Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Dijaki 4. letnika tehniške gimnazije so oktobra izbrali temo svoje projektne naloge. Nekateri so z delom v laboratorijih že končali, zdaj bodo nalogo samo še do konca napisali in pripravili predstavitev. Do oddaje naloge (tj. 4. aprila) bo tako vsak opravil okoli 50 ur dela. Ustna predstavitev projektnih nalog bo potekala na šoli 16. in 17. aprila 2015, povabili bomo tudi zunanje mentorje in starše. 

Dijakinji Kjara in Stela Špoljar iz 4. B sta po opravljenem laboratorijskem delu zapisali...

 

»Dijaki tehniške gimnazije opravljamo projektno delo pri predmetu biotehnologija velikokrat tudi na institucijah zunaj šole. Praktični del projektne naloge sva imeli priložnost narediti na Kemijskem inštitutu. Delo je potekalo večinoma popoldan in po pouku ter se pogosto zavleklo v večerne ure, vendar pa je nagrada – ogromno na novo pridobljenih izkušenj in znanja – vredna vsega truda.

Pred praktičnim delom je zelo koristilo, da sva o vsebini naloge veliko prebrali v strokovnih člankih in se tako pripravili na delo. Še kako prav je prišlo znanje, ki sva ga pridobili pri predmetu laboratorijske vaje, kjer se dijaki naučimo pomembnih osnov za delo v laboratoriju, prav tako pa tudi pisanja protokolov. Praktični del je bil nadvse zanimiv, saj sva pod nadzorom mentorice lahko delali v sodobno opremljenem laboratoriju. S tem, ko sva pokazali zanimanje in zavzetost, sva lahko večino dela opravili sami. Deležni sva bili nazornih razlag ter imeli priložnost spoznati kar nekaj metod in naprav (HPLC, DLS itd.), ki jih na šoli nimamo.

Pridobljene izkušnje se nama zdijo zelo koristne, delo je zahtevalo veliko koncentracije in natančnosti (oboje je v takem laboratoriju bistveno, saj so raziskave precej drage in je zato potrebna določena odgovornost). Vse to je seveda velika popotnica tudi za nadaljnji študij. Projektno delo dijakom odpira vrata v svet raziskovanja in znanosti ter bistveno pripomore h kakovosti gimnazijskega programa, zahteva pa zainteresiranost in samoiniciativnost dijaka.« (Kjara in Stela Špoljar, 4. B)

Cilj projektnega dela: dijaki uporabijo svoje znanje v novih okoliščinah, tudi v realnem okolju.

Laboratorij14Kje: v šolskih sodobno opremljenih laboratorijih ali v zunanjih inštitucijah, Letos npr.:

-          na Katedri za genetiko, biotehnologijo, žlahtnjenje in statistiko, Oddelek za agronomijo Biotehniške Fakultete Ljubljana

-          v Laboratoriju za organsko analizo, Odsek za znanosti o okolju, Inštitut Jozef Stefan

-          v Laboratoriju za molekularno biotehnologijo in nanobiotehnologijo, Kemijski inštitut

-          na Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Veterinarska fakulteta

-          Medicinska fakulteta, UL, na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, Laboratorij za diagnostiko zoonoz in drugih oddelkih

-          v LEKU, operativni razvoj, oddelek mikrobiologija in fermentacijo

-          na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta

Koliko časa: okoli 30 ur praktičnega dela, 20 ur za študij literature, problema in pisanje naloge.

Laboratorij09Zaključek: ustna predstavitev s PowerPoint predstavitvijo.

Namen projektnega dela: ustvarjanje razmer za aktivno učenje in spodbujanje dijakov k odkrivanju in izgrajevanju lastnega znanja.

Pomen: pridobivanje znanj in spretnosti za uspešen nadaljnji študij, seznanitev z delom v raziskovalnih laboratorijih.

 

 

Dijaki o projektnem delu

Nuša Smlatič (nalogo opravljala v šolskem letu 2010/11): »Projektno delo sem opravljala na Inštitutu za mikrobiologijo v Ljubljani, v laboratoriju za diagnostiko. Moja naloga je bila ugotavljanje prisotnosti protiteles proti virusu klopnega meningoencefalitisa pri naravno okuženih malih sesalcih.

Delo je bilo zelo zanimivo. Spoznala sem različne metode za delo z DNK molekulo, ki smo jo obravnavali v šoli, zato sem si veliko stvari lažje predstavljala. Mentorica mi je omogočila ogled vseh laboratorijev in mi na primerih razložila delovanje vseh aparatov. Med izvajanjem dela pa sem lahko, ko so analitiki videli, da natančno upoštevam njihova navodila, pomagala tudi pri nekaterih njihovih poskusih.

Takšno delo je zelo poglobljeno in natančno. Pred projektnim delom še nisem natančno vedela, katero fakulteto bom izbrala za študij, ta izkušnja pa me je prepričala, da bom študij posvetila mikrobiologiji.«

 

Lara Svet (nalogo opravljala v šolskem letu 2011/12): »Od kar se spomnim, me je zanimalo naravoslovje. In prav posebno doživetje je bilo opravljati projektno delo v čisto pravem raziskovalnem laboratoriju.

Posebej me je zanimala molekularna biologija, kar je profesorica pri določitvi teme projektne naloge upoštevala in tako sem dobila možnost opravljati praktični del v laboratoriju Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultet.

Postala sem del tima, ki je dobil pomemben projekt za zagotavljanje varne hrane. Ukvarjali smo se s problematiko kontaminacije perutnine in perutninskega mesa z bakterijami iz rodu kampilobakter v Sloveniji. Težko je opisati navdušenje, zagon in veselje ob samem delu. Najlepše je bilo spoznanje, da te jemljejo kot osebo, ki je del projekta in ki s svojim znanjem lahko vpliva na izvedbo. Zagotovim lahko, da so bile prav te izkušnje ključen dejavnik pri moji odločitvi za vpis na fakulteto.«

 

Blaž Tomič (nalogo opravljal v šolskem letu 2011/12): »Kot večino, ki se vpiše na BIC-Lj, Gimnazijo in veterinarsko šolo, tudi mene od mladih let zanimajo narava in naravoslovne vede. Mikrobiologija, poglobljen študij biologije, dobro izpeljane laboratorijske vaje in poizkusi iz kemije - to je le nekaj izmed prednosti te šole.

Biološko naravnan pouk in laboratorijske vaje so bile dobra podlaga za odličen uspeh na maturi. V sklopu predmeta Biotehnologija sem v četrtem letniku naredil projektno delo z naslovom: »Vpliv stresnih hormonov ob rojstvu na reprodukcijsko sposobnost odraslih miši«. Nalogo sem opravljal na Veterinarski fakulteti, na Centru za genomiko živali pod strokovnim mentorstvom prof. dr. Gregorja Majdiča in njegovih sodelavcev (dr. Katarina Čas,Tanja Španič in Jasmina Kerčmar) ter šolskim mentorjem prof. Nade Udovč Knežević. Vsem sem hvaležen za njihovo potrpežljivost, tako pri delu v laboratoriju in razlagi protokolov, kot tudi pri pripravi in oblikovanju projektne naloge.

Zagotovo so tu pridobljene izkušnje močno vplivale na mojo izbiro fakultete; sem študent Medicinske fakultete v Ljubljani. Projektno delo mi je omogočilo »vpogled v prihodnost«; sedaj vem, kaj želim delati po končanem študiju.«