, kdaj in kje dežurni dijaki prevzamejo malico.

14. člen

(seznanitev dijakov in staršev)

Šola seznani dijake z vsebino zakona, z določili Pravil šolske prehrane, z njihovimi obveznostmi, o subvencioniranju ter z načini in s postopki uveljavljanja subvencije pri razrednih urah septembra, starše pa na prvih roditeljskih sestankih v šolskem letu.

Vsebina Pravil šolske prehrane je objavljena na šolski spletni strani.

15. člen

(dejavnosti za spodbujanje kulture prehranjevanja)

Za spodbujanje kulture prehranjevanja v šoli skrbi poleg Skupine za prehrano še skupina projekta Zdrava šola. Ozaveščanje o pravilnih prehranjevalnih navadah izvajajo tudi učitelji pri pouku športne vzgoje oz. predmetih, povezanih s prehrano, in svetovalna služba.

VI. Končne določbe

16. člen

(veljavnost pravil)

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani.

Pravila šolske prehrane je sprejel svet zavoda.

Pravila šolske prehrane so obravnavali učiteljski zbor na učiteljskem zboru, dijaki na dijaški skupnosti in svet staršev.

 

Ljubljana, 14. 3. 2013                    

 

predsednica Sveta zavoda BIC Ljubljana

Tatjana Posavec


direktorica BIC Ljubljana

mag. Jasna Kržin Stepišnik